GB-แกรนด์อเมริกาตะวันออก 10วัน 7คืน

แกรนด์อเมริกาตะวันออก 10วัน 7คืน
นิวยอร์ก ฟิลลาเดลเฟีย แอ๊ตแลนด์ติก ซิตี้ 
วอร์ชิงตัน ดี.ซี. ฮาร์รีสเบิร์ก น้ำตก ไนแองการ่า คอนนิ่ง

 
สถานที่ท่องเที่ยว
แบตเตอรี่ พอยต์  อนุสาวรีย์ เทพีสันติภาพ  กราวด์ ซีโร่  ไทม์ สแควร์ เมดิสัน สแควร์  ระฆังแห่ง สันติภาพ อาคาร รัฐสภาคองเกรส  
พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ  พิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนี่ยน ไนแองการ่า พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ตึกเอ็มไพร์ สเตท   ร็อกกี้ เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217


กำหนดวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักคู่ เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
25 ธ.ค.’17 – 03 ม.ค.‘18  -  - - -
·         ราคาเด็ก สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   // หักค่าตั๋ว 35,000.-บาท
·         เด็ก 1 พักกับผู้ใหญ่ 1 ราคาท่านละ 109,900.-
 
*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ***
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 20 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***
*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ - สนามบินฯ เถาหยวน (ไทเป) - สนามบิน จอนห์ เอฟ เคนนาดี้

10.00

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  ประตูหมายเลข เคาน์เตอร์ Q-R สายการบิน อีว่า แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้อำนวยความสะดวก

12.20

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  เที่ยวบินที่ BR 062/032 (1240-1710/1930-2110) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป

21.10

เดินทางถึง สนามบิน จอนห์ เอฟ เคนนาดี้   (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ ไทยประมาณ 12 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ปรับอากาศ  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL SHERATON  หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: แหลมแมนฮัตตั้น นิวยอร์ก - ตลาดหุ้น นิวยอร์ก - แบ๊ตเตอร์รี่ พาร์ค - อนุสาวรีย์เทพีสันติภาพ - กราวด์ ซีโร่ - ฟิลาเดลเฟีย (ระฆังแห่งสันติภาพ- อาคาร รัฐสภาคองเกรส) - แอ๊ตแลนด์ติก ซิตี้

เช้า

รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ แหลมแมนฮัตตั้น  ที่ทอดตัวสู่อ่าวฮัดสัน  โดยมีแม่น้ำอีสต์และแม่น้ำฮัดสันขนาบพื้นที่ของแหลมขนาดใหญ่ ผ่านชม ถนนวอลล์ สตรีท อันเป็นที่ตั้งของตลาดหุ้นนิวยอร์ก จากนั้นเดินทาง สู่ท่าเรือแบตเตอรี่ พอยต์   เพื่อลงเรือทัศนาจรร่วมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ  นำชมเกาะ สเต-ทิว (Statue Island) พร้อมกับลงเกาะเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ผ่านชมอนุสาวรีย์ เทพีสันติภาพ ซึ่งออกแบบก่อสร้างโดย มร. กุสสตาฟ ไอเฟิล ในปี ค.ศ. 1886 สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ แบตเตอรี่ พอยต์

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ ฟิลาเดลเฟีย  (ระยะทางประมาณ 157 ก.ม.)  โดยนำท่านนั่งรถข้ามสะพานเบนจามินแฟรงคลินที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเดลลาแวร์   ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลออกสู่มหาสมุทรแอตแลนด์ติก นำท่านชมรอบนอกของ อาคาร รัฐสภาคองเกส  ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวง ในปีค.ศ. 1682 นำท่านชม        ระฆังแห่งสันติภาพ” (Liberty Bell) หรือ Broken Bell ณ บริเวณ ลิเบอร์ตี้ เบล พาวิลเลี่ยน (Liberty Bell Pavillion) การเข้าชมจำเป็นต้องตรวจเอ็กซ์เรย์กระเป๋าถือและเป้สะพายหลังเพื่อความปลอดภัย และ เข้าคิวเพื่อเข้าชม จากนั้นเดินทางต่อสู่ แอตแลนด์ติก ซิตี้ (ระยะทางประมาณ 100   ก.ม.) เมืองแห่งการ  พนันอีกแห่งหนึ่งทางตะวันออกของอเมริการิมมหาสมุทรแอตแลนด์ติก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL HARRAHS   หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: แอ๊ตแลนด์ติก ซิตี้-วอชิงตัน ดี.ซี. (ซิตี้ ทัวร์)

เช้า

รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองหลวง วอร์ชิงตัน ดี. ซี (ระยะทางประมาณ 301 ก.ม.) กรุงวอร์ชิงตัน ดี. ซี.เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ติดต่อกับรัฐเวอร์จิเนียและ รัฐแมริแลนด์ โดย วอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (Potomac River)  เมืองนี้สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตันประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกาของสหรัฐ สร้างขึ้นแทน ฟิลาเดลเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำชม  เดอะแคปปิตอล  อาคารรัฐสภาสูงของสหรัฐ  ให้ท่านได้เก็บภาพถ่ายจากด้านนอก จากนั้นชม แม่น้ำโปโตแม็ค แม่น้ำสายสำคัญของ ดี. ซี.,  อนุสาวรีย์ วอร์ชิงตัน ที่เป็นหินอ่อนซึ่งนำมาจาก อิตาลี  ชมรูปปั้นของอดีตประธานาธิบดี อับบลาฮัม ลินน์ คอนน์ วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งสงครามกลางเมืองเหนือ-ใต้ และไม่ไกลจากกันเท่าไรนัก นำท่านชื่นชมอดีตประธานาธิบดีอีกท่านหนึ่งที่สร้างคุณงามความดีแก่ประเทศชาติเช่นกัน คือประธานาธิบดี  จอรจ์ วอร์ชิงตัน  และจากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ  ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนต์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนต์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright ความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิด เสียงสนั่นหวั่นไหว สัมผัสถึงละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณอย่างใกล้ชิดที่สุด

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOTEL SHERATON หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: วอร์ชิงตัน ดี.ซี. - พิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนี่ยน - ฮาร์ริสเบริ์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนี่ยน (National Museum of Natural History) จัดเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยที่ดีที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมชมเกิดความอยากรู้อยาก เห็น การค้นพบ และการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโลก ผ่านการ วิจัย การจัดแสดงงานและโครงการทางการศึกษาต่างๆ ในแต่ละปีมีผู้เยี่ยมชมหลายล้านคน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นฉากสำคัญหนึ่งของภาพยนต์ Night at The Museum ที่โด่งดังทั่วโลกและจากนั้นนำท่านสู่ ทำเนียบขาว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึก ด้านหน้า
หมายเหตุ. หากในวันที่มีพิธีการ หรือวันที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง จะไม่สามารถลงถ่ายรูปได้

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำคณะเดินทางข้ามแม่น้ำ โปโตแม็ค   สู่ฝั่ง อาร์ลิงตัน (Arlington)   นำท่านผ่านชมเดอะ เพนตาก้อน เป็นอาคารที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา  รูปทรงการก่อสร้างเป็นรูปห้าเหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางการทหารของสหรัฐอเมริกา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์ริสเบริ์ก (ระยะทางประมาณ193ก.ม.) เป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของ เดินทางถึงเมืองฮาร์รีสเบิร์ก  นำท่านเยี่ยมชมโรงงานช๊อกโกแลต เฮอร์ชี่ อันโด่งดัง ชมตัวอย่างขั้นตอนการผลิตพร้อมลิ้มรสชาติ อีกทั้งท่านยังสามารถหาซื้อเป็นของฝากให้บุตรหลานหรือญาติสนิทมิตรสหายได้อีกด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HAMPTON  หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ฮาร์ริสเบริ์ก- คอนนิ่ง -ไนแองการ่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนนิ่ง นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว (Corning Glass Museum)  ที่รวบรวมเครื่องแก้วกว่า 40,000 ชิ้นในรูปแบบ  ที่แตกต่างกันไปและสีสันอันสวยสดงดงาม  สาธิตขั้นตอนการทำเครื่องแก้วซึ่งถือว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ขอเชิญท่านหาซื้อผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หากถูกอกถูกใจ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ ไนแองการ่า (ระยะทางประมาณ 236 ก.ม.) เดินทางถึง ไนแองการ่า 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL  SHERATON หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ไนแองการ่า (ล่องเรือชมน้ำตกฝั่งอเมริกา)-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางถึง น้ำตกไนแองการ่า นำชมน้ำตก ทางฝั่งอเมริกา ชมน้ำตกที่มีปริมาณมวลน้ำวินาทีละ 750,000 แกลลอนไหลเวียนมากมายมหาศาลที่ไหลมาจากทะเลสาบอีรีทิ้งตัวลงก่อให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว 

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ Fashion Outlet of  Niagara   อิสระให้ท่านได้จับจ่ายหาซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ เช่น Coach, DKNY, American Eagle  ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมือง เอลไมรา(ELMIRA) (ระยะทางประมาณ 266 ก.ม.)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL HOLIDAY INNหรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: อิสระช้อปปิ้งที่ Woodbury Premium Outlet – นิวยอร์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Woodbury Premium Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาถูก สินค้าคุณภาพดี ตั้งแต่สินค้าทั่วไปจนถึงแบรนด์เนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A / X เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย(ระยะทางประมาณ 308 ก.ม.) อิสระอาหารเที่ยงเพื่อเป็นการไม่รบกวนท่านในการช้อปปิ้ง

เย็น

สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (ระยะทางประมาณ 82.7ก.ม.) 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL SHERATON  หรือ เทียบเท่า  

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: ตึกเอ็มไพร์ สเตท – ร๊อกกี้ เฟลเล่อร์ เซ็นเตอร์ - นิวยอร์ก - ไทม์ สแควร์ - เมดิสัน สแควร์ - การ์เด้นท สปอร์ต อารีน่า - เดอะ ฟิทว์ อเวนู– ช๊อปปิ้ง สนามบินเ เจ.เอฟ.เค.

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพบนตึกระฟ้า เอ็มไพร์ สเตท ที่ระดับความสูงชั้นที่ 86 (จำนวนชั้นทั้งหมด102 ชั้น) ความสูงทั้งสิ้น 1,250 ฟิต สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1930)แล้วนำท่านแวะชมสถาบันร็อคกี้ เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ ซึ่งหากในฤดูหนาวจะมีลานสเก็ตน้ำแข็งให้ชาวนิวยอร์กเกอร์ มาฝึกเล่นกันเป็นที่สนุกสนาน  

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชมสถานที่สำคัญของเมืองนิวยอร์ก อาทิเช่น บริเวณย่านธุรกิจ ไทม์ สแควร์,เมดิสัน สแควร์ การ์เด้นท์ สปอร์ต อารีน่า,ย่านไชน่า ทาวน์ แหล่งรวบคนจีนโพ้นทะเล, ถนนสายเศรษฐกิจ “ เดอะ ฟิวท์ อเวนู ”จากนั้น อิสระช้อปปิ้งเป็นการส่งท้ายในห้างสรรพสินค้า MACY สมควรแก่เวลา ทุกท่านพบกัน ณ บริเวณที่นัดหมาย

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน จอนห์ เอฟ เคนนาดี้   

keyboard_arrow_right
วันที่ 9 :: ไทเป - กรุงเทพฯ

00.20

ออกเดินทางจากสนามบิน จอนห์ เอฟ เคนนาดี้  โดยเที่ยวบินที่  BR 031/067 (00.20-05.30/09.00-11.50) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป

keyboard_arrow_right
วันที่ 10 :: กรุงเทพฯ

11.50

กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … และประทับใจ…

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม      
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ตามรายการ  - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามรายการ                     - ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ   
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                               - ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง     
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000/1,000,000.-บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการการ ,
- ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ฯลฯ     
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ชิ้นละ 3 เหรียญยูเอส/ครั้ง
- ค่าวีซ่า อเมริกา บริษัทฯสามารถแนะนำให้ท่านดำเนินการด้วยตนเอง หรือ หากมีความประสงค์จะให้ทางบริษัทฯดำเนินการให้ คิดค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมท่านละ 7,800-บาท (ขึ้นอยู่กับอัตรา แลกเปลี่ยนเงินสกุล)
- ค่าทิปพนักงานขับรถในอเมริกา 25 เหรียญยูเอส ตลอดทริป
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ 30 เหรียญยูเอสตลอดทริป

เงื่อนไข กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 25,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่,สงกรานต์และช่วงตุลาคม)
กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าไม่ทันกำหนด และทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน
จะไม่เก็บค่ามัดจำ
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 20 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้วบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน 

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign