PRO  ซากุระ นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 6 วัน 3 คืน
สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง มีนาคม - เมษายน 63
สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกยูเนสโก
ริมแม่น้ำยามาซากิวะ จุดชมซากุระ เมืองนาโกย่า 
ทางรถไฟสายเก่า เคอาเกะ อินไคลน์ จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการเดินชมดอกซากุระในเกียวโต
- ซากุระบานริมเเม่น้ำชินซาไก ชมซากุระเเละต้นเชอร์รี่กว่า 1200 ต้น
วัดคิโยมิสึ จุดชมวิวที่สวยงามจุดชมซากุระที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย
ริมแม่น้ำคาโมะ อีกจุดชมซากุระยอดนิยมเพราะสองข้างทางแม่น้ำนั้นจะกลายเป็นสีชมพูจากการผลิบานของดอกซากุระ 
ศาลเจ้าโอสุคันนอน ที่ประดิษฐานของเทพคันนอนเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา
ชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย
สวนอนุสรณ์บัมปาคุ ภายในสวนมีซากุระ 9 สายพันธุ์

     

กำหนดวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
19 – 24 มี.ค. 63 DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)
24,999 8,000 16,999
20 – 25 มี.ค. 63 DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)
26,999 8,000 18,999
22 – 27 มี.ค. 63 DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)
27,999 8,000 19,999
25 – 30 มี.ค. 63 DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)
28,999 8,000 20,999
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)
29,999 8,000 21,999
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 63 DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)
28,999 8,000 20,999
01 – 06 เมษายน 63 DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)
29,999 8,000 21,999
03 – 08 เมษายน 63
(วันจักรี)
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)
31,999 8,000 23,999
04 – 09 เมษายน 63
(วันจักรี)
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)
30,999 8,000 22,999
05 – 10 เมษายน 63
(วันจักรี)
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)
30,999 8,000 22,999
10 – 15 เมษายน 63
(วันสงกรานต์)
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)
36,999 8,000 26,999
11 – 16 เมษายน 63
(วันสงกรานต์)
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)
38,999 8,000 28,999
12 – 17 เมษายน 63
(วันสงกรานต์)
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)
36,999 8,000 26,999

 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ **
ราคา INFANT ท่านละ 7,900 บาท
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี)
ท่านละ 2,000 บาท/ทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)
(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ***
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง

22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน ออกเดินทาง

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกย่า - ชมซากุระ ริมแม่น้ำยามาซากิ – ชมซากุระบริเวณแม่น้ำชินซาไก - อิออนมอลล์ - เมืองกิฟุ

02.15 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ638 

09.40 น.

เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว
***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***
(เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา

หมายเหตุ

พีเรียดเดินทางตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ไฟล์ทบินขาไป มีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินเป็น 23.55-07.45 น. จะมีการเพิ่มโปรแกรมท่องเที่ยว คือ ศาลเจ้าโอสุคันนอน

23.55 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ638 

07.45 น.

เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสุคันนอน ตั้งอยู่ภายในเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ นับว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิ่งที่ทำให้วัดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ ก็คงเพราะวัดแห่งนี้นั้นเป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา
จากนั้นนำท่าน ชมซากุระ ณ ริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ได้รับความนิยมอย่างมากในการเป็นจุดชมวิวของเมือง โดยถนนที่อยู่ติดริมแม่น้ำยามาซากิเส้นนี้เรียกว่า Shikinomichi แปลว่าเส้นทางทั้ง 4 ฤดู ซึ่งมีต้นซากุระเรียงรายเป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร ได้รับการการันตีจากการติดอันดับ 1 ใน 100 สถานที่ชมซากุระของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้น นำท่านชม ซากุระบานริมแม่น้ำชินซาไก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)แม่น้ำชินซาไกไหลผ่านใจกลางเมืองคากามิกะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกิฟุ บนริมฝั่งทั้งสองของแม่น้ำมีต้นเชอร์รี่ 1,200 ต้น ที่เรียกกันว่า “ไฮยาคุ จูโระ ซากุระ” ในปี ค.ศ. 1931-32 อิชิคาวะ ไฮยาคุจิโระ นักแสดงคาบุกิชื่อดังที่เกิดที่นี่ได้บริจาคต้นโซเมอิ-โยชิโนะให้แก่เมืองนี้ แต่น่าเสียดายที่ต้นไม้ส่วนใหญ่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาได้มีการปลูกต้นเชอร์รี่ในบริเวณดังกล่าว และสถานที่นี้ได้กลายเป็นจุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่นทุกๆ ปีตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน นักท่องเที่ยวจำนวนมากจะมารวมตัวกันที่ สวนคากามิกะฮาระ เพื่อที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมดอกซากุระริมฝั่งแม่น้ำ โดยมีแผงขายอาหารตั้งอยู่เป็นทิวแถวริมแม่น้ำ และยังมีเรือชมทิวทัศน์ล่องอยู่ในแม่น้ำชินซาไกอีกด้วย
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร์
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย บริเวณจุดพักรถ ก่อนเข้าโรงแรมที่พัก
พักที่ GIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออนมอลล์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นพื้นที่หมู่บ้านริมแม่น้ำโชงาวะ ยาวตั้งแต่กิฟุไปจนถึงโทยาม่า ได้ถูกประกาสให้เป็นเมืองมรดกโลกยูเนสโกในปี 1995 ซึ่งมีชื่อเสียงในการทำไร่แบบดั้งเดิม gassho-zukuri farmhouses โดยบางแห่งมีอายุกว่า 250 ปี บ้านแต่ละหลังมุงด้วยหลังคาสูงชันให้ทนทานต่อปริมาณหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาว มีห้องใต้หลังคาที่กว้างขวางสำหรับเลี้ยงหนอนไหม

จากนั้นนำท่านเดินทางยัง ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old Town) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เป็นย่านค้าขายที่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในอดีตซึ่งยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ยังมีบ้านและอาคารต่างๆ หลายหลักที่มีอายุหลายร้อยปีให้ชม ให้บรรยากาศบ้านเมืองสมัยเอโดะอย่างแท้จริง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเดินทางยัง สะพานนาคะบาชิ (Nakabashi Bridge) ตั้งอยู่ที่เมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเก่าแห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม จนกลายเป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับเหล่านักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสเสน่ห์แบบญี่ปุ่นๆท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ทำให้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่าย อีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญจุดหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยู่รายล้อมตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมืองทาคายาม่า
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร์
นำท่านเดินทางสู่ AEON MALL GIFU ให้ท่านได้อิสระซื้อสินค้าทั่วไปของญี่ปุ่น เช่น ขนม, อาหารว่าง, ของเล่น, กระเป๋า , รองเท้า, เสื้อผ้า รวมถึงร้านร้อยเยน
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่ GIFU / OGAKI HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เกียวโต – ทางรถไฟสายเก่า เคอาเกะ อินไคลน์ - ชมซากุระริมแม่น้ำคาโมะ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4)
นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย จากนั้นนำท่านเดิน ชมซากุระร่วม 100 ต้นบนเส้นทางรางรถเก่ากัน ที่เคอาเกะ อินไคลน์ (Keage Incline) เส้นทางรถไฟเก่า เคอาเกะ อินไคลน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  ถูกใช้เป็นเส้นทางขนย้ายเรือระหว่างเมืองโอสึ จังหวัดชิกะ กับเกียวโตจนถึงปี 1948 บริเวณที่มีรางจะเป็นทางลาดเส้นตรงยาว 580 เมตร ตรงกลางของทางลาดและปลายทางจะมีรถรางที่ใช้บรรทุกเรือจอดอยู่ให้ดูด้วย เส้นทางรถไฟสายเก่าคีอะเกะ (Keage) ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการเดินชมดอกซากุระในเกียวโต
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร์
จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้ทดลองชงชาด้วยตัวท่านเองและอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย
นำท่านชม แม่น้ำคาโมะ (Kamo river) หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า Kamogawa” นั้นตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโต เป็นแม่น้ำสายยาวที่มีเส้นทางสองข้างทางให้ได้ใช้พักผ่อนหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็นสถานที่ๆ คนเกียวโตรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ที่นี่จะกลายเป็นอีกจุดชมซากุระยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะสองข้างทางของแม่น้ำนั้นจะกลายเป็นสีชมพูจากการผลิบานของดอกซากุระ ตลอดเส้นทางแม่น้ำสายยาวนี้ เราสามารถเดินชมและเก็บภาพดอกไม้สีชมพูสวยนี้ได้แบบจุใจ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นนำท่านชม วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu-dera) หรือที่เราๆ รู้จักกันในชื่อ วัดน้ำใส นับเป็นวัดที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร์
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ โอซาก้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น
รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
พักที่ OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ชมซากุระ ณ สวนหน้าปราสาทโอซาก้า - ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ – EXPO CITY – ริงกุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ชมด้านนอก) บริเวณปราสาทโอซาก้า มีจุดชมซากุระมากมายไม่ว่าจะตรง ป้อมปราสาทเท็นชุคาคุ หรือ ตรงสวนนิชิโนะมารุ บริเวณทั้งหมดนี้เรียกรวมกันว่า สวนปราสาทโอซาก้า ที่นี่ยังมีความพิเศษอีกอย่างคือมีต้นซากุระที่ทางจังหวัดเลือกใช้เพื่ออ้างอิงและประกาศวันซากุระบานอย่างเป็นทางการด้วย ถ้ามาแล้วขอแนะนำให้ไปตรงสวนนิชิโนะมารุที่มีซากุระพันธุ์โซเมโยชิโนะให้ชมกว่า 300 ต้น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ (Expo’70 Commemorative Park) คือสถานที่จัดงานมหกรรมโลก World Expo เมื่อครั้งประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ. 1970 มีหอคอยพระอาทิตย์ (Tower of the Sun) ผลงานของศิลปินโอคาโมโตะ ทาโร ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของสวนมาจนถึงทุกวันนี้ ภายในสวนมีซากุระ 9 สายพันธุ์ เช่น โซเมโยชิโนะ และชิดาเระซากุระ รวมประมาณ 5,500 ต้น จะเดินไปทางไหนก็มีแต่สีชมพูของซากุระเต็มไปหมดจนติดอันดับ 100 สถานที่ชมซากุระยอดนิยมของญี่ปุ่นเลย ด้านในสวนกว้างขวางมากเหมาะกับการพกเบ็นโตะมานั่งปิกนิกท่ามกลางดอกซากุระมากๆ
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร์
นำท่านเดินทางสู่ EXPO CITY แห่งโอซาก้า เป็นศูนย์บันเทิงครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แห่งนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยสถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ริงกุเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับ สนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด

อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ำตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ

23.55 น.

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ611
ไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง แต่มีจำหน่าย
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

03.50 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
§   ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
§  ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
§  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
§  ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
§  ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
§  ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
§  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
r  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
r  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
r  หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
r  ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
r  ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
r  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี) ท่านละ 2,000 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
r  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
 

เงื่อนไข เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
Ø  กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 15,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
Ø  การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
Ø  หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ
Ø  หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat สำหรับที่นั่ง Business/Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได้ 
กรณียกเลิกการเดินทาง
Ø   ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามกำหนดของแต่ละสายการบินก่อน 7 วันของการเดินทาง)

หมายเหตุ หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1.      ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)
2.    สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3.      ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
4.      กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)
 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.      หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2.      กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3.      ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.      เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
v  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
v  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
v  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
v  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
v  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
v  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
v  กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
v  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
v  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
v  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
v  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
v  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
v   สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
v  เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
v  บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
v  กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปกับทัวร์ **ผู้เดินทางต้องดำเนินการเช็คเรื่องการทำวีซ่าในการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเอง และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผู้เดินทางไม่ได้ขอวีซ่า จะถือว่าเป็นความผิดของผู้เดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ
v  กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
v  หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือด่านตรวจคนออก และเข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และเข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และดูแลหนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
v  กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือเข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น)
 
*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign