เกาหลี BEAUTY CHERRY BLOSSOM
THAI AIRWAYS ​6วัน 3 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
-ชมดอกซากุระ
-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
-อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
-พระราชวังเคียงบก+ใส่ชุดฮันบกเข้าพระราชวัง
-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
-สวนสาธารณะยออีโด
-โซลทาวเวอร์ANYANG ART PARK
-ตลาดเมียงดง

     

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ: เกาหลีBEAUTY CHERRY BLOSSOM 6วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
 (เสริมเตียง)

พักกับผู้ใหญ่
1ท่านท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
 (เสริมเตียง)

พักกับผู้ใหญ่
2ท่านท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
 (ไม่เสริมเตียง)

พักกับผู้ใหญ่
2ท่านท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ
วันที่02-07 เม.ย.63
(วันจักรี)
21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 8,999.- 5,000.-
วันที่ 03-08 เม.ย. 63
(วันจักรี)
21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 8,999.- 5,000.-
วันที่ 09-14 เม.ย. 63 27,999.- 27,999.- 27,999.- 27,999.- 8,999.- 5,000.-
วันที่ 10-15 เม.ย. 63
(วันสงกรานต์)
29,999.- 29,999.- 29,999.- 29,999.- 8,999.- 5,000.-
วันที่ 11-16 เม.ย. 63
(วันสงกรานต์)
29,999.- 29,999.- 29,999.- 29,999.- 8,999.- 5,000.-
วันที่ 12-17 เม.ย. 63
(วันสงกรานต์)
29,999.- 29,999.- 29,999.- 29,999.- 8,999.- 5,000.-
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
 (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ)**เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**
 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า6เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG658 23.10-06.35)

20.00น.

คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตู2 เคาน์เตอร์C (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

23.10น.

นำท่านสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG658(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่างหากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่องหรือเปลี่ยนที่นั่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสามารถสอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมได้**

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: อินชอน (สนามบินอินชอน) –ANYANG ART PARK– อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน-วัดชินฮันซา

06.35น.

เดินทางถึงสนามบินอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านชม  Anyang Art Park สวนศิลปะสุดฮิป อิสระให้ท่านเยี่ยมชมพร้อมเช็คอินจุดถ่ายภาพที่แต่ละจุด ที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวทั้งหมด25จุด กับงานศิลปะดีไซน์สวยแปลกตาฝีมือของนักออกแบบนานาประเทศชื่อดังอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร เมนู “บุลโกกิ”(หมูผัดซอสเกาหลี)
นำท่านสู่อุทยานแห่งชาติซอรัคซานใช้ระยะเวลาประมาณ3-4ช.ม.ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวอันงดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรืออีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลีซึ่งจะผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผาหุบเขาและลำธารนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าCable Car(*ราคาขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไม่รวมในค่าทัวร์)ขึ้นสู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติซอรัคซานซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขาดุจดั่งภาพวาดเกินบรรยาย(ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในกรณีที่สภาพอากาศไม่เหมาะแก่การเข้าชมขึ้นอยู่กับคำสั่งของเจ้าหน้าที่อุทยาน)จากนั้นนำทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ณวัดชินฮันซาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัวหลังจากไหว้ขอพรเสร็จแล้วก็สามารถล้างมือ ล้างหน้าด้วยน้ำมนต์ได้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคารเมนู“ชาบู ชาบู”
พักที่SORAK LAKE OCEAN RESORTระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ –สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–สวนสาธารณะยางแจชอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมและเก็บสตรอว์เบอร์รีที่ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ท่านสามารถเก็บและชิมได้ สตรอว์เบอร์รีเกาหลีจะมีลูกใหญ่และรสชาติหวาน ท่านสามารถสั่งซื้อฝากคนทางบ้านได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารเมนู“บุฟเฟ่ต์บาบีคิว”
นำท่านเดินทางสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของตั้งอยู่บนทำเลสวยกลางหุบเขาแบ่งออกเป็นหลายโซนได้แก่สวนสัตว์, Global Fair, EuropianAdvanture, Magic Land, American AdvantureและEverland Speedway และที่เด็กๆไม่ควรพลาดคือดินแดนแห่งเทพนิยายสวนสี่ฤดูซึ่งมากมายด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลและการแสดงในแต่ละวันแบบไม่ซ้ำพร้อมพาทัวร์ป่าซาฟารีส่องโลกกว้างของสิงสาราสัตว์โดยเฉพาะไลเกอร์ (สิงโตผสมเสือ) แฝดคู่แรกของโลกและสัมผัสความน่ารักของเจ้าหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้อย่างน่าทึ่งอีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดอาทิเช่นสเปซทัวร์รถไฟเหาะและหนอนสะบัดชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยบัตรเข้าชมแบบONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบเลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย
จากนั้นนำท่านชมสวนสาธารณะยางแจชอน เป็นสวนสาธารณะที่ยาวตลอดทางของแม่น้ำประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมีทั้งเส้นทางปั่นจักรยานและทางเดินตลอดทาง รวมทั้งแนวต้นไม้ใหญ่ที่เมื่อตกค่ำจะมีไฟจากถนนส่องเข้าไปที่ต้นไม้ ทำให้เป็นบรรยากาศโรแมนติคที่หลายๆคู่รักจากโซลนิยมมาเดินเล่นหรือออกเดทกันที่นี่ นอกจากนี้ เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ ที่นี่ยังมีโซนที่มีต้นพอทกวกหรือซากุระเกาหลีบานอยู่ริมน้ำเป็นระยะทางยาวจนเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระที่สวยงามของกรุงโซลด้วย**อิสระให้ท่านชมทะเลสาบและเพลิดเพลินกับซากุระสองข้างทาง**(เนื่องจากเทศกาลชมซากุระ แต่ละปีจะมีการกำหนดวันเทศกาลขึ้นอยู่กับการพยากรณ์การบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะมีกำหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคารเมนู“โอซัมบุลโกกิ”
พักที่INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: พระราชวังเคียงบก–พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี–ศูนย์โสม–ศูนย์สมุนไพรเกาหลี– COSMETIC SHOP–หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– โซลทาวเวอร์–DUTY FREE–ตลาดเมียงดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมพระราชวังเคียงบกพระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอนสร้างขึ้นในปีค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทจอนและปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่นเพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี่ปุ่นในเขตพระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรูเป็นอาคารสองชั้นตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน
**พิเศษให้ท่านถ่ายรูปสวมชุดประจำชาติเกาหลีชุดฮันบกณพระราชวัง
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลีสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและสิ่งประดิษฐ์รวมถึงประวัติศาสตร์การใช้ชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีในอดีตผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนพื้นเมืองรวมไปถึงวิถีเกษตรตลอดจนความเชื่อทางวัฒนธรรมของเกาหลีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลีจะตั้งอยู่ในพระราชวังเคียงบกกุงภายในพิพิธภัณฑ์ก็จะรวบรวมเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคสุดท้ายของราชวงศ์โซซอนมาจัดแสดงไว้ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และศึกษากันโดยจะมีการจัดแสดงในห้องนิทรรศกาล 3 ห้องและห้องจัดนิทรรศการพิเศษอีก 2 ห้องมีร้านขายของที่ระลึกห้องสมุดร้านอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกไว้คอยบริการ
นำท่านสู่ศูนย์โสมซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่าเพื่อนำไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
นำท่านชมศูนย์สมุนไพรเกาหลีให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสมุนไพรฮ็อกเก็ตนามูของเกาหลีที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆที่มีสรรพคุณรักษาโรคและบำรุงร่างกาย
จากนั้นนำท่านชมCOSMETIC SHOPศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลีเช่นRojukiss, Missha

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารเมนู“ซัมเทกัง”(ไก่ตุ๋นโสม)
จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านบุกชอนฮันอกเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลีท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณมีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่เหมาะสำหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนแล้วจะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อนภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100หลัง (รูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่าฮันอก(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอนในปัจจุบันนี้หมู่บ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมเกสต์เฮ้าส์ร้านอาหารและโรงน้ำชาเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิมและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือหมู่บ้านนี้เป็นย่านที่มีคนเกาหลีอยู่อาศัยกันจริงๆภายในบ้าน
นำท่านชมโซลทาวเวอร์1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่าสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์ **
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้างDUTY FREEต่อจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับทั้งแบรนด์เนมเช่นEVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะเครื่องสำอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟร้านอาหารต่างๆท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000วอนที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้และKRISPY KREMEโดนัทที่สุดแสนอร่อย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
พักที่INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: สวนสาธารณะยออีโด – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ– ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง– ช้อปปิ้งถนนฮงแด– ฮุนไดเอาท์เลท– ซุปเปอร์มาร์เก็ต– อินชอน (สนามบินอินชอน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมถนนซากุระแห่งกรุงโซลหรือสวนสาธารณะยออิโดที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้เรียงรายเป็นทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตรและจะเริ่มผลิดอกบานในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายนของทุกปีซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มต้นทุกปีอิสระให้ท่านสัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติก (เนื่องจากเทศกาลชมซากุระที่สวนสาธารณะยออิโดแต่ละปีจะมีการกำหนดวันเทศกาลขึ้นอยู่กับการพยากรณ์การบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะมีกำหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแต่ละปีขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม)
นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์สาหร่ายซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่ายพร้อมให้ท่านทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีด้วยตนเองอีกด้วย
จากนั้นนำท่านชมศูนย์น้ำมันสนเข็มแดงซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารด้วยเมนู“จิมดัก” (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น)
นำท่าน ช้อปปิ้งถนนฮงแด แหล่งวัยรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิกจึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป
นำท่านเดินทางสู่ ฮุนไดเอาท์เลท  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าที่รวบรวมแบรนด์ดัง ที่เต็มไปด้วยร้านแฟชั่นกว่า 200 ร้าน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ
นำท่านช้อปปิ้งที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝากเช่นกิมจิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสาหร่ายขนมขบเคี้ยวลูกอมผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน

21.25น.

นำท่านลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG 655(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

01.20น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบินรวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน15ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า5-7วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและเกาหลีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเองทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป– กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
2. ค่าที่พัก3คืนห้องละ2-3ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ200,000บาทเสียชีวิต1,000,000บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
          ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
             เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
             - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
             - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
             ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
             [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
             ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
             [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ30กก.
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิค่าอาหาร - เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการค่าซักรีดค่าโทรศัพท์เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด30กิโลกรัม
4. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลีในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าวหรือประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ1,750บาทสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือRe-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม1,800บาท/ท่าน/ทริป

เงื่อนไข เงื่อนไขการจอง
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ10,000 บาทภายใน 36ชั่วโมงหลังการจองโดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทางที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2.  ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า6เดือน
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้งหากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษนั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า4-5ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองเนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะหัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า15วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการยกเลิก
1.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45วันเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง7-14วันเก็บค่าใช้จ่าย80% ของราคาทัวร์ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า1-7วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด100% ของราคาทัวร์
5.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองทางบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ10,000บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นExtra Flight และCharter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและเกาหลีใต้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเองทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
8.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือเดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น    
9.สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง18ปีและไม่ได้เดินทางกับบิดามารดาต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
หมายเหตุ หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.  หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.     ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
12. เที่ยวบินและรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทยโดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้นโรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันและไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่านทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้าหรืออุบัติเหตุต่างๆใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วหากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเองโดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ำมันสน, ศูนย์เครื่องสำอางและร้านพลอยอะเมทิสทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบJoin Tour เท่านั้นกรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือพระสงฆ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ4,000บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและในวันสุดท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่านทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ
19. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยวซึ่งสมควรที่นำติดตัวไปแสดงด้วยเช่นบัตรพนักงานนามบัตรจดหมายการทำงานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2.หลักฐานการเงินในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนำเงินสดติดตัวไปด้วย
ประมาณ300เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 300,000วอนสำหรับการเดินทาง 2วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรครดิตต่างประเทศเช่น Visa Card, American Express,Dinners Club หรือMaster Card ต้องนำติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3.ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครองเช่นบิดามารดาป้าน้าอาที่มีนามสกุลเดียวกัน
4.หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ควรนำพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนำติดตัวไปด้วย
5.การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยวไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign