A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/main.php

Line Number: 457

SM - TURKEY SNOW IN WINTER 9วัน 6คืน

ชื่อโปรแกรมTurkey SNOW IN Winter
จำนวน 9วัน 6คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
·         พัก ระดับ 5 ดาว บินตรง
·         ชมเมืองอิสตันบูลสุเหร่าสีน้ำเงินสุเหร่าเซนต์โซเฟีย
·         ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
·         ชมดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย,ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
·         ชมโชว์ระบำหน้าท้องสไตล์พื้นเมืองประเทศตุรกี
·         ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
·         ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาลที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพังเมืองเอฟฟิซุสและเมืองเปอร์กามัม
·         ชมบ้านของพระแม่มารีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
·         ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ตลาดสไปซ์
·         ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัสBosphorusเชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว วีซ่า
-
เดือน  ตุลาคม
30 ต.ค. 60- 07 พ.ย. 60   29,999 8,900 -
เดือน  พฤศจิกายน
02 พ.ย. 60- 10 พ.ย. 60   28,999 8,900 -
06 พ.ย. 60- 14 พ.ย. 60   29,999 8,900 -
09 พ.ย. 60- 17 พ.ย. 60   30,999 8,900 -
12 พ.ย. 60- 20 พ.ย. 60   30,999 8,900 -
16 พ.ย. 60- 24 พ.ย. 60   30,999 8,900 -
22 พ.ย. 60- 30 พ.ย. 60   30,999 8,900 -
28 พ.ย. 60- 06 ธ.ค. 60   30,999 8,900 -
เดือน  ธันวาคม
02 ธ.ค. 60- 10 ธ.ค. 60 * วันรัฐธรรมนูญ 30,900 8,900 -
06 ธ.ค. 60- 14 ธ.ค. 60 * วันรัฐธรรมนูญ 30,999 8,900 -
13 ธ.ค. 60- 21 ธ.ค. 60   30,999 8,900 -
23 ธ.ค. 60- 31 ธ.ค. 60 * วันคริสต์มาส 38,999 8,900 -
24 ธ.ค. 60- 01 ม.ค. 61 * วันคริสต์มาส 38,999 8,900 -
26 ธ.ค. 60- 03 ม.ค. 61 * วันปีใหม่ 39,999 8,900 -
27 ธ.ค. 60- 04 ม.ค. 61 * วันปีใหม่ / กลับ TK68 39,999 8,900 -
27 ธ.ค. 60- 04 ม.ค. 61 * BUS 2 วันปีใหม่ / กลับ TK68 39,999 8,900 -
28 ธ.ค. 60- 05 ม.ค. 61 * วันปีใหม่ / กลับ TK68 39,999 8,900 -
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
· กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
· กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
· กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
· กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
· กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
· หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
· ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
· ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
· PASSPORTต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
· ลูกค้าที่เดินทาง3 ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรมส่วนห้องTRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้นเด็กInfant-12 ปี
· การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆจึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)-อิสตันบลู(บินตรงไม่แวะ)

18:00 น.

คณะพร้อมกันณท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4ประตูทางเข้า 10เคาน์เตอร์UสายการบินTURKISH AIRLINESโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

22:35 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีโดยเที่ยวบินที่ TK65

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: อิสตันบูล - ชานัคคาเล่

05:50 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเตรียมตัวออกเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ 

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่Canakkaleซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าตัดกับทะเลอีเจียนซึ่งเป็นที่ตั้งกรุงทรอย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองทรอยTroy เมืองที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีตถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีมาแล้วชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอยWooden Horse of Troyซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตกและสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - คูซาดาซี-เอฟฟิซุส

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเปอร์กามัมPergamumชมความสวยงามของวิหารอะโครโปลิสAcropolisซึ่งถูกกล่าวขวัญว่าเป็นประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายซึ่งสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงคือโรงละครที่ชันที่สุดในโลกซึ่งจุผู้ชมได้ถึง 10,000 คน
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาสึKusadasiเป็นท่าเรือธรรมชาติที่ใช้มาตั้งแต่ก่อนคริสตกาลหลังจากที่ตกเป็นอาณาจักรออตโตมันมหาเสนาดีโอคุซเมห์เหม็ดพาชาผู้เป็นวิเซียร์แห่งสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 และสุสต่านออสมันที่ 2 ได้สร้างสุเหร่าคาไลชิและโรงอาบน้ำตลอดจนกำแพงเมืองที่พักสำหรับกองคาราวานเพื่อให้คูซาดาสึเป็นเมืองท่าที่เหมาะในการทำการค้าระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต้และคูซาดาสึเพิ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อปีค.ศ. 1980 ระหว่างทางแวะโรงงานเครื่องหนังซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกีนําท่านเดินทางสู่เมืองเอฟฟิซุสCity of Ephesusเมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนกจากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาลต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมันนำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คนซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้นำท่านชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณRoman Bathที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีตจากนั้นนำท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารีHouse of  Virgin Maryซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ชมคอมเพล็กซ์ที่ประกอบด้วยยิมเนเซียมเวดิอุสที่พ่อค้าและคหบดีสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 2 มีรูปแบบตามความนิยมของโรมันในสมัยนั้นคือรวมยิมเนเซียมไว้กับโรงอาบน้ำที่พรั่งพร้อมไปด้วยน้ำร้อนน้ำเย็นและน้ำอุ่นภายในประดับด้วยโมเสกและรูปปั้นต่างๆสนามกีฬานี้สร้างขึ้นในยุคเฮเลนิสติคเป็นรูปเกือกม้าเป็นจุดศูนย์รวมของชาวเอฟิซุสมาแต่ต้นใช้จัดแข่งกีฬาหลายประเภททั้งมวยและมวยซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก DOUBLE TREE BY HILTON KUSADASI 5* หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ปามุคคาเล่

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาวซึ่งมีความงดงามมากเรียกปรากฎการณ์นี้ว่า ปราสาทปุยฝ้าย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อนที่ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนดังกล่าวรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองฮีเยราโพลิส Hierapolisล้อมรอบท่านจะได้สัมผัสเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นในสมัยโรมัน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก PAM THERMAL HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ปามุคคาเล่- คอนย่า - คัปปาโดเกีย

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองคอนย่าKonyaอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปีค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรกีท่านจะได้ชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับภูเขานำท่านชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานาMevlana Museumซึ่งเล่ากันว่าก่อตั้งขึ้นในราวปีค.ศ. 1231 โดยเมฟลาน่าเจลาเลดดินรูมี่ผู้วิเศษในศาสนาอิสลามซึ่งกำเนิดในอัฟกานิสถานเดินทางมายังเมืองคอนย่าตามคำเชิญของสุลต่านเซลจูคเพื่อเขียนบทกวีลึกลับเป็นภาษาเปอร์เซียและได้เสียชีวิตลงในปี 1273

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกียCappadociaชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งในอดีตกาลมีกระแสลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างแล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปีและด้วยการกระทำของธรรมชาติโดยการกัดเซาะของพายุลมฝนหิมะและกาลเวลาได้ปรุงแต่งดินแดนคัปปาโดเกียออกมาได้อย่างงดงามแปลกตาและน่าอัศจรรย์ด้วยภูมิลักษณ์ต่างๆเปรียบดังสวรรค์บนดินจนได้ชื่อว่าดินแดนแห่งเทพนิยายหรือดินแดนแห่งปล่องนางฟ้าFairy Chimney คัปปาโดเกียยังได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีอีกด้วย
 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
**พิเศษ**นำท่านชมโชว์ระบำหน้าท้องสไตล์พื้นเมืองประเทศตุรกี 
ที่พัก RAMADA PLAZA CAPPADOCIA5* หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ -อังการ่า

เช้า

โปรแกรมเสริมพิเศษไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์
สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียจะต้องออกจากโรงแรมเวลา06.00 น. ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยากใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ1 ชั่วโมง (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ราคาประมาณUSD 200 ต่อ1 ท่าน) **ประกันภัยที่ทำจากเมืองไทยไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภทกิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน**

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม่Goremeนำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่Goreme Open Air Museumที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงค.ศ. ที่ 9 เกิดจากความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์อีกด้วยอิสระเที่ยวชมและถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองคัปปาโดเกียที่เกิดจากการขุดเข้าไปในหินภูเขาไฟและใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมถึงใช้เป็นศาสนสถานต่างๆนำท่านเดินทางสู่โรงงานทอพรมCarpet FactoryและโรงงานเซรามิคPottery at Avanos Villageสินค้าคุณภาพดีและขึ้นชื่อของประเทศตุรกีให้เวลาท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เมืองคัปปาโดเกียมีนครใต้ดินUnderground Cityอยู่หลายแห่งเกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลงไปเพื่อใช้เป็นที่หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในสมัยทำสงครามซึ่งนครใต้ดินที่ขึ้นชื่อและมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะที่สุดคงหนีไม่พ้นนครใต้ดินUnderground City มีความลึกถึง 11 ชั้น (ลึกที่สุดที่ 85 เมตร) พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและมีสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพซึ่งนครใต้ดินนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างจากฝีมือมนุษย์อย่างหนึ่งก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอังการ่า Ankaraเมืองหลวงของประเทศตุรกี

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก BERA HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: อังการ่า - อิสตันบูล

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูลIstanbulเมืองที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในตุรกีเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัสBosphorusเดิมชื่อว่าคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้นจึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปเช่นไบแซนเทียมคอนสแตนติโนเปิ้ลเป็นต้น

เที่ยง

นำท่านเดินทางสู่พระราชวังโดลมาบาห์เชDolmabahce Palaceสร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดAbdul Mecitในปี2399ใช้เวลาสร้างถึง30ปีสร้างด้วยหินอ่อนศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตกตัวอาคารยาวถึง600เมตรตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรปจุดเด่นของวังแห่งนี้คือมีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตามีทั้งเฟอร์นิเจอร์พรมโคมไฟเครื่องแก้วเจียระในและรูปเขียนรูปถ่ายต่างๆที่มีชื่อเสียงมากได้แก่โคมไฟแชนเดอเลียร์ของขวัญจากอังกฤษทำจากแก้วคริสทัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง5000กิโลกรัมประดับดวงไฟ750ดวงพรมทอมือผืนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสาหินอ่อนบันไดทางขึ้นห้องโถงตรงราวทำด้วยไม้วอลนัตลูกกรงราวบันไดทำด้วยแก้วคริสทัลพรมชั้นเลิศราคาแพงที่สุดในโลกทอโดยCinarในตุรกีเครื่องแก้วเจียระไนจากโบฮีเมียดีที่สุดในโลกของสาธารณรัฐเช็กหินอ่อนจากอียิปต์มาทำห้องอาบน้ำเซาน่าในรูปแบบที่เรียกว่าเตอร์กิชบาธที่น่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมายทุกเรือนจะชี้บอกเวลา09.06น. อ้นเป็นเวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟาเคมาลหรืออตาเติร์กถึงแก่อสัญกรรมในวันที่10พฤศจิกายน2484แลมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ที่น่าสนใจคือรูปสุลต่านอับดุลอาซิสผู้มีรูปร่างใหญ่มากสูง195เซนติเมตรมีน้ำหนัก200กิโลกรัมโปรดกีฬามวยปล้ำขี่ม้ายิ่งธนูเป็นสุลต่านองค์แรกที่เสด็จเยือนต่างประเทศเช่นอียิปต์ฝรั่งเศสอังกฤษเบลเยี่ยมเยอรมนีออสเตรียและฮังการีที่น่าทึ่งและประหลาดใจก็คือทุกๆอย่างในพระราชวังเป็นของดั้งเดิมมิได้ถูกขโมยหรือทำลายเสียหายการเข้าชมภายในพระราชวังก็ต้องเข้าชมเป็นคณะเป็นรอบๆมีเวลามีมัคคุเทศก์ของวังนำชมทีละห้องทีละอาคารมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอยู่ท้ายคณะคอยดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยู่ห้องใดห้องหนึ่งนานเกินไปไม่ให้จับต้องสิ่งของต่างๆและต้องสวมถุงพลาสติกคลุมรองเท้าทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นปาร์เกต์อันสวยงามต้องสึกหรอรวมทั้งพื้นพรมอันล้ำค่าเสียหายพระราชวังเปิดทุกวัน09.30-16.00หยุดวันจันทร์และพฤหัสบดีนอกจากนี้ยังมีประตูทางเข้าหอนาฬิกาสวนริมทะเลอุทยานนาฬิกาดอกไม้น้ำพุสระน้ำรูปปั้นรูปสลักต่างๆวางประดับไว้อย่างลงตัวน่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็นอย่างยิ่งนำท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัสBosphorusซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำThe Black Sea เข้ากับทะเลมาร์มาร่าSea of Marmara โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้างเริ่มตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตรถือว่าช่องแคบนี้เป็นจุดพบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชียซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วยขณะที่ล่องเรือท่านจะได้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลายซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RAMADA PLAZA TEKSTILKENT 5* หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: อิสตันบูล

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเยี่ยมชมและถ่ายรูปกับสุเหร่าเซนต์โซเฟียMosque of Hagia Sophiaหรือชื่อในปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอาหรือฮาเจียโซเฟียHagia Sophia Museum เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกส์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่าและในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์สุเหร่าเซนต์โซเฟียถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและมักถูกจัดให้อยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางซึ่งจุดเด่นอยู่ที่ยอ ดโดมขนาดมหึมากลางวิหารและนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์นำท่านชมสุเหร่าสีน้ำเงินBlue Mosque สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งซึ่งชื่อนี้ได้มาจากสีน้ำเงินของกระเบื้องเคลือบที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านในถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์โดยสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างโดยรวมแล้ว 7 ปี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทันYerebatanSarniciสร้างในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียนในปีค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในพระราชวังสำรองไว้ใช้ยามอิสตันบูลถูกข้าศึกปิดล้อมเมืองกว้าง 65 เมตรยาว 143 เมตรมีเสาค้ำหลังคา 336 ต้นแบ่งเป็น 12 แถวจุน้ำได้ทั้งหมด 80,000 ลูกบาศก์เมตรน้ำที่ได้ส่งผ่านท่อมาจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างออกไป 20 กิโลเมตรใกล้กับทะเลดำที่มาของสถานที่แห่งนี้ชวนให้ขนลุกอยู่ไม่น้อยเสาคอลัมน์หัวเสาและฐานเสานำมาจากซากหักพังของอาคารหลายแห่งมีเสาทรงแปลกๆอย่างเสาประดับรูปศีรษะเมดูซาที่กลับหัวลงและตะแคงข้างรวมทั้งเสาหยาดน้ำตาในยุคออตโตมันนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งCandy Shopและตลาดสไปซ์Spice Marketหรือตลาดเครื่องเทศท่านสามารถเลือกซื้อของฝากคุณภาพดีได้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับชากาแฟผลไม้อบแห้งหรือเตอกิสดีไลท์สินค้าอันเลื่องชื่อของตุรกีซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมายได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอตาเติร์กเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกี

20:50 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยสายการบินTURKISH AIRLINESเที่ยวบินที่TK64

keyboard_arrow_right
วันที่ 9 :: สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

09:45 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
· ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES
· ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 5 ดาวสำหรับพักห้องละ 2 ท่าน(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
· ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
· ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
· ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
· ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
· ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
· ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
· ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
· ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 USD/ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
· ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ1 ใบ ใบละไม่เกิน20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
· ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
· ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
· ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
· ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
· ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
· ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ1ใบ
· ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไข การจอง หรือสำรองที่นั่ง
·  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระเงินเต็มจำนวน
 
การยกเลิก
·   แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
·   แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
·   แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
·   แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
·   แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100%ของราคาทัวร์
·   ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
·   กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
·   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นการยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายเหตุ
1.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3.  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
4.  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
5.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 
   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign