PROMOTION WINTER KAZAKHSTAN
สัมผัสกับความหนาวรูปแบบใหม่
AIR ASTANA ​5 วัน 3 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
-พักแบบกระโจม (Yurt) Aul Resort 
-
ชม Shymbulak Ski Resort
-
ชมการแสดงการละเล่นประจำชาติการแสดงขี่ม้าโชว์เต้นรำ
-
ถ่ายรูปกับ President Park
-ยอดเขาKok-Tobe  Hill
-ชม จัตุรัสสาธารณะ (Republic Square)
-อนุสาวรีย์ อิสรภาพ ( Monument of Independence )
-สวนสาธารณะ แพนฟิลอฟ ( Panfilovtzev Park)

-ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต Green market

     

กำหนดวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
22-26 ก.พ.63
04-08 มี.ค. 63
18-22 มี.ค. 63
25-29 มี.ค. 63
38,999 บาท
38,999 บาท
38,999 บาท
4,500 บาท

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ –อัลมาตี้ (คาซัคสถาน)

07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการ ตรวจเอกสารของ สายการบินแอร์แอสตานา KC

10.15 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาติอัลมาตี้ ( ALA ) ท่าอากาศยานนานาชาติของปรเทศคาซัคสถาน  โดยสายการบินแอร์แอสตานา เที่ยวบินที่ KC932  ( ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 15 นาที / บินตรง)

16.35 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร  รับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศน์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้โดยสารขาเข้า จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองอัลมาตี้  และเดินทางไปโรงแรมที่พัก  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

19.00 น.

ได้เวลาเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นได้เวลาเดินทางไปยังที่พักแบบกระโจม (Yurt) Aul Resort ซึ่งเป็นสถานที่สวยงามเหมาะสำหรับการพัก ผ่อนหย่อนใจ แบบกระโจมมีความพิเศษ ที่ผสมผสานความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอายุหลายศตวรรษเข้ากับความสะดวกสบายทันสมัย โดยคอมเพลกซ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนในเชิงเขา จึงทำให้เป็นสถานที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปีและมีทัศนียภาพที่สวยงาม

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: อัลมาตี้–Shymbulak Ski Resort

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ Husky Farm สัมผัสความน่ารักและถ่ายรูปกับสุนัขแสนรู้ สุนัขสายพันธุ์นี้จะอาศัยอยู่ในเขตหนาว หรือที่เรียกกันว่าสุนัขลากเลื่อนนั่นเองที่ฟาร์มแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย เช่นรถเทียมสุนัขลากเลื่อน การฝึกสุนัข เพลิดเพลินกับกิจกรรม

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
พาท่านขี้นกระเช้าเที่ยวชม Shymbulak Ski Resortนับเป็นสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงมากทีสุดแห่งหนึ่งของคาซัคสถาน ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอัลมาตี้ประมาณ 25 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ของMedeu Valley สูงจากระดับน้ำ ทะเลประมาณ 2,200-3,200 เมตร โดยต้องนั่งก่อนโดลาขึ้นไป มีพื้นที่กว้างขวาง ท่านสามารถดื่มด่ำไปกับทิวทัศน์ชองภูเขาอันตระการตา เทือกเขาเทียนชานที่รายล้อม โดยด้านบนจะมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ลานกิจกรรม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กันตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น
ก่อนเดินทางกลับที่พัก (Soluxe Hotel Almaty) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: สกีรีสอร์ตShymbulak Ski Resort -อนุสาวรีย์ อิสรภาพ –ตลาดกรีนมาร์เก็ต – ชมการแสดงพื้นเมือง

เช้า

 

รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นออกเดินทางไปยัง Ethno Village หมู่บ้านวัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิต พื้นเมือง ห่างไปจากเมืองอัลมาตี้ ประมาณ 230 กม.  ที่นี่ท่านจะได้เที่ยวชมวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชนเผ่าเร่ร่อนดั้งเดิมของชาวคาซัคสถาน   ชมการแสดงการละเล่นประจำชาติการแสดงขี่ม้าโชว์เต้นรำ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง สไตล์คาซัคสถานในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการทำอาหาร ให้ท่านได้ลองสัมผัสและร่วมกิจกรรมด้วยกัน   ถ่ายรูปบรรยากาศโดยรอบ หรือจะลองใส่ชุดประจำชาติ เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับมายัง Almaty แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ President Parkซึ่งเป็นสวนอันสวยงามแห่งหนึ่งของอัลมาตี ที่ผู้คนมักมาเยี่ยมเยือนกันอยู่เสมอ ภายในจะมีสวนดอกไม้ น้ำพุ ที่ถูกตกแต่งประดับประดา ท่านจะเพลิดเพลินกับความงามของสวนแห่งนี้ 
ก่อนเดินทางเที่ยวชมเมืองโดยรอบกลับเข้าเมืองเพื่อขึ้นชมจุดที่สูงสุดของเมืองอย่างยอดเขาKok-Tobe  Hillซึ่งเป็นจุดสูงสุดของกรุงอัลมาตี้ที่ความสูง 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเล  โดยขึ้นกระเช้าลอยฟาไปบนยอดเขา ทัจุดชมวิวกรุงอัลมาตี้ยามค่ำคืน มีสวนสนุก เกมให้พักผ่อน  หลังจากถ่ายรูปวิวเมืองกันแล้ว ก็ลงจากเขามารับประทานอาหารเย็น ก่อนเดินทางสู่สนามบิน

เย็น

นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นกลับที่พัก ระดับ 4 ดาว (Soluxe Hotel Almaty) หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: อนุสาวรีย์อิสรภาพ-สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ-ตลาดกรีนมาร์เก็ต-สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ ของ กรุงอัลมาตี เริ่มด้วยการเดินเที่ยวชม จัตุรัสสาธารณะ (Republic Square) อนุสาวรีย์ อิสรภาพ ( Monument of Independence )และ สวนสาธารณะ แพนฟิลอฟ ( Panfilovtzev Park)

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่ายให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต Green marketซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค  เครื่องแต่งกาย ไข่ปลาคาเวียร์ว้อดก้า ถั่วชนิดต่างๆ ในราคาถูกมาก

เย็น

นำท่านรับประทานอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ตระการตา ณ ร้าน Alasha Restaurant 
สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

01.05 น.

เดินทางออกจากเมืองอัลมาตี้ ด้วยสายการบินแอร์อาสตานา เที่ยวบินที่ KC931

08.55 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

*****************
**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-อัลมาตี้ // อัลมาตี้ – กรุงเทพฯ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
น้ำเปล่า วันละ1 ขวด 
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”
เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3USDX 4วัน = 12 USD
คนขับรถท้องถิ่น 2USD X 4วัน = 8 USD
หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ  3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 5วัน = 15 USD รวมทั้งหมด 35USD ต่อท่านค่ะ
ประมาณ 1,155 บาท

เงื่อนไข เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน 
หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยยอมรับเงื่อนไข
**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**
หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน***
กรณี 15 ท่าน+1หัวหน้าทัวร์  ออกเดินทางได้ ไม่ต้องเพิ่มเงิน 
กรณี 10 ท่าน - 14 ท่าน +1หัวหน้าทัวร์  ต้องการที่จะออกเดินทาง เพิ่มท่านละ 2,000บาท จากราคาทัวร์ 
กรณี 10 ท่าน - 14 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย)  ไม่ต้องเพิ่มเงิน 
กรณี มีผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
-ยกเลิกหลังจากชำระเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ 
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น) 
-ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
หมายเหตุ หมายเหตุ
บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 25ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไมว่ากรณีใดๆ 
ทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่า มีกฎในการออกตั๋วก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได้ 
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน**

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign