เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM
ASIANA AIRLINES ​5 วัน 3 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
-ชมดอกซากุระ
-หมู่บ้านเทพนิยาย
-ไชน่าทาวน์
สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ Wolmi Theme Park
-พระราชวังชังกย็อง
-สวนสาธารณะยออีโด
-โซลทาวเวอร์

     

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ: เกาหลีSPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน OZ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
 (เสริมเตียง)

พักกับผู้ใหญ่
1ท่านท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
 (เสริมเตียง)

พักกับผู้ใหญ่
2ท่านท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
 (ไม่เสริมเตียง)

พักกับผู้ใหญ่
2ท่านท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ
วันที่ 01-05 เม.ย. 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,900.- 6,900.-
วันที่ 02-06 เม.ย. 63
(วันจักรี)
19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 6,900.- 6,900.-
วันที่ 03-07 เม.ย. 63
(วันจักรี)
19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 6,900.- 6,900.-
วันที่ 08-12 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.-
วันที่ 09-13 เม.ย. 63
(วันสงกรานต์)
22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 6,900.- 6,900.-
วันที่ 10-14 เม.ย. 63
(วันสงกรานต์)
25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,900.- 6,900.-
วันที่ 11-15 เม.ย. 63
(วันสงกรานต์)
25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,900.- 6,900.-
วันที่ 12-16 เม.ย. 63
(วันสงกรานต์)
23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 6,900.- 6,900.-
วันที่ 15-19 เม.ย. 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,900.- 6,900.-
วันที่ 16-20 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.-
วันที่ 22-26เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.-
วันที่ 23-27 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.-
วันที่ 29 เม.ย.-03 พ.ค63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.-
วันที่ 30 เม.ย.-04 พ.ค63
(วันแรงงานแห่งชาติ)
20,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 6,900.- 6,900.-
วันที่ 01-05 พ.ค63 19.900.- 19.900.- 19.900.- 19.900.- 6,900.- 6,900.-
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
 
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
 (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ)**เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**
 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า6เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิ้งสิ้น
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ74201.00-09.15)

22.00 น.

คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตู7เคาน์เตอร์K (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย– ไชน่าทาวน์ – Wolmi Theme Park– Wolmi Sea Train

01.00 น.

นำท่านสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่OZ742(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่างหากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่องหรือเปลี่ยนที่นั่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสามารถสอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมได้**

09.15 น.

เดินทางถึงสนามบินอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเทพนิยายหมู่บ้านแห่งนี้ตกแต่งประดับประดาและมีการวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดาแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยายมีนิยายโด่งดังหลายเรื่องอาทิเช่นสโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 หนูน้อยหมวกแดงปีเตอร์แพนอะลาดินกับตะเกียงวิเศษฯลฯรวมกันอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้
จากนั้นนำท่านชม ไชน่าทาวส์เป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการถ่ายทำเรื่องPrincess Hours ภาค 2 โดยเป็นฉากที่พระเอกของเรื่อง (Seven) ทำหน้าที่เป็นพนักงานส่งบะหมี่บริเวณไชน่าทาวน์นี้มีขึ้นหลังจากที่ได้ทำการเปิดสถานกงศุลจีนขึ้นในปีค.ศ.1884 ระหว่างศตวรรษที่ 1940 ถือเป็นย่านเศรษฐกิจซื้อขายผ้าไหมยาจีนและเครื่องแต่งกายสไตล์จีนหนาแน่นไปด้วยผู้คนที่อาศัยอยู่มากกว่าหมื่นคนและเต็มไปด้วยภัตตาคารอาหารจีน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “เซ็ทปลาย่างเกาหลี”
นำท่านเดินทางสู่Wolmi Theme Park หรือสวนสนุกวอลมิสวนสนุกชื่อดังตั้งอยู่บนเกาะโวลมีโดของเมืองอินชอนเป็นสวนสนุกที่ตั้งอยู่ริมทะเลมีชิงช้าสวรรค์สูงตระหง่านเป็นไฮไลท์เพราะสามารถขึ้นไปชมวิวมุมสูงได้ด้วยสวนสนุกวอลมิมีเครื่องเล่นหลายแบบแต่ส่วนใหญ่จะเน้นที่เครื่องเล่นที่สร้างความหวาดเสียวเช่นเครื่องทิ้งตัวที่ความสูง70เมตรHyper Shoot Drop เรือไวกิ้งและชิงช้าสวรรค์สูง115เมตรโดยจะยังมีสวนสนุกในอาคาร ที่รวมเครื่องเล่นสำหรับเด็กอีกหลายเครื่องรวมทั้งโรงภาพยนตร์4Dด้วย*** ไม่รวมค่าเครื่องเล่น ***
นอกจากเครื่องเล่นต่างๆที่สวนสนุกแล้วยังมีWolmi Sea Trainรถไฟรางลอยฟ้านั่งแบบช้าๆชมวิวทะเลและสวนสนุกมุมสูงได้ด้วยเรื่มที่สถานี Jung-gu ผ่านทั้งหมด 4 สถานีระยะทางทั้งหมด 6.1 กิโล

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร เมนู“บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง” พิเศษ ท่านอาหารบน Rooftop เต็มอิ่มกับบรรยากาศริมทะเล 
พักที่BENIKEA THE BLISS HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน– สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์–โซลทาวเวอร์– สวนสาธารณะยออีโด

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมทะเลสาบซอกชนเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงโซลที่ถูกแบ่งเป็น 2 ฝั่งด้วยถนนคนเดินตรงกลางมีสวนสาธารณะล้อมรอบทะเลสาบสำหรับชาวเมืองได้มาพักผ่อนและออกกำลังกายรวมทั้งเป็นจุดชมดอกพอทกวกหรือดอกซากุระ**อิสระให้ท่านชมทะเลสาบและเพลิดเพลินกับซากุระสองข้างทาง**(เนื่องจากเทศกาลชมซากุระแต่ละปีจะมีการกำหนดวันเทศกาลขึ้นอยู่กับการพยากรณ์การบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะมีกำหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแต่ละปีขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม)
ท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่ด้วย การมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงสามารถทำได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศกันเลย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้น ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ พิพิธภัณท์หมู่บ้านโบราณเกาหลี
สวนสนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได้ 2 โซน ได้แก่“ธีมผจญภัย (Adventure)”ที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ“เกาะเวทมนต์(Magic Island)”เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง ตั้งอยู่ด้านนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อีกทั้งยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้น ได้รับการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี โครงสร้างภายในใช้หลังคาเป็นกระจกทั้งหมด ทำให้ถึงแม้จะอยู่ในร่มแต่ก็ได้บรรยากาศแบบกลางแจ้งร่วมด้วย เครื่องเล่นที่น่าสนใจ ได้แก่ Gyro Drop(ดรอปทาวเวอร์) สูง 70 เมตร, เครื่องเล่นที่เสมือนอยู่ในพายุทอร์นาโด, Flume Ride เรือยาวโต้คลื่นสูง และเรือโจรสลัดสเปนแกว่งถึง 75 องศา เป็นต้น หลังจากที่สนุกสนานไปกับเครื่องเล่น ขบวนพาเหรด และการแสดงเกือบ 200 โชว์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารเมนู“บุลโกกิ”
นำท่านชมโซลทาวเวอร์1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่าสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์ **
นำท่านชมถนนซากุระแห่งกรุงโซลหรือสวนสาธารณะยออิโดที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้เรียงรายเป็นทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตรและจะเริ่มผลิดอกบานในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายนของทุกปีซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มต้นทุกปีอิสระให้ท่านสัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติก (เนื่องจากเทศกาลชมซากุระที่สวนสาธารณะยออิโดแต่ละปีจะมีการกำหนดวันเทศกาลขึ้นอยู่กับการพยากรณ์การบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะมีกำหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแต่ละปีขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคารเมนู“คาลบี้”(หมูย่างเกาหลี)
พักที่INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: พระราชวังชังกย็อง– ศูนย์โสม– Cosmetic Shop –ตลาดเมียงดง– Duty Free

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังชังกย็องนับว่าเป็นพระราชวังที่ติดอันดับ 1 ใน 5 พระราชวังที่สำคัญที่สุดในเกาหลีเนื่องจากเป็นที่ประทับในช่วงปลายรัชสมัยของกษัตริย์เกาหลีถึง 10 รัชกาลมีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมเกาหลีแท้ตั้งอยู่บริเวณใจกลางกรุงโซลของประเทศเกาหลีใต้เดิมทีนั้นได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อนกษัตริย์ในราชวงศ์โครยอจึงทำให้มีบริเวณกว้างขวางห้อมล้อมไปด้วยสวนขนาดใหญ่และพิพิธภัณฑ์ที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง
นำท่านสู่ศูนย์โสมซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่าเพื่อนำไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
จากนั้นนำท่านชมCOSMETIC SHOPศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลีเช่นRojukiss, Missha

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารเมนูซัมเทกัง (ไก่ตุ๋นโสม)
ช้อปปิ้ง เมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับทั้งแบรนด์เนมเช่นEVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะเครื่องสำอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟร้านอาหารต่างๆท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000วอนที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้และKRISPY KREMEโดนัทที่สุดแสนอร่อย
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้างDuty Freeจากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยณตลาดเมียงดงแหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังอาทิEtude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นต้น

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
พักที่INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ศูนย์สมุนไพรเกาหลี– ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง– STAR PARK – ช้อปปิ้งถนนฮงแด– ฮุนไดเอาท์เลท– ซุปเปอร์มาร์เก็ต– อินชอน (สนามบินอินชอน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลีให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสมุนไพรฮ็อกเก็ตนามูของเกาหลีที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆที่มีสรรพคุณรักษาโรคและบำรุงร่างกาย
จากนั้นนำท่านชมศูนย์น้ำมันสนเข็มแดงซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสน
นำท่านสู่ STAR PARKตั้งอยู่บริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ่ของเกาหลีมีจัดการแสดงหลากหลายส่วน เชน่ CARPET ZONE ซึ่งจะจัดในส่วนนั้น เป็นพรมแดงให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ เฉกเช่น นักแสดงชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ LED MASK ZONEซึ่งจัดเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการส่วนแรกของSTAR PARK และทุกท่านสามารถชม ส่วนจัดแสดงที่น่าสนใจอีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารด้วยเมนู“จิมดัก” (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น)
นำท่าน ช้อปปิ้งถนนฮงแด แหล่งวัยรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิกจึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป
จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบกพร้อมให้ท่านทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีด้วยตนเองอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ ฮุนไดเอาท์เลท  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าที่รวบรวมแบรนด์ดัง ที่เต็มไปด้วยร้านแฟชั่นกว่า 200 ร้าน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ
นำท่านช้อปปิ้งที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝากเช่นกิมจิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสาหร่ายขนมขบเคี้ยวลูกอมผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน

19.30น.

นำท่านลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่OZ741(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.10น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบินรวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน15ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและเกาหลีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเองทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป– กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
2. ค่าที่พัก3คืนห้องละ2-3ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ200,000บาท เสียชีวิต 1,000,000บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
          ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
          เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
          - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
          - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
          ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
          [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
          ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
          [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ23กก.
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิค่าอาหาร - เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการค่าซักรีดค่าโทรศัพท์เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด23กิโลกรัม
4. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลีในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าวหรือประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ1,750บาทสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือRe-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม1,800 บาท/ท่าน/ทริป

เงื่อนไข เงื่อนไขการจอง
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ10,000 บาทภายใน 36ชั่วโมงหลังการจองโดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทางที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า6เดือน
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้งหากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษนั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า4-5ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองเนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะหัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า15วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง15-45วันเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง7-14วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า1-7วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด100% ของราคาทัวร์
5.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองทางบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ10,000บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นExtra Flight และCharter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและเกาหลีใต้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเองทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
8.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือเดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น    
9.       สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง18ปีและไม่ได้เดินทางกับบิดามารดาต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
หมายเหตุ หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
12.     เที่ยวบินและรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13.     เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14.     โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทยโดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้นโรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันและไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15.     กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่านทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้าหรืออุบัติเหตุต่างๆใดๆทั้งสิ้น
16.     เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วหากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเองโดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ำมันสน, ศูนย์เครื่องสำอางและร้านพลอย
อะเมทิสทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน
300 USD ต่อท่าน
17.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบJoin Tour เท่านั้นกรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือพระสงฆ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 4,000บาท
18.  ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและในวันสุดท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่านทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ
19.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้และพิจารณาจาก
1.    หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยวซึ่งสมควรที่นำติดตัวไปแสดงด้วยเช่นบัตรพนักงานนามบัตรจดหมายการทำงานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2.หลักฐานการเงินในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนำเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ300เหรียญสหรัฐหรือประมาณ300,000วอนสำหรับการเดินทาง2วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศเช่นVisaCard, American Express, Dinners Club หรือMaster Card ต้องนำติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3.ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครองเช่นบิดามารดาป้าน้าอาที่มีนามสกุลเดียวกัน
4.หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ควรนำพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนำติดตัวไปด้วย
5.การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยวไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign