ทัวร์ปีนัง- เบตง - หาดใหญ่ MS8
ทัวร์มาเลเซีย
"ไปรถไฟกลับเครื่องบิน" ​4 วัน 3คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
-ชมPENANG STREET ART
-ชมวัดไชยมังคราราม
-ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 
-วัดพุทธาธิวาส
-หอนาฬิกาเมืองเบตง
-บ่อน้ำร้อนเบตง 
-ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก 
-อิสระช้อบปิ้งที่ตลาดสันติสุข

     

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ
2 ท่าน
ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
เด็กมีเตียง
(อายุต่ำกว่า12ปี)
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กมีเตียง
(อายุต่ำกว่า12ปี)
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กไม่มีเตียง
(อายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม
7 – 10 มีนาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
21 – 24 มีนาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
28 – 31 มีนาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
3 – 6 เมษายน 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
10 – 13 เมษายน 2563 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
11 – 14 เมษายน 2563 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
12 – 15 เมษายน 2563 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
25 – 28 เมษายน 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
1 – 4 พฤษภาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
3 – 6 พฤษภาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
8 – 11 พฤษภาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
3 – 6 มิถุนายน 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
4 – 7 กรกฎาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
25 – 28 กรกฎาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
8 – 11 สิงหาคม 2563 12,900 12,900 12,900 11,900 3,000
12 – 15 สิงหาคม 2563 12,900 12,900 12,900 11,900 3,000
22 – 25 สิงหาคม 2563 12,900 12,900 12,900 11,900 3,000
5 – 8 กันยายน 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
10 – 13 ตุลาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
22 – 25 ตุลาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
21–24 พฤศจิกายน 63 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
4 – 7 ธันวาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
5 – 8 ธันวาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
10 – 13 ธันวาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
19 – 22 ธันวาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000
30 – 2 มกราคม 2564 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
31 – 3 มกราคม 2564 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์) 4,000 บาท ***
** ค่าบริการข้างต้นท่านต้องชำระเพิ่มค่าทิป ท่านละ 600 บาท **
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพ –หาดใหญ่

14.00น.

พร้อมกันที่ชานชาลา ที่4 สถานี รถไฟหัวลำโพง เจ้าหน้าที่บริษัทรอต้อนรับเตรียมความพร้อมสู่ขบวนรถไฟ ขบวนใหม่ของการรถไฟ แห่งประเทศไทย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่ 31 ชั้นสอง(เตียงบน)ตู้นอนปรับอากาศ

14.45น.

ขบวนรถไฟออกเดินทาง สู่ชุมทาง หาดใหญ่ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์สอง ข้างทาง ระหว่างทาง เชิญ ท่านเลือกซื้อ เลือกทานอาหาร ขึ้นชื่อตาม สถานีต่างๆ อาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กที่ สถานีราชบุรี หรือ ข้าวต้มกุ้ง กระเพาะปลา ที่ สถานีหัวหิน หรือ อาหารและ เครื่องดื่มนานาชนิด จากตู้เสบียง (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

ค่ำ

พนักงานการ รถไฟ จะปูเตียงนุ่มๆ ให้ท่านได้ พักผ่อนนอนหลับแสนสบาย  ราตรีสวัสดิ์..............
**กรณีต้องการตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น1 -เตียงล่างเพิ่ม750 บาท/เตียงบนเพิ่ม 600 บาท **
***กรณีต้องการเดินทางโดยเครื่องบินกรุงเทพฯ–หาดใหญ่กรุณาสอบถามราคาตั๋วเพิ่มเติมจากพนักงานขาย ***

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: หาดใหญ่–ปีนัง เมืองมรดกโลก–วัดเขาเต่า–วัดไชยมังคลาราม–วัดพม่าธรรมมิการาม –ร้าน OTOP- ศูนย์อาหาร NORTHAM BEACH CAFE

07.00 น.

รถไฟเดินทางถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ จากนั้นนำสัมภาระขึ้นรถตู้/บัสปรับอากาศ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมวีแอล หาดใหญ่ มื้อที่ 1
ได้เวลาอันสมควรนำท่าน เดินทางสู่ด่านสะเดา เพื่อนำท่านผ่านแดน ตรวจเช็คหนังสือเดินทางเพื่อ เดินทางเข้าสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยใช้เส้นทางผ่าน เมืองเก่าไทรบุรีของ ไทยเราหรือปัจจุบัน คือรัฐเคดาห์ เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของ มาเลเซีย ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งนาอันเขียวขจี และชีวิตความ เป็นอยู่ของชาวมลายูสองข้างทางตามอัธยาศัย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 2

บ่าย

นำท่านข้ามสะพาน ปีนัง ซึ่งมีความยาว 13.5 กม. ข้ามทะเลจากฝั่งแผ่นดินใหญ่สู่เกาะปีนัง ถึงเกาะปีนังผ่านชมอาคารบ้านเรือนชาวปีนัง ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสซึ่งเหมือนอาคารของชาวภูเก็ต นำท่านเที่ยวชม
วัดเขาเต่า   ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา  ชมเจดีย์หมื่นพระ ที่ซึ่งรัชกาลที่5 เคยเสด็จประพาส เมื่อหลายร้อยปีก่อนและพระองค์ได้ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้กับวัด เดิมทีนั้นวัดได้สร้างองค์เจดีย์แบบจีนทั้งองค์ มีเจ็ดชั้น ทางวัดได้ซาบซึ้งถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้แก้ไขให้ชั้นที่สามถึงชั้นที่ห้า เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบเท่าทุกวันนี้บนวัดเขาเต่า เราสามารถชมทิวทัศน์ของเมือง ปีนังเมืองท่าใหญ่ในสมัยประเทศอังกฤษมาปกครอง
จากนั้นเที่ยวชมวัดไชยมังครารามวัดไทยที่เก่าแก่ในเมืองปีนังสร้างเมื่อ พ.ศ.2388 เป็นวัดไทยที่มีพระพุทธไสยาสน์ยาวอันดับ 3 ของโลก และมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดอยู่ด้านในโบสถ์   ชม วัดพม่าธรรมมิการาม   ซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า ด้านในมีพระพุทธรูปหินอ่อน และเจดีย์แบบพม่าที่งดงาม
นำท่านเลือกซื้อสินค้า OTOP ชื่อดังของปีนัง ณ ร้านสินค้า OTOP อาทิเช่น เครื่องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ / ขนมเปี๊ยะ / กาแฟขาว / น้ำมันลูกจันทน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ที่ใครๆ มาซื้อแล้วเป็นต้องฝากซื้อซ้ำอีกหลายรอบ
จากนั้นนำท่านสู่ศูนย์อาหาร NORTHAM BEACH CAFE ศูนย์อาหารบริเวณจุดชมวิวริมทะเลปีนัง แหล่งรวม อาหาร พื้นเมืองขึ้นชื่อนานาชนิดของปีนัง อาทิ ลักซา หอยนางรมทอด สะเต๊ะ ก๋วยเตี๋ยวผัดหอยแครง ลอดช่อง และอื่นๆให้ ท่านเลือกทานเลือกชิมตาม อัธยาศัย (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
ที่พัก    NEO+ HOTEL / ROYAL HOTEL, PENANG ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ปีนัง–สตรีทอาร์ต–ป้อมปืน–เบตง–อุโมงค์ปิยะมิตร–บ่อน้ำร้อน–พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง – อุโมงค์เบตง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม มื้อที่ 3
PENANG STREET ARTนำท่านสู่ย่านเก่าแก่ของปีนังเที่ยวชม PENANG STREET ARTให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมอาคารชิโนโปรตุกีสอันเก่าแก่สนุกสนานกับการถ่ายภาพที่ศิลปินชื่อดังนายเออร์เนสต์ซาคาเรวิก(Ernest Zacharevic)ศิลปินชาวลิทัวเนียที่จบการศึกษาทางด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กที่ลอนดอนได้คิดวาดภาพอันสะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชาวปีนังไว้ตามอาคารอันเก่าแก่ต่างๆเพื่อให้อาคารเหล่านี้ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
จากนั้นนำท่านชมป้อมปืนควอโนริสที่อังกฤษสร้างขึ้นไว้ต่อสู้กับสยามประเทศในสมัยก่อนที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลปีนัง ผ่านชมอาคาร City Hall ที่ ออกแบบสร้างอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษ  หอนาฬิกาที่โดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้ชายทะเล
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เบตง เมืองแห่งขุนเขาและสายหมอก

12.00 น.

เดินทางถึงด่านเบตง ประทับตราหนังสือเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเบตงดินแดนที่มีคำขวัญว่า “เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน” เบตงเป็นภาษามลายูหมายถึง “ไม้ไผ่” หรือ “ไผ่ตง” เนื่องจากในอดีตพื้นที่แห่งนี้อุดมไปด้วยต้นไผ่แต่ปัจจุบันต้นไผ่สูญหายไปตามสภาพเมืองที่เติบโตขึ้นอยู่ห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ 140 กม.ทางทิศใต้ติดกับรัฐเปรักและรัฐเคดะห์ของประเทศมาเลเซียภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะในอ้อมกอดของขุนเขาสันกาลาคีรีมีที่ราบประมาณ10%ทำให้ที่นี่มีบรรยากาศคล้ายภาคเหนือตอนบนของไทยอากาศที่เบตงเย็นสบายตลอดทั้งปีด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์นี่เองที่ทุกๆด้านถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาและป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ

13.00น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 4

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่อุโมงค์ปิยะมิตร หรือ อุโมงค์เบตง เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา(จคม.) สร้างขึ้นเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง เมื่อพ.ศ. 2519 เพื่อใช้เป็นฐานหลบซ่อนตัวจากการโจมตีทางอากาศ และเป็นแหล่งสะสมเสบียงของกลุ่ม ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยป่าทึบ ตัวอุโมงค์มีความกว้างพอคนเดินได้ มีลักษณะคดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ในอดีตมีทางเข้าออกทั้งหมด 9 ทาง เชื่อมต่อถึงกันหมด ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ทางเท่านั้น  โดยปัจจุบันยังคงมีกลิ่นอาย และร่องรอยของการดำรงชีวิตที่หลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนที่มีเตียงดินเหนียวก่อติดกับผนังถ้ำ อุปกรณ์ในการสู้รบอุปกรณ์ในการเดินป่า ห้องบัญชาการรบซึ่งจุคนได้ถึง 200 คน ภายนอกอุโมงค์ยังมีลานสำหรับฝึกกำลังพลและปัจจุบันยังมีอาคารจัดนิทรรศการวิถีการดำเนินชีวิตในป่าของ จคม. อันน่าสนใจ
นำท่านผ่อนคลายที่บ่อน้ำร้อนเบตง บ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย มีอาณาบริเวณประมาณ 3 ไร่ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส บริเวณที่น้ำเดือดสามารถต้มไข่สุกได้ภายใน 7 นาที ประชาชนชาวเบตง และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาอาบน้ำแร่ เพราะเชื่อกันว่าทำให้สุขภาพดี มีคุณสมบัติในการรักษาโรคผิวหนังต่างๆ และช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองเบตง
นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง สถานที่ที่นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองเบตงเป็นอย่างยิ่ง สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ตัวอาคารสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นประยุกต์ หลังคาซ้อนหลายชั้นดูงดงามแปลกตา  เป็นแหล่งเก็บรวบรวมศิลปวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้โบราณวัตถุ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเมืองเบตงต่างๆ  เท่าที่จะหามาได้  ในพิพิธภัณฑ์ชั้นหนึ่งเก็บรวมรวบศิลปวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้โบราณวัตถุอาทิ ถ้วย ชามเครื่องเคลือบ โต๊ะ ตู้ เตียง โบราณ ตะเกียงเก่า เรือสำเภาจำลอง กี่ทอผ้า อุปกรณ์ ปั่นฝ้าย ส่วนชั้นสองจัดแสดงภาพเก่าเมืองเบตง และข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ พิพิธภัณฑ์เมืองเบตงยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ ที่ชั้นบนสุดของตัวอาคารนั้น นับเป็นจุดชมวิวเมืองเบตงได้อย่างดีเยี่ยมและชัดเจน
ขุดโค้งทอดยาวประมาณ 273 เมตร มีทางเดินทางอยู่ภายใน ติดไฟให้แสงสว่างดูสวยงาม มีเสน่ห์

18.30 น.

บริการอาหารค่ำณภัตตาคารต้าเหยินมื้อที่ 5 ชิมเมนูชื่อดังเมืองเบตงที่มาถึงแล้วต้องทานเช่นไก่สับเบตง ผักน้ำ หมี่เบตง เคาหยก ปลาจีนฯ
{ นำท่านนั่งรถชมตัวเมืองเบตงยามพลบค่ำ
หอนาฬิกาเมืองเบตง นำท่านชมและถ่ายรูปสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเบตง หอนาฬิกาเมืองเบตง สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมายาวนาน เปรียบเป็นสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่จุด ศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อน ในยามเย็นจะเห็นฝูงนกนางแอ่นนับหมื่นตัวมาเกาะอยู่รอบๆ สายไฟจนกลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์คู่หอนาฬิกาแห่งนี้
ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นรอบวงประมาณ 140 เซนติเมตร สูง 290 เซนติเมตร นับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำเมืองเบตงที่ใครมาแล้วก็ต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึก
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทยเปิดใช้เมื่อ 1 ม.ค. 2544  สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่
ที่พักGRAND MANDARIN HOTEL, BETONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–วัดพุทธาธิวาส–หาดใหญ่ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง-กรุงเทพฯ

04.00 น.

นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านธารมะลิ ตำบลอัยเยอร์เวง ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32 มีความ สูง 2,038 ฟุตจากระดับน้ำทะเล เพื่อรอชมความงดงามของ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่ได้ชื่อว่าเป็น ทะเลหมอกที่สวยที่สุดในภาคใต้ ที่บริเวณยอดเขากุนุงซิลิปัต ซึ่งถือเป็นจุดไฮไลท์ในการชมทะเลหมอกแห่งนี้ เพราะสามารถมองเห็นหมอกที่จับตัวกันเป็นชั้นหนา เต็มผืนฟ้า ล่องลอยอยู่ตรงหน้าของท่านมองดูคล้ายผืนน้ำทะเลที่งดงามยามแสงแรกของวันโผล่พ้นขอบฟ้า 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวอำเภอเมืองเบตง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม มื้อที่ 6
นำท่านเที่ยวชมวัดพุทธาธิวาสตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมากโดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

13.00น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 7
หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลากหลายชนิดทั้งของกิน ของใช้ที่ตลาดกิมหยง ตลาดขาย สินค้าที่โด่งดังของอำเภอหาดใหญ่ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
หรือ{ อิสระช้อบปิ้งที่ตลาดสันติสุข ซึ่งมีสินค้านานาชนิดให้เลือกซื้อเป็นของฝาก เช่น อาหารแห้งชนิดต่างๆ ลูกอม บ๊วย ช็อกโกแลต ขนมขบเคี้ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน น้ำหอม เครื่องสำอาง เสื้อผ้า นาฬิกา กระเป๋า รองเท้า แว่นตา ไปจนถึงผลไม้หลากหลายชนิด  โดยส่วนมากเป็นสินค้านำเข้าที่ไม่ผ่านการเสียภาษี จึงมีราคาถูกกว่าทั่วไป แต่ระวังของปลอม !  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

17.30 น.

ได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินหาดใหญ่ เตรียมเดินทางสู่กรุงเทพ

19.40 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย หรือโลว์คอสระดับเดียวกัน

21.05 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************************************
โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพอากาศ เวลา การเมืองและ
การล่าช้าของสายการบิน ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือปรับขนาดพาหนะที่ให้บริการ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศ ชั้น 2เตียงบน (หากท่านมีความประสงค์ใช้เตียงล่างเพิ่มท่านละ 150 บาท)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดพร้อมภาษีสนามบิน เส้นทาง หาดใหญ่– กรุงเทพฯ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 10 กิโลกรัมหรือตามเงื่อนไขสายการบิน
 • ค่ารถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซีย
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารรวม7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ(อาหารที่จัดเลี้ยงในแต่ละมื้อเป็นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ หรือมีเด็กควรนำอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
**ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้**
          เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน)
          เบี้ยประกันเริ่มต้น 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน)
          เบี้ยประกันเริ่มต้น 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน)
          เบี้ยประกันเริ่มต้น 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยงในรายการ / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 • ค่าระวางน้ำหนักสัมภาระที่เกินจาก 10 กิโลกรัม
 • ค่ารถไฟเตียงล่างเพิ่ม 150 บาท
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าทิป ท่านละ 600 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่าใช้จ่าย

เงื่อนไข เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ต้องใช้เดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทำเล่มใหม่ทันที
- หนังสือเดินทางที่ชำรุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือชำรุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู้เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน  หน้าในเล่มหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็นหนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้

หมายเหตุ หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบิน และ การรถไฟ มีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือขบวนรถไฟ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบินและการรถไฟ ,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, รถไฟตกราง หรือการก่อการไม่สงบ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign