It’s More Fun in Philippine
ฟิลิปปินส์มะนิลาภูเขาตาไกไต
Philippine Airlines 5 วัน 3 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
-มะนิลา
-อินทรามูรอส
-วิลล่าเอสคูเรโด้
-ชมวิวภูเขาไฟตาอัล
-ช้อปปิ้งห้างSM MALL

     

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ:It’s More Fun in Philippine ฟิลิปปินส์ มะนิลา ภูเขาตาไกไต
5วัน3คืนโดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
พักเดี่ยว
ท่านละ
วันที่ :  18-22 มี.ค.63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900
วันที่ :  01-05 เม.ย. 63 26,900 26,900 26,900 18,375 2,900
วันที่ :  08-12 เม.ย. 63 28,900 28,900 28,900 18,445 2,900
วันที่ :  22-26 เม.ย. 63 26,900 26,900 26,900 18,375 2,900
วันที่ : 29 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 26,900 26,900 26,900 18,375 2,900
วันที่ :  06-10 พ.ค. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900
วันที่ :  20-24 พ.ค. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900
วันที่ :  03-07 มิ.ย. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900
วันที่ :  17-21 มิ.ย. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900
วันที่ :  01-05 ก.ค. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900
วันที่ :  15-19 ก.ค. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ

20.00น.

คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์s เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

22.55 น.

นำท่านเดินทางสู่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippines Airlines) เที่ยวบินที่PR731
*** คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 01 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 01.30 ของวันที่ 2 (เช็คอินวันที่ 1 เวลา 22.00 น.)***

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: มะนิลา–นวดผ่อนคลายที่สปา - สวนไรซาล– อินทรามูรอส– โบสถ์ซานอะกุสติน– ป้อมปราการซานติอาโก– อ่าวมะนิลา - ชมการแสดงพื้นเมือง

03.15 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนินอยอาเกียโน่ประเทศฟิลิปปินส์เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสปา(Spa Massage) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปการพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายเพื่อเพิ่มความสดชื่นในสปาผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการนวดจากหมอนวดมืออาชีพที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี

เช้า

บริการอาหารเช้า
จากนั้นนำท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park)สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผู้นำในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันนี้ ยังเป็นจุดที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรีย์แห่งนี้จึงมีความสำคัญต่อชาวฟิลิปปินส์ และเป็นจุดแรกที่ใช้เป็นหลักกิโลเมตรแรกสำหรับนับระยะถนนทุกๆสายในลูซอน จากนั้นนำท่านชม อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้องกันการรุกราน ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครอง, การศึกษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง มีกำแพงล้อมรอบ ค่ายป้อมยามอย่างมิดชิด ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิลา นำท่านชม โบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิ่งปลูกสร้างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความงามของผนังโบสถ์ด้านหน้าที่ชวนมองในสไตล์ดอริก และประตูใหญ่ที่แกะสลักหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน กับนักบุญโมนีกที่งดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ๆกับโบสถ์ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าไว้ให้ได้ชื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกัน จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego)สร้างมาติดกับแม่น้ำปาสิก ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรับมือข้าศึกศัตรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผู้ถูกจองจำที่นี่จนสิ้นชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมัยแห่งการต่อต้านอาณานิคมสเปน ป้อมแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายรูปงานแต่งงาน ที่บ่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานที่นี่อีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเข้าสู่ที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านสู่มะนิลาเบย์ให้ท่านได้ชมและสัมผัสบรรยากาศยามเย็นริมอ่าวมะนิลา (Manila Bay)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
เดินทางเข้าสู่ที่พักHOTEL KIMBERLY MANILAหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หมู่บ้านวิลล่าเอสคูเรโด้ - รับประทานอาหารณภัตตาคารธารน้ำตก - Aera Memorial Museum - SolaireResort&Casino

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน วิลล่า เอสคูเรโด้ ( Villa Escuredo )ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองซาน พาโบล ตอนใต้ของกรุงมะนิลา นำท่านชม ภัตตาคารธารน้ำตก (Waterfalls Restaurant)ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยพร้อมเสิร์ฟ โดยมีฉากหลังเป็นสายธารน้ำตกอันสวยงามที่ไหลเทลงมาสู่พื้นเบื้องล่าง ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับน้ำเย็นที่ไหลผ่านเท้า ร้านแห่งนี้ได้จัดโต๊ะสำหรับทานอาหารขึ้นมาจากไม้ไผ่ทั้งหมด รายล้อมไปด้วยต้นไม้อันเขียวชอุ่มอันร่มรื่น ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์แห่งการผ่อนคลายไม่ซ้ำใคร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารธารน้ำตก

บ่าย

จากนั้นนำท่านชม Aera Memorial Museum ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของโบราณ งานศิลปะที่ได้อิทธิพลมาจากยุคที่เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปน จากนั้นนำท่านชม วิธีการเก็บเกี่ยวมะพร้าว และวิถีชีวิตแบบชาวชนบทของฟิลิปปินส์ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงมะนิลา นำท่านชม SolaireResort&Casino ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศคาสิโนสุดหรูระดับ 5 ดาว ตกแต่งไว้อย่างหรูหราเทียบเท่าคาสิโนชื่อดังที่ลาสเวกัสเลยทีเดียว ให้ท่านได้อิสระเสี่ยงโชคกับตู้สล็อตกว่า 1,200 ตู้ และ โต๊ะพนันในแบบต่างๆกว่า 300 โต๊ะ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พักHOTEL KIMBERLY MANILA หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ตาไกไต– ชมวิวภูเขาไฟตาอัล– สัมผัสประสบการณ์นั่งรถจี๊ฟชมวิว - City of Dream - ช้อปปิ้งGreenhills Shopping Center

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลา ระหว่างการเดินทางให้ท่านเพลิดเพลินชมทิวทัศน์ชนบทที่สวยงาม เต็มไปด้วยสวนมะพร้าว, ไร่สัปปะรดปลูกเรียงรายตามทาง จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวPeople’s Park in the Sky ให้ท่านได้ชมวิวภูเขาไฟตาอัล (TaalVocano)เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไตและเมืองตาไกไตแบบ 360 องศาพิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองนั่งรถJeepneyขึ้นสู่จุดชมวิว *รวมค่าบริการแล้ว*จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงมะนิลา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงมะนิลาจากนั้นนำท่านสู่City of Dreams Manila สัมผัสบรรยากาศคาสิโนสุดหรูระดับ 6 ดาวหรูหราด้วยงบประมาณการสร้างกว่า 1,000 ล้านดอลล่าห์ให้ท่านได้อิสระเสี่ยงโชคกับคาสิโน (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าไปภายในคาสิโนไม่อนุญาตทำการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ) หรือเลือกเข้าชมในส่วนของโซนDream Playให้ท่านได้สนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมต่างๆจากเหล่าตัวการ์ตูนค่ายDreamWorks อาทิเช่นKangFu Panda, Shrek, Madagascar *ราคาไม่รวมค่าบัตรเข้าชมแบบ 4 ชั่วโมงผู้ใหญ่ 400 Php.(ประมาณ300บาท) เด็ก 880Php.(ประมาณ 660 บาท)จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งGreenhills Shopping Centerให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พักHOTEL KIMBERLY MANILA หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: สุสานทหารอเมริกัน– โบสถ์เซ็นต์โจเซฟ– Jeepney Factory – ช้อปปิ้งห้างSM MALL – สนามบิน– กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชมสุสานทหารอเมริกัน (Manila American Cemetery and Memorial)สุสานทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 บนพื้นที่ 615,000 ตรม. ภายในบริเวณร่มรื่นไปด้วยพื้นหญ้าสีเขียวขจีตัดกับไม้กางเขนสีขาวที่เป็นหลุมฝังศพทหารที่เสียชีวิต 17,201 หลุมเรียงอย่างเป็นระเบียบสวยงามรวมทั้งมีรายชื่อทหาร 36,285 นายที่เสียชีวิตและสูญหายในเหตุการณ์ครั้งนั้นสลักอยู่บนแผ่นหินเพื่อเป็นอนุสรณ์มีที่สวดมนต์เล็กๆและมีสมุดบันทึกให้ผู้มาเยือนสำหรับไว้อาลัยนำท่านชม โบสถ์เซ็นต์โจเซฟ นำท่านชม Las Piñas Bamboo Organ ชมออร์แกนไม้ไผ่ที่มีชื่อเสียงและมีเพียงแห่งเดียวในโลก จากนั้นนำท่านชมโรงงานผลิตรถจี๊ฟ (Jeepney Factory) รถจี๊ฟเป็นยานพาหนะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผลิตผลจากเดิมที่กองทัพสหรัฐได้ทิ้งรถจี๊ปที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองเอาไว้ ชาวฟิลิปปินส์ได้นำมาดัดแปลงเพื่อทำเป็นรถโดยสาร เพื่อเอาไว้ใช้บรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น พร้อมทั้งตกแต่งด้วยศิลปะลวดลายต่างๆที่ให้สีฉูดฉาดตามแบบชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งในปัจจุบัน รถจี๊ปนี่ย์เป็นรถยนต์ที่ใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างของชาวฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้      

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ห้างSM MALLเป็นห้างที่มีขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะที่สุดในฟิลิปปินส์ให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับเมืองไทยอาทิเช่นมะม่วงอบแห้งป๊อปคอนหลากหลายรสชาติเป็นต้น

16.00 น.

นำท่านสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.05 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์(Philippine Airlines)  เที่ยวบินที่ PR732 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง
*** คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 01 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.40 – 00.10+1***

21.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.       ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.       ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.       ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.       ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.       ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.       ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
          ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
             เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
             - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
             - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
             ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
             [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
             ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
             [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7.       รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
8.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.       กระเป๋าเดินทาง
2.       กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
         30 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
3.       ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.       ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.       ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.       ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ท่าน/ทริป

เงื่อนไข อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
     ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
     3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
     3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
     4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
     4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
     4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
      4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้         
1.       คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.       คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3.       คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
หมายเหตุ หมายเหตุ
1.       บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
3.       หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.       รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.       ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.       กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.       มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.       หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.     ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign