LITTLE SHANDONG  
ชิงเต่า-เยียนไถ-เผิงไหล (ตำหนักสามเซียน)
หลงโข่ว 4 วัน 3 คืน 
(ไม่ลงร้านช้อป)

สถานที่ท่องเที่ยว
ซานตง มณฑลสำคัญทางภาคเหนือของจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของไท่หางซาน และอยู่ริมทะเลโป๋วไห่และหวงไห่ มีเนื้อที่ 156,700 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นภูเขา มีประชากรประมาณ 87 ล้านคน มี “จี้หนาน” เป็นเมืองเอกของมณฑล มีอุตสาหกรรมทองคำและกำมะถันเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในสมัยชุนชิว(春秋) “ซานตง” เป็นที่ตั้งของมหาอำนาจก๊กฉีและก๊กหลู่  เป็นถิ่นกำเนิดของคนดังระดับโลก เช่น “ขงจื้อ”(孔子) มหาปราชญ์ที่มีชื่อเสียง “ซุนจื่อ” (孙子兵法) เจ้าตำรับพิชัยสงคราม “ซุนหวู่” (孙武) และ “ผู่ซ่งหลิง” นักประพันธ์เรื่องสั้น เป็นต้น
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่า
5-8 ธ.ค. 60 สอบถาม   รวมแล้ว
12-15 ธ.ค. 60 สอบถาม   รวมแล้ว
24-27 ธ.ค. 60 สอบถาม   รวมแล้ว
31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61 สอบถาม   รวมแล้ว
**ไม่มีราคาเด็ก   **ไม่แจกกระเป๋า**ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง**
ราคารวม    ค่าวีซ่าจีน(กรุ๊ป 800)+ภาษีสนามบินไทย+จีน+รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 40 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 40 หยวน
3. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 40 หยวน
4. อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิดท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: ดอนเมือง-ชิงเต่า-เยี่ยนไถ

12.30 น.

เช็คอินพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก TERMINAL 1 ชั้น 2 บริเวณแถวเคาร์เตอร์ 7 ทางเข้าประตู 6 สายการบินนกสกู๊ด โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

15.25 น.

เดินทางสู่เมืองชิงเต่า โดยเที่ยวบินที่ XW 086 (บริการอาหารชุดบนเครื่อง COMBO SET)

21.25 น.

เดินทางถึงเมืองชิงเต่า ที่มีสมญาไข่มุกแห่งทะเลเหลือง ชิงเต่า ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลซานตง (Shandong Sheng) เป็นเมืองที่ใหญ่รองลงมาจากซีหนาน มีความสำคัญคือ เป็นเมืองท่ายุทธศาสตร์ มีรายได้เศรษฐกิจของประชากร เป็นอันดับ 1 ของมณฑล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่เยี่ยนไถ(3 ชั่วโมง)

ที่พัก BEST WESTERN PREMIER HOTEL YANTAI หรือเทียบเท่า 5 ดาว
Zhifu Tuen Mun Road and Jianshe Road intersection264000, Yantai, China TEL: 86-535 6861555

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เยียนไถ-พิพิธภัณฑ์นาฬิกา-พิพิธภัณฑ์ไวน์/ชิมไวน์จางหยู-เผิงไหล-เผิงไหลเก๋อ-ซานเซียนซาน (ตำหนักเขา 3 เซียน)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- นำชมเมืองเยียนไถ เยียนไถแปลว่าเนินควัน  มีชื่อเก่าว่า “จือฟู”  ในศตวรรษที่ 18 และ 19 ด้วย ความไม่มั่นคงของราชวงศ์ชิง กองทัพทหารเรือชาวตะวันตกต่างเข้ามาหาผลประโยชน์ในเยียนไถ เริ่มจากหลังสงครามฝิ่น ในปี ค.ศ.1862 จีนได้ถูกอังกฤษบังคับให้เปิดเมืองท่าตามสนธิสัญญา Treaty Ports  จากนั้นในปี ค.ศ. 1894 ญี่ปุ่นได้ยึดครองคราบสมุทรเกาหลีและได้นำกองทัพเรือเข้าตีทางด้านเมืองท่า เวยไห่ ทางรัฐบาลชิงได้ยอมแพ้และยินยอมเซ็นสนธิสัญญาหม่ากวน ทั้งเยอรมันที่มาค้าขายก็เข้ามาขยายอิทธิพลในเยียนไถ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อเมริกานำเรือรบแล่นเข้ามาในอ่าวโป๋วไห่ ญี่ปุ่นและโซเวียต(รัสเซีย) ก็นำเรือมาทอดสมอในบริเวณนี้เช่นกัน ในอดีตเยียนไถจึงมีสโมสรชาวเรือ ที่มีเหล่าทหารเรือ กลาสี ลูกเรือต่างชาติเข้ามาหาความสุขสำราญ ดื่มเหล้าเคล้านารี แต่ปัจจุบันได้พัฒนาจนกลายเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 และรายได้เศรษฐกิจของประชากรเป็นอับดับ 2 ของมณฑล สินค้าที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ เหมืองแร่ทองคำ เนื่องจากมีเหมืองแร่ทองคำและได้มีการส่งออก จนครองตลาดจีนได้ถึง 30 %  สินค้าด้านเกษตร ได้แก่ แอปเปิ้ล, ลูกแพร์, ถั่วลิสง, เชอร์รี่, ลูกหนาม  ด้านอาหาร ได้แก่ เป๋าฮื้อ, ปิงทะเล, กุ้ง, วุ้นเส้น, เต้าหู้ (จากหนังสือ “ฉีกเส้นทางเมืองจีน” ดวงใจ 2550) นำท่านสู่ถิ่นไฮโซเยียนไถซาน ผ่านชมบ้านและคฤหาสน์สไตล์ยุโรปที่ปลูกสร้างอย่างสวยงาม
- เยียนไถเป็นแหล่งกำเนิดของนาฬิกาที่ทันสมัยของประเทศจีน นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์นาฬิกา” พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้รับการจัดตั้งขึ้นร่วมกัน โดยสมาคม Horology ประเทศจีน สมาคมนาฬิกา อุปกรณ์จับเวลา บริษัทนาฬิกา Beijixing และ บริษัทนาฬิกา อื่นๆ จีนเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการคิดค้นและใช้การจับเวลาและยังเป็นผู้ผลิตนาฬิการายใหญ่อีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงผู้จับเวลาแบบโบราณ, ชุดนาฬิกาสมัยโบราณ และนาฬิกาที่มีค่าต่างๆ
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตไวน์จางยู่ CHANGYU เป็นโรงงาน ผลิตไวน์ขนาดใหญ่อันดับ 4 ของโลก และครองตลาดจีนถึง 30 % นอกจากนี้ยังมีสวนองุ่นเป็นของตนเอง ปัจจุบัน ไวน์ CHANGYU มีโรงงานตั้งอยู่หลายมณฑล และมีสวนองุ่นอยู่ประมาณ 4-5 แห่ง  ชมโรงงานผลิตไวน์ ชมห้องหมัก โรงบ่มไวน์ เชิญชิม WINE TESTING ไวน์ 2 ชนิด และเลือกซื้อไวน์มีชื่อของจีน 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่เผิงหลาย (蓬莱) Penglai ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเยียนไถ ว่ากันว่าจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้และฮั่นหวูตี้มาเสาะแสวงหายาอายุวัฒนะนำมาซึ่งความเป็นอมตะ ณ เมืองนี้ ทั้งยังเป็นเมืองที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับภาพลวงตากลางทะเล ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน
 - นำท่านชมเผิงหลายเก๋อ วัดลัทธิเต๋า สร้างราว 1,500 ปีก่อน (ค.ศ. 1061) ในสมัยราชวงศ์ซ้อง ภายในเผิงหลายเก๋อมีวิหารอยู่หลายแห่ง เช่น วิหารเจ้าแม่ทับทิม  วิหารแปดเซียน วิหารพระพุทธเจ้ารวมถึงป้อมปราการที่สร้างไว้ป้องกันข้าศึกรุกรานทางทะเล
 - นำท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตำหนักซานเซียนซาน หรือ ตำหนักภูเขาสามเซียน ที่สวยงามของ Penglai เมืองในมณฑลซานตง เป็นจุดท่องเที่ยวระดับ 5 A ของจีน ชม ภูมิทัศน์ จุดชมวิว สถาปัตยกรรมคลาสสิกแบบจีน และตำหนักต่างๆที่มีชื่อเสียงของเยียนไถมารวมไว้ด้วยกัน ด้วยเงินลงทุนกว่า 3,000 ล้านหยวน มีทั้งตำหนักของตำนานเทพเจ้าโป๊ยเซียน ( 8 เซียน ) ข้ามทะเล ตรงกลางจะเป็นทะเลสาบ มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก็บรวบรวมของโบราณหายากยิ่ง พิพิธภัณฑ์หินฟอสซิลที่ซื้อมาจากพม่า 10 % จาก 30 % ที่มีการขุดขาย พิพิธภัณฑ์ต้นไม้กลายเป็นหิน และต้นไม้กลายเป็นหยก หอพระหยกขาว หอกวนอิม 11 พักตร์ ด้านใน นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังมีโรงแรมที่พักพร้อมรถแบตเตอรี่อีกด้วย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่SAN XIAN SHAN HOTEL หรือเทียบเท่าADD:Shandong Sheng, Yantai Shi, Penglai Shi, Haishi W Rd, Phone: +86 535 572 1616

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เผิงไหล-หลงโข่ว-วัดหนานซาน-ชิงเต่า-ถนนไท่ตง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- เดินทางไปยังเมืองหลงโขว่ Longkou ท่าเรือน้ำลึกระหว่างประเทศบนชายฝั่ง หลงโข่ว ถึงเขตเขาหนานซานนำชมชมพระใหญ่หนานซาน(รวมรถแบตเตอรี่) ซึ่งเป็นรูปหล่อพระโพธิสัตว์ทองเหลืองปางประทานพรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูงจากฐาน 136.6 เมตร หนัก 330 ตัน นำท่านขึ้นบันได 360 ขั้น เข้าชมภายใต้ฐานขององค์พระ ซึ่งเป็นห้องโถงประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดย่อมเล็กจำนวน 9,999 องค์ ซึ่งถ้านับรวมองค์พระใหญ่ด้านนอกจะรวมเป็น 10,000 องค์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ
นำท่านเดินทางกลับชิงเต่า(3 ชั่วโมง)
อิสระที่ย่านถนนไท่ตง No.1 shopping destination ของเมืองชิงเต่า ถนนกว้างที่เต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆ มากมาย นครเซี่ยงไฮ้...มีหนานจิงลู่ นครปักกิ่ง...มีหวังฝูจิ่ง เมืองชิงเต่า...ก็มีถนนไท่ตงนะคะ  
พักที่ GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว  27 Zhengyangzhong Road, Chengyang District Qingdao Tel: (86) 532-5865 8855

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ชิงเต่า-สะพานจ้าน-เขาปลาเล็ก-ปาต้ากวน-จัตุรัส54-โรงงานเบียร์ชิงเต่า - ดอนเมืองกรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- ชมเมืองชิงเต่า “เกาะเขียว” มีประชากรในส่วนเมืองประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองสำคัญในการผลิตเบียร์ “ชิงเต่า” เคยตกเป็นเขตเช่าของเยอรมนี (ค.ศ. 1989-1914) เยอรมันได้วางผังเมืองและสิ่งก่อสร้างต่างๆไว้อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ตึกรามบ้านช่องแบบสไตล์ยุโรปกว่า 90%
- ชมสะพานจ้านเฉียว ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ กวงสู ราชวงศ์ชิง ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพานยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล ในสมัยโบราณเคยใช้เป็นที่ขนส่งสินค้าทางทะเล ส่วนปลายนั้นเป็นที่ตั้งของศาลา ฮุ่ยหลัน ที่ออกแบบเป็นรูปเก๋งจีนทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวและสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองชิงเต่า
- นำชมสวนบนเนิน “เขาปลาเล็ก” ที่มีบ้านตุ๊กตาจำลองในยุคเยอรมันเข้าครอง บนยอดขามีศาลาแปดเหลี่ยม สามารถชมวิวเมืองชิงเต่า
- นำท่านชมปาต้ากวน ถนนแปดสาย อยู่ในเขตหุยเฉวียน จุดชมวิวที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมันมาก่อน เมื่อครั้งที่ชิงเต่าถูกยึดเป็นอาณานิคม นอกจากชาวเยอรมันที่เข้ามาอยู่อาศัยแล้ว ยังมีชาวรัสเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศสและชาวเดนมาร์ก จึงทำให้พื้นที่ส่วนมากเต็มไปด้วยอาคาร สิ่งก่อสร้างตามแบบฉบับยุโรป สำหรับที่มาของชื่อถนนแปดสายนั้นมาจากบริเวณนี้มีถนนแปดสายตัดผ่านกัน ปาต้ากวนยังเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติก ที่คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
- ชมสถานที่ต่างๆในตัวเมือง เช่น “จัตุรัสอู่ซื่อ” (จัตุรัส 54) สัญลักษณ์เมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นในวันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919 
- ชมหาดชิงเต่าที่เคยใช้เป็นสนามแข่งเรือใบโอลิมปิค 
- เยี่ยมชม โรงงานเบียร์ชิงเต่า เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นของพ่อค้าชาวเมืองเบียร์ร่วมกับพ่อค้าอังกฤษ ก่อตั้งบริษัทเบียร์เยอรมันนิสเชส (GERMANISCHES) แห่งเมืองชิงเต่า จำกัด ด้วยเงินทุน 400,000 มาร์ค เมื่อ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1903 ใช้เทคโนโลยีการหมักบ่มและวัตถุดิบจากประเทศเยอรมัน ในปี ค.ศ.1963 ได้รับยกย่องให้เป็นเบียร์แห่งชาติยี่ห้อเดียวของจีนและเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมนี้ ในปี ค.ศ.1993 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเบียร์ชิงเต่าจำกัด และเข้าสู่ตลาดทุนเป็นครั้งแรก เมื่อจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เบียร์ชิงเต่าก็ได้ใช้โอกาสนี้เป็นพันธมิตร กับ อันเฮาเซอร์บุช ผู้ผลิตเบียร์บัดไวเซอร์ จากสหรัฐฯ ให้ท่านชมกรรมวิธีการหมัก โรงบ่ม สายพานการผลิต พร้อมชิมเบียร์รสชาติดีที่สุดของจีน

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
นำท่านส่งสนามบินชิงเต่า

22.35 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XW885 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)

02.25 น.

(เช้ามืดวันรุ่งขึ้น) ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าวีซ่าจีน(กรุ๊ป 800.-) / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีนCN TAX)
อัตรานี้ไม่รวม  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่นค่าโทรศัพท์ค่าอาหารค่าเครื่องดื่มนอกรายการเป็นต้น 2. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 40 หยวน / ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 40 หยวน / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 40 หยวน
หมายเหตุ   บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และภาษีหักณ.ที่จ่าย 3%


เงื่อนไข สำรองที่นั่ง  มัดจำ 10,000 บาท * ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เอกสารวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สำเนาหนังสือเดินทาง  หน้าที่มีรูปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอย่างชัดเจนถ้าถ่ายไม่ชัด-มืด-ดำ-ซีดขาวเกินไปอาจใช้ไม่ได้กรุณาแก้ไขด้วยการแสกน (SCAN) หน้าหนังสือเดินทางใหม่ค่ะ
หมายเหตุ  การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์สามารถยื่นได้ที่หลายหน่วยงานในประเทศจีนซึ่งกฎเกณฑ์การยื่นค่าธรรมเนียมการใช้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกันและอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน้าหรืออาจแจ้งมาให้ทราบในระยะเวลากระชั้นชิดจึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
   -ต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วยการถูกทำร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ
   -ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
ท่านที่ถือบัตรAPEX
- ท่านที่ถือบัตรAPEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเองถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนโดยไม่มีวีซ่ากับองค์กรฯที่ออกบัตรนี้ให้กับท่านเพราะว่าบริษัททัวร์ฯไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้
- ท่านที่ถือบัตรAPEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหายเพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่านCHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมืองหากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง3. หากบัตรสูญหายท่านอาจจะไม่ได้เดินทางต่อหรือกลับกับคณะทัวร์และอาจจะต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสูญหายท่านจะต้องจ่ายเงินค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่และจ่ายค่าที่พักค่าอาหารค่ายานพาหนะฯลฯในขณะที่ท่านอยู่ต่อเพื่อทำเรื่องการออกบัตรใหม่หรือขอทำวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทุกแผนกเช่นหัวหน้าทัวร์พนักงานเก็บเอกสารพนักงานขายฯลฯไม่รับไม่รับฝากไม่ถือแทนหรือไม่เก็บรักษาแทนดังนั้นหากท่านฝากบัตรAPEX และ/หรือส่งบัตรAPEX ติดมากับเอกสารใดๆและมีการสูญหายเกิดขึ้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
สรุปแผนความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สำหรับผู้เดินทางในแผนท่องเที่ยวข้างต้น
รับประกันภัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ความคุ้มครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู้ใหญ่ 70 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกัน
ทุนประกัน
(SUM INSURE)
1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ (เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  (Personal Liability) 200,000 บาท
 
การประกันไม่คุ้มครอง  กรณีที่เสียชีวิตหรือเจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง,อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ายการยึดพาหนะและการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
การเบิกค่าใช้จ่าย  ทุกกรณีต้องมีใบเสร็จและมีเอกสารรับรองทางการแพทย์หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบสูงสุด  ต่ออุบัติเหตุ / กรุ๊ป - แต่ละครั้งไม่เกินสี่สิบล้านบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู้เอาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
* ข้อมูลที่ระบุข้างต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัยแต่เป็นการสรุปข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจผู้สนใจและผู้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์คุณสมชายประทุมสุวรรณที่โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางดังกล่าวเป็นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะให้ตรงตามความประสงค์ของบริษัทหลักที่เป็นผู้บริหารและจัดการการเดินทางรับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้ทำประกันไว้เช่นต้องการเพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วยกระเป๋าหายเพิ่มประกันเที่ยวบินล่าช้าหรือขยายวงเงินความคุ้มครองให้สูงขึ้นฯลฯท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซื้อประกันและชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเองได้โดยติดต่อที่คุณสมชายประทุมสุวรรณตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209หรือเลือกซื้อกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอื่นๆที่ท่านรู้จักและพอใจ

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign