มหัศจรรย์ Switzerland
ซูริก เบิร์น โลซานน์ เจนีวา มองซ์เทรอ เซอร์แมท อินเทอลาเก้น ลูเซิร์น
Thai Airways 8 วัน 5 คืน
SwitzerlandSwitzerlandSwitzerlandSwitzerland
สถานที่ท่องเที่ยว
ซูริก เบิร์น โลซานน์ เจนีวา มองซ์เทรอ เซอร์แมท อินเทอลาเก้น ลูเซิร์น
-น้ำตกไรน์
-สะพานไม้คาเปล
-พิเศษ! ลิ้มรส สวิสชีสฟองดู

     


กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท)
                                        มหัศจรรย์ สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน                     
โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)
เริ่มเดินทาง  กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์
 (มีเตียง)
เด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์
 (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
7 ก.พ. 63 14 ก.พ. 63 TG970/TG971 69,900 68,900 67,900 9,000
14 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63 69,900 68,900 67,900 9,000
30 มี.ค. 63 6 เม.ย. 63 74,900 73,900 72,900 11,000
8 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63 79,900 78,900 77,900 11,000
29 เม.ย. 63 6 พ.ค. 63 74,900 73,900 72,900 12,000
6 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63 73,900 72,900 71,900 12,000
** คณะเดินทางจำนวน 25-30 ท่านต่อกรุ๊ป **
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ราคาต่อท่าน
ชั้นธุรกิจ TG (BKK-ZRH-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ ** 90,000 – 120,000
ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว TG (BKK- ZRH -BKK) หักออก 20,000
ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 29,900
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 3 Row D เคาท์เตอร์สายการบินไทย
Thai Airways (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ซูริค • ซุก • เบิร์น • บ่อหมี • ย่าน Oldtown • หอนาฬิกาดาราศาสตร์ • บ้านไอน์สไตน์ • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • เบียล

00.35 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา และทะเลสาบ โดยเที่ยวบิน TG970 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบิน 11 ชั่วโมง 45 นาที)
**เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเวลาเดินทางจะเปลี่ยนเป็น 01.05 น.**

06.55 น.

ถึงถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค (Flughafen Zürich)  สมาพันธรัฐสวิส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อน)
 **เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเวลาถึงจะเปลี่ยนเป็น 07.50 น.**
มุ่งหน้าสู่ เมืองซุก (Zug) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบซุก เป็นเมืองเล็กๆ ที่หลายๆท่านให้เป็นเมืองผ่าน แต่ที่นี้นั้น อัดแน่นไปด้วยมนต์เสน่ห์ พาท่านเดินเล่นที่เขตเมือง ที่มีหอนาฬิกาความสูง 52 เมตร ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เช่นเดียวกับตึกรามบ้านช่องในเขตนี้ นอกจากนั้นยังมีโบสถ์โกธิคที่ตั้งอยู่ในเมืองอย่างกลมกลืนมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นของดั้งเดิม ปัจจุบันซุก ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่รวยและสะอาดที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 1)
เดินทางสู่ เมืองเบิร์น (BERN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นครหลวงของประเทศ เมืองแห่งนี้นอกเหนือจากศูนย์กลางทางการปกครองแล้ว ยังเป็นจุดรวมของวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของดินแดนแห่งขุนเขาจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมืองปี 1983 อีกด้วย
พาท่านชมความงามของ ย่าน Old town ซึ่งเป็นย่านจุดศูนย์หลางของเมือง ไฮไลท์อยู่ที่ หอนาฬิกานาฬิกาดาราศาสตร์ (Zytglogge) ที่นอกเหนือจากความเที่ยงตรงแล้ว ในทุกๆ ต้นชั่วโมงยังมีกลไกแสดงรูปปั้นสัตว์แสนน่ารักให้ได้ชมกันอีกด้วย ให้ท่านได้ซึมซับกับบรรยากาศอย่างไม่รีบเร่ง
ถัดไปไม่ไกลจะพบกับ บ้านเลขที่ 49 ซึ่งเป็นบ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ชื่อดังของโลก เคยมาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสั้นๆ ระหว่างปีค.ศ. 1903-1905 ปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมภาพถ่ายและผลงานบางส่วนของไอน์สไตน์ จากนั้นพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความตระการตาของ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น (Bern Minster) ที่คงความงามมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1573
ตบท้ายด้วยสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น กับ บ่อหมี (Bärengraben) ริมแม่น้ำอาเร โดย คำว่า Bern ที่เป็นชื่อเมืองนั้นมาจากคำว่า "Baren" ในภาษาเยอรมันที่แปลว่า "หมี" หรือ "Bear" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเกิดมาจากในสมัยก่อนนั้น ผู้ครองเมืองเบิร์นได้ไปออกล่าสัตว์ และสัตว์ที่ได้กลับมานั้นก็คือหมีนั่นเอง จนทำให้เบิร์นนั้นกลายเป็นชื่อของเมือง และมีสัญลักษณ์ของเมืองเป็นรูปหมีไปด้วย
เดินทางไปยัง เมืองเบียล (Biel) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อีก 1 เมืองแสนน่ารัก เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน ทั้งยังเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลสาบเบียลอีกด้วย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 2)
ที่พักMercure Hotel Plaza Biel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เจนีวา • น้ำพุแห่งเจนีวา • ที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา • นาฬิกาดอกไม้ • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • โลซานน์ • ศาลาไทยแห่งโลซาน • อาสนวิหารโลซาน • ลูลี่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
เดินทางไปยัง เมืองเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองปลายตะวันตกเฉียงใต้สุดอันมีพรมแดนติดกับฝรั่งเศส พาท่านชม นาฬิกาดอกไม้ (L’horloge fleurie) ที่สวน Jardin Anglais โดยสวนแห่งนี้นั้น นับว่าเป็นจุดพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าทั้งคนท้องถิ่นหรือแม้กระทั้งนักท่องเที่ยว ความพิเศษคือดอกไม้ที่นำมาประดับจะขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล ในบรรยากาศก็แตกต่างกันออกไป ผ่านชม Monument National อนุเสาวรีย์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการรวมชาติระหว่างเจนีวาและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี 1814
ก่อนแวะถ่ายรูปด้านหน้าของที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา (United Nations Office at Geneva) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองนี้ ซึ่งเจนีวานั้นถือเป็นเมืองที่มีองค์กรระหว่างประเทศตั้งอยู่มากที่สุดในโลก และประเทศไทยนั้นก็ถือเป็น 1 ใน 193 รัฐสมาชิกสหประชาชาติ โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489
และพลาดไม่ได้กับการชม น้ำพุแห่งเจนีวา (Jet d’Eau)  น้ำพุสูง 140 เมตร ที่พวงพุ่งออกมาท้องทะเลสาบ ถึงแม้จะเป็นเพียงน้ำพุสายเดียวและอาจจะดูไม่ได้อลังการเหมือนน้ำพุอื่นๆ แต่น้ำพุแห่งนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจาก สร้างขึ้นมาเพื่อลดแรงดันน้ำหลังจากการกั้นเขื่อนของทะเลสาบเจนีวา ซึ่งการสร้างน้ำพุในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของทางสวิสเซอร์แลนด์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 4)
จากนั้น เดินทางต่อไปยัง เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) โดยระหว่างนั้นจะเลียบทะเลสาบเจนีวาตลอดทาง แวะถ่ายรูปด้านหน้าของ ปราสาทชิลยอง (Château de Chillon) ปราสาทอายุกว่า 1,000 ปี ที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งขอยุโรปก็ว่าได้ และเป็นอีก 1 จุดที่ท่านต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือนเมืองมองเทรอซ์ ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์ SAVOY มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดควบคุมและเก็บค่าผ่านทางของผู้เดินทาง รวมไปถึงขบวนสินค้าต่างๆที่สัญจรไปมา ตัวปราสาทมีลักษณะคล้ายป้อมปราการ และสิ่งที่ทำให้ปราสาทแห่งนี้มีความพิเศษคืทัศนียภาพที่อยู่บริเวณริมทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 2 ของยุโรปที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
มุ่งหน้าสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) เมืองหลวงแห่งโอลิมปิก และยังเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรครั้งที่ยังทรงพระเยาว์ พร้อมกับ พระชนก พระชนนี พระเชษฐา พระเชษฐภคินี รวม 5 พระองค์
พาท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le Pavillon Thailandais) ศาลาทรงจัตุรมุขแบบไทยสร้างด้วยไม้สักและไม้เนื้อแข็งตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสาธารณะเดอนองตู (Le Denantou) ซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยในวันที่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองโลซานน์เป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดศาลาไทยอย่างเป็นทางการ
จากนั้นพาท่านถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารโลซาน (Lausanne Cathedral) หรือชื่อเต็มคือ อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งโลซานเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ระดับอาสนวิหารประจำเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาสนวิหารแห่งนี้เริ่มขึ้นในปีค.ศ. 1170 และแล้วเสร็จในปี 1235 ต่อมาอาสนวิหารแห่งนี้ถูกประกาศอุทิศให้แก่พระแม่มารีย์โดยคำประกาศของสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 10ในปี 1275 และเนื่องจากอาสนวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินสูง ทำให้ท่านจะสามารถเก็บบรรยากาศวิวมุมสูงของเมืองโลซานได้ยังเต็มที่ ก่อนเดินทางสู่ เมืองลูลี่ (Lully)

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 5)
ที่พักBB LULLY หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ทาซ • เซอร์แมท • นั่งรถไฟรถไฟกอร์เนอร์กราต • ยอดเขากอร์เนอร์กราต • เมืองอินเทอลาเก้นท์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)
มุ่งหน้าสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ) โดยพาท่านเปลี่ยนเป็นขึ้นรถไฟที่เมือง ทาซ (Tasch) เนื่องจากเมืองเซอร์แมทนั้นเป็นเมืองปลอดมลพิษ รถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเมือง ส่งผลให้เมืองนี้มีอากาศที่บริสุทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 7)
พิเศษสุด !!! พาท่านนั่งรถไฟกอร์เนอร์การ์ท (Gornergrat) รถไฟสุดคลาสสิคที่จะพาท่านขึ้นไปยังยอดเขาอันเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ ภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ภูเขายอดแหลมรูปร่างแปลกตาที่สูงถึง 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศ และแมทเทอร์ฮอร์นยังได้ปรากฏในสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมช็อกโกแลตสัญชาติสวิสอย่าง Toblerone หรือแม้ประทั่งบริษัทบริษัทสร้างหนังฮอลลีวูดอย่าง Paramount Pictures จึงนับเป็นจุดที่วิวที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากมีเวลาเหลือ พาท่านลงมาแมทเทอร์ฮอร์นสะท้อนน้ำที่บริเวณทะเลสาบริฟเฟิลเซ อีกหนึ่งในมุมมหาชน
 จากนั้นพาท่านเดินชม ความงามของ เมือง Zermatt เมืองเล็กๆที่อัดแน่นไปด้วยความวิเศษเหนือคณานับ ไม่ว่าจะเป็นถนนย่านใจกลางเมืองอย่าง Bahnhofstrasse ที่รวมร้านค้าต่างๆมากมาย ในอาคารสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร Matterhorn Museum อาคารจัดแสดงใต้ดินที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในเมือง และโบสถ์ Pfarrkirche St. Mauritius จุดศูนย์รวมใจของชาวเมือง
หลังจากชมความงามจนเต็มอิ่มแล้ว เดินทางต่อไปยัง เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ) จุดศูนย์กลางของประเทศ ที่รายล้อมไปด้วย 4 ขุนเขา และ 2 ทะเลสาบ พาท่านเดินชม ความงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมือง ที่  ถนน Hoheweg จุดที่ครึกครื่นที่สุดในเมืองอินเทอลาเก้น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสวิสได้อยากหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกาข้อมือไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Omega, Swatch ช็อคโกแลตสวิสที่ขึ้นชื่อ หรือแม้แต่เสื้อผ้า เครื่องประดับก็ยังมีให้ท่านเลือกสรรได้ตลอดถนนเลยทีเดียว
(ร้านค้าที่นี่ปิดทำการดึก ประมาณ 21.00 – 22.00 น.)

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: อินเทอลาเก้น • กรินเดลวัลด์ • พิชิตยอดเขายุงฟราว • เลาเทอร์บรุนเนิน • ลูเซิร์น • รูปปั้นสิงโต • สะพานคาเปล ย่าน Old Town

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)
นำท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) ตั้งอยู่ในเขตอินเทอร์ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลีรัฐแบร์นเมืองอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพิชิตยอดเขายุงฟราว Top Of Europe ตั้งอยู่ที่ความสูง1,034 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลด้วยทัศนียภาพที่เป็นหุบเขาที่มีบ้านสไตล์สวิสชาเลย์ตั้งอยู่โดยรอบทำให้มีความสวยงามแปลกตาจนเป็นเหมือนหน้าตาของสวิสเซอแลนด์ที่คุ้นเคย จากนั้น พาท่านนั่งรถไฟไต่เขาสู่ สถานียุงฟราวด์(Jungfraujoch) เป็นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ที่ที่คู่ควรแก่การพิชิต และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 1912 ผู้บุกเบิกการสร้างรถไฟสายนี้นั้นคืออดอล์ฟ กอเยอร์-เซลเลอร์(Adolf Guyer-Zeller)โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณสูงถึง 16 ล้านฟรังค์
เมื่อถึงแล้ว พาท่านชม อุโมงค์น้ำแข็ง (Ice Palace) ที่เจาะธารน้ำแข็งลึกเขาไปกว่า 30 เมตร มีประติมากรรมน้ำแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ที่ -3 องศา ตลอดทั้งปี และชม อุโมงโลกอัลไพน์ (Alpine Sensaton) ที่จัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง และพาท่านขึ้นสู่ Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

เที่ยง

พิเศษ บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ (มื้อที่ 10)
พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) เมืองสวยอีกเมืองที่ต้องแวะชม เพราะเป็นที่ตั้งของ น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach) ที่สูงกว่า 300 เมตร ผ่านซอกหน้าผาลงมาแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง และเบื้องล่างเป็นหมู่บ้านน่ารักๆ ตัดกับทิวเขาที่ล้อมโดยรอบ
จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ) หนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุดของประเทศ พาท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผู้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย อนุสาวรีย์นี้คือสัญลักษณ์สำคัญของลูเซิร์นที่ไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนพลาดมาที่นี่
และพาท่านชม สะพานไม้คาเปิล (Chapel Bridge) อันเป็นลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น้ำ Reuss โดยสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14
บริเวณใกล้เคียงกันนั้นให้ท่านได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน เขตเมืองเก่า (Oldtown) ด้วย
ตัวอาคารสไตล์ยุโรปผนวกกับร้านสมัยใหม่ ทำให้เป็นหนึ่งในความวิเศษของเขตนี้

ค่ำ

อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวของท่าน และเพื่ออรรถรสที่ครบถ้วน        
ที่พักIbis Styles Lucerne หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เซิร์น • ชไตน์ อัม ไรน์ • ชาฟฟ์เฮาเซิน • น้ำตกไรน์ • ซูริค • อิสระช้อปปิ้ง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11)
เดินทางสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ) เมืองทางเหนือติดกับประเทศเยอรมันนี เมืองนี้มักไม่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว แต่นับได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่ไม่ควรพลาด ชมความงามของสถาปัตยกรรมของเมืองริมแม่น้ำไรน์ และการตกแต่งบ้านที่มีเอกลักษณ์ รวมไปถึงศิลปะชั้นสูงอย่างเฟสโก้ที่ยังคงความสมบูรณ์ไว้ได้อย่างสวยงามซึ่งโดยปกติแล้วศิลปะเฟสโก้นั้นจะปรากฏอยู่ภายในอาคารเสียมากกว่า เนื่องจากมีขั้นตอนการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างยุ่งยาก แต่ที่เมืองนี้ท่านจะได้เห็นเฟสโก้ที่ประทับอยู่ในผนังด้านนอกของอาคารซึ่งหาชมได้ยากอย่างยิ่ง
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ30 นาที) พาท่านชม น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) เมืองที่มีน้ำตกที่กว้างที่สุดของยุโรปโดยมีความกว้างถึง 150 เมตร สูง 23 เมตร มีกระแสน้ำเชี่ยวกราดตลอดทั้งปี โดยปริมาณกระแสน้ำไหลที่เคยวัดได้สูงสุดนั้นถึง 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
จากนั้น เดินทางกลับเข้าสู่ เมืองซูริก (Zurich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. )

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 12)
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตลอดช่วงบ่ายที่บริเวณ ถนนบาร์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) ถนนสายช้อปปิ้งของเมือง อัดแน่นไปด้วยด้วยร้านรวงต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น CHANEL, PRADA, LOUIS VUITTON, HERMÈS, GUCCI, BURBERRY, LONGCHAMP, MAC, MANGO, DIESEL, SWAROVSKI และอีกมากมาย

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 13)
ที่พักDormero Airport Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: สนามบินนานาชาติซูริค

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 14)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค (Flughafen Zürich) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)

13.15 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
**หลังวันที่ 31 มีนาคมเป็นต้นไป เวลาถึงจะเปลี่ยนเป็น 13.30 น.**

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

06.10 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ
**หลังวันที่ 31 มีนาคมเป็นต้นไป เวลาถึงจะเปลี่ยนเป็น 05.30 น.**
หมายเหตุ:โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-ZRH-BKK) สายการบินไทย Thai Airways (TG)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้าหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 1,500,000 บาท/ เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการวิซ่าเชงเก้น (สวิสเซอร์แลนด์) 3,500 บาท ชำระพร้อมค่ามัดจำ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปคนขับวันละ 2 CHF รวมทั้งทริป  6 วัน  12 CHF / ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 CHF รวมทั้งทริป  8 วัน 24 CHF / ท่าน
 • รวมทิปทั้งหมด 36 CHF / ท่าน

เงื่อนไข เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)
3. กรณียกเลิก
3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีเจ็บป่วย
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ได้ตามความเป็นจริง
5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
6. ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่านทำการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
7. หลังการจองทัวร์  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคำร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
9. กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเที่ยว
-สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องชำระส่วนต่างของห้องพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง
-การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
-โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
-กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
-โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
-บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign