AMAZING
AZERBAIJAN- GEORGIA
Turkish Airlines 9วัน6คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
สัมผัสอารยะธรรมดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 2 ประเทศ
-
ดินแดนแห่งไฟที่​ใหญ่​ที่​สุด​ใน​สาม​ประเทศ​​​เขต​เทือก​เขา​คอเคซัส​
-บากู- อะเทห์กาห์ -เชมาค่า-เชคี
-ดินแดนมรดกโลกแห่งเทือกเขาคอเคซัส
-ซิกเนกิ-ทบีลิซี่-มิทสเคต้า-คาสเบกิ

     

กำหนดวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ราคาต่อท่าน
กำหนดการเดินทาง 2563                      ราคา/ บาท
กุมภาพันธ์ 63
7-15 //14-22 // 21-29 กุมภาพันธ์
 
55,950.-
มีนาคม 63
3-11 // 6-14 // 13-21 // 20-28 มีนาคม
 
55,950.-
เมษายน 63
4-12 // 6-14 // 14-22 // 15-23 //16-24 เมษายน// 
18-26 เมษายน // 27 เมษายน -5 พฤษภาคม
 
59,550.-
พฤษภาคม 63
8-16 //15-23 // 22-30 พฤษภาคม // 29 พฤษภาคม -6 มิถุนายน
มิถุนายน 63
12-20 // 19-27   มิถุนายน
กรกฎาคม 63
3-11 // 10-18 กรกฎาคม  // 31 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม
สิงหาคม 63
11-19 // 21-29 สิงหาคม
กันยายน 63
4-12 // 18- 26 กันยายน
 
56,960.-
ตุลาคม 63
2-10 // 16-24 // 22-30 ตุลาคม // 30 ตุลาคม -7 พฤศจิกายน
พฤศจิกายน 63
6-14 // 13-21 // 20-28   พฤศจิกายน // 27พฤศจิกายน-5ธันวาคม
ธันวาคม 63
4-12 // 9-17 // 11-19 // 18-26 ธันวาคม
55,950.-
พักเดี่ยวเพิ่ม                    9500.-
หมายเหตุ ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
1.  ราคานี้สำหรับผู้โดยสาร 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม  ท่านละ 5,900 บาท
2.  ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพ-อิสตันบูล - บากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน

19.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาร์เตอร์เชคอิน U  ประตูทางเข้าที่ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาร์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

22:50 น.

ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ10 ช.ม) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง

หมายเหตุ:      กรุ๊ปที่เดินทางช่วงเมษายน-กันยายน 2563 เป็นต้นไป
                   18.00 น. พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
                   21.45 น. ออกออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65
                   04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: บากู - อะเทห์กาห์ -view point by Funicular Train

05:45 น.

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน TK332

08:55 น.

ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST)สู่สนามบินบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ช.ม.) 

12.50 น.

เดินทางถึงสนามบินบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน เมืองบากูเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านสู่เมืองบากู 
หมายเหตุ:       กรุ๊ปที่เดินทางช่วงเมษายน-กันยายน 2563 เป็นต้นไป
04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน TK332
08.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST)สู่สนามบินบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ช.ม.)
12.00 น.    เดินทางถึงสนามบินบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จีน
นำท่านสู่ Ateshgah of Baku หรือ Fire Temple of Baku วัดศาสนาฮินดูที่รูปทรงคล้ายปราสาท ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวเปอร์เซียและชาวอินเดีย มีจารึกบ่งชี้ว่า สถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับบูชาสักการะตามหลักความเชื่อทางศาสนาของคนท้องถิ่น คือ ศาสนาฮินดู ศาสนาซิกซ์ และศาสนาโซโรอัสเตอร์ (ศาสนาโบราณของชาวอิหร่าน) สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 ไว้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา แต่ถูกทิ้งให้รกร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เนื่องจากการลดลงของประชากรอินเดียในท้องที่นี้ และเปลวไฟนิรันดร์ หรือ Eternal Flame ได้มอดลงเมื่อ ค.ศ.1969 Fire Temple of Baku ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ.1998  จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านชมทัศนียภาพของเมืองบากูโดยรถไฟ Funicularชมวิวชมทัศนียภาพของเมืองบากู ซึ่งมีรูปร่างเหมือนอัฒจันทร์ที่ทอดลงสู่ทะเลแคสเปียน ท่านจะได้เห็น Flame Tower ที่สูงที่สุดในสามแห่งมีความสูงถึง 182 เมตร (597 ฟุต) และตั้งอยู่อย่างสง่างามเหนืออ่าวบากู จากระยะไกลทั้งสามคนมีลักษณะคล้ายกับเปลวไฟ และในเวลากลางคืนแสงจากภายนอกก็เปล่งประกายออกมาตั้งอยู่กลางเมืองอย่างโดดเด่น ตั้งแนวขนานกับทะเลแคสเปียนเป็นรูปแนวโค้งคล้ายเกือกม้าของบากูรวมถึงอาคารสมัยใหม่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN BAKU 4*HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: บากู - Old City - Heydar Aliyev Centre- Baku Boulevard-Mini Venice

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นำท่านชมอิเชรีเชเคอร์ (Icheri Shekher) หรือจะเรียกว่า เมืองเก่า (Old City/Inner City) ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบาคูเมืองเก่านี้ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีกำแพงป้อมล้อมรอบและรอบกำแพงจะมีการสร้างเป็นป้อมหอคอยซึ่งมีทั้งหมด 25 แห่งและมีประตูทางเข้าออกถึง 5 แห่งสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชีวาน และภายในมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ปราสาทและสุสานของ  ราชวงศ์ชีวาน(ShivanDynasty Palace and Tomb) สุเหร่าดีวานข่าน(Divankhane Mosque) สุเหร่าและเสาหอคอยมินาเรต์ (Mosque and Minarets) ห้องอาบน้ำ (Bath) ที่พักของกองคาราวาน ตลาด (Market) และMaiden Tower โครงสร้างทรงกระบอกขนาดใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้ามของเมืองเก่า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านสู่Nizami Ganjavi ได้รับการตั้งชื่อตามอดีตกวีอาเซอร์ไบจัน เป็นย่านช็อปปิ้งหลัก ที่มีการตกแต่งสถาปัตยกรรม แบบบาโรกนีโอโกธิคและนีโอเรเนสซองส์และสไตล์สตาลิน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ Heydar Aliyev Centre ชิ้นเอกสถาปัตยกรรมล้ำสมัย ชมอาคารมีรูปร่างโค้งไหลโดยไม่มีมุม Heyday Aliyev ได้รับการตั้งชื่อตามอดีตประธานาธิบดีเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยและอนาคตที่รุ่งเรืองของบากู นำท่านถ่ายภาพกับป้าย I love Baku ซึ่งถือได้ว่าเป็น  แลนดมาร์คของเมืองยากู จากนั้นนำท่านสู่ บาคู บูเลอร์ วาร์ด Baku Boulevard เป็นถนนเลียบทะเลแคสเปี้ยน นำท่านชม Mini Venice เมืองเล็ก ๆ ที่สร้างขึ้นในปีพ. ศ. ในปี 2012 เมืองนี้มีเกาะใหญ่และเกาะเล็ก ๆ สองแห่งซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยสะพานหินตกแต่งและสามารถมองเห็นเรือกอนโดลาในช่องทางที่เต็มไปด้วยน้ำนิ่งและน้ำสะอาดตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลแคสเปียนคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในเวนิส อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ
**หมายเหตุ ไม่รวมค่าล่องเรือกอนดอนโดลา**

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN BAKU 4*HOTEL หรือเทียบเท่

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เชมาค่า -เชคี - PALACE OF SHAKI KHANS

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ เมืองเชมาค่า (SHEMAKHA ) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง เคยเป็นเมืองหลวงของอาเซอร์ไบจาน แวะชมอนุสรณ์สถานของคีรี บาบา (DIRI BABA MAUSOLEUM) ตั้งอยู่ที่เมืองมาราซ่าของจังหวัดโกบัสซ่า ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 15 ให้เป็นงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมของเชอร์วาน สถานที่แห่งนี้สำหรับเป็นที่ฝั่งศพของชีคห์ดีรี บาบา ซึ่งเป็นตึกสองชั้นซึ่งมีด้านหลังอยู่ติดกับภูเขา ภายในยังมีการตกแต่งด้วยภาพโมเสค และยังเป็นสถานที่ ที่ผู้แสวงบุญเดินทางเข้ามาเพื่อสักการะบูชาตั้งแต่ศตวรรษที่10 และแวะชม สุเหร่า (YEDDI GUMBAZ MOSQUE) สุเหร่าใหญ่ประจำเมือง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 10

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชคี (SHEKI) ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสใหญ่และอยู่ติดกับจอร์เจีย เมืองแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขา ช่องเขาที่แคบพร้อมทั้งมีลำธารน้ำไหลและป่าเขาที่เขียวชอุ่มที่ชุ่มชื้นไปด้วยน้ำ มีน้ำที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินมากมายจึงทำให้เกิดบรรยากาศและน้ำตกที่สวยงาม และนอกจากนั้นยังมีบ่อน้ำแร่ที่ใสสะอาด ชมความงามของเมืองเชคีที่มีธรรมชาติที่สวยงาม ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งในยุคของรัฐอัลบาเนียนในราวศตวรรษที่ 1 ทำให้มีโบราณสถานหลงเหลือให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการแกะสลักไม้ ที่มีการค้าขายเกี่ยวกับ  เส้นทางสายไหมในอดีต ซึ่งจะมีที่พักสำหรับกองคาราวานที่  เดินทางมาแวะพักที่เมืองนี้ ที่ถูกสร้างขึ้นมาในศตวรรษที่ 18 และศตวรรษที่ 19 นําท่านชมพระราชวัง ฤดูร้อน PALACE OF SHAKI KHANS อนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่าของเชกิ สร้างขึนในปีค.ศ.1761-1762 ใช้เป็น ที่ประทับของข่านมุชตาด เป็นพระราชวังสองชั้นตกแต่งด้วยภาพเฟรสโก้อันงดงาม (ความยาวกว่า 24 ม.) และงานกระจกสีอันงดงามที่เรียกว่า Shebeke งดงามทั้งภายในและภายนอก บางส่วนของจิตรกรรมฝาผนังมีลายดอกไม้นานาพันธุ์ และภาพที่แสดงถึงการล่าสัตว์โบราณหรือ การต่อสู้ การสร้างต้นแบบของพระราชวังใช้อิฐหินแม่น้ำและต้นโอ๊กหน้าต่างประดับกระจกหลากสี ลวดลายเรขาคณิตและหินฉลุลวดลวดลายแบบอิสลามิค มีความงดงามมาก พระราชวังแห่งนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1998

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MARXAL RESORT IN SHEKI 5* หรือเทียบเท่

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เมืองซิกเนกิ -เมืองทบีลิซี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านข้ามพรมแดนสู่เมืองซิกเนกิ (Sighnagi)  ประเทศจอร์เจีย ความงดงามของ Sighnaki ซิกนาลีเป็นเมืองเล็กๆ บนภูเขาที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาคอเคซัส ได้รับฉายาว่าเป็นทัสคันแห่งจอร์เจีย อาคารบ้านเรือนก่อด้วยอิฐแดง หลังคาโทนสีส้ม สร้างในสไตล์เดียวกันทั้งเมือง ตัดกับสีเขียวสดใสของต้นไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น ดูร่มรื่นสวยงาม มีประชากรเพียง 2,000 กว่าคนแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจอร์เจียให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวของประเทศเนื่องด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติอันงดงามและความรุ่มรวยของประวัติศาสตร์บ้านเมือง โดยมีชื่อเสียงจากการผลิตไวน์ การทอพรมท้องถิ่น และอาหารท้องถิ่นรสชาติเยี่ยม ตัวเมืองซิกนากิล้อมรอบด้วยแพงเมืองโบราณที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดยพระบัญชาของกษัตริย์ Heraclius ที่ 2 เพื่อป้องกันการโจมตรีของชนเผ่าจาก Dagestan กำแพงเก่าแก่นี้กว้าง 1.5 เมตร สูง 4.5 เมตร ยาวถึง 4.5 กิโลเมตร และมีป้อมปราการทั้งหมด23 ป้อม มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่าง ๆ จึงทำให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่มีการทำเหล้าไวน์ ผลิตพรม และผลิตอาหารที่สำคัญของจอร์เจีย เมืองซิกนากิ เมืองที่ได้ชื่อว่า “เมืองแห่งความรัก”

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านชมอารามสงห์แห่งบอดบี Monastery of St.Nino at Bodbe อารามสงฆ์ในนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นอารามนางชี อุทิศให้นักบุญนีโน่ สตรีผู้ประกาศศาสนาคริสต์ในศตวรรษที่ 4 โดยหลุมศพของนักบุญนีโน่ก็ถูกบรรจุไว้ในอารามแห่งนี้จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองทบีลิซี่

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN TBILISI 4*HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ทบีลิซี่-มิทสเคต้า- Old town of Tbilisi

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของ  ประเทศจอร์เจีย ปัจจุบันเป็นเมืองสำคัญ  ทางศาสนาคริสต์ นิกายจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ โดยจอร์เจียรับคริสต์ศาสนาเข้ามาในประเทศเป็นครั้งแรกช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 4 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี ค.ศ.1994 นำท่านชม อารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6 ซึ่งชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาด ยักษ์ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากของประเทศ ตุรกี) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล อิสระให้ท่านเก็บภาพทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคต้าและจุดบรรจบของแม่น้ำคูราและแม่น้ำอะรักวี ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli cathedral) สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนความเชื่อมานับถือศาสนาคริสต์ซึ่งกลายมาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นในคริสตวรรษที่11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโกที่งดงามได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เมืองทบีลิซี่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านชมย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ (Old town of Tbilisi) นำท่านขึ้นกระเช้าชมวิว 360 องศา ของเมืองทบิลิซี่ชมสีสันอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรป เป็นการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกของประเทศที่ตั้งอยูระหว่างสองทวีปอย่างจอร์เจีย เกิดเป็นศิลปะแบบจอร์เจียที่มีเอกลักษณ์ ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งที่สุด
จากนั้นนำท่านชมโรงอาบน้ำแร่กำมะถัน (Sulphur Baths)   ที่นี่มีตำนานเล่าขานกันมาว่า ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5 กษัตริย์จอร์เจียร์พระนามว่าวัคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang I Gorgasali) เสด็จออกล่าสัตว์ในป่าแห่งหนึ่งพร้อมกับเหยี่ยวคู่พระทัย ต่อมาเหยี่ยวของพระองค์จับไก่ฟ้าตัวหนึ่งได้ เกิดการต่อสู้กัน สู้กันดุเดือดเลือดพล่าน จนพลาดท่าเสียทีทั้งคู่ ร่วงลงสู่น้ำพุร้อนอันพวยพุ่ง กษัตริย์วัคตังเห็นดังนั้นก็เกิดความประทับใจ เพราะเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุที่ดี กษัตริย์จึงสั่งให้  ตัดต้นไม้และสร้างเมืองขึ้น ณ ที่แห่งนั้น ซึ่งต่อมากษัตริย์ดาชี อูจารเมลิ (Dachi I Ujarmeli) พระโอรสผู้ครองราชย์ต่อจากพระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงจากมิทสเคตา (Mtskheta) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ห่างกันราว 25 กิโลเมตร มายังทบิลิซี่ตามความประสงค์สุดท้ายของพระบิดา ทบิลิซี่แปลว่าที่ตั้งอันอบอุ่นเนื่องจากเจ้าบ่อน้ำพุร้อนนั่นเอง ลักษณะของโรงอาบน้ำคล้าย ๆ กับออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมผสานกับการอาบน้ำแบบตุรกี ระหว่างทางท่านสามารถที่จะมองเห็นโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ที่เก่าแก่มากมาย นำท่านสู่ ถนนชาร์เดนี (Shardeni Street) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาหาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง เดิมถนนแห่งนี้ชื่อ Jan Shardeni Kucha เป็นศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศรรตวรรษที่ 9 ต่มาจึงได้เป็นชื่อถนนมาเป็น ชาร์เดนี เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า แฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋มากมาย ตกแต่งสไตล์น่ารัก ๆ ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงงานศิลปกรรมที่ผลิตด้วยมือ ให้ท่านได้สัมผัสกับผู้คนที่เดินท้องถนนแห่งนี้นำท่านถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ (Peace bridge) ซึ่งเชื่อมระหวางตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี  ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุค ใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่าน แม่น้ำคูรา จากนั้นนำท่านชมโบสถ์ตรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi)หรือ ซามีบา (Sameba Chthedral) มีความหมายว่า โบสถพ์ ระตรีเอกานุภาพศกัด์ิสิทธ์ิแห่งกรุงทบิลิซีหรืออารามซามีบาชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซีก่อสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั่วโลกแม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะ  จากไบแซนไทน์โบสถ์เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นมาก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN TBILISI 4*HOTEL หรือเทียบเท่

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: คาสเบกิ- Monument of friendship-ป้อมปราสาทอันนานูรี

เช้า

อันนานูรี
เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองคาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเล็กๆซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส    (Caucasus mountains) เมืองนี้ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส เป็นจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg)  หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาคอเคซัส จากนั้นนำท่านเปลี่ยนอริยาบถ นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (Jeep 4 wheels Drive) สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา (Gergeti sameba church) เป็นโบสถ์เก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซัส สร้างตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ด้วย หินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล รอบตัวโบสถ์แห่งนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซัส360องศา ระหว่างการเดินทางท่านให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและวิวอันงดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซัส นำท่านชมอนุสรณ์แห่งมิตรภาพ (Monument of friendship) กำแพงทรงครึ่งวงกลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหวางรัสเซียและ จอร์เจีย
***หมายเหตุในกรณีหากหิมะตกหนักเส้นทางปิดรถบัสไม่สามารถเดินทางขึ้นเขาคอเคซัสได้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสม ***

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านถ่ายรูปกับป้อมปราสาทอันนานูรี (Ananuri fortress) สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกออกแบบให้มีหอคอยสูงและมีความแข็งแกร่งเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยในยามศึกสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาวคริสต์ในอตีตกาลที่อาศัยอยูในภูมิภาคคอเคซัส และไม่ยอมตกอยูภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิออตโตมันและเปอร์เซียซึ่งเป็นชาวมุสลิม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  HOLIDAY INN TBILISI 4*HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: เมืองทบีลิซี่- CHRONICLE OF GEORGIA-TBILISI MALL

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมอนุสาวรีย์ CHRONICLE OF GEORGIA ที่เสมือน STONEHENGE แห่ง Tbilisi ลักษณะเป็นแท่งหินสีดำแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ บนแท่นหินสลักเป็นรูปต่างๆ และเรื่องราวของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดัง เริ่มสร้างเมื่อปี 1985 แต่ยังไม่เสร็จ โดยไม่มีใครรู้ว่าจะเลิกสร้างตอนไหน Chronicle of Georgia ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วน คือ ล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ส่วนกลาง คือ เรื่องของชนชั้นสูงในจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของประเทศ อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านสู่ TBILISI MALL ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลิซี่ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลำยแบรนด์การตกแต่งภายในที่สวย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินทบิลิซี

18.05 น.

ออกเดินทางจากสนามบินทบิลิซีสู่สนามบินอิสตันบูล (IST)โดยเที่ยวบิน TK383 (ใช้เวลาบินประมาณ 2ชม)

19.45 น.

เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
หมายเหตุ: กรุ๊ปที่เดินทางช่วงเมษายน-กันยายน 2563 เป็นต้นไป
17.25 น.ออกเดินทางจากสนามบินทบิลิซีสู่สนามบินอิสตันบูล (IST)โดยเที่ยวบิน TK383 (ใช้เวลาบินประมาณ 2ชม)
19.00 น.เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง


keyboard_arrow_right
วันที่ 9 :: ทบิลิซี-อิสตันบูล -กรุงเทพฯ

01.50 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

15.05 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ:       กรุ๊ปที่เดินทางช่วงเมษายน-กันยายน 2563 เป็นต้นไป               
01.25 น.        ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
15.00 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ  
****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก****

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม  
1.   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล-บากู-ทบีลิซี่-อิสตันบูล-กรุงเทพ)
2.    ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศจอร์เจีย,อาเซอร์ไบจาน,อาร์เมเนีย
3.    ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง    
4.    ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
5.    ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
6.    ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
7.    ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์  
8.    ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
9.    ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาเซอร์ไบจาน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.   ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น  2,200 บาท/คน/ทริป)ชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
2.   ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
3.   ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
4.   ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
5.   ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
6.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
7.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ  

เงื่อนไข เงื่อนไขการให้บริการ
  1. ในการจองครั้งแรกมัดจำท่านละ 20,000 บาท  ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทาง 30 วัน
  2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
  3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หมายเหตุ
1.   การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย  
15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี  
5. ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญ-หาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
7. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตรา ค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
9. สำหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ  
  • สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง (ท่านที่พักเดี่ยวกรุณาชําระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม)  
  • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
  • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โรงแรมและห้อง
ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิÍ ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้นกรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ( ICAO )
หากท่านซื่อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
สําหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิÍของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศนำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกินกระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign