เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ซุปตาร์...ดอกทิวลิปมาแว้ววว 8 วัน 5 คืน
สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เดินทางเมษายน - พฤษภาคม 63

 
สถานที่ท่องเที่ยว
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ 
มหาวิหารโคโลญ หนึ่งในแลนด์มาร์กประจำเมืองโคโลญ 
Designer Outlet Roermond ให้อิสระท่านช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม
กีร์ธฮอร์น ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” 
หมู่บ้านประมงโวเลนดัม เป็นหมู่บ้านเล็กๆ พร้อมด้วยบรรยากาศ สีสันของตัวอาคารที่สดใส
ซานส์สคันส์ หมู่บ้านกังหันลม บ้านไม้สไตล์ฮอลแลนด์แท้ๆ
สวนเคอเคนฮอฟ เกนท์ ชมเทศกาลดอกทิวลิปเป็นเทศกาลที่จัดเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น 
บรูจจ์ เป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ  ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
บรัสเซลส์ ศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโร
จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) จัตุรัสที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของ
โบสถ์เซนต์นิโคลัส โบสถ์ขนาดใหญ่อลังการและมากด้วยประวัติศาสตร์สำคัญ
มหาวิหารเซนต์บาโว ศิลปะสไตล์โกธิค ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเมืองเกนท์ที่ไม่ควรพลาด 

     

 
 

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
              22 - 29 เมษายน 2563              46,888 9,900
30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2563 46,888 9,900
**ราคาไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาท และไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์คนไทยท่านละ 55 EUR/ท่าน/ทริป  
ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน**
 
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ - อาบูดาบี

17.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (EY) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ

20.10 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY401

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: อาบูดาบี - แฟรงก์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - จัตุรัสโรเมอร์

00.10 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

02.45 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY001

06.45 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นประเทศเยอรมัน ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heideberg) เมืองแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน จากนั้นนำท่านถ่ายภาพด้านหน้า ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังจากทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว นำท่านกลับสู่แฟรงก์เฟิร์ต ชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) จัตุรัสที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง อนุสาวรีย์เทพธิดา ที่ยืนตระหง่านในอิริยาบทมือขวาถือดาบมือซ้ายถือตาชั่ง อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Zeil เป็นถนนคนเดินย่านช้อปปิ้งหลักของแฟรงก์เฟิร์ต ที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ อยู่บนถนนเส้นนี้มากมาย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก   โรงแรม  Mercure Hotel Eschborn Süd หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: แฟรงก์เฟิร์ต - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - Designer Outlet Roermond

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของเยอรมันนี และเป็นศูนย์กลางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) หนึ่งในแลนด์มาร์กประจำเมืองโคโลญ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมาตั้งแต่เริ่มสร้างในช่วงศตวรรษที่ 13 ตัวโบสถ์นั้นมีขนาดใหญ่และโดดเด่นด้วยหอคอยแฝดสูงเกือบ 157 เมตร งดงามด้วยศิลปะสไตล์โกธิค ตกแต่งด้วยรูปปั้นนักบุญแสนประณีต ด้วยการเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของเยอรมนีและยุโรปทำให้มหาวิหารโคโลญได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปี 1996 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond ให้อิสระท่านช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม อาทิ เช่น Gucci, Armani, Calvin Klein, Burberry, Diesel และอีกมากมาย อิสระอาหารการวันเพื่อให้ท่านสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4)
ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN Leoso Hotel Leverkusen หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: โคโลญ - กีร์ธฮอร์น - โวเลนดัม - หมู่บ้านกังหัน ซานน์สคันส์ - อัมสเตอร์ดัม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน กีร์ธฮอร์น (Giethoorn) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ปราศจากถนนเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคลอง ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” นำท่านล่องเรือชมหมู่บ้าน กีร์ธฮอร์น ชมบรรยากาศสองข้างทางของหมู่บ้าน 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม (Volendam) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ พร้อมด้วยบรรยากาศ สีสันของตัวอาคารที่สดใส สองฝั่งถนนใจกลางหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึก จากนั้นเดินทางไปยัง หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอัมสเตอร์ดัม ที่นี่เราจะได้เห็นบ้านไม้สไตล์ฮอลแลนด์แท้ๆ กังหันลมเก่าแก่ที่บางตัวยังคงทำงานได้เป็นปกติ ได้สัมผัสบรรยากาศชนบทของชาวเนเธอร์แลนด์ ภายในหมู่บ้านยังมี พิพิธภัณฑ์ซานส์ (Zaans Museum) ซึ่งภายในนอกจากการจัดแสดงวิธีชีวิตของชาวดัตช์แล้ว ก็มีการสาธิตวิธีการทำรองเท้าไม้และการทำชีสให้ชมด้วย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7)
ที่พัก  โรงแรม Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport หรือเทียบเท่า 

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: อัมสเตอร์ดัม – ลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ - เกนท์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
เดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) นำท่านเข้าชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) เป็นเทศกาลที่จัดเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น โดยจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ** การเบ่งบานของดอกทิวลิป ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ** 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นำท่านเดินทางสู่เมือง เกนท์ (Ghent) หนึ่งในเมืองใหญ่ของเบลเยียม ที่ยังอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนเก่าแก่เอาไว้ สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง และโบสถ์เก่าแก่ เราจะได้เห็นปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่มีมาตั้งแต่ยุคกลาง ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) ที่เคยเป็นทั้งที่อยู่อาศัยของขุนนาง ศาลาว่าการ และคุก ปัจจุบันได้ถูกบูรณะและให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายใน และที่ใจกลางเมืองเก่าเกนท์เราจะได้เห็น โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St. Nicholas’s Church) โบสถ์ขนาดใหญ่อลังการและมากด้วยประวัติศาสตร์สำคัญ โบสถ์เซนต์นิโคลัสนี้มีอายุกว่า 700 ปี สวยสง่าด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค มาที่เมืองเกนท์ก็ต้องมาชมโบสถ์นิโคลัสนี่ละ จากโบสถ์เซนต์นิโคลัส เดินไปอีกนิดก็จะเจอกับหอคอยสูงใหญ่ของ มหาวิหารเซนต์บาโว (St. Bavo’s Cathedral) โบสถ์โบราณที่สามารถย้อนประวัติไปได้กว่า 1,000 ปี แต่ยังงดงามด้วยการตกแต่งและออกแบบในศิลปะสไตล์โกธิค ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเมืองเกนท์ที่ไม่ควรพลาด 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (10)
ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Gent Expo หรือเทียบเท่า 

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เกนท์ - บรูจจ์ - บรัสเซลส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Brugge) เป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ  ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเคยเป็นเมืองท่าและมีความสำคัญทางด้านศิลปะ ได้รับฉายาว่า “เวนิสเหนือ” และยังได้รับเป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกเนื่องตัวเมืองที่มีรูปทรงเหมือนไข่ ชม มาร์เก็ต สแควร์ (Market Square) ย่านใจกลางเมืองบรูจจ์ ท่านสามารนั่งรถม้าหรือนั่งเรือชมคลองชมเมืองที่มีอาคาร สถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเนซองส์ปะปนกัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นำท่านเดินทางสู่เมือง บรัสเซลส์ (Brussels) เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและเป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป นำท่านชม จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลล์ ได้ชื่อว่าเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากของยุโรป ด้วยอาคารที่เก่าแก่มากมายหลายรูปแบบ เช่น สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึ่งอาคารส่วนใหญ่นั้นจะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง และนำท่านชมไฮไลท์สำคัญของเมืองบรัสเซล แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) รูปปั้นที่หล่อด้วยทองแดง มีรูปแบบเป็นเด็กชายสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ยื่นอยู่ในท่าปัสสาวะ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (13)
ที่พัก โรงแรม ibis Hotel Brussels Airport หรือเทียบเท่า
 

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: บรัสเซลส์ - ดูไบ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (14)

06.00 น.

นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

10.05 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน
เอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY058

19.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

21.45 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY402

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: กรุงเทพฯ

06.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
**ราคาไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาท และไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์คนไทยท่านละ 55 EUR/ท่าน/ทริป  
ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน**
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศสามารถให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
อัตราค่าบริการรวม
ü  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
ü  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
ü  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
ü  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
ü  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
ü  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
ü   
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
×    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
×         ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเช้งเก้น 4,000 บาท/ท่าน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากท่านไม่ผ่านการพิจรณาจากสถาณทูต)
×    ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
×         ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
×         ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้งถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น,หัวหน้าทัวร์คนไทย, 55 EUR/ท่าน/ทริป ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 
เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไข เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :
«   มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
«  ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
·         หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
·         หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
·    เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
·         หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
·         ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
 
เงื่อนไขการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก :
1.   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันขึ้นไป คืนค่ามัดจำทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
2.     กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 40-49 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.     กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31-39 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5.     กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น ค่าส่วนต่างกรณี
หมายเหตุ หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2.     ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4.     บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5.     บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.   เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7.   รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.     การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
9.     กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11.  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12.  กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14.  บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign