ทิเบต-เส้นทางสายไหม
ดิเอ็กส์คลูซีฟหลังคาโลกบนรถไฟ
Orient Express SICHUAN AIRLINES 15 วัน
สถานที่ท่องเที่ยว
เที่ยวครบทิเบต - เส้นทางสายไหม
-ลาซา
-ทะเลสาบหยางจัวยง
-ยื่อคาเจ๋อ
-เจียวจือ
-จาสือหลุนปูซือ
-ซีหนิง
-หลันโจว
-จางเย่
-ตุนหวาง
-ทูลู่ฟาน
-วูลูมูฉี


     
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา Classic Red Wood Cabin พักเดี่ยวเฉพาะโรงแรม 9 คืน จ่ายเพิ่ม วีซ่าจีน
13 - 27 ก.ย. 2563 100,800.- 1 ห้องพัก 4 ท่าน 14,500.- รวม
103,800.- 1 ห้องพัก 3 ท่าน 14,500.- รวม
108,800.- 1 ห้องพัก 2 ท่าน 14,500.- รวม
132,900.- 1 ห้องพัก 1 ท่าน รวมพักห้องเดี่ยวแล้ว รวม
ราคา Gold Cabin พักเดี่ยวเฉพาะโรงแรม 9 คืน จ่ายเพิ่ม วีซ่าจีน
120,800.- 1 ห้องพัก 2 ท่าน 14,500.- รวม
159,800.- 1 ห้องพัก 1 ท่าน รวมพักห้องเดี่ยวแล้ว รวม

**ราคาทัวร์ ต้องเดินทางครบ 10 ท่าน
***โรงแรมคืนแรกไม่มีบริการห้องเดี่ยว จัดโดยสายการบิน***

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู

15.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)

17.55 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน 3U8146

21.45 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา มีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 485,000 ตารางกิโลเมต ประชากร 83.02 ล้านคน ส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น พักที่โรงแรมที่สายการบินจัดให้
 (โรงแรมคืนแรกที่สายการบินจัดให้ไม่มีห้องพักเดี่ยว)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เฉิงตู-ลาซา หลังคาโลก

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางไปสนามบิน

11.25 น.

โดยเที่ยวบินที่ 3U 8695 เดินทางสู่นครลาซา นครศักดิ์สิทธิ์ เมืองหลวงของเขตปกคลองตนเองชนชาติจ้างทิเบต ทิเบตมีพื้นที่1,228,000 ตารางกิโลเมตร ประชากร 3.43 ล้านคน

14.15 น.

ถึงลาซา ดินแดนหลังคาโลกซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,650 เมตร มีแม่น้ำยาลูจ้างปู้เจียงไหลผ่าน เชื่อกันว่าบรรพบุรุษชาวทิเบตเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในเขตเอเชียกลางที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามา กษัตริย์ทิเบตองค์แรกมีพระนามว่า “นยาตรีเชนโป” ในปี ค.ศ. 1719 จีนเริ่มแผ่อำนาจเข้ามาทิเบต ในปลายศตวรรษที่ 19 อังกฤษเริ่มเข้าแทรกแซงทิเบตรวมถึงรัสเซีย จนเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สำเร็จในปีค.ศ. 1949 และในปีถัดไปจีนก็บุกยึดปลดแอกทิเบตทันที
นำท่านเดินทางเข้าสู่เข้าที่พักในตัวเมืองลาซา พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  
พักที่ LHASA INTERCONTINENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า
คืนนี้ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกาย ลาซาเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล3650เมตร จึงมีแรงกดอากาศต่ำ มีออกซิเจนน้อย ร่างกายระยะแรกอาจมีอาการอ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ หรือท้องเสีย ท้องอืด หรือคลื่นไส้ อาเจียน จึงควรนอนพักผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น
ข้อแนะนำ    ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่ควรแช่อาบน้ำในคืนนี้ ถ้าอาบน้ำ อย่าให้นานเกิน 10 นาที ลดความว่องไวในการเดิน ทำทุกอย่างให้ช้าลงไม่ควรเดินขึ้นเนินหรือขึ้นบันไดสูงในวันแรกที่มาถึง

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ลาซา-วังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมเมืองลาซา เป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1,350 ปี เชื่อกันว่าบรรพบุรุษชาวทิเบตเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในเขตเอเชียกลาง ที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามา
นำชมวัดโปตาลากง หรือ พระราชวังโปตาลากง เป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่  13  มีเนื้อที่  120,000   ตารางเมตร  ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง (มาร์โปรี) เป็นอาคาร  13  ชั้น มีห้อง  1,000 ห้อง  สูง  1,017  เมตร สร้างโดยกษัตริย์ซงเซินกัมโปใน ค.ศ.  7  สร้างขึ้นไว้สำหรับพระมเหสีองค์หญิงหวุนเฉิง(文成公主)ที่เป็นชาวจีน(หลานของฮ่องเต้ถางไท่จงในสมัยราชวงศ์ถัง)ต่อมาใช้เป็นสถาน ศึกษาพระธรรม มีพระลามะเป็นผู้ปกครองโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนสีขาว เขตสังฆาวาส ใช้เป็นที่พำนักของสงค์  ส่วนสีแดง เป็นส่วนพุทธาวาส ประกอบด้วยสถูปทองคำและของมีค่าต่าง ๆ  ส่วนสุดท้ายคือ  ส่วนสีเหลือง  จะเป็นตัวเชื่อมกลาง

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชมวัดต้าเจา หรือ วัดโจคัง วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในลาซา สร้างขึ้นใน ค ศ. 7  พร้อมพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตริย์ซงเซินกัมโป กษัตริย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้ามา วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหุ้มทองคำประดับด้วยอัญมณีมีค่าที่องค์หญิงหวุนเฉิงแห่งราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นมเหสีชาวจีนนำเข้ามา  ชาวทิเบตเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “โจโบ” และในปี ค.ศ. 1961 ได้สงวนไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ ในอดีตวัดนี้เป็นที่อยู่ของดาไลลามะและปันเชนลามะ ด้านหลังวัดโจคังจะมองเห็นวังโปตาลาและเห็นถนนปาเจี่ยวซึ่งเป็นเส้นทางประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
นำทุกท่านไปช้อปปิ้งของฝากที่ถนนปาเจี่ยว(ถนนแปดเหลี่ยม) ซึ่งเป็นตลาดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซาลา มีความยาว 800 เมตร เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ซึ่งจะมีพ่อค้า แม่ค้าตั้ง
แผงวางขายสินค้าสารพันมากมายตลอด 2 ข้างทาง และมีพระธุดงค์ที่นั่งสมาธิอยู่ริมทาง ซึ่งจะสวดมนต์ให้พรหากได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เลือกชมสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์พื้นเมือง)   
พักที่ LHASA INTERCONTINENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ลาซา-อารามจาสือหลุนปูซื่อ-ยื่อคาเจ๋อ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางไต่ภูเขาสูงข้ามขอบฟ้าสู่เมืองสำคัญของทิเบตเมืองยื่อคาเจ๋อ ห่างจากลาซาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 100 กม. ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่กว้างไกลสุดขอบฟ้ามีภูเขาหิมะเรียงรายสลับเป็นชั้นสวยงาม นำท่านไป äนำชมอารามจาสือหลุนปูซื่อ  ที่ประทับขององค์ปานเชนลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณอีกองค์หนึ่งของทิเบต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1427 ในรัชสมัยขององค์ดาไลลามะองค์แรก ZGYALWA GENDUN DRUP) นำชมสี่ส่วนสำคัญของอาราม
ส่วนแรก วิหารพระศรีเมตไตรย ประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรย องค์ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 26.2 เมตร สร้างขึ้นในปี   ค.ศ. 1914 โดยช่างศิลป์กว่า 900 คน ใช้เวลาสร้าง 4 ปี ควบคุมงานโดยปานเชนลามะองค์ที่ 9 องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองแดงหนักและห่อหุ้มด้วยทองคำหนักกว่า 300 กก. พระพักตร์กระจ่างใส แกะสลักอย่างสวยงาม นิ้วพระหัตถ์แต่ละนิ้วยาวมากกว่า 1 เมตร ผ่านชมที่ประทับขององค์ปานเชนลามะ จากนั้นนำท่านไปชมที่บรรจุพระศพของปานเชนลามะองค์ที่ 4 สร้างเป็นสถูปสูง 11 เมตร นับเป็นสถูปเก่าเพียงสถูปเดียวที่รอดพ้นจากการทำลายในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม
ส่วนที่สอง ห้องบรรจุพระศพของปานเชนลามะองค์ที่ 10 (มรณภาพเมื่อปี ค.ศ. 1989) ด้านหน้าสถูปจะแสดงภาพเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ ล้อมรอบด้วยสายรุ้ง ที่สร้างจากกล้องคาไลโดสโคป เพดานห้องพระศพตกแต่งด้วยภาพกาลจักรมานดารา ฝาผนังเป็นภาพพระพุทธทำจากทองคำแท้
ส่วนที่สาม วัดเกลซัง ชมโถงชุมนุมหรืออุโบสถกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ของอารามจาสือหลุนปูซื่อ
ส่วนที่สี่ ตาชิลุนโปโกรา เป็นเส้นทางแสวงบุญรอบอาราม มีระยะทาง 3 กม.

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
äนำท่านชมสำนักสงฆ์ป๋ายจยือซื่อ (สำนักสงฆ์เพลกอร์ PALKHOR MONASTERY) สำนักสงฆ์ขนาดใหญ่สร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 14 ถึงต้นศตวรรษที่ 15 เดิมเป็นที่รวมของพระสงฆ์ในศาสนาพุทธมหายานลัทธิสิบนิกาย แต่ปัจจุบันเหลือเพียงนิกายหมวกเหลืองจำวัดอยู่เป็นส่วนใหญ่ นำชมอุโบสถหลัก 3 ชั้น ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูป “พระศรีอริยะเมตไตรย” สูง 8 เมตร ตัวอาคารประดับด้วยภาพทังกาโบราณทำจากผ้าไหม ยังเป็นที่เก็บชุดนักแสดงโอเปร่าทิเบตที่ทำจากผ้าไหมโบราณและผ้าปักในสมัยราชวงศ์หมิง ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปมานดาราเส้นผ่าศูนย์กลาง10 ฟุต

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ SHIGATSE WANGRUN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ยื่อคาเจ๋อ-เจียงจือ(ทะเลสาบหยางจัวยง)-ลาซา

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองเจียงจือ ชมทะเลสาบหยางจัวยงหู (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบ 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 4,400 เมตร ทะเล สาบมีสีเทอร์คอยส์ใสเรียบดังกระจก ทุกๆปีจะมีคนนับแสนเดินทางมาประกอบพิธีล้างบาป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมมือถึง เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ภูเขา ที่ราบ ทุ่งหญ้า ฝูงแกะ ฟาร์มวัว พันธุ์ไม้ป่าหลากสีสัน

14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางกลับนครลาซา (4 ชั่วโมง) 

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร(อาหารพิเศษซุปเห็ด)
พักที่ LHASA INTERCONTINENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ลาซา-ซีหนิง-รถไฟทิเบตสายประวัติศาสตร์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางไปสถานรถไฟ
-นำท่านขึ้นรถไฟ ชิงไห่ - ทิเบตไปที่ซีหนิง บนรถไฟติดตั้งระบบจ่ายออกซิเจน สองระบบ พิเศษระบบที่หนึ่งส่งออกซิเจนผ่านอากาศในระบบปรับอากาศแบบผสมเพื่อให้ปริมาณออกซิ เจนของรถไฟแต่ละขบวนสูงถึง 83% ระบบที่สองจ่ายออกซิเจนส่วนกลางจะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถสูดดมผ่านอินเตอร์เฟซได้โดยตรง ออกซิเจนสามารถลดระดับความกดอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงระยะทางรถไฟในเขตลาซา ความยาว 1142 กม. ระยะทางที่วิ่งความสูงเกิน 4000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมีถึง 960 กม.ช่วงที่สูงที่สุด สูงถึง 5072 เมตรเหนือระดับน้ำเล
(เวลาประมาณ) โดยรถไฟขบวนที่ K918 หรือ T28 เดินทางสู่ซีหนิง * ตู้พักนอนวีไอพี ห้องละ 4 ท่าน (ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ)
-3,664  เมตร จากระดับน้ำทะเล - ออกเดินทางจาก “สถานีรถไฟลาซา” 
-4,305  เมตร จากระดับน้ำทะเล - เข้าสู่เขต “หยังปาจิ่ง” ผ่านโรงงานไฟฟ้าพลังไอน้ำ บริเวณนี้จะมีบ่อน้ำพุกระจายอยู่ทั่วไป บางบ่อจะมีน้ำพุพวยพุ่งสูงถึง 100 เมตร
-4,780  เมตร จากระดับน้ำทะเล - ออกจากเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตที่สถานีบนภูเขา “ถังกู่ลา-ซาน” จุดสูงสุดที่ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์พาดผ่าน ผ่านชมแนวเทือกเขาเก๋อลาตานตง (ยอดสูงสุดสูง 6,621 เมตรจากระดับน้ำทะเล) ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียง ขบวนรถไฟจะผ่านอุโมงค์ที่สูงที่สุดในโลก 5,010 เมตรจากระดับน้ำทะเล “เฟิงหว่อซาน
-4,743  เมตร จากระดับน้ำทะเล - เขต “เขอเข่อซีหลี่” เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวน ประเภท กวางทิเบต ลาป่า วัวเหลือง ฯลฯ รถไฟจะวิ่งผ่านสะพานข้ามแม่น้ำ ซึ่งตัวสะพานจะออกแบบเป็น 2ฃฃ ชั้น ชั้นบนสำหรับรถไฟวิ่ง และชั้นล่างสำหรับให้ฝูงสัตว์ป่าอพยพ
-4,615  เมตร จากระดับน้ำทะเล  -  เขต “ปู้ต้งเฉวียน” น้ำในบริเวณนี้จะไม่กลายเป็นน้ำแข็งไม่ว่าจะอยู่ในฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุม เพราะมีความร้อนระอุส่งผ่านมาจากใต้ดิน
-4,772 เมตร จากระดับน้ำทะเล – เข้าสู่ช่วงสูงสุดของช่องเขาคุนหลุนที่ทางรถไฟพาดผ่าน ผ่านชมธารน้ำแข็งสุริโยธินเบิกฟ้า ถ้าอากาศดีสามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน (6,178 เมตร) ซึ่งน้อยคนนักจะมีโอกาสเห็นด้วยตา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะผ่านเทือกเขาคุนหลุนยาว 1,686 เมตร ถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างบนเขตดินน้ำแข็ง ผ่านทะเลสาบซีหวังมู่
-2,820 เมตร จากระดับน้ำทะเล - นั่งรถไฟชมวิวเพลินใจ รถไฟจะค่อยๆลดระดับต่ำลงไปเรื่อยๆ เย็นนี้รถไฟจะเข้าเขตสถานีเมืองเก๋อเอ่อร์มู่ มณฑลซิงไห่ เมืองนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 มีประชากรประมาณ 5 หมื่นคน เป็นเมืองที่มีการผลิตเกลือทะเลสาบมากที่สุดของจีน
- คืนนี้รถไฟจะออกจาก “เก๋อเอ่อร์มู่” และไปสว่างซีหนิง เส้นทางบางช่วงจะผ่านเขตโอเอซิส และเนินทรายในเขตทะเลทรายโกบี
(พักค้างคืนบนรถไฟ --- อาหารเที่ยง และอาหารค่ำ รับประทานบนรถไฟ)
(บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติทั่วไปมีหมอและห้องพยาบาลบริการ)ที่พัก พักบนรถไฟ 4 ท่านต่อห้อง

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: รถไฟสายประวัติศาสตร์-ซีหนิง-ถ่าเอ่อร์ซื่อ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ

07.40 / 09.59 น.

รถไฟถึงสถานีนครซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ มณฑลขนาดใหญ่มีพื้นทึ่720,000ตารางกิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ ที่มีความสูงเฉลี่ยกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5.7 ล้านคน ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูง เสน่ห์ของชิงไห่คือธรรมชาติบริสุทธิ์สดใสความรกร้างห่างไกลและความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายเของชนเผ่าพื้นเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางที่ภัตตาคาร
 นำท่านไปชมอารามถาเอ่อร์ซื่อ (26 กม.จากตัวเมือง) อารามแบบทิเบตสร้างทับสถานที่เกิดของพระสังกัปปะ พระผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลืองขึ้นในทิเบต วัดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1560 สมัยราชวงศ์หมิง  มีพื้นที่รวม 10 เฮกเตอร์ มีห้องโถงใหญ่ 15 ห้อง ห้องพักสงฆ์ 9,300 ห้อง รวมพื้นที่ใช้สอย 450,000 ตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมฮั่นผสมทิเบต ชมหอประติมากรรมเนยจามรี ที่แกะสลักเป็นภาพชาดกและตำนานปรัมปราของชาวทิเบต

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ SOFITEL XINING HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: ซีหนิง-หลันโจว-สะพานเหล็ก-อนุสาวรีย์มารดา-กังหันน้ำ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่หลันโจวทางด่วนประมาณ 3.5 ชั่วโมง เมืองหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของเส้นทางสายไหมอันลือชื่อ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเครื่องจักรกลหนัก มีพื้นที่ 425,800 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 25.9ล้านคน

เที่ยง

ถึงหลันโจวรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
-นำชมสะพานเหล็ก สะพานแรกของแม่น้ำเหลือง "หวงเหอตี้อี้เฉียว" ซึ่งออกแบบโดยวิศวะกรชาวเยอรมัน สะพานมีความยาว 233.33 เมตร กว้าง 7.5 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1907 ใช้งบประมาณเป็นเงินกว่าสามแสนตำลึง         
-นำชมอนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง (Huang He Mu Qing) “หวงเหอหมู่ชิง” ผลงานของศิลปินหญิงชาวจีนชื่อ “เหอเอ้อ” ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1986 ประติมากรรมนี้สลักจากหินแกรนิต มีความยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน้ำหนักกว่า 60 ตัน แกะสลักเป็นรูปผู้หญิงนอนมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ข้างๆด้วยแววตาที่สื่อถึงความรักความอบอุ่น รูปปั้นนี้เปรียบแม่น้ำหวงเหอ (ฮวงโห) เป็นเสมือนมารดาที่หล่อเลี้ยงลูกน้อย คือมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนมายาวนานกว่า 4,000 ปี ถือว่าแม่น้ำหวงเหอเป็นต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีน นับเนื่องมาแต่ปฐมกษัตริย์ของจีนในยุคตอนต้น
-ชมสวนกังหันวิดน้ำโบราณ “สุ่ยเฌอ” สองฟากฝั่งของหวงเหอในเขตเมืองหลานโจว มีกังหันวิดน้ำภูมิปัญญาชาวบ้าน ตั้งเรียงรายอยู่ถึง 252 กังหัน จนหลานโจวได้สมญานาม “เมืองหลวงแห่งกังหันน้ำของจีน”

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
เริ่มต้นสัมผัสการท่องเที่ยวโดยรถไฟORIENT EXPRESS ออกเดินทางสู่เมืองสู่เมืองจางเย่
พักบนขบวนรถไฟ ORIENT EXPRES

keyboard_arrow_right
วันที่ 9 :: โดยรถไฟ Orient Express – จางเย่

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ
เดินทางสู่ วัดต้าฝอซื่อ เพื่อชมพระพุทธไสยาสน์ในร่มที่ยาวที่สุดในประเทศจีน (ยาว 34.5 เมตร, สูง 7.5 เมตร วัดระหว่างไหล่บน-ล่าง) แล้วนำท่านชมเจดีย์ไม้โบราณย่ามู่ถะ สร้างสมัยราชวงศ์ถัง สูง 8 ชั้น 6 ชั้นแรกสร้างแบบก่ออิฐถือปูน ส่วน 2 ชั้นบนสุดเป็นเครื่องไม้

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านชม เขตภูมิทัศน์จางเย่ ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ ภูเขาสายรุ้ง (Zhangye Danxia Lanscape) จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ตั้งอยู่ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน จากตัวเมืองจางเย่ 40 กม. ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. ตั้งอยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน ที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันพาดผ่านทั้งเนินภูแลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย เกิดสีสันหลากสี เช่น ขาว เหลือง น้ำตาล เทา ส้ม ชมพู แดง ดูสวยงามน่าชม ทำให้เกิดจินตนาการอันหลากหลาย แล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง “จางเย่” เป็นเมืองค่ายทหารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเส้นทางสายไหม ก่อตั้งเมื่อ 121 ปีก่อนคริสตกาล

18.00น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
จากนั้น เดินทางโดยรถไฟ ORIENT EXPRESS สู่เมืองตุนหวาง
พักบนรถไฟ ORIENT EXPRESS

โปรดทราบ ในเขตทะเลทราย และที่ซินเกียง พระอาทิตย์จะตกดินประมาณ 3-4 ทุ่ม
เวลาเที่ยวจึงมีเต็มที่ในแต่ละวัน อาหารเที่ยงปกติรับประทานประมาณ บ่าย 2 โมง
อาหารค่ำโดยปกติจะรับประทานประมาณ 2-3 ทุ่ม

keyboard_arrow_right
วันที่ 10 :: รถไฟOrient Express – ตุนหวาง

07.00 น.

รับประทานอาหารบนรถไฟ ORIENT EXPRESS

08.00 น.

เดินทางถึง ตุนหวาง อำเภอหลิ่วหยวน เดินทางโดยรถบัสสู่เมืองตุนหวาง
 (จัดเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องใช้ส่วนตัวใส่กระเป๋าใบเล็ก สำหรับค้างคืนโรงแรม 1 คืน)

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่เนินทราย “หมิงซาซาน” เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 ก.ม. สูงประมาณ 250 เมตร เม็ดทรายมีสีสันออกเหลืองแดงพิเศษจัดให้ทุกท่านขี่อูฐชมทะเลทรายเหมือนย้อนเวลากลับสู่เมื่อ2000ปีก่อน กองคาราวานในเส้นทางสายไหม เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย ท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบ เสียงม้าร้อง และเสียงสู้รบ ตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาทราย
ชมสระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดที่ไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยู่กลางทะเลทราย มีความลึกเฉลี่ย 6 เมตรเท่านั้น

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร *อาหารสุดพิเศษ!
หลังอาหารเย็นนำท่านไปถนนคนเดินไนน์พลาซ่า อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
พักที่  DUNHUANG H0TEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 11 :: ตุนหวาง - รถไฟOrient Express – ทูลู่ฟาน

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม
ชมถ้ำโม่เกา มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา” เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในคูหาต้นๆเป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนในปี ค.ศ. 1277 ดังนั้นประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโมเกาแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลสมัย ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องยาวนานเกือบ 1,000 ปี 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยวที่ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่สถานีรถไฟ

17.00 น.

รถไฟOrient Express ออกเดินทางสู่ทูลู่ฟาน ระหว่างเดินทางมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเกี่ยวกับตุนหวางมาบรรยาย

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น บนรถไฟ
พักบนรถไฟ ORIENT EXPRESS

keyboard_arrow_right
วันที่ 12 :: ทูลู่ฟาน-ภูเขาเปลวเพลิง-คานเอ๋อจิ่ง-วูลูมูฉี

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ

09.00 น.

เดินทางถึง ทูลู่ฟาน จากนั้นเตรียมเอาสัมภาระของท่านลงจากรถไฟ ORIENT EXPRESS
ทูลู่ฟานเป็นเมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม เป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง (1. ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส  3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง) เมืองทูรูพานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือน ก.ค.–ส.ค. ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจำปี 
นำท่านไปชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- ชม “คานเอ๋อจิ่งระบบชลประทานใต้ดินของทูหลู่พาน ซึ่งมีการต่อท่อเพื่อนำน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งบนภูเขาสูงลงมายังที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต้ดินเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในฤดูร้อน
- นำชมเมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน ที่มีอายุเก่าแก่กว่าเมืองโบราณเกาชางประมาณ 100 ปี เคยเป็นเมืองหลวงในยุคอาณาจักร CHESHI ถูกทำลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิ้นศตวรรษที่ 13

20.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองวูลูมูฉี  ถึงวูลูมูฉีเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากร 3.5 ล้านคน เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุด ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 160 ล้านคน ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวซินเจียงที่มีพลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง
พักที่โรงแรม HUANQUI INTERNATIONAL HOTEL(5ดาว) หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 13 :: วูลูมูฉี-ทะเลสาบเทียนฉือ-ตลาดบาซ่าร์

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ทะเลสาบเทียนฉือ ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสรวงสวรรค์ ที่มีความสูงถึง 1,980 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่มีฉากหลังเป็นยอดเขาหิมะสลับซับซ้อน (รวมค่ารถบัส รถแบตเตอรี่บนภูเขา)    จากนั้นเดินทางกลับวูลูมูฉี  

12.00น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซินเจียงพิพิธภัณฑ์เป็นตึกสองชั้นชั้นหนึ่งว่างโชว์วัตถุโบราณและภาพบรรยายความเคลื่อนไหวชองประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าชาวพื้นเมืองชั้นสองเป็นเครื่องแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ
นำท่านเข้าชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (บาซ่าร์ปิด20.00) เพื่อชมชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่างๆ

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม HUANQUI INTERNATIONAL HOTEL  (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 14 :: วูลูมูฉี-เฉิงตู

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
ท่านสู่ศูนย์วิจัยพันธุ์ม้า ม้าเฟอร์กาน่า Ferghana horse (汗血马หรือ阿哈尔捷金马) เป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก เป็นพันธุ์ม้าที่ดีที่สุดของโลก จุดเด่นของม้าคือ วี่งได้เร็วเป็นพิเศษ มีความทรหดอดทนต่อทุกสภาพแวดล้อม พบในแถบเอเชียกลาง โดยเฉพาะประเทศเตอร์เมนิสถสน (Turkmenistan) เมื่อสองพันสามร้อยกว่าปีก่อนสมัยราชวงศ์ ฮั่นก็เคยได้พันธุ์ม้าชนิดนี้มาจากเชลยศึกซุงหนู (匈奴) และมาถึงราชวงศ์ชิงพันธุ์ม้าชนิดนี้ได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศจีน แล้ว เมื่อปีค.ศ. 2014 วันที่ 14 พ.ค. ประธาน สีจิ้นผิน ตอนเยือนเตอร์เมนิสถาน ได้รับมอบม้าพันธุ์นี้มาหนึ่งตัว ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์วิจัยที่ใหญ่ที่สุดของโลกแล้ว และมีม้าพันธุ์ดีนี้มากกว่าร้อยตัว ชมการฝึกและการแสดขี่ม้า ภายในยังมีฟอสซิลไม้ และหินอุกาบาตรทั้งใหญ่เล็กรวมกว่าพันก้อน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
จากนั้น เดินทางสู่ สนามบิน

14.45น.

เดินสู่ เฉิงตูโดยสายการบินเสฉวน 3U 3758

18.30น.

เดินทางถึง เฉิงตู
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก CHENGDU CROWNE PLAZA WENJIANG HOTEL   

keyboard_arrow_right
วันที่ 15 :: เฉิงตู-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินช้อปปิ้งที่ตลาดจิ่นหลี่ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารสมุนไพรสุกี้เห็ด
จากนั้น เดินทางสู่สนามบิน

14.40น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 3U 8145

16.35น.

กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

ค่าบริการรวม
-
ค่าตั๋วเครื่องบิน(กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-ลาซา // วูลูมูฉี-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไช่น่า(3U)
-ค่าที่พักโรงแรม 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่                -ค่าที่พักบนรถไฟ 4 ท่านต่อหนึ่งห้อง
- ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ                      - ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)            - ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR)                         
- ค่าภาษีสนามบินไทย และจีน                           - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน 1,650บาท       
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ20กก.       - ค่ารถแบตตารี่ และ ค่าเรือที่ทะเลสาบเทียนฉือ   
- ค่าขี่อูฐที่หมิงซาซาน                                    - น้ำดื่มสะอาดบริการ 1 ขวด / ท่านทุกวันท่องเที่ยว
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ค่าบริการไม่รวม     
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ
-ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (รวม 700 หยวน/ทริป)
-
ค่าทำหนังสือเดินทาง/ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือต่างด้าว/ค่าวีซ่าด่วน/ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
-ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

สำรองที่นั่ง มัดจำ20,000.-พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ที่เหลือชำระก่อนเดินทาง20วัน

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ


เงื่อนไข เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกหลังการวางมัดจำหักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท(เนื่องจากมีการวางมัดจำกับสายการและโรงแรมตามสถานที่ท่อง ตั๋วรถไฟ ผ่านตัวแทนท่องเที่ยวจีน) / ยกเลิกก่อนการเดินทาง30 วัน–หักค่าใช้จ่ายไว้ 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-29วัน -เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ /ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-13 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
  • ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
  • ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎ หมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง / พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน / ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว / รูปอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมี
ลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                              
5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบเอง
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,400 บาท (ทั้งนี้พิจราณาโดยสถานทูตจีนว่าอนุมัติหรือไม่)
หมายเหตุ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign