Pro Amazing Siberia
S7 AIRLINES ​6 วัน 5 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
•นั่งรถลากเลื่อน สุนัขฮัสกี้
•ชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล
•ขึ้นกระเช้าแบบนั่งห้อยขา
•ชมแหลมบูรคาน 
•เที่ยวจุดไฮไลท์กลางทะเลสาบไบคาล

     


กำหนดวันเดินทาง
กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 30 ม.ค.– 4  ก.พ. 64 49,900.- 7,500.-
วันที่ 5 – 10 ก.พ. 64 49,900.- 7,500.-
วันที่ 13 – 18 ก.พ. 64 49,900.- 7,500.-
วันที่ 19 - 24 ก.พ. 64 49,900.- 7,500.-
วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค. 64 49,900.- 7,500.-
วันที่ 2 - 7 มี.ค. 64 49,900.- 7,500.-
วันที่ 5 - 10 มี.ค. 64 49,900.- 7,500.-

**ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า / ไม่แจกน้ำดื่ม**
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ – เมืองอีร์คุตสค์ประเทศรัสเซีย

14.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะ U เคาน์เตอร์สายการบิน S7 Airlines (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9-10) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับพร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน โหลดสัมภาระเดินทาง (ผู้โดยสารสามารถโหลดกสัมภาระได้ 1 ชิ้น ไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน)

16.35 น.

ออกเดินทางบินตรงสู่เมืองอีร์คุตสค์(Irkutsk) โดยสายการบิน S7 Airlines เที่ยวบินที่ S76332(ใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมง) มีอาหารร้อนบริการบนเครื่องบิน

23.55 น.

ถึงสนามบินอีร์คุตสค์(Irkutsk) แคว้นไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าที่พัก
 พักที่ เมืองอีร์คุตสค์ ANGARA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: อีร์คุตสค์ (IRKUTSK) – พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ TALTSY – ลิสท์เวียงก้า -นั่งกระเช้าชมวิวพิพิธภัณฑ์ไบคาล –ตลาดพื้นเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองลิสท์เวียงก้าListvyanka (ระยะทาง 70 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไบคาล ที่เป็นปากแม่น้ำแองคาร่า Angara River แม่น้ำเพียงสายเดียวที่เป็นที่ระบายออกของทะเลสาบไบคาล
ระหว่างทางแวะพิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย Taltsy Wooden Architecture Museum ชมหมู่บ้านไม้ดังเดิมของชนพื้นเมืองโบราณ ที่นิยมสร้างบ้านด้วยไม้มาตั้งแต่โบราณ ด้วยในเขตไซบีเรียมีต้นสนและต้น Parch เป็นจำนวนมาก ชมความหลากหลายของบ้านไม้ไซบีเรียที่มีทั้งบ้านชาวบ้านที่ยากจน และบ้านของเศรษฐีผู้ร่ำรวย
จากนั้นนำท่านสู่ลานหิมะกลางแจ้งซึ่งเป็นที่นิยมเล่นกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับฤดูหนาว ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการขี่ม้า นั่งสุนัขลากเลื่อน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย( ค่าใช้จ่ายในการขี่ม้า หมาลากเลื่อน หรือกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในค่าทัวร์)
นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขาเพื่อชมวิวจากมุมสูงของทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก......

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง

บ่าย

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ทะเลสาบไบคาล Baikal Lake Museum ภายในจัดแสดงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจของทะเลสาบแห่งนี้ ชมพันธ์ปลาน้ำจืดที่หาดูได้ยาก และสิงค์โตทะเลน้ำจืดที่มีเพียงที่เดียวในโลกที่พบเห็นได้จากทะเลสาบแห่งนี้
ชมตลาดปลาพื้นเมืองในเมือง ลิสท์เวียงก้าตลาดแห่งนี้มีชาวบ้านที่นำเอาสินค้าพื้นเมืองมาวางขาย เช่น ผลไม้พื้นเมือง ปลาน้ำจืดในทะลเสาบไบคาล เมล็ดสนที่ได้จากต้นสนในป่า น้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์พื้นเมืองอื่น ๆ....จากนั้นนำท่านสู่ลานหิมะกลางแจ้งซึ่งเป็นที่นิยมเล่นกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับฤดูหนาว ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการขี่ม้า นั่งหมาลากเลื่อน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย (ค่าใช้จ่ายในการขี่ม้า หมาลากเลื่อน หรือกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในค่าทัวร์) จากนั่นนำท่านเข้าที่พัก

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารในโรงแรม
พักที่โรงแรม Krestovaya Pad Hotel หรือเทียบเท่า ในเมืองลิสท์เวียงก้า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ลิสท์เวียงก้า-เกาะโอล์คฮอน-BLUE ICE-BUBBLE ICE

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม

9.00 น.

(ประมาณ) นำท่านไปท่าเรือ ขึ้นเรือ Hovercraft (นั่งประมาณ 3 ชม.) ซึ่งเป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัดขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ด้านหลังของเรือ โดยเรือแบบนี้จะเหมาะที่จะใช้เป็นยานพาหนะที่วิ่งบนน้ำแข็ง พื้นน้ำ และพื้นดิน เมื่อขึ้นเรือแล้วจะนำท่านวิ่งไปบนพื้นน้ำแข็งที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเพื่อเดินทางไปยังเกาะโอลค์ฮอร์น ระหว่างทางนำท่านชม น้ำแข็งสีคราม หรือ BLUE ICE ที่สุดแสนจะงดงามตระการตา ชมน้ำแข็งโซดาหรือ Bubble Ice โดยเป็นน้ำแข็งที่จับตัวแข็งในขณะที่มีฟองผุดขึ้นมาจากใต้น้ำ
ชมไข่มุกเม็ดงามของทะเลสาบไบคาลชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะในฤดูหนาวของที่นี่ เรือ จะแล่นอยู่บนพื้นน้ำแข็งที่ใสราวคริสตัล มีความหนา 80-250 CM กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างสุดลูกหูลูกตา ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของสองข้างทางที่ประดับประ ดาด้วยหิมะและน้ำแข็งภูเขา ป่าไม้ บางจุดจะมีถ้ำแข็ง เมื่อถึงจุดไหนที่สวยงาม เรือจะจอดให้ท่านได้เก็บภาพที่ประทับใจในจุด Blue ice และ ชม Bubble ice ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการนั่งเรือ Hovercraft ที่ท่านจะได้ชม 2 จุดที่ไฮไลท์ที่สุดในการเที่ยวทะเลสาบไบคาล นับได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามจนไม่สามารถอธิบายได้ องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็นน้ำแข็งสีฟ้าหรือ BLUE ICE ได้แก่ น้ำที่ใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน้ำ (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่ใสเป็นอับดับ 1 ของโลก มีประวัติยาวนานกว่า 25 ล้านปี ในปี 1996 ได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การ UNESCO)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

เดินทางต่อโดยรถบัสเล็กสู่ เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาลมีพื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้จุดที่กว้างที่สุดของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตร และมีชาวพื้นเมืองบูร์ยัต(Buryat) อาศัยอยู่บนเกาะชาวพื้นเมืองของที่นี่ขึ้นชื่อว่าได้เก็บรักษาขนบธรรมเนียมประ เพณีของพวกเขาไว้เป็นอย่างดี ตั้งแต่สมัยก่อนยุคอภินันทนาการหรือยุคคอลเคซัสและในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวนับพันคนได้มาเยือน ณ เกาะแห่งนี้เรือเทียบท่า นำท่านขึ้นบกที่เกาะโอลค์ฮอน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ OLKHON INN HOTEL หรือ TAMIR HOTEL บนเกาะโอลค์ฮอน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: นั่งรถ UAZ ตะลุยเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวบนเกาะ ออลค์ฮอร์น ทานอาหารเที่ยวแบบปิกนิก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านขึ้นรถ UAZ ไปทางทิศเหนือของเกาะโดยรถตู้ขับเคลื่อน 4 ล้อซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนเกาะโดย เฉพาะ เนื่องจากพื้นที่บนเกาะมีลักษณะของที่ราบ ภูเขา และเนินดินผสมกัน เส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสายเล็ก ๆ และในบางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทั้งเส้นทางมีความคดเคี้ยว ซึ่งรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถวิ่งผ่านได้  ชมหินจระเข้ Crocodile Rock และภูเขาสุดที่รัก LOVE MOUNTAIN และหินสามเกลอ Three Brother Rock และถ้ำ คาลบอย KHABOY CAPE ระหว่างทางท่านรถจะแล่นผ่านพื้นที่ๆมีภูมิประเทศที่งดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผิวน้ำในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็นน้ำแข็งที่มีความหนาตั้งแต่ 80 – 250 เซนติเมตร ซึ่งรถ UAZ ที่พาเราเที่ยวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน้ำแข็งได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก บนเกาะ(แซนด์วิช ซุปปลาร้อน ๆ ขนมปัง ชาร้อน)

บ่าย

หลังอาหารนำท่านนั่งรถ UAZ เพื่อเดินทางกลับลงมาทางด้านใต้ของเกาะ ชมจุดชมวิวและทัศนียภาพที่งดงามทางตอนใต้ของเกาะ ชมเบอร์คานเคปBurkhan cape จนควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(หมายเหตุ เนื่องด้วยในฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมหนาแน่นในหลายพื้นที่บนเกาะ อีกทั้งน้ำแข็งที่แข็งตัวบนพื้นผิวทะเลสาบมีรอยแยกในบางจุด ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถให้รถสัญจรผ่านได้ในบางพื้นที่ ทั้งนี้บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการงดนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานไม่อนุญาตให้รถนำนักท่องเที่ยวเข้าชมจุดท่องเที่ยวบางจุด)

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ OLKHON INN HOTEL หรือ TAMIR HOTEL บนเกาะโอลค์ฮอน ท่านสามารถใช้บริการอบซาวน่าสไตล์รัสเซียในโรงแรมที่พัก (ค่าบริการไม่รวมการอบซาวน่า)           

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เกาะโอลค์ฮอน – อีร์คุตสค์ (IRKUTSK) – โบสถ์คาทอลิค – โบสถ์คาซาน – ย่านการค้า 130 QUATER

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ทางตอนใต้เป็นส่วนหนึ่งของเกาะโอลค์ฮอนและเกาะโอกอย(OLKHON ISLAND AND OGOY ISLAND) ชมความงามของน้ำแข็งหินงอกหินย้อย(ICE CAVES AND ICCLES) เป็นอีก 1 ไฮไลท์ที่เราไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาถึงยังที่ทะเลสาบไบคาล
จากนั้นรถจะพาเราวิ่งลงบนพื้นน้ำแข็งที่จับตัวแข็งเหนือทะเลสาบไบคาล เพื่อวิ่งไปยังท่าข้ามอีกด้านหนึ่งของฝั่งที่เป็นพื้นที่บนบก บริเวณนี้เป็นเป็นท่าข้ามที่มีเรือข้ามฟากให้บริ การลำเลียงรถยนต์จากเกาะไปยังฝั่งในฤดูร้อน แต่ในฤดูหนาวผิวน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งเรือข้ามฝากไม่สามารถและไม่จำเป็นที่จะให้บริการ เพราะรถยนต์ทุกคันสามารถวิ่งผ่านน้ำแข็งที่มีความหนาเพื่อไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้......
จากนั้นนำท่านขึ้นรถบัสที่จอดรออยู่บนฝั่ง และนำท่านเดินทางกลับเมืองอีร์คุตสค์ (Irkutsk) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมง)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง

บ่าย

เดินทางถึงเมืองอีร์คุตสค์ นำท่านเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวขึ้นชื่อในเมืองอีร์คุตสค์ (Irkutsk) อีร์คุตสเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและเป็นเมืองศูนย์กลางของแคว้นไซบีเรีย มีประ วัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี นำชมจุดท่องเที่ยวรอบแม่น้ำอังการ่า, โบสถ์ Orthodox, โบสถ์โปแลนด์, โบสถ์คาทอลิก ชม ถนนคนเดิน คาร์ลมาร์กซ์Calsmarks Street ซึ่งเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีสังคมนิยม ที่นำไปสู่การปฏิวัติในรัสเซีย
ชมอนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตในช่วงสงคราม รูปปั้นจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3โบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยงามและโดดเด่นที่สุดของเมืองอีร์คุตส เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1885 ใช้เวลาสร้างกว่า 7 ปีจึงแล้วเสร็จ ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ด้วยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสีน้ำบนฝาผนังโบสถ์เป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน
จากนั้นนำท่านสู่ย่าน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งช็อปและชิมเลยทีเดียว...

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(**เมนูอาหารจีน เป็ดปักกิ่ง)
พักที่อีร์คุตสค์ ANGARA HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: อีร์คุตสค์ (IRKUTSK) – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง

10.10 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ บินตรง โดยเที่ยวบิน S7 6331

15.30น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ปสายการบินต้นทุนต่ำ)
2. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ (ห้องพักที่รัสเซีย มีพื่นที่จำกัดไม่สามารถเสริมเตียงได้)
3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าภาษีสนามบินไทย
6. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20กก. / ถือขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้นไม่เกิน 7 กก.
7. ค่าภาษีสนามบินไซบีเรีย, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ
8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท*ตามเงื่อนตามกรมธรรม์ บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จก.
อัตรานี้ไม่รวม
1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่นค่าโทรศัพท์ค่าอาหารค่าเครื่องดื่มนอกรายการเป็นต้น
2. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
3. ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ คนขับเรือ และหัวหน้าทัวร์ รวม 70 USD/ทริป
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
สำรองที่นั่ง    มัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
* ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 35 วัน
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เงื่อนไข เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ 10,000 บาท เพราะการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign