สิกขิม ดาร์จีลิ่ง
สุดขอบฟ้าหิมาลัย...ที่สิกขิม
Druk Air หรือ Bhutan Airlines ​8 วัน 6 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
-บักโดกรา
-
กังต็อก
-
ทะเลสาบฌางโก
-
ลาชุง
-
หุบเขายุมถัง 
-เมืองดาร์จีลิ่ง
**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ              **พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4และ5  ดาว    
**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง    **พิเศษ**นั่งรถไฟ TOY TRAIN
**พิเศษ** ZERO POINT จุดชมวิวที่งดงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของช่วงเวลาท่องเที่ยว
)

     

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ(โปรแกรม Classical Sikkim: สิกขิม-เพลลิ่ง-ดาร์จีลิ่ง 8วัน6คืน)ตั๋วเครื่องบินเป็นราคากรุ๊ปไป-กลับ ตามวันและเวลาที่กำหนดในรายการเท่านั้น
 
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการหมายเหตุ:  ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป)
เดินทางตั้งแต่ 16 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่ม
11-18 เมษายน 2563 45,900.- 13,500.-
2-9 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) เนื่องจากเป็นราคาตั๋วกรุ๊ปหรือเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาสำหรับเด็กและเมื่อออกตั๋วไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่16-20 ท่านขึ้นไป
การสำรองที่นั่ง
 1. *กรุณา ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ Copy Passport มาที่บริษัทฯภายใน 3 วันหลังการจอง....(ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น)
 2. ตั๋วเครื่องบินเป็นหมู่คณะหากมีการออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้กำหนด
 3. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน
*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร
หมายเหตุ  :  อนึ่งกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงินของท่านเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่าน

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ตามโปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหรือเหลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจำต้องมีจำนวนผู้โดยสาร15ท่านขึ้นไปจึงออกเดินโดยทางมีหน้าทัวร์ไทย
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ –บักโดกรา (รัฐสิกขิม) - กังต็อค

04.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข7สายการบินDruk Air (KB)หรือ Bhutan Airlines (B3)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระต่างๆ แก่ท่าน
**หมายเหตุ** สายการบินแห่งชาติประเทศภูฐาน FULL SERVICE AIRLINES

06.45น.

บินตรง สู่เมืองสีลิกูรีบักโดกรา(BAGDOGRA) รัฐสิกขิม ประเทศอินเดีย เทียวบินที่ KB131

08.45 น.

เดินทางถึงสนามบิน บักโดกรา(เวลาท้องถิ่นที่อินเดีย)  ซึ่งเมืองบักโดกราเป็นอำเภอหนึ่งในรัฐ West Bengal เป็นเมืองค่อนข้างใหญ่ที่เป็นชุมทางสายการบิน และรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปทั่วประเทศเนื่องจากสิกขิมยังไม่มีสนามบินและทางรถไฟ บักโดกราจึงเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางของทั้งสองเส้นทางเพื่อไปสู่สิกขิม หรือไปสู่เมืองอื่นๆ ของอินเดีย ..หลังตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว..

09.30 น.

นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงสู่กังต็อก (Gangtok)เมืองหลวงแห่งรัฐสิกขิม “รัฐสิกขิม”
(Sikkim)เมืองสายหมอก เป็นรัฐทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย มีภูมิประเทศแบบที่ราบสูงบนเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนติดกับหลายประเทศ อาทิ เขตปกครองตนเองทิเบต, เนปาล และภูฏาน แต่เดิมสิกขิมเป็นรัฐเอกราช มีขนาดใหญ่กว่ากรุงเดลี เมืองหลวงของอินเดียเล็กน้อย ปกครองโดยราชวงศ์นัมเยล ด้วยความเป็นรัฐเอกราชเล็กๆ อาจถูกบั่นทอนจากจีนซึ่งยึดทิเบตได้แล้วขณะนั้น เมื่ออินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ รัฐสิกขิม จึงยอมอยู่ใต้เอกราชเดียวกับอินเดีย...บักโดกราห่างจากเมืองกังต๊อกประมาณ 115 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 4 ชั่วโมง.ชมวิวทัศน์ระหว่างสองข้างอย่างสวยงามผ่านด่านรังโป.. หรือสำนักงานการท่องเที่ยวสิกขิมเพื่อนำพาสปอร์ตไปลงทะเบียนเข้ารัฐสิกขิมนั่งพักเข้าห้องน้ำหรือถ่ายรูปสำนักงานที่มีสถาปัตย์แบบสิกขิมสวยงามดี..จากนั้นนั้นออกเดินทางทางเข้าสู่ตัวเมือง“เมืองกังต๊อก” เมืองหลวงรัฐสิกขิม ภายใต้การปกครองของอินเดีย ประกอบด้วยชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่ “กังต็อก” เป็นภาษาในภูเทีย กัง คือ ที่ราบ และ ต็อก คือ เนินเขา รวมกันเป็น ที่ราบที่อยู่บนเนินเขา เป็นเมืองที่อยู่ด้านล่างเทือกเขาหิมาลัย นับเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ ภายใน เมืองกังต็อก ประกอบด้วยชาว เนปาล ภูฏาน และชาวอินเดีย เป็นส่วนใหญ่ เมืองกังต็อก ถือกำเนิดเกิดขึ้นราว ปี ค.ศ. 1716 ขณะนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆเท่านั้นจนกระทั่งได้มีการสร้างวัดเอนเซย์ (Enchey Monastery) ขึ้นมาในปีค.ศ. 1840 กังต็อกจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญไปโดยปริยาย

13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมืองกังต๊อก
จากนั้น นำท่านชมความงามแห่งดงดอกไม้นานาพันธ์ ณ FLOWER SHOW  HALLซึ่งภายในจะจัดแสดงพันธุ์ไม้เมืองสิกขิมหลากหลายพันธุ์และท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ตลาดกังต็อกนำท่านชมวัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery)หรือ ศูนย์ธรรมจักร (Dharmachakra Centre) เป็นสถานที่ศึกษา และปฏิบัติธรรม เป็นวัดศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในรัฐสิกขิม ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 1,550 เมตรวัดรุมเต็ก สร้างโดย การ์มาปา วังชุก ดอร์เจ ที่9 ในศตวรรษที่ 16 สำหรับใช้เป็นที่พักอาศัยของผู้สืบเชื้อสาย Karma Kagyu ในสิกขิม แต่เมื่อวัดถูกทำลาย พื้นที่ถูกปล่อยร้างจนพระสังฆราชการ์มาปาที่ 16 ซึ่งเป็นชาวทิเบตได้ลี้ภัยมายังสิกขิมในปี ค.ศ. 1959 เนื่องจากกองทัพจีนบุกไปยืดทิเบต พระองค์ได้สร้างวัดรุมเต็กอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นที่ลี้ภัยจากกองทัพจีนโดยได้รับความช่วยเหลือจากราชวงศ์สิกขิมและรัฐบาลอินดียที่ตรงนี้มีลักษณะภูมิประเทศที่ดี มีลำธาร ภูเขาอยู่ด้านหลัง ภูเขาหิมะอยู่ด้านหน้าและมีแม่น้ำอยู่ด้านล่างใช้เวลาสร้างนาน 4 ปี มีสถาปัตยกรรมแบบทิเบตปัจจุบันเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในสิกขิม จากนั้นไม่นานพระสังฆราชการ์มาปาที่ 16 ได้สถาปนาวัดนี้เป็น ศูนย์ธรรมจักร สถานที่ใช้เรียน ฝึกฝนและปฏิบัติตนของชาวพุทธรวมทั้งเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าในวันขึ้นปีใหม่ของทิเบต ในปี ค.ศ. 1966

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก  ณ  The Royal Plaza, (Gangtok) หรือเทียบเท่า (free wife)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กังต็อก - ทะเลสาบฌางโก-คเณศต็อก-วัดเอนเซย์-กังต็อก

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

07.30 น.

ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฌางโก(Tsomgo Lake)(ระยะทาง 34 กม.ประมาณ 2 ชม.)ทะเลสาบฌางโก สูงประมาณ 3,774 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของสิกขิม มีลักษณะคล้ายรูปไข่ยาว 1 กิโลเมตร ลึก 15 เมตร เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญๆ และถือเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูและชาวพุทธ ในช่วงหน้าหนาวน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็ง และละลายในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม รอบๆจะมีกุหลาบพันธ์ปี ดอกไอริส และดอกป็อปปี้ รวมถึงสัตว์ป่าหายากเช่น แพนด้าแดง เป็ด Brahminiและนกอพยพต่างๆ รวมถึง แย็ก (Yak หรือจามรี)มีรูปทรงสัณฐานเป็นวงรีลึกประมาณ 15 เมตร เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุงเฌ่ชูไหลไปบรรจบกับแม่น้ำรังโปและถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ในสมัยอดีตพระลามะหลวงจะทำนายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งนี้  สนุกสนานกับกิจกรรม ขี่จามรี สัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส พักผ่อน ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก (ค่าขี่จามรีไม่รวมในรายการ) กันตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย..ได้เวลาอันสมควรกลับสู่เมืองกังต็อก..แวะถ่ายรูปตามเส้นทา

13.30น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ระหว่างทาง   นำท่านแวะชม คเณศต็อก(Ganesh Tok) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ชาวบ้านนิยมมาสวดมนต์ ด้านบนสามารถชมวิวเมืองกังต็อกได้ 180 องศา ถ้าอากาศดีจะมองเห็นวิวยอดเขาคันเช็งฌองกาได้ด้วย  ภายนอกประดับธงแบบทิเบต  วัดนี้ตั้งอยู่บนความสูง 6,100 ฟุต ติดกับทีวีทาวเวอร์ เป็นวัดเล็กๆ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับลอร์ดกาเนชซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาฮินดู ประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งศิลปะทุกแขนง
นำท่านชมวัดเอนเซย์ (Enchey Monastery)ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1840 กังต็อกจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญไปโดยปริยาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1894 ธูทอบ นัมเกล (ThutobNamgyall) กษัตริย์ผู้ปกครองสิกขิมซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอีกที ได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง (Tumlong) มาอยู่ที่เมืองกังต็อก (Gangtok) แทน นับแต่นั้นมา กังต็อกซึ่งมีบทบาทมากในฐานะเมืองหลวงแห่งสิกขิม (แม้ว่าภายหลังสิกขิมจะกลายเป็นรัฐที่ 22 ภายใต้การปกครองของอินเดีย กังต็อกก็ยังเป็นเมืองหลวงเช่นเดิม)กังต็อกประกอบด้วยชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่

บ่าย

อิสระช้อปปิ้งถนนมหาตมคานธี มาร์ก หรือ ถนนเอ็มจีมาร์ก (Mahatma Gandhi Road) M.G. Marg ถนนมหาตมคานธีเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักของสิกขิมที่มีร้านค้าจำนวนมาก โดยถนนเส้นนี้ในช่วงเย็นจะกลายเป็นถนนคนเดิน ห้ามรถวิ่งผ่านไปมา ถือเป็นถนนที่น่าเดินเล่น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก  ณ  The Royal Plaza, (Gangtok) หรือเทียบเท่า (free Wi-Fi)
 
หมายเหตุ: ให้ท่านจัดกระเป๋าใบเล็กสำหรับไปพักที่หมู่บ้านลาชุง 1 คืนเพื่อความสะดวกในการเดินทางและที่หุบเขาลาชุงจะมีอุณหภูมิหนาวที่สุดในโปรแกรมของเราจัดเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นที่สุดไป ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกังต๊อก

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เมืองกังต๊อก-วัดโพด่อง-เส้นทางน้ำตกร้อยสาย -หมู่บ้านลาชุง

06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

07.30 น.

นำท่านเดินทางออกจากเมืองกังต๊อกเพื่อไปหมู่บ้านลาชุง (Lachung) ระยะทางในวันนี้ชม
ทิวทัศน์และแวะถ่านภาพในวิวสวยๆ แวะเยื่ยม ชม สถานที่ ไปจนถึงจุดหมาย.. จุดชมวิวทาชิ (Tashi View Point)ซึ่งเป็นจุดชมความงดงาม ยอดเขาคันชังจุงก้า ยอดที่สูงเป็นอันดับสามของโลก ที่ดีที่สุดในเมืองกังต็อก ถ้าอากาศดี ฟ้าเปิดจะมองเห็น ยอดเขาชิโนชู (Siniolchu)กลางเมืองกังต็อก ที่ท่านจะสามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาทางภาคเหนือได้ดีที่สุด ขึ้นชมทิวทัศน์ของเมืองกังต๊อก เมืองหลวงของอาณาจักรสิกขิม
ชมวัดโพดอง (Phodong Monastery)  “กามาปา” (Karmapa) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นของล้ำค่าศักดิ์สิทธิ์ลักษณะคล้ายอาสนะของพระในเมืองไทย“วงล้อแห่งชีวิต” (Wheel of Life) ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา สะท้อนถึงการดำรงอยู่ของโลก วงล้อนี้จะถูกปีศาจยักษ์คาบไว้ แสดงถึงความต้องการอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์ ที่จุดศูนย์กลางของวงล้อมีสัตว์ 3 ชนิด ได้แก่ นกยูง งู และหมู โดยนกยูงหมายถึง ความปรารถนาราคะจริต งู หมายถึง ความโกรธโมหะจริต และ หมู หมายถึง ความก้าวร้าวและโง่เขลา ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้เป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่างๆ ขึ้นบนโลก
ออกทางเดินต่อสู่ หมู่บ้านลาชุง (Lachung)ในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างสิกขิมและทิเบต ที่นี่มีหุบเขายุมถัง หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งดินแดนตะวันออกและวัดลาชุง (ช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ อาจขึ้นมาที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้เนื่องจากหิมะตกหนัก) มีอาณาเขตติดต่อกับจีน คำว่าลาชุง แปลว่า ภูเขาขนาดเล็ก จากเมืองกังต็อกใช้เวลานั่งรถจีปประมาณ 6-7 ชั่วโมงคะท่านจะได้สัมผัสกับภูมิทัศน์และบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติหมู่บ้านนี้โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย และวิวทิวทัศน์อันสวยงามตลอดเส้นทาง

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ระหว่างทาง

13.30 น.

ออกเดินทางต่อไปลาชุง แวะชมน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก และชมน้ำตกอันสวยงามตลอดเส้นทาง ท่านจะได้เห็นและสัมผัสกับน้ำตกที่สวยงามและแปลกตา บางช่วงปรากฏสายน้ำทิ้งตัวพุ่งดิ่งผ่านผาสูงลิบลิ่ว (จุดหมายไม่ใช่ปลายทางแต่ในระหว่างทางเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด)

18.30 น.

ถึง หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดโรแมนติกและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดนำท่านเข้าสู่ที่พัก

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก ณ Snow lion Moutain resort (Lachung) หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: หมู่บ้านลาชุง – หุบเขายุมถัง หุบเขาแห่งดอกไม้-เมืองกังต๊อก

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม   08.00 น.    นำท่านเดินทางสู่หุบเขายุมถังหรือทุ่งหญ้าลอยฟ้า(Yumthang Valley)​หุบเขายุมถังตั้งอยู่บนระดับความสูง3,659 เมตรสวิสเซอร์แลนด์แห่งสิกขิม...สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดของสิกขิมและยังเป็นดินแดนแห่งตำนานและความฝันเป็นเหมือนสวนสวรรค์สุขาวดีที่งดงามราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ยุมถังเป็นหุบเขาแสนสวยสองข้างทางมียอดเขาหิมะของเทือกหิมาลัยตั้งตระหง่านผ่านธารน้ำแข็งน้อยใหญ่และป่าสนกับยอดเขาสูงเสียดฟ้าถ้ามาช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมซึ่งเป็นฤดูใบไม้ผลิจะเห็นป่ากุหลาบพันปีมากกว่า36สายพันธุ์ผลิดอกบานสะพรั่งทั้งหุบเขาหรือถ้ามาเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม จะเห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามแบบสวิสเซอร์แลนด์ ”ยุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสแห่งเอเชีย”ที่นี่นอกจากจะเป็นดินแดนแห่งดอกไม้ และดอกกุหลาบพันปีหลากหลายสายพันธุ์แล้วยังมีน้ำพุร้อน และที่ปลายสุดของเส้นทางจากเมืองลาชุงสู่...หุบเขายุมถัง เป็นเส้นทางที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของการมาเที่ยวสิกขิมระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงินสดโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะในช่วงฤดูใบไม้ผลิระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมทั่วทั้งอาณาบริเวณของยุมถังจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์จนได้รับสมญานามว่า“หุบเขาแห่งดอกไม้”และเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนไปตลอดทั้งปีและมีหิมะมากยิ่งขึ้นในฤดูหนาว อิสระถ่ายภาพความกับทรงจำอันสวยงามที่ไม่รู้ลืมจนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่หมู่บ้านลาชุงระหว่างทางแวะจิบน้ำชากาแฟและของว่าท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของพุ่มดอกกุหลาบพันปีและพิมมูล่าแมคโนเลียระหว่างเส้นทางของหุบเขายุมถัง
                   นำท่านขึ้นสู่“Yume Samdong”(Zero Point) หุบเขาหิมะแห่งสิกขิมดินแดนสวยงามที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะมีความสูงถึง4,800เมตรจากระดับน้ำทะเล.......ช่วงที่เหมาะที่จะเที่ยวที่หุบเขายุมถังคือช่วงเดือนเมษายน–กลางเดือนมิถุนายนซึ่งจะเป็นช่วงที่ดอกไม้บานสวยงามมากแต่ถ้าหากอยากเห็นตอนภูเขาปกคลุมไปด้วยหิมะและท้องฟ้าสดใสเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกาย– เดือนมกราคมหมายเหตุ: การขึ้น Zoro Point หากถนนปิดและมีหิมะตกหนัก ก็ไม่สามารถขึ้นไปได้ขึ้นอยู่กับทางการของสิกขิม

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
                   หลังอาหารเดินทางสู่ ..เมืองกังต็อก(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูงเปลี่ยนเป็นลำแสงพราวพรรณตกลงต้องหุบเขาและแม่น้ำทิสต้า“TESTA”ที่อยู่เบื้องล่างอิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทางชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูงเปลี่ยนเป็นลำแสงสีทองตกลงต้องกับหุบเขาและแม่น้ำทิสต้าที่อยู่เบื้องล่างอิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง...จนถึงที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก  ณ  The Royal Plaza, (Gangtok) หรือเทียบเท่า (free Wi-Fi)

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เมืองกังต๊อก - เมืองดาร์จีลิ่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม   

08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดาร์จีลิ่ง DARJEELINGดินแดนแห่งชา และเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเมืองนี้สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 ม. ตัวเมืองหันหน้าเข้าหาเทือกเขาหิมาลัย ประชากรของดาร์จีลิ่งมีทั้งชาวเนปาล เลปชา ทิเบตและภูเตีย ที่นี่อังกฤษเข้ามาพัฒนาให้เป็นเมืองพักตากอากาศบนภูเขาได้อย่างสวยงามเป็นเมืองราชินีแห่งภูเขาหรือ เมืองพักตากอากาศบนภูเขา.. สัมผัสธรรมชาติอันแสนงดงาม กับเมืองดาร์จีลิ่ง หรือ“ราชินีแห่งขุนเขา” เมืองในฝันบนเทือกเขาหิมาลัย ที่ขึ้นชื่อในเรื่องชา ถือเป็นแหล่งผลิตชาที่ดีแห่งหนึ่งในโลก ดื่มด่ำกับกลิ่นหอมละมุนเลิศรสของชา ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวถึงเมืองดาร์จีลิ่ง
ระหว่าง         นำท่านชมวัดทิเบตกูม กอมปา“GHOOM GOMPA”เป็นวัดโบราณแต่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพื่อบอกว่า“เมืองนี้เป็นศูนย์รวมของความแตกต่างทางความเชื่อหลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู แม้กระทั่งคริสต์ก็ตาม”ที่แห่งนี้จึงดูกลมกลืนงดงามและทรงเสน่ห์อย่างมิอาจลืมเลือน...การสวดมนต์ก็เดินหมุนวงล้อสวดมนต์ที่มีอยู่รอบวัดด้านนอกตามเข็มนาฬิกาจนครบ 1 รอบ อธิษฐานขอพรได้ตามที่ปราถนาเลย

เที่ยง

บริการอาหาร กลางวัน ภัตตาคารในเมืองดาร์จีลิ่ง
จากนั้น        นำท่านเดินช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งชอร์ราสตา(Chawrasta)ตลาดพื้นเมืองชอร์รัสต้าแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง มีร้านขายของเยอะมากทั้งร้านหนังสือ ร้านอาหาร คาเฟ่ ของฝาก เสื้อผ้า นักท่องเที่ยวนิยม เหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองโดยเฉพาะย่านถนน The Mall ซึ่งเป็นถนนที่สวยงามมีสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายให้เลือกช้อปปิ้งกัน..เดินได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลย...จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พักณ  Summit Swiss Heritage (Darjeeling) หรือเทียบเท่า (free Wi-Fi)

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เมืองดาร์จีลิ่ง เมืองตากอากาศแห่งอังกฤษ

เช้าตรู่

นำท่านเดินทางไป จุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์ :เป็นจุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัยยามเช้า ในยามพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองดาร์จีลลิ่งที่ระดับ 2590 เมตรจากระดับทะเล คือจุดที่สามารถดูยอดเขาคันชังจุงก้าได้ชัดเจนสวยงามมากที่สุด หากฟ้าเปิดเราจะได้เห็นยอดเขาคันเชงจุงก้าซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก หรือยอดเขาเอเวอร์เรสต์ที่สูงอันดับ 1 ของโลกอยู่ที่ประเทศเนปาล ยอดเขา K2 ที่สูงอันดับ 2 ของโลก อยู่ที่ปากีสถาน..อิสระเก็บภาพหิมาลัยจนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้น        นำท่าน ชม โรงงานผลิตชา  ไร่ชาแฮปปี้วัลเล่ย์ (Happy Valley)ชมขั้นตอนการผลิตชาที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้งอังกฤษเข้ามาปกครองอินเดีย “ชาดาร์จีลิ่ง (Darjeeing Tea)ได้รับการยกย่องว่าเป็นแชมเปญแห่งชา เนื่องจากน้ำชามีกลิ่นหอมและรสชาติอ่อนนุ่ม พร้อมทั้งมีรสชาติคล้ายกับเหล้าองุ่นแบบเจือจางอย่ด้วย ดาร์จีลิ่งจึงเป็นชาที่เหมาะสมสำหรับดื่มระหว่างอาหารค่ำหรือการดื่มชาช่วง บ่ายที่สุด ชาดาร์จีลิ่งปลูกมากในแทบเทือกเขาหิมาลัย ส่วนชาเขียวดาร์จีลิ่งซึ่งมีรสชาติเยี่ยมเป็นเอกลักษณ์นั้น เป็นชาหายากเช่นเดียวกับชาเซนฉะของญี่ปุ่น ที่นี่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเป็นแหล่งปลูกชาที่ดีที่สุดในโลกในเมือง ดาร์จีลิงนั้นมีโรงงานผลิตชากระบวนการ Orthodox Method อยู่หลายสิบโรงงาน และถือเป็นความ เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคน
ที่นี่ รวมถึงยังส่งออกไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านขึ้นชม ทรอยเทรน(Toy Train )สถานีรถไฟนี้มีชื่อเต็มๆว่าDarjeeling Himalayan Railwayสร้างในปี ค.ศ. 1879-1881 ใช้ระบบเครื่องจักรไอน้ำ ยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ทางรถไฟสายนี้เป็นมรดกโลกด้วยปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟไต่ภูเขาสูงระดับ 4,000-5,000 ฟุต จากเมืองนิวจัลไปกุรีขึ้นสู่ดาร์จีลิงได้ แต่ใช้เวลาเกือบ 8 ชั่วโมง ถ้าเทียบกับรถยนต์ที่ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมง ถึงแม้จะช้าแต่รถไฟเก่าแก่เส้นนี้ก็ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ แต่สำหรับคณะเราเวลาน้อยก็มีรถไฟสายท่องเที่ยวไว้สำหรับชมเมืองดาร์จีลิง ใช้เวลานั่งประมาณ 2 ชั่วโมง/มรอบเมือง จะมีการจอดให้ลงถ่ายรูปในแต่ละสถานที่ที่น่าสนใจ แวะชม สถานีบาตาเซียลูป (Batasia Loop) เป็นรางรถไฟที่สร้างขึ้นให้มีลักษณะเป็นวง  ใช้เป็นจุดเลี้ยวกลับของรถไฟที่มาจากสถานีดาร์จิลลิง ส่วน War emorial  สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1994 ในบริเวณบาตาเซียลูปเป็นอนุสาวรีย์ที่มีลักษณะสามเหลี่ยม สูง 30 ฟุตสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารหาญชาวดาร์จิลิงที่เสียชีวิตจากสงครามรอบๆตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิดและมีกล้องส่องทางไกลให้ได้ส่องชมเมืองดาร์จิลิงอีกด้วยลงจากรถไฟแวะชม ชม พิพิธภัณฑ์กูม  ด้านในแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟเส้นนี้ ตั้งแต่อุปกรณ์ต่างๆ ภาพถ่ายเหตุการ์สำคัญ ป้ายประจำสถานี ประกาศนียบัตรจากองค์การยูเนสโก …

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พักณ  Summit Swiss Heritage (Darjeeling) หรือเทียบเท่า (free Wi-Fi)

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: เมืองดาร์จิลิ่ง -สิริกูรี(บักโดกรา)- กรุงเทพฯ

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.30 น.

นำท่านชม สถาบันปีนเขาหิมาลัย (HMI) เป็นหนึ่งในสถาบันการปีนเขาชั้นนำของโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 1954 โดยไม่มีใครอื่นนอกจากบัณฑิต Jawaharlal Nehru นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียสถาบันแห่งนี้ตั้งอยู่ในสถานีเนินที่งดงามของดาร์จีลิ่งดาร์จีลิ่งยังเป็นบ้านเกิดของ Sherpa Tenzing Norgay มนุษย์คนแรกที่ก้าวขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงที่สุดของยอดเขาเอเวอเรสต์พร้อมกับเซอร์เอ็ดมันด์ฮิลลารี และมันก็อยู่ใน HMI ที่ Tenzingใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาในการขึ้นโพสต์เอเวอเรสต์ในฐานะผู้อำนวยการฝึกภาคสนาม ปัจจุบัน HMI กลายเป็นสถานที่สำคัญของดาร์จีลิ่งและเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวมันสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของ Mount Kanchenjunga ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสามของโลก
ชม สวนสัตว์ดาร์จีลิ่ง  (Padmaja Naidu Himalayan) เป็นสวนสัตว์ที่สูงที่สุดในอินเดีย
เป็นเสมือนสถาบัน ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่ปรับให้เข้ากับสภาพอัลไพน์และ การผสมพันธุ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับ เสือดาวหิมะ , หมาป่าหิมาลัยที่ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งและ แพนด้าแดงสวนสัตว์ดึงดูดผู้เข้าชมประมาณ 300,000 คนทุกปี สวนแห่งนี้ได้รับการตั้งชื่อตาม Padmaja Naidu (2443-2518) ลูกสาวของ Sarojini Naidu สวนสัตว์นี้ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัด สวนสัตว์กลางของ โปรแกรมแพนด้าแดง ของอินเดีย และเป็นสมาชิกของ สมาคมโลกแห่งสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น          สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานบักโดกรา เมืองสีลิกูรี (บักโดกรา BAGDOGRA)  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)

17.15 น.

ออกเดินทาง สู่เมืองกัลกัตตาโดยสายการบินสไปร์เจทเที่ยวบินที่ SG3288

18.30 น.

ถึง.สนามบินเมืองกัลกัตานำท่านเข้าเชคอินระหว่างประเทศเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกแก่การเชคอิน

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: กรุงเทพฯ

00.20น.

เหิรฟ้าสู่...สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสายการบินสไปร์เจทเที่ยวบินที่ SG3288

04.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
2.บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมแต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบินโรงแรมที่พักภูมิอากาศภัยธรรมชาติการนัดหยุดงานฯลฯตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายในอันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ
“ราคาทัวร์สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น”

***พาสปอร์ตต่างชาติโปรดติดต่อเรา**
***Apec Card ใช้ไม่ได้ที่ประเทศอินเดีย**
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่ทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น รวมตลอดการเดินทาง รวม 50 USD หรือ 1600 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
**หากท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถไฟ รถทัวร์)กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการหรับเปลี่ยน ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
**หากท่านที่จะอกอตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถไฟ รถทัวร์)กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการหรับเปลี่ยน ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. 1ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามระบุในรายการ
 2. 2ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 3. 3ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. 4ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 5. 5ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. 6ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
*หากท่านสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้*
เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 7-8 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าภาษีหัก ณ  ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี) 
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม /
 • ค่าทิปตลอดการเดินทาง รวม 50USD หรือ 1600 บาท/ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 
****ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหัวหน้าทัวร์ที่บริการท่าน***
การยกเลิก และการคืนเงิน
หมายเหตุ:หลังการจองและมีการชำระมัดจำทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
ต้องชำระค่าบริการท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกช่วงเทศกาล
ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วันต้องชำระท่านละ 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วัน ต้องชำระท่านละ 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 40 วัน 01-29 วัน ชำระ 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไข เงื่อนไขการบริการ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 11.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 13. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรมฯลฯไปแล้ว)ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 14. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 15. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 16. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง
 18. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมีเช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 19. หากมีการยกเลิกการจองทัวร์หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณีไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
 20. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 21. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
หมายเหตุ เอกสารในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียแบบออนไลน์ไม่ต้องมาแสดงตัว
 • รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 1 รูป พื้นหลังสีขาว
 • สำเนาหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน
สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี)

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign