เยอรมัน เชค ฮังการีออสเตรีย ซุปตาร์...ยอดฮิต 4 คันทรี 8 วัน 5 คืน
สายการบิน 
THAI AWAYS เดินทางมีนาคม - พฤษภาคม 63

 
สถานที่ท่องเที่ยว
ไฮไลท์ : 
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ 
เช็คอินเมืองฮัลล์สตัทท์ 
เดินเล่นเชสกี้ ครุมลอฟ 
ชมปราสาทปราก 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 
ช้อปปิ้งเอ้าเลทปาร์นดอฟ 
ถ่ายรูปพระราชวังเชินบรุนน์

     

 
 
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
03-10 มีนาคม 2563 42,888 9,900
10-17 มีนาคม 2563 44,888 9,900
17-24 มีนาคม 2563 44,888 9,900
24-31 มีนาคม 2563 44,888 9,900
28 เมษยน-05 พฤษภาคม 2563 46,888 9,900
12-19 พฤษภาคม 2563 46,888 9,900
22-29 พฤษภาคม 2563 46,888 9,900
 


**ราคาไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาท และราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์คนไทย ท่านละ 55 EUR/ท่าน/ทริป  
ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน**
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ

21.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ – มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์

00.50

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน THAI AWAYS เที่ยวบินที่ TG924 (บินตรง)

06.45

เดินทางถึงท่าอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นประเทศเยอรมัน ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) หมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของเมืองชวานเกา นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 โดยปราสาทนอยชวานสไตน์มีต้นแบบปราสาทมาจากปราสาทเทพนิยายของวอลดีสนีย์ ความหมายของ “Neuschwanstein” แล้ว “neu” คือ “new” หมายถึง “ใหม่” “schwan” คือ “swan” หมายถึง “หงส์” ส่วน “stein” ก็คือ “stone” หมายถึง “หิน”

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง มิวนิค ชมจัตุรัสกลางใจเมือง จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์ (Marienplatz) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของเมืองมิวนิค ชม ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) เป็นที่ใช้ทำการแทนศาลาว่าการเก่าตั้งแต่ปี 1874 เห็นได้ง่ายด้วยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีตไม่แพ้ปราสาทหรือพระราชวัง บริเวณใกล้กันนั้นเป็น ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) อาคารสีขาวสะอาดหลังนี้เป็นศาลาว่าการของเมืองมิวนิคมาตั้งแต่ปี 1310 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก  โรงแรม  Azimut Hotel Munich หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: มิวนิค - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) ประเทศออสเตรีย เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ฮัลล์สตัทท์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ออสเตรีย จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองการยูเนสโก (UNESCO) ให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพ ชมโบสถ์ประจำเมือง ถ่ายภาพ เซ็นทรัลสแควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเด่นด้วยรูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ เป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ด้วย แวะถ่ายภาพโบสถ์พาริช (Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเล สาบแห่งนี้มีอายุกว่า 500 ปีแล้วแต่ก็เป็นไฮไลท์สวยๆ ของเมืองที่พลาดไม่ได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศออสเตรีย เต็มไปด้วยความสวยงามและคลาสสิก ความอลังการทางประวัติศาสตร์ทำให้ซาลส์บูร์กได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1996 ซาลซ์บูร์กมีความสวยงามของแนว “แม่น้ำซาลซ์แซค” (Salzach River) สีเขียวมรกตไหลผ่านซึ่งถือเป็นแม่น้ำสายหลักของออสเตรียที่ไหลผ่านไปจนถึงเยอรมนี นำท่านแวะถ่ายภาพ สวนมิราเบล (Mirabell Garden) เป็นส่วนหนึ่งของ พระราชวังมิราเบล (Mirabell Palace) และยังเป็นฉากหนึ่งเรื่องที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องมนต์รักเพลงสวรรค์ ที่โด่งดังไปทั่วโลก แวะถ่ายภาพ บ้านเกิดโมสาร์ท เป็นนักประพันธ์ชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก บ้านหลังนี้ตั้งอยู่บน ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ (Getreidegasse) ย่านการค้าสำคัญของเมืองเพราะถนนเกไทรย์เดอกาสเซอเป็นถนนสายช้อปปิ้งชื่อดังอีแห่งหนึ่ง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก  โรงแรม Best Western Plus Amedia Art Salzburg หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ซาลส์บูร์ก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
หลังจากรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเช็ก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ได้รับฉายาว่า เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เนื่องจากเป็นเมืองเล็กๆน่ารักๆ และยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน นอกจากนี้เมืองเชสกี้ครุมลอฟยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้ เมื่อปี ค.ศ.1992 นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก สร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 13 ด้านบนยอดหอคอยปราสาทเป็นจุดชมวิวที่สวยมากจุดหนึ่ง ซึ่งสามารถมองลงมาเห็นแผนผังความสวยงามของเมืองเชสกี้ ครุมลอฟได้ 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) หรือ ปราฮา เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศเช็กเกีย เป็นเมืองที่สวยงามและแสนโรแมนติก ได้รับฉายาว่า นครแห่งปราสาทร้อยยอด 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก  โรงแรม Hotel International Prague หรือเทียบเท่า 

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ปราก - มหาวิหารเซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บูดาเปสต์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นำท่านเดินเที่ยวชมย่ามเมืองเก่าของเมือง ปราก (Prague) เป็นเมืองแสนโรแมนติกที่ได้รับฉายาว่า นครแห่งปราสาทร้อยยอด นำท่านชมปราสาทแห่งปราก(Prague Castle) เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก สร้างขึ้นในปี 885 อดีตเคยเป็นปราสาทของกษัตริย์แห่งเช็กในอดีต แต่ปัจจุบันรัฐบาลทำเป็นทำเนียบประธานาธิบดี นอกจากนี้ปราสาทยังได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊คว่า เป็นปราสาทโบราณใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตร และความกว้างประมาณ 130 เมตร จากนั้นแวะถ่ายภาพความสวยงามของ มหาวิหารเซนต์ไวตัส (St. Vitus Cathedral) เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก โดยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในมหาวิหารเป็นที่ไว้พระศพของบรรดากษัตริย์สำคัญในอดีต พระศพของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ก็ฝังอยู่ที่นี่ จากนั้นนำท่านชมสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานประวัติศาสตร์ ข้ามแม่น้ำวัลตาวา ในกรุงปราก ประเทศเช็กเกีย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 เดิมมีชื่อว่าสะพานหิน หรือ สะพานแห่งกรุงปราก ต่อมาเมื่อปี ค.ศ.1870 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สะพานชาร์ลส์ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Town Hall Clock) เป็นเครื่องบอกเวลาให้กับชาวปราก หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1410 ส่วนประกอบหลักของหอนาฬิกาได้แก่ นาฬิกาดาราศาสตร์ จะแสดงวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ด้านล่างของนาฬิกาดาราศาสตร์จะมีหน้าปัดแสดงเดือนในปัจจุบัน และด้านบนสุดมีรูปปั้น 12 สาวกของพระเยซู เมื่อเวลาเดินมาครบชั่วโมงจะมี เสียงระฆังดังพร้อมกับรูปปั้น 12 สาวกของพระเยซูคริสต์ที่พากันเดินขบวนกันอยู่หลังช่องหน้าปัด   

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่รวมเอาสองเมืองมารวมกัน คือเมือง "บูดา" กับเมือง "เปสต์" จึงเป็นเมืองบูดาเปสต์  เป็นเมืองที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (11)
ที่พัก  โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรือเทียบเท่า 

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง เอาท์เลท - เวียนนา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
ผ่านชม สะพานเชน (Chain Bridge) เป็นสะพานข้ามแม่น้ำดานูบ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 เป็นสะพานโซ่ถาวรขนาดใหญ่แห่งแรกที่เชื่อมระหว่างฝั่งบูดาและฝั่งเปสต์ สะพานอลิซาเบธ (Elisabeth Bridge) เป็นสะพานแขวนขนาด 6 เลน มีความยาว 290 เมตร จุดเด่นคือที่ปลายสะพานบูดาจะมีรูปปั้นบรอนซ์ของราชินีอลิซาเบธแห่งบาวาเรียตั้งอยู่ พิเศษ!!! นำท่านล่องเรือชมแม่น้ำดานูบแบบส่วนตัว โดยล่องไปตามแม่น้ำดานูบ ชมสถาปัตยกรรมริมสองฝั่งแม่น้ำ อาทิ เช่น สะพานเชน และ อาคารรัฐสภาแห่งฮังการี 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
หลังรับประทานอาหารกลาง นำท่านเดินทางสู่เมือง ปาร์นดอฟ (Parndof) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ แมคอาเธอร์ เกลน เอาท์เลท ปาร์นดอฟ (McArthur Glen Outlet Parndof) เอาท์เลทที่มีแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Gucci, Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Booss, Diesel, Nike,  และอื่นๆอีกมากมาย อิสระอาหารเย็นเพื่อการช้อปปิ้งแบบเต็มที่ หลังจากช้อปปิ้งเรียบร้อนนำท่านเดินทางสู่เมือง เวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 
ที่พัก  โรงแรม Novum Hotel Kavalier Wien หรือเทียบเท่า 

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: เวียนนา - พระราชวัง ฮอฟบวร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบินเวียนนา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (14)

08.00 น.

หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านแวะถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นพระราชวังฤดูหนาวมีอายุกว่า 600 ปี เดิมเป็นที่ประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์ฮอฟบวร์ก ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นที่พักและทำเนียบของประธานาธิบดีในออสเตรีย นำท่านแวะถ่ายภาพ อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ซึ่งเป็นราชินีที่ทำให้ออสเตรียมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในยุคที่ท่านขึ้นครองราชย์ แวะถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) เป็นพระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิในราชวงศ์ฮอฟบวร์ก โดยมีต้นแบบการสร้างมาจากแวร์ซายส์ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

13.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AWAYS เที่ยวบินที่ TG937 (บินตรง)

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: เวียนนา - กรุงเทพฯ

05.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
**ราคาไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาท และราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์คนไทย ท่านละ 55 EUR/ท่าน/ทริป  
ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน**
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศสามารถให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
อัตราค่าบริการรวม
ü  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
ü  ค่าน้ำหนักกระเป๋าตามที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน
ü  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
ü  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
ü  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
ü  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
ü  น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน 
ü  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
×    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
×         ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเช้งเก้น 4,000 บาท/ท่าน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากท่านไม่ผ่านการพิจรณาจากสถาณทูต)
×    ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
×         ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
×         ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้งถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น,หัวหน้าทัวร์คนไทย, 55 EUR/ท่าน/ทริป ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 
เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 

เงื่อนไข เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :
«   มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
«  ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
·         หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
·         หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
·    เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
·         หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
·         ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก :
1.   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันขึ้นไป คืนค่ามัดจำทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
2.     กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 40-49 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.     กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31-39 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5.     กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
6.   กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้ง)
 
หมายเหตุ หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2.     ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4.     บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5.     บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.   เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7.   รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.     การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
9.     กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11.  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12.  กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14.  บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign