AMAZING TURKEY-GREECE
ทัวร์ตุรกี-กรีซ
TURKISH AIRLINES 9 วัน 6 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
สัมผัสอารยะธรรม2ประเทศ ตุรกี+กรีซ 9วัน6คืน
นอนบนเรือสำราญ 3คืน // พักโรงแรม 5 ดาว3คืน  
กรีซ ล่องเรือสำราญทะเลเอเจียน-เกาะพัตมอส-เกาะครีต –ซานโตรินี่ -เอเธนส์ –มิโคนอส
ตุรกี อิสตันบูล -คูซาดาซี-เอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่-คัปปาโดเจีย

     

กำหนดวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
AMAZING TURKEY GREECE 9D6N
เมษายน 63  / 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 63
 
พฤษภาคม 63 / 1-9 // 8-16 // 15-23 // 22-30 พฤษภาคม 63
 
มิถุนายน 63 / 5-13 // 12-20 มิถุนายน 63
 
กรกฎาคม 63 / 3-11 // 24 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 63
 
สิงหาคม 63 /7-15 สิงหาคม 63
 
กันยายน 63 / 25 กันยายน – 3 ตุลาคม 63
 
ตุลาคม 63 / 9-17 // 16-24 //23-31 ตุลาคม 63
 
พฤศจิกายน 63 / 6-14 // 13-21 // 20-28 พฤศจิกายน 63
 
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพ-อิสตันบูล

18.00 น.

พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ 

21.45 น.

เหินฟ้าสู่อิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK065 สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: อิซเมียร์-คูซาดาซี-ล่องเรือสำราญทะเลสู่กรีซ–เกาะพัตมอสกรีซ (ค้างคืนบนเรือ)

04.00 น.

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

07.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) โดยเที่ยวบิน TK 2310

08.25 น.

เดินทางถึงสนามบินสนามบินอิชเมียร์
เมืองอิซเมียร์(Izmir) ตั้งอยู่ทางปลายสุดทางตะวันตกของคาบสมุทรอานาโตเลีย (Anatolia) หรือที่เรามักเรียกกันว่า เอเชียไมเนอร์ (Asia Minor) ปัจจุบันเมืองอิซเมียร์นั้นถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศตุรกี ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่รอบๆอ่าวขนาดใหญ่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขา นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือคูซาดาซี ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจเช็คเอกสาร กระเป๋าสัมภาระการเดินทางเพื่อขึ้นเรือสำราญท่องทะเลเอเจียน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมบริการเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

13.00 น.

เรือสำราญเริ่มออกจากฝั่ง เชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการสาธิตการใช้เสื้อชูชีพแผนผังบนเรือ และขั้นตอนอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นข้อบังคับเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของทุกท่าน เรือสำราญล่องทะเลเอเจียน มุ่งหน้าสู่เกาะกรีกให้ท่านชื่นชมความงดงามและวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลเอเจียน หรือพักผ่อนในห้องพักส่วนตัวตามอัธยาศัย
17.00 น.   เรือจอดเทียบท่าเกาะPatmos ประเทศกรีซ พัตมอส ถูกกล่าวขานว่าเป็นเกาะแห่งคัมภีร์พระธรรมในคริสต์ศาสนาเล่มสุดท้าย (The Island of Apocalypse) หรือเมืองเยรูซาเล็มแห่งทะเลเอเจียน เป็นเกาะซึ่งนักบุญจอห์น (St. John) ได้รับนิมิตรจากพระผู้เป็นเจ้าให้เขียนคัมภีร์พระธรรมเล่มสุดท้ายจากนิมิตรที่ได้รับ ปัจจุบันอารามของนักบุญจอห์นบนเกาะพัตมอสนี้ ได้กลายเป็นที่ซึ่งคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์ และคริสเตียน (ตะวันตก) ต้องเดินทางมายังเกาะศักดิ์แห่งนี้เพื่อแสวงบุญ อีกทั้งเป็นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมของผู้ที่รักผืนทรายและแสงแดดด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมบริการเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกชมการแสดงโชว์ที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม(ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไม่ซ้ำกัน) หรือเลือกที่จะนั่งฟังเพลงไพเราะหวานซึ้งที่ เลาจน์ หรือบาร์ต่างๆ หรือเลือกที่จะสนุกสนานกับการเต้นรำที่ห้องดิสโก้เธค และเครื่องเล่มเกมต่าง ๆ

21.30 น.

เรือออกจากท่าเรือเกาะพัตมอส ล่องสู่เกาะครีต พักค้างคืนในห้องเคบินส่วนตัวของท่านบนเรือสำราญ

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ล่องเรือสำราญ เกาะครีต –เกาะซานโตรีนี่ (ค้างคืนบนเรือ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารบนเรือสำราญ

07.30 น.

เรือเข้าจอดเทียบท่า Herkalion เมืองท่าของเกาะครีต (Crete) ใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะกรีก และใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของบรรดาเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะประวัติศาตร์ที่ได้รับการจารึกไว้มาอย่างยาวนานมาแต่โบราณกาล และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ กล่าวกันว่าเกาะครีต เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสต์กาล เป็นเกาะสถานที่กำเนิดของซุส กษัตริย์แห่งเทพทั้งหมดในโบราณกาล อิสระให้ท่านเดินชมเมืองอารยธรรมตะวันตกอันเก่าแก่และโบราณสถานต่าง ๆ ในตัวเมือง

12.00 น.

เรือออกจากท่าเรือเกาะครีต  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยขณะที่เรือสำราญนำท่านล่องไปในท้องทะเลมุ่งหน้าสู่เกาะซานโตรีนี

16.30 น.

เรือเข้าเทียบท่าที่ตั้งอยู่แนวฝั่งลากูนของเกาะสวรรค์ ซานโตรีนี่ (Santorini) เป็นพื้นที่ส่วนที่เหลือหลังจากการประทุระเบิดครั้งที่หนักหน่วงที่สุดของภูเขาไฟประมาณ 3,600 ปีที่ผ่านมา เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของหมู่เกาะคิคลาเดส เกาะซานโตรินี่ (Santorini) นี้เป็นเกาะที่ดังมากๆ ของประเทศกรีซ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะ Crete ในทะเล Aegean ด้วยความที่มีเอกลักษณ์ ของสถาปัตยกรรม ที่โดดเด่น มาก  หมายเหตุ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมไปยังเกาะซานโตรินี่ ท่านละ 65 ยูโร
โดยรถบัสจะนำท่านเดินทางไปตามถนนเลียบเกาะ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ท่านได้เห็นภาพวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลเอเจียน และเกาะเล็กเกาะน้ อยร่ายเรียงกระจัดกระจายถัดออกไป ชั้นหินลาวาที่ฉาบบนหินผาอย่างงดงาม นำท่านสู่หมู่บ้านเอีย(Oia) ซึ่งอยู่ปลายเกาะด้านตะวันตก บ้านเรือน โบสถ์ ในสถาปัตยกรรมสไตล์ไซดลาดิกทาสีขาวตัดสีฟ้าแสนงดงาม ตั้งลดหลั่นไล่ระดับตามหน้าผาสูงชัน จากนั้นให้ท่านลงเดินสำรวจภายในหมู่บ้านที่เป็นตรอกซอกซอยเล็กๆ ถนน (cobble-stone streets)โรยด้วยหินกรวดตามแบบฉบับของยูโรป ท่านสามารถเดินชมวิว หรือเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย จากนั้นไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านสู่จุดชมวิวพระอาทิตย์ ลับขอบฟ้า ที่ว่ากันว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดของ ซานโตรีนี และ เมดิเตอร์เรเนียน ให้ท่านเก็บภาพประทับใจต่อ จากนั้นไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านเดินทางสู่เมือง ธีร่า (Thira) เมืองที่ตั้งอยู่ริมเขาคาลเดอร่า เป็นทิวทัศน์ที่น่าประทับใจยิ่งนัก ตรอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้าของที่ระลึก และร้านกาแฟ ซึ่งท่านสามารถนั่งจิบกาแฟ มองดูผู้คนที่ขวักไขว่ผ่านไปมา หรือทอดสายตาไกลออกไปยังเกาะกามีเนส เกาะภูเขาไฟสีทึม ๆที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาเดอร่า พร้อม ๆกับอิ่มเอมกับบรรยากาศโดยรอบ เมื่อได้เวลาอันควรแล้ว นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารแบบบุฟเฟต์พร้อมบริการเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ จากท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม(ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไม่ซ้ำกัน) หรือเลือกที่จะนั่งฟังเพลงไพเราะหวานซึ้งที่เลาจน์ หรือบาร์ต่างๆ หรือเลือกที่จะสนุกสนานกับการเต้นรำที่ห้องดิสโก้เธค และเครื่องเล่นเกมต่าง ๆ

21.30 น.

เรือออกจากท่าเรือเกาะซานโตรีนี่ (Santorini)  ล่องสู่เมืองเอเธน (Athens, Greece ) พักค้างคืนในห้องเคบินส่วนตัวของท่านบนเรือสำราญ 

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เมืองเอเธน –เมืองฮโครโพลิส-วิหารพาเธนอน-เกาะมิโคโนส (ค้างคืนบนเรือ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารบนเรือสำราญ

06.00 น.

เรือเข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือพีราอุส(Piraeus) นำท่านเดินทางสู่กรุงเอเธนส์โดยรถบัส ท่านจะได้ชมเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ถึงแม้ว่าความยิ่งใหญ่ของเอเธนส์จะมีแค่เพียง 50 ปี แต่มรดกของเมืองโบราณมีให้เห็นเด่นชัด ชมจัตุรัสรัฐธรรมนูญ(Syntagma Square), อาคารัฐสภา, สุสานทหารนิรนามที่มีการ์ดที่แต่ชุด Evzones, จากนั้นผ่านชมศาลาว่าการเมืองเอเธนส์ สนามกีฬาขนาดใหญ่กลางกรุงเอเธนส์ ต้นกำเนิดของกีฬาโอลิมปิคในปัจจุบันและสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคในปี 2004 แล้วนำท่านชม เมืองอโครโพลิส (ACROPOLIS) ที่ตั้งอยู่สูงเหนือเมืองขึ้นไปประมาณ 200 ฟุต (61 เมตร) ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สง่างามและยิ่งใหญ่ที่สุดท่ามกลางสิ่งก่อสร้างทั้งหลายในกรีก ท่านจะได้ชมซากแห่งความยิ่งใหญ่ของเมืองที่เคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรีก ผ่านประตูทางเข้า โพรเพอเลีย สร้างด้วยหินอ่อนที่ได้มาจากภูเขาเพนเทลิคอน ชมความงามของ เสาไอโอนิค 8 ต้น ที่คงอยู่ในสภาพที่ไม่บุบสลาย ชม วิหารพาเธนอน วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพธิดาพรหมจรรย์ ชมจัตุรัสรัฐธรรมนูญ หนึ่งในสองจัตุรัสหลักของเมือง อิสระให้ท่านเก็บภาพระทับใจ เมื่อได้เวลาอันควรแล้ว นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมบริการเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

14.00 น.

เรือออกจากท่าเทียบเรือ Piraeus อิสระตามอัธยาศัยขณะที่เรือสำราญนำท่านล่องไปในท้องทะเลมุ่งหน้าสู่เกาะมิโคโนส

18.30 น.

เรือเข้าเทียบท่าที่เกาะมิโคโนส (Mykonos, Greece)  ซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวผู้ไปเยือนประเทศกรีก และเป็นหนึ่งในหมู่เกาะคิคลาเดสอันเป็นที่ชื่นชอบของคนสมัยใหม่อิสระให้ท่านเดินชมโฮร่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมิโคโนส ลัดเลาะไปตามถนนที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า โรงแรมแบบบูติก เก็บบันทึกภาพประทับใจในบรรยากาศที่สวยแปลกตา ชมความสวยงามของ Windmill กังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเลที่ปัจจุบันเหลือเพียง 7หลังเท่านั้น ท่านสามารถเดินชมย่านChora หรือย่านเมืองเก่าที่มีความงดงามประกอบด้วย บ้านเรือนสีขาวทุกหลัง ตัดกับโบสถ์และท้องฟ้า ระเบียง ดอกไม้อันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก ท่านสามารถชมจุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลอีเจี้ยน ที่มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับนครเวนิส ในอิตาลี จนได้ถูกขนานนามว่า Little Venice อิสระให้ท่านเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ก่อนได้เวลาเดินทางกลับขึ้นเรือจนได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เรือสำราญ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารบนเรือสำราญหลังรับประทานอาหารค่ำให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม หรือเลือกที่จะนั่งฟังเพลงไพเราะหวานซึ้งที่ เลาจน์ หรือบาร์ต่างๆ หรือเลือกที่จะสนุกสนานกับการเต้นรำที่ห้องดิสโก้เธค หรือสนุกกับเครื่องเล่นเกมต่าง ๆ

23.30 น.

รือออกจากท่ามิโคโนสเพื่อล่องทะเลเอเจียนสู่น่านน้ำตุรกี พักค้างคืนในห้องเคบินส่วนตัวของท่านบนเรือ

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: คูซาดาซี (ตุรกี )เอฟฟิซุส -โรงงานเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารบนเรือสำราญ
หมายเหตุ- กรุณาจัดเตรียมแพ็คและติดฉลากกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้วนำไปวางไว้ที่ตำแหน่งและตามกำหนดที่ทางเรือได้กำหนดไว้ และนำให้แนะนำให้ท่านทำการเช็คเอาท์ เคลียร์/ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนเรือเข้าเทียบท่า

07.30 น.

เรือจอดเทียบท่าเมืองคูซาดาซี (Kusadasi) ประเทศตุรกี ได้เวลาอำลาเรือสำราญ
นำท่านชม เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวไอโอเนียน (Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองขึ้นที่นี่เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์ อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเข้าชมและเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่า ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส (The Temple of Artemis) ซึ่งถือว่าเป็น 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณ ชม โรงละครกลางแจ้ง (Theater) ที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 25,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ ชม ห้องอาบน้ำแบบ โรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ ชมบ้านเศรษฐีในสมัยก่อนที่ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องหลากสีปูพื้นอย่างสวยงาม ชม ห้องสมุดโบราณเซลซุส (Library of Celsus) ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมโรงงานเครื่องหนัง (Leather Jacket Factory) ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) หรือเรียกว่าปราสาทปุยฝ้าย  เป็นเมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ที่ซึ่งในอดีตกาลชาวกรีกเชื่อว่าน้ำพุร้อนดังกล่าวสามารถรักษาโรคได้ โดยกษัตริย์แห่งเพอร์กามัม อูเมเนส ที่ 2 จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิส (Hierapolis) ที่มีความหมายว่า เป็นเมืองศักดิ์สิทธ์ล้อมรอบปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรม LYCUSRIVER TERMAL HOTEL 5*หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: คอนย่า-คัปปาโดเจีย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 - 1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้ ระหว่างทางนําท่านชมตวามสวยงามของ Oblook lake ซึ่งเกิดจากอุกาบาตได้ตกลงมาจึงเกิดเป็นธรรมชาตินับพันปี “คาราวานสไรน์” ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเจีย เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส เป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี และยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี   ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับภูเขาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเจีย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ (บุฟเฟ่ต์)  ณ  โรงแรมที่พัก DEDELI  CAVE  HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
* หมายเหตุ: กรณีห้องพักของโรงแรมถ้ำเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: คัปปาโดเจีย-เกอเรเม – อุชหิซาร์

05.00 น.

สำหรับท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ **(ทัวร์นั่งบอลลูนนี้ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์  ค่าขึ้นบอลลูนท่านละ 250 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ชำระด้วยเงินสด และราคา 260 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผู้ให้บริการทัวร์บอลลูนในตุรกี มีประกันภัยให้กับทุกท่าน แต่สำหรับประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท  ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional Tourรายการนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละท่าน)**

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม  นครใต้ดิน(underground city) ซึ่งเกิดจาการขุดเจาะพื้นดินลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ที่ต้องการเข้ามายึดครองดินแดนนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้า และชาวโรมันจากทางตะวันตก ด้วยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งต้องการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบนี้ด้วย โดยชั้นล่างที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง, ห้องนอน, ห้องน้ำ, ห้องถนอนอาหาร, ห้องครัว, ห้องอาหาร, โบสถ์, ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัส ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกจากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านของนกพิราบ โดยชาวบ้านได้ขุดเจาะโพรง เจาะรูเอาไว้ให้นกมาอยู่อาศัยเพื่อจะได้เก็บขี้นกพิราบไป

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ เมืองอุชิซาร์ เป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึ้ง รายล้อมไปด้วย หินทรงกระโจม กรวยคว่ำ และเจดีย์เต็มไปหมด ที่สำคัญก็คือส่วนหนึ่งของหินเหล่านี้มีคนอาศัยอยู่ภายใน ในลักษณะ“บ้านถ้ำ” มาช้านานนับจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเข้าไป”ภายในหิน โดยไม่มีการ“ทุบทำลายหิน”เหล่านี้ทิ้งเพื่อปรับพื้นที่ให้ราบเรียบแต่อย่างใด ส่วนบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่ก็ทำอย่างกลมกลืน ไม่ทำลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาติอย่างอิงแอบพึ่งพิงที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง ชมการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาของแบบดั้งเดิมของชาวคัปปาโดเกีย นำท่านสู่หุบเขาพาซาแบค (Pasabag) ท่านจะได้ชมธรรมชาติแปลกตาของกลุ่มภูเขาหินเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยู่ข้างบนแปลกตาสวยงามมากไม่มีที่ใดเหมือน อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & Factory) ชมวิธีการทอพรมแบบดั้งเดิมซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกี

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร   ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน Kayseri  

20.40-22.25

เดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK2021 (บินภายในประเทศ)
นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรม Retaj Royale ISTANBUL HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-โบส์เซนต์โซเฟีย-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน  และถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่  ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างทั้งหมด7 ปีและชมสนามแข่งม้าโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต จากนั้นนำชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย St. Sophia ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบแซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทม์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิด แต่ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเติร์ก หลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
นำท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara)โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างเริ่มตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าช่องแคบนี้เป็นจุดพบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย  ขณะที่ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น  นำท่านชมพระราชวัง โดลมาบาเช่ (Dolmabache Palace) พระราชวังแห่งนี้สร้างโดย สุลต่านอับดุล เมอจิท ซึ่งเป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทางวัฒนธรรม และทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมาน จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เกต อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศของตลาดอียิปต์โบราณ ท่านสามารถเลือกซื้อของท้องถิ่นได้ในราคาย่อมเยาว์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้นชื่อของตุรกีอย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินอิสตันบูล
**ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **

keyboard_arrow_right
วันที่ 9 :: อิสตันบูล-กรุงเทพ

01.25 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

15.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ 
****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก**** 

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ ) และรวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 เที่ยว
2. ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีเรือ , ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกีและกรีซ
3. ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทางตามที่ระบุในรายการ ยกเว้นทัวร์เสริมบนเรือสำราญ  
4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
7. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
8. ค่าประกันการเดินทาง โดยคุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 18 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัทฯ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าวีซ่าเชงเก้น(กรีซ)ท่านละ 80 ยูโร  
2. ไม่รวมค่าแปลเอกสารส่วนตัวใด ๆ ตามที่สถานทูตกรีซเรียกให้แสดง  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
5. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น (ท่านละ 90 USD/คน/ทริป) ชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไข เงื่อนไขการให้บริการ
1. รับจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 4 เดือน พร้อมชำระครั้งแรกมัดจำท่านละ 20,000 บาท  ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทาง 30 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน    สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หมายเหตุ
1. การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 90 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี  
5. ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญ-หาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
7. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตรา ค่าน้ำมัน   หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ  
1.สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง (ท่านที่พักเดี่ยวกรุณาชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม)  
2.กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
3.กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
4. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign