เวียดนามกลางแค่ปากซอย 4วัน 3คืน
เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบนบานาฮิลล์

 
สถานที่ท่องเที่ยว
  • สะพานมังกร
  • ล่องเรือกระดง
  • สวนสนุกแฟนซีพาร์ค
  • วัดเทียนมู่
  • ล่องเรือมังกร
  • กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์
  • สะพานมือยักษ์(โกเด้นบริดจ์)
  • พระพุทธรูปหลิงอิ๋ง
  • เมืองมรดกโลกฮอยอัน

     


กำหนดวันเดินทาง
ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักท่านเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
5 - 8 สิงหาคม 65 13,999 13,999 4,000
19 – 22 สิงหาคม 65 13,999 13,999 4,000
3 - 6 กันยายน 65 13,999 13,999 4,000
30  กันยายน – 3 ตุลาคม 65 13,999 13,999 4,000
5 - 8 ตุลาคม 65 13,999 13,999 4,000
19 - 22 ตุลาคม 65 13,999 13,999 4,000

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร

07.30

พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เค้าเตอร์สายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

10.50

นำท่านออกเดินทางด้วย เที่ยวบินที่ VZ 960 สู่ สนามบินดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

12.30

ถึงสนามบินดานัง  เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับนำท่านขึ้นรถเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยง

บริการอาหารว่างขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม BANH MI (1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ (HUE) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงเหงี๋ยน ที่ปกครองโดยกษัตริย์ ซึ่งกษัตริย์ทุกพระองค์ ตั้งแต่กษัตริย์องที่ 1 จนถึงองค์ที่จะประทับอยู่ในพระราชวัง ณ เมืองแห่งนี้ เป็นเวลายาวนานถึง 150 ปี เว้จึงเป็นเมืองต้นแบบของวัฒนธรรมเวียดนาม เช่นชุดประจำชาติ อ๋าวหญ๋าย หรือ ชุดประจำชาติของหญิงชาวเวียดนาม รวมทั้ง อาหารเวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองเว้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกานเซน วัดเทียนมู่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1601 จากนั้นในสมัยขุนนางตระกูลเหงียนคนต่อๆ มาก็ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งปี ค.ศ.1710 เหงียนฟุคชูได้สั่งให้หล่อระฆังขนาดยักษ์ขึ้น หนักถึง 3,285 ตัน ถือเป็นหนึ่งในสมบัติสูงค่าที่สุดในเวียดนามยุคนั้น ว่ากันว่าเสียงระฆังได้ยินไกลถึงราว 10 กิโลเมตร และในปี ค.ศ.1844 สมัย “จักรพรรดิเชียวชี” จักรพรรดิราชวงศ์เหงียนองค์ที่ 3 (พระราชโอรสของจักรพรรดิมินห์มัง) ได้ดำริให้สร้างเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยมขึ้น 7 ชั้น (สูง 21 เมตร) อุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้า 7 องค์ หรือ 7 ชาติภพ  เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองเว้ กลายเป็นชื่อเรียก “เจดีย์เทียนมู่” ซึ่งในภาษาเวียดนามเรียกว่า “เจดีย์ฟึกเซียน” ล้อมรอบสี่ทิศด้วยหอระฆัง หอเต่าแกะสลักจากหินอ่อนขนาดใหญ่จารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้บนแผ่นศิลาที่ตั้งอยู่บนหลังของเต่าอีกที และหอจารึกบทกวีต่างๆ โดยเฉพาะบทกวีจากจักรพรรดิเชียวชี 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดดงบา (Dong Ba Market) ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเว้ ที่ตลาดดงบามีสินค้าหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นของฝาก ชุดประจำชาติ อ๋าวหญ๋าย หรือจะเป็นสินค้าทั่วไป เครื่องกระดับ กระเป๋า ก็มีให้ท่านได้เลือกชมและซื้อฝาก  หลังจากนั้นนำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: พระราชวังไดโน้ย - ร้านเยื่อไผ่ - กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ – สะพานมือยักษ์(โกเด้นบริดจ์) – สวนดอกไม้แห่งควารัก -พระพุทธรูปหลิ๋งอิ๋ง - สวนสนุกแฟนซีพาร์ค

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)
หลังจากนั้นนำท่านดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย ซึ่งสร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้างพระตำหนักต่างๆรวมถึงกำแพงรอบพระราชวังทั้งหมด ได้นำอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโน้ย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน (คล้ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) มีกำแพงอิฐขนาดใหญ่ถึง 3 ชั้น กำแพงชั้นนอกมีความยาวตลอดแนว 11 กิโลเมตร หรือยาวด้านละ 2.5 กิโลเมตร สูง 6 เมตร หนา 2 เมตร มี 11 ประตู มี 24 ป้อมปราการ มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตั้งแต่จักรพรรดิยาลอง องค์ที่ 1 จนถึงจักรกรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้าย องค์ที่ 13 ซึ่งทรงสละอำนาจให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จักรี)  จากนั้นนำท่านเดินางสู่ ร้ายเยื่อไผ่ ร้านขายสินค้าพื้นเมือง ซึ่งเป็นสินค้าที่ทำมาจากไม้ไผ่ และเนสินค้าโอท็อป ของเวียดนาม ที่จะให้ท่านได้เลือกเป็นของใช้ของฝาก

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู้ดเวียดนาม (4) (นำชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุก)
หลังรับประทานอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่  บานานาฮิลส์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองดานัง (Da Nang) นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าซันเวิล์ด บานาฮิลส์ (Sun World Bana Hills) ที่มีความสูงถึง 5,810 เมตร โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที  เพื่อสัมผัสอากาศเย็นตลอดทั้งปี  เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดของเวียดนาม โดยการก่อสร้างนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 ด้านบนของบาน่าฮิลส์มีทั้งโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร สปา บาร์ สวนสนุก สวนดอกไม้สวยงาม  เรียกได้ว่าเป็นเช่นเมืองเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา  นำท่านชม สะพานมือยักษ์(โกลเด้นบริดจ์) ซึ่งเป็นสะพานสีเหลืองทองที่มีระยะทางยาว 150 เมตรและสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร อยู่กลางผืนป่าสีเขียวชอุ่ม มีส่วนที่เป็น อุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ ซึ่งทำให้แตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไป บนสะพานยังปลูกดอกไม้ยาวตลอดทาง เหมาะที่จะมาถ่ายภาพและพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศสดชื่น และชมทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ของเมืองดานังหลังจากเก็บภาพความประทับใจเรียบร้อยแล้ว พาท่าน ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสที่มีทั้งดอกไม้ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ จากนนั้นเดินเล่นในหมู่บ้านฝรั่งเศส เป็นหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสมัยยุคกลางบนยอดเขาซึ่งมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก โบสถ์ ร้านขายของที่ระลึก เรียกได้ว่าเป็นฝรั่งเศสย่อมๆ ในเอเชียตะวันออกเลย ชม พระพุทธรูปหลิงอึ๊ง   องค์ใหญ่ของยอดเขาแห่งนี้  จากนั้น นำท่านสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (Fantasy Park) ให้ท่านได้อิสระในการเที่ยวในสวนสนุก  ซึ่งสวนสนุกแห่งนี้นั้นได้แรงบันดาลมาจากนวนิยายเรื่อง Journey To The Center of the Earth และ Twenty Thousand under the Sea เครื่องเล่นส่วนใหญ่จะอยู่ในร่ม ตั้งแต่เครื่องเล่นหวาดเสียวระทึกใจ จนถึงเครื่องสนุกสนานแบบเด็ก ๆ รวมทั้งบ้านผีสิง (ไม่รวมโซนหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องเล่นหยอดเหรียญ)  

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ บนบานาฮิลส์ (5)
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Danang French Village Bana Hills 4*หรือเทียบเท่า
(หมายเหตุ: ท่านที่พัก 3 ท่าน/1ห้อง ทางห้องพักบน บานาฮิลส์ไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน/ ท่านจะต้องพักเดี่ยวบนบานาฮิลส์ 1 คืนมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท โดยคืนอื่นๆสามารถพัก 3ท่าน/1ห้องได้ตามปรกติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: นั่งกระเช้าลงเขา – หมู่บ้านแกะสลักหิน – นั่งเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองมรดกโลกฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านโบราณ - เมืองดานัง – ถ่ายรูปสะพานมังกร – ถ่ายรูปสะพานคู่รัก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)
จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน (Marble Mountains) และนำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเป็นที่มีแหล่งวัตถุดิบเป็นหินอ่อนเนื้อดี และมีช่างที่มีฝีมือในการแกะสลักด้วยความชำนาญและประณีต ทำให้เป็นสินค้าส่งออก เพื่อจำหน่ายไปทั่วโลก จากนั้นท่านเดินมางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่เมืองฮอยอัน ซึ่งเอกลักษณ์เด่นของหมู่บ้านนนี้คือรอบๆ หมู่บ้านจะมีสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ และคนในหมู่บ้านจะประกอบอาชีพทําประมงเป็นหลัก แหล่งท่องเที่ยวที่ในการมานั่งเรือกระด้งวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมืองระหว่างการล่องเรือ หมายเหตุ:ค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้ง 40-50 บาท หรือความพึงพอใจ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (7)
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน หรือ โห่ยอาน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนาม มี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อาคารทรงซิโนโปรตุกีส กับการทาสีเหลืองทุกอาคารในเมืองเก่าฮอยอัน เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมือง  ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี  ให้ท่านอิสระในการเดินเล่นพร้อมถ่ายภาพความประทับใจ ชม สะพานญี่ปุ่น ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสะพาน เป็นลักษณะของหลังคาโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น มีหลังคามุงกระเบื้องสีเหลืองและสีเขียวเป็นคลื่นที่สลับกันได้อย่างสวยงามและลงตัว  จากนั้นชม บ้านโบราณเลขที่ 101 ซึ่งเป็นบ้านที่เก่าแก่และยังคงมีความสมบูรณ์และยังคงความสวยงามซึ่งนับว่าสวยที่สุดในฮอยอัน ซึ่งมีอายุมากกว่า 75 ปี เป็นลักษณะบ้าน 2 ชั้น ถูกจัดแต่งแบ่งเป็นสัดส่วนตามการดำรงชีวิตแบบชาวจีนดั้งเดิม

จากนั้นนำท่านถ่ายรูป สะพานมังกร (Dragon Bridge) คือสะพานข้ามแม่น้ำฮัน (Han River) ที่ถูกออกแบบและสร้างในรูปร่างของมังกร ด้วยความยาว 666 เมตร และถนน 6 ช่องจราจร โดยเปิดใช้เป็นครั้งแรกวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อฉลองครบรอบ 38 ปีของอิสรภาพเมืองดานัง   จากนั้นนำท่านถ่ายภาพ สะพานแห่งความรัก ดานัง (Love Bridge Da Nang) สะพานแห่งความรักดานังที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักที่จะมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหาน ซึ่งมีความกว้างใกล้เคียงกับแม่น้ำเจ้าพระยา ประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  พิเศษ กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว (8)
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Luxtery Hotel 4* ,The Code 4* ,greenery 4*  หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: วัดหลิงอี๋ - ช็อปปิ้งตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)                                                                          
หลังรับประทานอาหาร นำท่านหลังจากนั้นนำท่านสักการะ  เจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ ที่มีความสูงถึง 67 เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางดอกบัวถึง 35 เมตร ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง ตามความเชื่อของชาวประมงเวียดนาม ในความเชื่อว่า เจ้าแม่กวนอิมจะปกป้องคุ้มคลองให้ปลอดภัยเวลาเดินทางออกทะเล  และเป็นวัดที่ได้รับความนิยมมาสักการะและขอพร นำท่านซื้อของที่ระลึก ณ ตลาดฮาน ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าที่เป็นที่นิยมของคนเวียดนามและต่างชาติ และมีสินค้าที่ระลึกเช่น   ชุดประจำชาติ ตะเกียบไม้ งานแกะสลัก ข้าวของเครื่องใช้ หมวกรองเท้า กาแฟ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากก่อนกลับประเทศไทย 

10.20

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดานัง  เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

13.15

นำท่านออกเดินทางด้วย เที่ยวบินที่ VZ 961 จาก สนามบินนานาชาติดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม สู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย

14.55

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

เงื่อนไข เงื่อนไขและราคา

X ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ท่าน (เก็บที่สนามบินก่อนการเดินทาง) หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึง
   พอใจ 

อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะเท่านั้น ตามรายการที่ระบุ  (ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้)
2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
3.ค่าภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และทางบริษัทอาจเก็บเพิ่มหากทางสายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุหรือเทียบเท่า (2 ท่าน/1)ห้อง
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ารถนำเที่ยว พร้อมคนขับ ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ
8. ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
10.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์) วงเงินรักษาพยาบาล 500,000 บาท/ครั้ง (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)
11. ค่าประกันสุขภาพครอบคลุมโควิด (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)
12. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตรานี้ไม่รวม
X ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,500 บาท/    
      ท่าน  (ชำระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
X  ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
X ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
X ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่า
    โทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ,ค่าพาหนะต่างๆ
     ที่ไม่ระบุอยู่ในรายการ ,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบิน
     กำหนดเกินกว่า 20 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่า
     รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่า
     กระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่าง
      การเดินทาง เป็นต้น
X ไม่รวมค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการที่กำหนด
X ไม่รวมค่าน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีมีการปรับขึ้น
X ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าเวียดนาม (หากมีการใช้วีซ่า
     ภายในอนาคต)
X ไม่รวมค่าตรวจ ATK (ก่อนบิน24 ชั่วโมง) ต้องมีใบรับรอง
     แพทย์เป็นภาษาอังกฤษ
X ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเกิดขึ้นตามระเบียบการและมาตา
     การของรัฐบาลต้นทางและปลาย ในการเข้า-ออกประเทศ
     นั้นๆที่มีการเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
หมายเหตุ เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง  (สำคัญโปรอ่าน)
 
-   มัดจำท่านละ 8,000 บาท/ท่าน ภายหลังจากส่งเอกสารการจอง ภายใน 2 วัน และ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 25 วันก่อนการเดินทาง  
     กรณีท่านลูกค้าทำการจองน้อยกว่า 25 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน
-    ค่าบริการนี้เป็นราคาสำหรับผู้เดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะการเดินทาง กรณีหากผู้เดินทางไม่ถึงตามที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวน
     สิทธิ์เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ตามความต้องการ
-    โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ    
      การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัย
      ของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้  การบริการของรถนำเที่ยวจะวิ่งตามเส้นทางที่ระบุไว้ในโปรแกรมเท่านั้น หากออก
      นอกเส้นทางอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ข้อควรทราบและเงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ       
1.         ทัวร์นี้เป็นทัวร์สำหรับการท่องเที่ยวเท่านั้น       
2.         ผู้จัดทำทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทน ต่างๆ หากเกิดกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ
3.          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,การนำสิ่งของผิดกฎหมาย
4.          ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีสิ่งของสูญหาย อันเนื่องจากความประมาทของผู้เดินทาง ,การโจรกรรม และอุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทของผู้เดินทาง
.5.         โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทางบริษัทได้ทำการสำรองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
6.         โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
7.          กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทับตราใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องลงในหนังสือเดินทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให้ เช็คอิน หรือตำรวจ
              ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทไม่รับผิดชอบทุกกรณี คณะเดินทางของทัวร์นี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้
              เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ปกสีน้ำตาล/เสีเลือดหมูเท่านั้น กรณีท่านถือหนังสือเดินทางข้าราชการ ปกน้ำเงิน หรือ หนังสือ
              ทางการทูต ปกสีแดง ต้องเดินทางไปกับคณะทัวร์เพื่อการท่องเที่ยว โดยที่ไม่มีจดหมายเชิญ หรือเอกสารการยืนยันการใช้หนังสือ
              เดินทางเล่มพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติการเดินทางกับทางสายการบิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งประเทศต้นทางขาออกและ
              ปลายทางขาเข้า ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาด ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการใช้หนังสือ
              เดินทางพิเศษ ผิดวัตถุประสงค์
8.         มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดทำ
9.         ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อ 4-5 ชั่วโมง เนื่องจากทางสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลา หากเกิดการผิดพลาด ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
10.          หากท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านที่ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ที่ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign