IndiaHere we go
เสน่ห์แห่งนครสีชมพูกับ ตำนานรักทัชมาฮาล
NOKSCOOT ​5 วัน 3 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
-ฮาวามาฮาล
-วัดพระพิฆเนศ
-พระราชวังหลวง
-ทัชมาฮาล
-อักราฟอร์ด
-กุตุบมีนาร์
-ประตูชัยIndia Gate

     

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ: India Here we go
เสน่ห์แห่งนครสีชมพูกับตำนานรักทัชมาฮาล5วัน3 คืนBY (XW)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยว
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
วันที่ :  18-22 ก.พ. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,740
วันที่ :  27 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,740
วันที่ :  3-7 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740
วันที่ :  5-9 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 6,990
วันที่ :  10-14 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740
วันที่ :  12-16 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740
วันที่ :  17-21 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740
วันที่ :  19-23 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740
วันที่ :  24-28 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740
วันที่ :  26-30 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,740
วันที่ :  31 มี.ค.- 4 เม.ย. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 6,990
ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าอินเดียท่านละ 1,800 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500บาท/ท่าน/ทริป
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

19.30น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ 3 ประตู 3-4 สายการบินนกสกู๊ต (NokScoot)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

22.30น.

ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี (Delhi)ประเทศอินเดียโดยสายการบินนกสกู๊ตเที่ยวบินที่XW306 (ใช้เวลาบินประมาณ4.10ชั่วโมง) (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เดลลี– ชัยปุระ– พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - พระราชวังหลวง– ฮาวามาฮาล

01.15น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีประเทศอินเดียนำท่านผ่านพิธีการศุลการกรและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย1.30 ชั่วโมง)จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมที่เมืองเดลลี เพื่อไม่ให้ท่านต้องนั่งหลับบนรถตลอด ไม่ลำบาก และ ไม่เหนื่อยเกินไป 
โรงแรม HOTEL THE EXOTICA GRANDหรือเทียบเท่า,เมืองเดลลี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระ (Jaipur) โดยเมืองชัยปุระนครแห่งชัยชนะคนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่าจัยปูร์หรือจัยเปอร์รัฐราชสถานได้ชื่อว่านครสีชมพู (Pink city)เป็นศูนย์กลางทางการค้าซึ่งทันสมัยสุดของรัฐราชสถานสิ่งที่น่าสนใจในเมืองชัยปุระคือผังเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และ สิ่งก่อสร้างดั้งเดิมรวมทั้งประตูเมืองซึ่งยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นอกจากนี้สีชมพูของเมืองก็กลายเป็นเอกลักษณ์จนทำให้เมืองนี้เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนับว่าเป็นหนึ่งในเมืองยอดฮิตสำหรับการท่องเที่ยวอินเดีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งรถขึ้นรถจี๊ปขึ้นสู่พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber Fort)ตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบเมาตา (Maota)สร้างโดยมหาราชามานสิงห์ที่ 1 โดยรอบเป็นกำแพงขนาดใหญ่ หรือ ใช้เป็นป้อมปราการ เป็นสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ความสวยงามของป้อมแอมเบอร์ซ่อนอยู่ภายในกำแพงคือส่วนของพระราชวัง ที่แบ่งเป็นทั้งหมด 4 ชั้นโดยภายในเป็นหมู่พระที่นั่งซึ่งสร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อนหมู่พระที่นั่งภายในป้อมประกอบด้วยท้องพระโรง, ท้องพระโรงส่วนพระองค์, พระตำหนักซึ่งเป็นห้องทรงประดับกระจกสำหรับมหาราชาและตำหนักอยู่บนชั้นสองรวมถึงสวนจาร์บาค (Charbagh) ซึ่งเป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลางระหว่างอาคาร,พระตำหนักที่ใช้การปรับอากาศภายในพระตำหนักให้เย็นลงด้วยการทำให้ลมเป่าผ่านรางน้ำตกที่มีอยู่โดยรอบภายในพระตำหนักทำให้ภายในตำหนักนี้มีอากาศเย็นอยู่เสมอป้อมนี้เคยเป็นที่ประทับของราชปุตมหาราชาและพระราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองชัยปุระ เพื่อชมพระราชวังหลวง(City Palace)ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh)พระราชวังถูกสร้างขยายออกในสมัยหลังปัจจุบันได้รวบเป็นพิพิธภัณฑ์Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนที่น่าสนใจคือส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์และมเหสีซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตรส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธและชุดศึกสงครามที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลากบางชิ้นก็เป็นอาวุธได้อย่างน่าพิศวงและส่วนที่สี่คือส่วนของศิลปะภาพวาดรูปถ่ายและราชรถพรมโบราณซึ่งได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตรงกลางอาคารมีหม้อน้ำขนาดมหึมา 2 ใบทำจากโลหะเงินสูง 1.50 เมตรมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเชื่อกันว่าเป็นหม้อน้ำที่กษัตริย์Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่งบรรจุน้ำจากแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์
หลังจากนั้นนำท่านชมภายนอกของ ฮาวามาฮาล หรือพระราชวังสายลม(HawaMahal)สร้างในปีค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวายประธาปสิงห์ (Maharaja SawaiPratap Singh) ออกแบบโดยลาลชันด์อุสถัด (Lal Chand Ustad)โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือบริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้นและมีลักษณะคล้ายรังผึ้งสร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บางแต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุทำให้นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ“Palace Of Wind”

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ 
ที่พัก โรงแรม Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองชัยปุระ

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ชัยปุระ– วัดพระพิฆเนศ– บ่อน้ำจันเบารี - อักรา– อัคราฟอร์ด - ทัชมาฮาล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่วัดพระพิฆเนศGanesh Temple (MotiDungri)วัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระวัดนี้สร้างขึ้นโดยSeth Jai Ram Paliwalในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริเวณเนินเขาเล็กๆพระวิหารแห่งนี้เปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสุขนิรันดร์ซึ่งพระพิฆเนศวรช้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นมงคลปัญญาความรู้และความมั่งคั่งวัดพระพิฆเนศแห่งนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติเชิญท่านขอพรจากองค์พระพิฆเนศตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านชมบ่อน้ำจันเบารี (Chand Baori)ซึ่งเชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 หรือพันกว่าปีมาแล้วตอนนั้นแคว้นราชาสถานเป็นแคว้นที่ร่ำรวยมากเนื่องจากเป็นเส้นทางสายสำคัญในการเดินทางไปยังตะวันออกกลางซึ่งพอเดินทางผ่านกันบ่อยๆก็ทำให้เกิดการค้าขายขึ้นพอรวยแล้วก็เริ่มมีการลงทุนในการสร้างปราสาทราชวังและป้อมปราการแต่ด้วยความที่ภูมิประเทศของที่นี่เป็นทะเลทรายที่มีความแห้งแล้งมากน้ำฝนที่ตกเพียงปีละไม่กี่ครั้งก็จะซึมหายผ่านทรายไปอย่างรวดเร็วแบบที่คนไทยซึ่งเติบโตมากับสายน้ำอย่างเราๆจินตนาการไม่ถูกมหาราชาของแคว้นราชาสถานเลยต้องพยายามหาวิธีสร้างบ่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้ได้นานที่สุดเพราะการเก็บน้ำไว้ใช้ก็ถือเป็นทั้งความมั่นคงของชาติการผ่อนคลายและสิ่งสำคัญสำหรับการประกอบพิธีทางศาสนาในหนึ่งเดียวยิ่งไปกว่านั้นมหาราชายังต้องการให้คนลงไปตักน้ำจากบ่อมาใช้ได้อย่างสะดวกแม้ยามที่ระดับน้ำลดต่ำติดก้นบ่อด้วยบ่อน้ำแชนด์เบารีที่ถือกำเนิดขึ้นเลยมีดีไซน์สุดล้ำทุกส่วนทุกด้านของบ่อเป็นบันไดเชื่อมถึงกันทั้งหมดเพื่อให้คนเดินลงไปตักน้ำได้พร้อมกันหลายคนและตักได้จนถึงหยดสุดท้ายแม้ว่าบ่อจะลึกถึงประมาณตึก 10 ชั้นหรือ 33 เมตรตัวบันไดที่สร้างขึ้นมานั้นแบ่งเป็น 13 ชั้นมีขั้นบันไดรวมแล้วกว่า 3,500 ขั้นนับเป็นบ่อน้ำที่ลึกและใหญ่ที่สุดในอินเดียที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งขนาดและการออกแบบก่อสร้าง
หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองอัครา(Agra)อดีตเมืองหลวงของอินเดียต่อจาก ในยุคสมัยที่ยังเรียกชื่อว่า "ฮินดูสถาน" เมื่อราวศตวรรษที่ 16เป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล  (Mughal Empire India)เมืองอัครา(Agra)ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนา (Yamuna River)เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งของอนุสรณ์สถานแห่งความรักทัชมาฮาล (TajMahal)หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน 
นำท่านเข้าชมอักราฟอร์ด (Agra Fort)ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 ทิ่ติดริมแม่น้ำยมุนาสร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุลเมื่อปีค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมมาเรื่อย จนมาสำเร็จเสร็จสิ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชาห์จาฮาน (Shah Jahan)จนพระราชวังแห่งนี้มีขนาดใหญ่โตมีอาคารมากถึง 500 อาคาร นำท่านเข้าชมป้อมผ่านประตูอำมรรสิงห์ส่วนที่เป็นพระราชวังผ่านลานสวนประดับอ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์สำหรับสรงน้ำท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์เข้าชมด้านในพระตำหนักต่างๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดียผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซียนำชมห้องที่ประทับของกษัตริย์,พระโอรส, พระธิดาและองค์ต่างๆชมพระตำหนักมาซัมมันบูร์ชมีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยมซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาและทัชมาฮาลได้นำชมบริวเณ Diwan-i-Amหรือ ท้องพระโรงที่ชั้นบนด้านหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูง (Peacock Throne)อันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน)
จากนั้นนำท่านเข้าชมทัชมาฮาล (Taj Mahal)สถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญของโลกสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮาน (Shah Jahan)ที่มีต่อพระมเหสีมุมตัชมาฮาล (Mumtaz Mahal)โดยสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1631 นำท่านเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยคำอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไปนำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลังนำท่านเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะที่ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆลงไปในเนื้อหินที่เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซียโดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสาล้อมรอบตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซมาฮาลและพระเจ้าชาห์จาฮันได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ทัชมาฮาลแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปีโดยสิ้นเงินไป 41 ล้านรูปีมีการใช้ทองคำประดับตกแต่งส่วนต่างๆของอาคารหนัก 500 กิโลกรัมและใช้คนงานกว่า 20,000 คน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ 
ที่พัก โรงแรม  The Taj Vilas Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองอักรา

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: อักรา– เดลลี– วัดอักชารดาห์ม - ประตูชัย (India Gate) - ตลาดจันปาท– สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ท่านเดินทางเข้าสู่กรุงนิวเดลลี(New Deli)ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปีและเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักรต่อมาในปี 1857 อังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกัตตาและได้ย้ายกลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งในปี 1911 หลังจากอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างสถานที่ทำการราชการโดยสร้างเมืองใหม่ชื่อว่า“นิวเดลลี”

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่วัดอักชารดาห์ม (Akshardham)วัดแห่งศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นวิทยาลัยทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมสถานที่สำคัญประจำกรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดียออกแบบในสไตล์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมของอินเดียที่มีความซับซ้อนแต่ก็ปราณีตสวยงามสมคำร่ำลือวัดแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่แห่งศาสนาฮินดูนิกายสวามีนารายันโดยชื่ออักชารดาห์มมีความหมายว่าที่พำนักของพระเจ้าแห่งโลกสร้างแล้วเสร็จในปี2005 แนวคิดการสร้างวัดมาจากBrahmaswarupYogijiMaharajผู้ปกครองศาสนาฮินดูที่4แห่งนิกายสวามีนารายันที่มีประสงค์สร้างวัดใกล้แม่น้ำยมุนาและได้สร้างจนสำเร็จในสมัยของผู้ปกครองที่5 โดยวัดยังคงความยิ่งใหญ่อลังการแบบวัดอินเดียดึงดูดเหล่าสาวกและนักท่องเที่ยวให้มาบูชาและชื่นชมความตระการตาของวัดแห่งนี้มากมายในทุกๆปี***กรณีที่วัดอักชารดาห์มปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมไปชมกุตุบมีนาร์แทน*** จากนั้นนำท่านผ่านชมประตูชัย (India Gate)เป็นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหารหาญที่เสียชีวิตจากการร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามอัฟกานิสถานประตูชัยแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลลีโดยซุ้มประตูแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมคล้ายประตูชัยของกรุงปารีสและนครเวียงจันทน์ซึ่งมีความสูง 42 เมตรสร้างขึ้นจากหินทรายเมื่อปีคริสต์ศักราชที่ 1931 บนพื้นผิวของประตูชัยแห่งนี้จะปรากฏรายนามของทหารที่เสียชีวิตถูกแกะสลักไว้และบริเวณใต้โค้งประตูจะปรากฏคบเพลิงที่ไฟไม่เคยมอดดับเพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามอินเดีย-ปากีสถานเมื่อปีคริสต์ศักราชที่ 1971  มีทหารยามเฝ้าบริเวณประตูชัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมนำท่านสู่ตลาดจันปาท (JanpathMarket) อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและงานหัตถกรรมต่างๆเช่นผ้าไหมอินเดีย, เครื่องประดับอัญมณี, ไม้จันทน์หมแกะสลัก, ของตกแต่งประดับบ้านฯลฯ**ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงไม่ไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไม่เพียงพอ**

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

01.55 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)ประเทศไทยเที่ยวบินที่XW305

07.15น.

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
          ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
             เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
             - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
             - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
             ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
             [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
             ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
             [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้ามีน้ำหนักเกินกว่าตามที่สายการบินกำหนดท่านต้องชำระเอง
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าMultipleอินเดียแบบออนไลน์ใช้เวลา 5 วันทำการ ท่านละ 1,800 บาท
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป

เงื่อนไข เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2. การชำระค่าบริการ
          2.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
          2.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
          3.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
          3.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
          3.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign