Amazing ทัวร์รัสเซีย-ทรานไซบีเรีย 8วัน 7คืน 
สายรถไฟขบวนที่ยาวที่สุดในโลก
 ชม BLUE ICE ที่ใน 1 ปี สามารถชมได้เพียงแค่ 40 วันเท่านั้น 

           

ทะเลสาบไบคาล
สถานที่ท่องเที่ยว
นำท่านเจาะลึกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นและสวยที่สุดของเส้นทางนี้ คือ ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก (จุดที่ลึกที่สุดอยู่ที่ 1,637 เมตร ความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ 730 เมตร) พื้นที่ทั้งหมด 32,600 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใสที่สุดและมีปริมาณน้ำจืดคิดเป็นร้อยละ 20 ของของปริมาณน้ำจืดของโลก

ท่องเที่ยวในฤดูหนาวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งที่มีความหนากว่า 1 เมตร นั่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบก แล่นบนพื้นน้ำแข็ง ชมความสวยงามของทะเลสาบไบคาล เป็นความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิตที่งดงามจนไม่อาจลืมได้ (บนเรือจะมีฮิตเตอร์) ชมความวิเศษที่น่ามหัศจรรย์ที่จะเห็นได้เฉพาะในฤดูหนาว นั่นก็คือ BLUE ICE หรือน้ำแข็งที่มีสีฟ้าเหมือนเพชรพลอย หรือสีเขียวเหมือนมรกต ซึ่งหาดูไม่ได้นอกจากที่นี่และมีเฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอันแสนวิเศษนี้จะมีแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียง 40 วันในรอบหนึ่งปีเท่านั้น

เส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย เป็นเส้นทางรถไฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อหัวเมืองสำคัญของรัสเซียเข้าไว้ด้วยกัน เป็นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาว 9,289 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากเมืองหลวงมอสโคไปสิ้นสุดลงยังเมืองวลาดิวอสต๊อค (Vladivostok) ซี่งอยู่ด้านฝั่งตะวันออกสุดของประเทศรัสเซีย ที่สำคัญคือ เส้นทางรถไฟสายนี้ได้เชื่อมต่อพื้นที่และเมืองสำคัญของเขตไซบีเรียเข้าไว้ด้วยกัน 14 เมือง โปรแกรมทัวร์นี้เราจะนำท่านเที่ยวชมแค่ 2 เมืองที่สำคัญที่สุดในแคว้นไซบีเรีย ซึ่งล้วนเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นศูนย์กลางของแคว้นไซบีเรีย สัมผัสประสบการณ์แบบไม่มีใครเหมือน ด้วยการโดยสารบนขบวนรถไฟสาย ทรานส์ไซบีเรียแบบเจาะลึก จากเมืองโนโวซิเบิร์สค Novosibirsk มายังเมือง อิลคูทคส์ Irkutsk (ใช้เวลาเวลา 35 ชั่วโมง นอนค้างคืนบนรถไฟ 2 คืน)


     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม
8-15 ก.พ. 2563 83,500.- 13,500.-
22-29 ก.พ. 2563 83,500.- 13,500.-
7-14 มี.ค. 2563 83,500.- 13,500.-

*ไม่มีบริการแจกน้ำดื่มตลอดทริป แต่สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือซุบเปอร์มาร์เก็ต
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-โนโวซีบิร์สก์

10.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะ U เคาน์เตอร์สายการบิน S7 Air lines (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9-10)

12.40 น.

เดินทางสู่ เมืองโนโวซิบิสค์ โดยสายการบิน S7 Air lines เที่ยวบินที่ S7 582

20.25 น.

เดินทางถึงสนามบินโนโวซีบิสค์ แคว้นไซบีเรีย  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าที่พัก (เนื่องจากเวลาที่เดินทางมาถึงภัตตาคารต่าง ๆ ได้ปิดให้บริการแล้ว หัวหน้าทัวร์จะแจกบะหมี่และโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปให้ผู้เดินทางคนละ 2 กล่องทาน แทนการจัดอาหารมื้อค่ำ)
พักที่ Novosibirsk Domina Hotel 4 ดาว หรือ เทียบเท่า


keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เมืองโนโวซีเบิร์สก์ – ผ่านชมสถานีรถไฟ – ชมจัตุรัสเลนิน – ชมพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา - เมืองอีร์คุตส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชมตัวเมือง โนโวซีบิสค์ (Novosibirsk) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นไซบีเรีย มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศรัสเซีย (ประมาณ 1.5 ล้านคน) และเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของแคว้นไซบีเรียตะวันตก ผ่านชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สถานีรถไฟ โนโวซีบิสค์ (Novosibirsk Station) เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของเส้นทางรถไฟทรานส์ไซบีเรีย ชมจัตุรัสเลนิน (Lenin Square) สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำออป (Ob river) ชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (St Nicholas' Chapel) ตรงจุที่ตั้งของโบสถ์ เคยเป็นจุนศูนย์กลางของสหภาพโซเวียต ชม โรงละครบอลชอย (Bolshoi Theatre)  โรงละครบัลเล่ต์ และโอเปร่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย

ชมเมืองนักวิทยาศาสตร์ Akademgorodok ( Academic City) ซึ่งถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1957 สมัยสหภาพ   โซเวียต โดยการลงทุนของภาครัฐ มีจุดมุงหมายในการทำการวิจัย ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ และให้การศึกษาแก่บุคลากรของรัฐ ภายในเมืองแห่งนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และมีชุมชนที่ประกอบด้วยบ้านพักนักวิทยาศาสตร์ คอนโดมิเนียม ห้องสมุด โรงภาพยนตร์ ร้านค้า โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ และโรงพยาบาลของรัฐ เป็นที่พำนักของนักวิทยาศาสตร์และครอบครัวกว่า 65,000 คน  เป็นเมืองวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นไซบีเรีย และมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซีย
ชมพิพิธภัณฑ์หัวรถไฟกลางแจ้ง แหล่งรวมหัวรถไฟกลางแจ้งที่รวบรวมหัวรถจักร และตู้โดยสารรถไฟตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งตู้รถไฟโดยสาร ตู้เสบียง ตู้พยาบาล กระทั่งตู้คุมขังนักโทษ ในอดีตการจะมีการลำเลียงนักโทษรัสเซียมากักขังในเขตไซบีเรียเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในแคว้นไซบีเรีย......

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารเย็น พาท่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า จนถึงเวลา 22.00 น.

22.00 น.

ได้เวลาออกเดินทาง ไปยังสถานีรถไฟ เพื่อเตรียมตัวออกเดินทาง (คืนนี้นอนบนรถไฟ)

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ใช้เวลาทั้งวันบนรถไฟชมความงามของหิมะในฤดูหนาวและทิวทัศน์อันสวยงามของสองข้างทาง (รับประทานอาหาร 3 มื้อ และนอนบนรถไฟ)

00.30 น.

นำท่านเดินทางไปยัง สถานีรถไฟ เมืองโนโวซิเบิร์สก์ เพื่อโดยสารขบวนรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย

01.40 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอีร์คุตส์ Irkutsk โดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย (เป็นตู้นอนล๊อคประตูด้านในได้สำหรับพัก 4 ท่าน)  ระยะทางจากสถานีเมืองโนโวซีบิสค์ Novosibirsk มายังเมืองอิรคูทสค์ Irkutsk มีความยาว 1860 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียประมาณ 31-35 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับรถไฟในแต่ละขบวนซึ่งมีเวลาจอดพักตามสถานีที่แตกต่างกันไป
หมายเหตุ ข้อมูลที่ควรทราบสำหรับผู้โดยสารที่จะโดยสารรถไฟ สายทรานส์ไซบีเรีย >>>>
บนขบวนรถไฟจะเปิด Heater ในโบกี้และตู้นอนของผู้โดยสารในฤดูหนาว ห้องผู้โดยสารบนรถไฟขบวนนี้ถูกออกแบบให้เป็นห้อง ๆ ที่สามารถนอนค้างคืนบนรถไฟได้ โดยห้องโดยสารจะถูกแบ่งออกเป็นตู้นอนที่มี 4 เตียงนอน แบ่งเป็นเตียงบน 2 เตียง และเตียงล่าง 2 เตียง เตียงนอนชั้นล่างสามารถปรับเป็นเบาะนั่งได้ ภายในตู้นอนมีที่เก็บสัมภาระทั้งบนหิ้ง และใต้ที่นอน มีประตูปิดล๊อคห้องจากด้านในเพื่อให้ผู้โดยสารนอนหลับได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งมีโต๊ะที่พับเก็บได้ภายในห้อง มีตู้เสบียงบริการอาหารบนขบวนรถไฟ (เฉพาะขบวนที่วิ่งทางไกลในรัสเซีย) โดยทางทัวร์ได้เตรียมอาหารไว้บริการลูกทัวร์ตามจำนวนมื้อที่พึงมี ระหว่างช่วงเวลา 2 คืนกับ 1 วัน ที่ลูกทัวร์โดยสารอยู่บนขบวนรถไฟนั้น ทางทัวร์ได้สำรองมื้ออาหารไว้ลูกทัวร์ คือ เช้า กลางวัน และ เย็น รวม 3 มื้อ ส่วนห้องน้ำบนขบวนรถไฟสามารถใช้ได้ทุกโบกี้ (ล้างหน้า แปรงฟันได้ แต่ไม่เหมาะสำหรับใช้อาบน้ำ)
สำคัญ ขณะที่รถไฟจอดพักตามสถานีรถไฟต่าง ๆ นั้น ลูกทัวร์ควรสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่ารถไฟขบวนดังกล่าวจอดพักเป็นเวลานานแค่ไหน (ขบวนรถไฟจะใช้เวลาจอดพักในแต่ละสถานีแตกต่างกัน) เพื่อคำนวณเวลาในการลงจากรถไฟไปเดินถ่ายรูปหรือซื้อของขณะรถไฟจอดอยู่
(คืนนี้นอนบนรถไฟ)

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: อีร์คุตส (Irkutsk) – พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ Taltsy – นั่งกระเช้าชมวิว – พิพิธภัณฑ์ไบคาล – ตลาดพื้นเมือง

07.45 น.

ขบวนรถไฟเดินทางมาถึง เมืองอีร์คุตส (Irkutsk) นำท่านลงจากขบวนรถไฟพร้อมสัมภาระ เดินทางไปยังโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย Taltsy Wooden Architecture Museum ชมหมู่บ้านไม้ดังเดิมของชนพื้นเมืองโบราณ ที่นิยมสร้างบ้านด้วยไม้มาตั้งแต่โบราณ ด้วยในเขตไซบีเรียมีต้นสนและต้น Parch เป็นจำนวนมาก ชมความหลากหลายของบ้านไม้ไซบีเรียที่มีทั้งบ้านชาวบ้านที่ยากจน และบ้านของเศรษฐีผู้ร่ำรวย......

จากนั้นนำท่านสู่ลานหิมะกลางแจ้งซึ่งเป็นที่นิยมเล่นกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับฤดูหนาว ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการขี่ม้า นั่งหมาลากเลื่อน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ( ค่าใช้จ่ายในการขี่ม้า หมาลากเลื่อน หรือกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในค่าทัวร์ )

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลิสท์เวียงก้า Listvyanka (ระยะทาง 70 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไบคาล ที่เป็นปากแม่น้ำแองคาร่า Angara River แม่น้ำเพียงสายเดียวที่เป็นที่ระบายออกของทะเลสาบไบคาล นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขา เพื่อชมวิวจากมุมสูงของทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก......

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง

บ่าย

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ ทะเลสาบไบคาล Baikal Lake Museum ภายในจัดแสดงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจของทะเลสาบแห่งนี้ ชมพันธ์ปลาน้ำจืดที่หาดูได้ยาก และสิงค์โตทะเลน้ำจืดที่มีเพียงที่เดียวในโลกที่พบเห็นได้จากทะเลสาบแห่งนี้..............ชมตลาดพื้นเมืองในเมือง ลิสท์เวียงก้า ตลาดแห่งนี้มีชาวบ้านที่นำเอาสินค้าพื้นเมืองมาวางขาย เช่น ผลไม้พื้นเมือง ปลาน้ำจืดในทะลเสาบไบคาล เมล็ดสนที่ได้จากต้นสนในป่า น้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์พื้นเมืองอื่น ๆ

จากนั้นนำท่านสู่ลานหิมะกลางแจ้งซึ่งเป็นที่นิยมเล่นกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับฤดูหนาว ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการขี่ม้า นั่งหมาลากเลื่อน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ( ค่าใช้จ่ายในการขี่ม้า หมาลากเลื่อน หรือกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในค่าทัวร์ )  จากนั่นนำท่านเข้าที่พัก

  

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารในโรงแรม 
พักที่โรงแรม kresvaya Pad  Hotel  ในเมือง ลิสท์เวียงก้า    
ภาพตัวอย่างโรงแรม https://goo.gl/7MsHPp

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: นั่งเรือ Hovercraft สู่เกาะโอล์คฮอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านขึ้นเรือ Hovercraft ซึ่งเป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัดขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ด้านหลังของเรือ โดยเรือแบบนี้จะเหมาะที่จะใช้เป็นยานพาหนะที่วิ่งบนน้ำแข็ง พื้นน้ำ และพื้นดิน เมื่อขึ้นเรือแล้วจะนำท่านวิ่งไปบนพื้นน้ำแข็งที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเพื่อเดินทางไปยังเกาะ โอลค์ฮอร์น.......ระหว่างทางนำท่านชม น้ำแข็งสีครามหรือ BLUE ICE ที่สุดแสนจะงดงามตระการตา ชมน้ำแข็งโซดาหรือ Bubble Ice โดยเป็นน้ำแข็งที่จับตัวแข็งในขณะที่มีฟองผุดขึ้นมาจากใต้น้ำ.....


09.00 น.

นำท่านเดินทางไปยัง เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) โดยเรือ Hovercraft  ชมไข่มุกเม็ดงามของทะเลสาบไบคาล ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะในฤดูหนาวของที่นี่ เรือ จะแล่นอยู่บนพื้นน้ำแข็งที่ใสราวคริสตัล มีความหนา 80-250 CM กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างสุดลูกหูลูกตา  ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของสองข้างทางที่ประดับประดาด้วยหิมะและน้ำแข็งภูเขา ป่าไม้ บางจุดจะมีถ้ำแข็ง เมื่อถึงจุดไหนที่สวยงาม เรือจะจอดให้ท่านได้เก็บภาพที่ประทับใจ นับได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามจนไม่สามารถอธิบายได้ องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็น น้ำแข็งสีฟ้า หรือ BLUE ICE ได้แก่ น้ำที่ใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน้ำ (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่ใสเป็นอับดับ 1 ของโลก มีประวัติยาวนานกว่า 25 ล้านปี ในปี 1996 ได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การ UNESCO) ระยะทางจากท่าเรือเมืองลิสท์เวียงก้า มายังเกาะ ประมาณ 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงเศษ

15.00 น.

เดินทางถึง เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้จุดที่กว้างที่สุดของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตรและมีชาวพื้นเมืองบูร์ยัต (Buryat) อาศัยอยู่บนเกาะชาวพื้นเมืองของที่นี่ขึ้นชื่อว่าได้เก็บรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไว้เป็นอย่างดี ตั้งแต่สมัยก่อนยุคอภินันทนาการหรือยุคคอลเคซัส และในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวนับพันคนได้มาเยือน ณ เกาะแห่งนี้ เรือเทียบท่า นำท่านขึ้นบกที่เกาะโอลค์ฮอน

นำท่านชมหมู่บ้านและคารวะหินศักดิ์สิทธิ์ ชาแมนร็อค “Shaman Rock” ที่เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวเกาะโอลค์ฮอน และเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บ้านคูซีร์นี้เปรียบเสมือนลัทธิของชนเผ่าพื้นเมืองของที่นี้ เป็นเกาะเดียวในไบคาลที่มีผู้คนพำพักอยู่ ชนเผ่าแรกที่ตั้งรกรากอยู่บนเกาะคือ คูรีแคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผ่าบูร์ยัต (Buryat) กับยาคุต (Yakut) อยู่ร่วมกันอีกหลายชีวิตที่กระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้าน 5 แห่งรอบๆเกาะ อาชีพหลักคือทำประมงกับเลี้ยงสัตว์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม 
พักที่  BAIKAL VIEW HOTELBAIKAL KHAN HOTEL บนเกาะโอลค์ฮอน

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: นั่งรถ UAZ ตะลุยเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวบนเกาะ ออลค์ฮอร์น ทานอาหารเที่ยวแบบปิกนิก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านขึ้นรถ UAZ รถตู้ขับเคลื่อน 4 ล้อซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนเกาะโดยเฉพาะ เนื่องจากพื้นที่บนเกาะมีลักษณะของที่ราบ ภูเขา และเนินดินผสมกัน เส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสายเล็ก ๆ และในบางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทั้งเส้นทางมีความคดเคี้ยว ซึ่งรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถวิ่งผ่านได้
ชมหินจระเข้ Crocodile Rock และหินสิงโต Lion Rock ที่อยู่ทางด้านเหนือของเกาะ ชมเบอร์คานเคป
Burkhan cape และหินสามเกลอ Three Brother Rock ระหว่างทางท่านรถจะแล่นผ่านพื้นที่ ๆ มีภูมิประเทศที่งดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผิวน้ำในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็นน้ำแข็งที่มีความหนาตั้งแต่ 80 – 250 เซนติเมตร ซึ่งรถ UAZ ที่พาเราเที่ยวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน้ำแข็งได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก บนเกาะ (แซนด์วิช ซุปปลาร้อน ๆ ขนมปัง ชาร้อน) 

บ่าย

หลังอาหารนำท่านนั่งรถ UAZ เพื่อเดินทางกลับลงมาทางด้านใต้ของเกาะ ชมจุดชมวิวและทัศนียภาพที่งดงามทางตอนใต้ของเกาะ จนควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

(หมายเหตุ เนื่องด้วยในฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมหนาแน่นในหลายพื้นที่บนเกาะ อีกทั้งน้ำแข็งที่แข็งตัวบนพื้นผิวทะเลสาบมีรอยแยกในบางจุด ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถให้รถสัญจรผ่านได้ในบางพื้นที่ ทั้งนี้บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการงดนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานไม่อนุญาตให้รถนำนักท่องเที่ยวเข้าชมจุดท่องเที่ยวบางจุด)  

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นในโรงแรม
ท่านสามารถใช้บริการอบซาวน่าสไตล์รัสเซีย ในโรงแรมที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการอบซาวน่าไม่รวมค่าบริการ)
พักที่  BAIKAL VIEW HOTEL/ BAIKAL KHAN HOTEL บนเกาะโอลค์ฮอน

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: เกาะโอลค์ฮอน – อีร์คุตส (Irkutsk) – โบสถ์คาทอลิค – โบสถ์คาซาน – ย่านการค้า 130 Quater

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถ UAZ ออกจากเกาะออล์คฮอร์น ผ่านเส้นทางสายหลักทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างทางชมททิวทัศน์ที่สวยงามวิจิตรของเกาะและทะเลสาบ ในฤดูหนาวทัศนียภาพของเกาะจะเสมือนดินแดนในเทพนิยาย ระหว่างทางสามารถแวะจอดถ่ายภาพในจุดที่รถสามารถจอดได้.......
จากนั้นรถจะพาเราวิ่งลงบนพื้นน้ำแข็งที่จับตัวแข็งเหนือทะเลสาบไบคาล เพื่อวิ่งไปยังท่าข้ามอีกด้านหนึ่งของฝั่งที่เป็นพื้นที่บนบก บริเวณนี้เป็นเป็นท่าข้ามที่มีเรือข้ามฟากให้บริการลำเลียงรถยนต์จากเกาะไปยังฝั่งในฤดูร้อน แต่ในฤดูหนาวผิวน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งเรือข้ามฝากไม่สามารถและไม่จำเป็นที่จะให้บริการ เพราะรถยนต์ทุกคันสามารถวิ่งผ่านน้ำแข็งที่มีความหนาเพื่อไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้......
จากนั้นนำท่านขึ้นรถบัสที่จอดรออยู่บนฝั่ง และนำท่านเดินทางกลับเมือง อีร์คูตส์อีร์คุตส (Irkutsk) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง

บ่าย

เดินทางถึงเมืองอิร์คูตสค์ นำท่านเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวขึ้นชื่อในเมืองอีร์คุตส (Irkutsk) อีร์คุตสเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและเป็นเมืองศูนย์กลางของแคว้นไซบีเรีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี นำชมจุดท่องเที่ยวรอบแม่น้ำอังการ่า, โบสถ์ Orthodox, โบสถ์โปแลนด์, โบสถ์คาทอลิก ชม ถนนคนเดิน คาร์ลมาร์กซ์ Calsmarks Street ซึ่งเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีสังคมนิยม ที่นำไปสู่การปฏิวัติในรัสเซีย
ชม อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตในช่วงสงคราม รูปปั้น จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3  โบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยงามและโดดเด่นที่สุดของเมืองอีร์คุตส เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1885 ใช้เวลาสร้างกว่า 7 ปีจึงแล้วเสร็จ ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ด้วยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสีน้ำบนฝาผนังโบสถ์เป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน จากนั้นนำท่านสู่ ย่าน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้ง
ช็อปและชิมเลยทีเดียว...

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (**เมนูอาหารจีน)
พักที่อีร์คุตส COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: อีร์คุตส (Irkutsk) – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร ในโรงแรม

08.00 น.

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง 

10.40 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน S7 761

16.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
ค่าบริการ     พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500.- /ท่าน(เฉพาะพักโรงแรม 5 คืน) เส้นไซบีเรียไม่มีห้องพัก 3 เตียง หรือ เตียงเสริม
                    ** ราคารวมตู้นอนรถไฟ 4 ท่านต่อห้อง  ** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก** ไม่แจกน้ำดื่ม

 
อัตรานี้รวม       
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป สายการบินต้นทุนต่ำ)
2. ค่าที่พักที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสัมภาระโหลดใต้เครื่องบิน ท่านละ 1 ชิ้นน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. / สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
6. ค่าภาษีสนามบินค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ
7. ค่าตั๋วรถไฟตามรายการ (ตู้นอนห้องละ 4 ท่าน)
8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปคนขับรถ

อัตรานี้ไม่รวม   
1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำดื่มค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น
2. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
3. ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด จากที่สายการบินกำหนด
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 800 บาทต่อทริป

เงื่อนไข สำรองที่นั่ง
มัดจำท่านละ 25,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
*** ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง45วัน ***
เนื่องด้วยเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวทางบริษัทฯได้ทำการสำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ทั้งตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ โรงแรมที่พัก ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกคืนจากสายกาบิน การรถไฟ และโรงแรมได้ หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เงื่อนไขการยกเลิก
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วัน ไม่คืนค่ามัดจำ
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน คิดค่าบริการ 80%    หรือแจ้งเปลี่ยนผู้เดินทางโดยเสียค่าใช้จ่ายตามจริง
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คิดค่าบริการ 100%   หรือแจ้งเปลี่ยนผู้เดินทางโดยเสียค่าใช้จ่ายตามจริง

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ      
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม /บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทฯ ได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign