พัก 5 ดาว ปักกิ่ง-ทุ่งหญ้าคังซี-กายกรรม

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ //ทุ่งลาแวนเดอร์-

กำแพงเมืองจีน-หอฟ้า-วังฤดูร้อน 6 วัน 4 คืน

ชวนชิม สุกี้มองโกล, เป็ดปักกิ่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก
 
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่า
11-16 ต.ค. 60 20,999 5,000 รวมแล้ว
10-15 พ.ย. 60 17,999 5,000 รวมแล้ว
17-22 พ.ย. 60 17,999 5,000 รวมแล้ว
24-29 พ.ย. 60 17,999 5,000 รวมแล้ว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า
(จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10) 

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-วัดหมื่นพระ-ร้านยา-THE PLACE

00.55 น.

เดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980 

06.30 น.

ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง TERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผู้ออกแบบสนามบินแช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง) สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้นที่สุด นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

08.30 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบจีนที่ภัตตาคาร
นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง
นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม กู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา 

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นำท่านชม วัดฝ่าหยวน (法源寺) อยู่ใกล้มัสยิดหนิวเจีย เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแห่งหนึ่ง ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ ปี 645 สมัยราชวงศ์ถัง ปี618-907 ต่อมาอาคารชำรุดเสียหาย ต่อมาได้บูรณะสร้างใหม่ และซ่อมแซมซ้ำหลายครั้งตั้งแต่ ปี 1956 ที่นี่กลายเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนศึกษาจีน และในปี 1980 ก็มีการตั้งหอสมบัติทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาจีน ทำให้เป็นแหล่งวิจัยวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา “หลี่เอ๋า” นักเขียนชาวไต้หวันได้ใช้วัดฝ่าหยวนเป็นฉากแต่งนิยายเรื่อง “วัดฝ่าหยวนปักกิ่ง” แล้วได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ภายในบริเวณวัด มีหอกลอง หอระฆัง แผ่นศิลาจารึก รูปสลัก รูปหล่อสำริด ภาพเขียน กระถางธูปจากราชวงศ์หมิงและชิง หลังสุดท้ายมีพระพุทธไสยาสน์ยาว 6 เมตรประดิษฐานอยู่ ** นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปทองแดงหมื่นองค์ เพื่อเป็นสิริมงคล

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  
นำชมย่านช้อบปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย  "The Place" ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
พักที่  METRO PARK HOTEL หรือ SCHONBRUNN HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวไม่แขวนป้าย

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หอฟ้า-ร้านผ้าไหม-พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติกรุงปักกิ่ง (ไดโนเสาร์)//ทุ่งลาเวนเดอร์-กายกรรมปักกิ่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษ ของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงปักกิ่ง สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เมื่อ พ.ศ. 1963 (ค.ศ. 1420) โดยมีชื่อว่า เทียนตี้ถัน แปลว่า หอสักการะฟ้าดิน ต่อมาใน พ.ศ. 2077 (ค.ศ. 1534) ได้มีการสร้างหอสักการะดินขึ้นอีกแห่ง หอฟ้าดินจึงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นหอสักการะฟ้าเพียงอย่างเดียว ครั้น พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) ฟ้าผ่าหอเสียหาย จึงสร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) ตัวหอมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 32.5 เมตร และ สูง 38 เมตร โดยมิได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว หอนี้ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) นำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียง
แวะร้านผ้าไหมให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
(เดินทางเดือนพฤษภาคา-มิถุนายน/ปิดวันจันทร์) นำชมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติกรุงปักกิ่ง ชมซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ กระดูกไดโนเสาร์ Mamenchisaurus Hechuanensis พบที่เหอฉวน มณฑลเสฉวน เมื่อ ค.ศ. 1957 คอยาวถึง 11 เมตร คาดว่าเมื่อมีชีวิตอยู่น้ำหนักจะประมาณ 40-50 ตัน กินพืชวันละ 300 กิโลกรัม เกิดและอยู่ปลายยุคจูราสสิก (130-140 ล้านปีมาแล้ว) ชมไข่ไดโนเสาร์อยู่ในรังยุคครีเตเชียส Cretaceous (65-95 ล้านปีมาแล้ว) พบที่อำเภอหนานสง มณฑลกวางตุ้ง ขณะนี้ถือว่าเป็นรังไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก มีอยู่ 2 รัง 2 ชนิด คือ Golithes Nyustus และ Golithes Elongatus ในรังที่สองมีไข่ 29 ฟองเรียงกัน 3 ชั้น ไข่ฟองโตที่สุดยาว 22 เซนติเมตร (มูลค่าไข่ฟองละ 6 แสนเหรียญสหรัฐ // ทั้งรังมีมูลค่า 10 กว่าล้านเหรียญ) ชมหัวไดโนเสาร์ T-Rex มาจากรัฐมอนตานา สหรัฐอเมริกา วางไว้สำหรับเปรียบเทียบกับไดโนเสาร์ของจีน Tsintaosaurus Spinorhinus มีเขาขึ้นมาที่จมูก อายุปลายยุคครีเตเชียส (65-95 ล้านปีมาแล้ว) เป็นสัตว์กินพืช พบที่อำเภอไหลหยัง มณฑลซานตง ยาว 7 เมตร สูง 5.5 เมตร ไดโนเสาร์ Tuojiangosaurus เป็นพวก Stegosaurus เป็นไดโนเสาร์กินพืชอยู่ยุคจูราสสิก (140 ล้านปีมาแล้ว) บนหลังมีแผ่นกระดูกแหลมๆ รูปสามเหลี่ยม 15 คู่ นักวิชาการมีความเห็นว่ากระดูกนี้ใช้สำหรับป้องกันตัวจากไดโนเสาร์กินเนื้อ บ้างว่าใช้สำหรับระบายอากาศ เพราะปิดเปิดได้และมีหลอดเลือดอยู่ตามแนวหลัง พบที่เมืองจื่อก่ง มณฑลเสฉวน นับเป็นฟอสซิลที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเชีย
(เดินทางเดือนกรกฎาคม-กันยายน-ข้อมูล จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)  นำชมทุ่งลาเวนเดอร์ 1 ปีมีครั้ง บานสะพรั่งในเดิอนก.ค.-ก.ย. ลาเวนเดอร์ (Lavandula angustifolia) เป็นพืชดอกในวงศ์ Lamiaceae เป็นพืชประจำถิ่นในเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก หลัก ๆ ในเทือกเขาพิเรนีสและเทือกเขาอื่นทางเหนือของประเทศสเปน เป็นไม้พุ่มมีกลิ่นแรง โตได้สูง 1 ถึง 2 เมตร ผลัดใบ ใบยาว 2–6 เซนติเมตร และกว้าง 4–6 เซนติเมตร ดอกสีชมพู-ม่วง (สีลาเวนเดอร์) ออกที่ช่อเชิงลดยาว 2–8 เซนติเมตรที่ปลายสุดของลำต้นเรียวไม่มีใบยาว 10–30 เซนติเมตร มักปลูกลาเวนเดอร์เป็นไม้ประดับ ได้รับความนิยมจากดอกสีสวยงาม กลิ่นหอมและทนแล้งได้ เติบโตไม่ดีในดินชื้นต่อเนื่อง ค่อนข้างทนได้ดีต่ออุณหภูมิต่ำ ทนต่อดินกรดแต่ชอบดินกลางถึงด่าง ในบางภาวะอาจมีอายุสั้น ลาเวนเดอร์ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางกับสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย เชื่อว่าลาเวนเดอร์สามารถบรรเทาแมลงกัด, แผลไหม้ และอาการปวดหัวได้ นอกจากนี้ช่อลาเวนเดอร์ยังสามารถขับไล่แมลง ดอกและเมล็ดลาเวนเดอร์สามารถช่วยให้การนอนหลับนั้นผ่อนคลาย การชงยอดอ่อนของลาเวนเดอร์ลงในถ้วยน้ำร้อนยังสามารถช่วยให้นอนหลับสบาย ในศตวรรษที่ 21 นี้ ลาเวนเดอร์นั้นเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมมากมาย มีกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งช่วยให้ผ่อนคลาย อุตสาหกรรมที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด เป็นอุตสาหกรรมน้ำหอมและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เช่น สบู่ ครีม เป็นต้น

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  
หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
พักที่  METRO PARK HOTEL หรือ SCHONBRUNN HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวไม่แขวนป้าย

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-ทุ่งหญ้าคังซี-บัวหิมะ-สุกี้มองโกล

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น.

นำชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า

09.00 น.

ชมกำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กิโลเมตร สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ กว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “บัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง แล้วเดินทางกลับตัวเมืองปักกิ่ง
เดินทางขึ้นเหนือไปอีกเล็กน้อย นำชมทุ่งหญ้ามองโกลที่ใกล้ปักกิ่งที่สุด สัมผัสประสพการณ์การเที่ยวทุ่งหญ้าเขียวขจีภายใต้ท้องฟ้าสีฟ้าใส โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงมองโกเลีย ทุ่งหญ้าคังซี Kangxi Grassland มีพื้นที่มากกว่า 20 ล้านตารางเมตร เหมาะสำหรับกิจกรรมแข่งม้า และขี่ม้าเล่น (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมพิเศษ) มีสนามขี่ม้ากับม้ามาตรฐานสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นทุ่งหญ้าที่มีพืชตระกูลหญ้ามากกว่า 50 สายพันธุ์ เช่น Clover, ดอกเบญจมาศป่า และ Cogon Grass

กิจกรรม Type ราคาประมาณ Price (CNY) ประเภท Targeted Visitors
Gallop along the horse track  200/ hour  Skilled horse riders
Slow ride along the horse track 100/ hour  Ordinary riders
Ride on racecourses  30/ lap (about 1,200 yards)  Beginners
Sightseeing in a coach along the horse track  100/ coach/ hour  All visitors

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมสุกี้มองโกล น้ำจิ้มไทยสูตรเด็ด
พักที่  METRO PARK HOTEL หรือ SCHONBRUNN HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวไม่แขวนป้าย

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ปักกิ่ง–พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-หนานโหลวกู่เซียง-ร้านใบชา-เป็ดปักกิ่ง-หวังฝูจิ่ง

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน
แวะเลือกซื้อไข่มุกและครีมไข่มุกที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

12.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านไปชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ
นำท่านเขตบ้านเก่าหนานโหลว Nanluoguxiang (南锣鼓巷) เป็นซอยแคบ ๆ ใจกลางเมืองปักกิ่งที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบใหม่และแบบเก่าดั้งเดิม คล้ายกับเขตหูถงซึ่งตั้งอยู่ในเขตตงเฉิง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน ปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีร้านอาหาร บาร์ บ้านดนตรี ร้านกาแฟ มีร้านอาหารจานด่วน และร้านขายของที่ระลึก 

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  ** ชวนชิมเป็ดปักกิ่งต้นตำหรับ
ส่งท่านช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดิน หวังฝูจิ่ง
พักที่  METRO PARK HOTEL หรือ SCHONBRUNN HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวไม่แขวนป้าย

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ประตูชัย-ผ่านสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ผ่านชม สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดาน และผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยู่ภายในรั้วกำแพงสีเทาเขียว ** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำภายนอกในระยะที่รถสามารถทำได้ (ไม่เข้าด้านใน / ไม่มีค่าบัตร)
นำท่านสู่ประตูชัยปักกิ่ง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
ช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย  เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น
*** เดินทางสู่สนามบิน

19.40 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน CA-979 (มีบริการอาหารเย็นบนเครื่องบิน)

23.45 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
 

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-หน้าด่าน-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  หมายเหตุ  รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลง ยังไม่ได้รวมค่าไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน

ข้อควรทราบ  
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

ค่าบริการ ห้องเดี่ยวเพิ่ม 5,000.-  (ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก)

อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ค่าวีซ่าจีน (กรุ๊ป-หน้าด่าน) / ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR), ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)

อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ / ไม่รวมค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลง

หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
สำรองที่นั่ง มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน 


เงื่อนไข

เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน -เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
-ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
-ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินและป้องกันการสูญหาย บริษัทเมอร์รี่แลนด์ฯ ไม่มีนโยบายส่งพนักงานใดๆไปเก็บ (เงินสด) ตรงกับลูกค้า
แต่มีนโยบายในการรับชำระเงินค่าทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมที่พัก ฯลฯ ดังนี้ 
- กรุณาเขียนเช็คสั่งจ่าย “คุณโฆษิต เดชวาทิน” CHEQUE PAY TO MR. KOSIT DEJVATIN
- หรือ กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี OR TRANFER DEPOSIT TO THE ACCOUNT OF
 
1.ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต เดชวาทิน และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานเหลือง บัญชีออมทรัพย์เลขที่  005 – 2 – 11271-4 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN, SAVING DEPOSIT,  A/C NO.005 – 2 – 11271-4, SIAM COMMERCIAL BANK, SAPPANLUENG BRANCH) หรือ / OR
2.ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 012-1-52523-8 (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN, SAVING DEPOSIT A/C NO. 012-1-52523-8 BANK OF AYUDHAYA PUBLIC COMPANY LIMITED, SAPANLUENG BRANCH) หรือ / OR
3.ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 108–0–55541-8   (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN, SAVING DEPOSIT   A/C NO. 108–0–55541–8 BANGKOK BANK,   SAPANLUENG BRANCH) หรือ / OR
4.ชื่อบัญชี “คุณโฆษิต เดชวาทิน และ คุณดุษฎี เดชวาทิน” ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 017–2–38808-8  (MR.KOSIT & DUSADEE DEJVATIN,SAVING DEPOSIT, A/C   NO.017–2–38808-8, KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED,KLONGTOEY BRANCH
เพื่อยืนยันการชำระเงิน เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว  กรุณาเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่านลงในใบโอน แล้วแฟกซ์มาที่                                 FAX: 022401285 6

หมายเหตุ ท่านที่ถือบัตร APEX
 
- ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้ - ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพื่อทำเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอทำวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รับ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสารใดๆ และมีการสูญหายเกิดขึ้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 
สรุปแผนความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สำหรับผู้เดินทางในรายการท่องเที่ยวข้างต้น
รับประกันภัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ความคุ้มครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู้ใหญ่ 70 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกัน
ทุนประกัน
(SUM INSURE)
1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (Accident Medical Expense while traveling) ข้อ2+ข้อ3 ไม่เกิน
500,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย เพื่อ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ (เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  (Personal Liability) 200,000 บาท
 
การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
การเบิกค่าใช้จ่าย ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบัติเหตุ / กรุ๊ป - แต่ละครั้งไม่เกิน สี่สิบล้านบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู้เอาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
* ข้อมูลที่ระบุข้างต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัย เป็นการสรุปข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผู้สนใจและผู้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ โทร 02-649-1049 มือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางดังกล่าว เป็นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงตามความประสงค์ของบริษัทหลัก ที่เป็นผู้บริหารและจัดการการเดินทาง  ซึ่งรับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้ทำประกันไว้ เช่น ต้องการเพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิ่มประกันเที่ยวบินล่าช้า หรือขยายวงเงินความคุ้มครองให้สูงขึ้น ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซื้อประกันและชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเองได้ โดยติดต่อที่ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ โทร 02-649-1049 มือถือ 081-6515209 หรือเลือกซื้อกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอื่นๆที่ท่านรู้จักและพอใจ

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign