Amazing Huangshan 5 วัน 3 คืน
หวงซาน เมืองโบราณถุนซี หนานจิง **ไม่เข้าร้านช๊อปปิ้ง
สายการบิน CHINA AIRLINE เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 63
 
สถานที่ท่องเที่ยว
จงซานหลิง สุสาน ดร.ซุนยัดเซ็น มหาบุรุษนำพาชาวจีนก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง สะพานที่ใช้แรงงานชาวจีนกว่า 9,000 คน
กระเช้า (ไท่ผิง) เที่ยวหวงซานฝั่งซีไห่ เขากวงหมิง
หมู่บ้านโบราณหงชุน มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ยังมีเอกรักษ์โดดเด่นที่ยังเหลืออยู่
พิพิธภัณฑ์อาหารมณฑลอานฮุย
เมืองเก่าถุนซี ชมถนนโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง
กำแพงโบราณนานกิง หนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของนานกิง
ถนนโบราณฝูจื่อเมี่ยว อิสระช้อบปิ้งคลาคล่ำไปด้วยขนมพื้นเมืองมากมาย

     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง
ราคา
*ราคาเด็กเท่าผู้ใหญ่
 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
 
วีซ่าเดี่ยว
3 - 7 มี.ค. 63 24,900.- 5,000.- รวม
26 – 30 มี.ค. 63 24,900.- 5,000.- รวม
3 – 7 เม.ย. 63 26,900.- 5,000.- รวม
17 – 21 เม.ย. 63 26,900.- 5,000.- รวม
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 63 29,900.- 5,000.- รวม
** ไม่ลงร้านรัฐบาล**ไม่แจกกระเป๋า  **ไม่มีราคาเด็ก
ราคารวม ค่าตั๋วเครื่งบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป ,ค่าวีซ่าเดี่ยว 1,650 บาท, ค่าธรรมเนียมตั๋วYQ+YR+CN TAX+TH TAX แล้วผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋วเพิ่มจากนี้
ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนรถรวม และหัวหน้าทัวร์ไทยรวม 200 หยวนต่อท่าน
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ* มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว / ครบ 15 ท่านออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ
** ทางสถานทูตมีการแจ้งเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนั้นควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจ้งเงื่อนไขมา หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่าได้หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
-การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิ

23.20 น.

พร้อมกันที่สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะเช็คอิน U โดยสารการบิน CHINA EASTERN AIRLINE ** จอดรถส่งผู้โดยสารได้ที่ประตู 8-9      

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ – หนานจิง – จงซานหลิง – ไท่ผิง

02.25 น.

เหิรฟ้าสู่นานกิง โดยเที่ยวบินที่ MU2804 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

07.10 น.

ถึงท่าอากาศยานนานกิง (หนานจิง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
ผ่านชมตัวเมืองนานกิง (หนานจิง) เมืองเอกของมณฑลเจียงซู อดีตราชธานีเก่า ประวัติการตั้งเมืองย้อยยุคไปถึงสมัยชุนชิว (473 ปี ก่อนคริสตกาล) ตั้งชื่อเมืองว่า “จินหลิน” ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 212 ซุนกวนแห่ง 3 ก๊กได้ตั้งนานกิงเป็นราชธานี สร้างเมืองให้มีปราการมั่นคงด้วยก้อนหินขนาดมหึมา เมืองนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “สือโถวเฉิง” ซึ่งแปลว่าเมืองหิน นครนานกิงกลับมาคึกคักอีกเมื่อจูหยวนจางชาวฮั่นขับๆไล่ชาวมองโกลแล้วตั้งราชธานีที่นานกิง ใช้ชื่อว่า “ยิ่งเทียน” ภายหลังเกิดไฟไหม้พระราชวัง จักรพรรดิเฉิงจู่โปรดให้ย้ายราชธานีไปที่นครปักกิ่ง นานกิงยังเคยเป็นที่ตั้งรัฐบาลของพรรคก๊กมินตั๋งอยู่หลายปี จนกระทั่งรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ก๊กมินตั๋งจึงอพยพไปอยู่เกาะไต้หวัน

นำท่านชมจงซานหลิง (รวมรถแบตเตอรี่) สุสาน ดร.ซุนยัดเซ็น (Mausoleum of Dr. Sun Yat-Sen) มหาบุรุษผู้นำพาชาวจีนก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มีมาอย่างยาวนานนับพันพันปี สู่ความเสมอภาค จนถูกยกให้เป็นบิดาแห่งจีนยุคใหม่ สุสาน ดร.ซุนยัดเซน ซึ่งถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนทุกคนสร้างขึ้นหลังจาก ดร.ซุนยัดเซ็นถึงแก่อาสัญกรรมในปี ค.ศ. 1925 ตั้งอยู่บนเขาจิงซาน (ภูเขาสีม่วง) ครอบคลุมอาณาเขตราว 80,000 ตารางเมตร (20 เอเคอร์) ซึ่งหอนี้มีหลังคาดินเผาเป็นกระเบื้องสีน้ำเงิน ส่วนอาคารที่เก็บศพอยู่ทางตอนล่างจากหออนุสาวรีย์ลงมาเล็กน้อย หากมองจากมุมสูงจะเห็นสุสานเป็นรูปกระดิ่ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรม ความอุตสาหะในการอุทิศตนเพื่อชาวจีน การต่อสู้กับการกดขี่ และอิสรภาพของประเทศ ในทางกลับกันเมื่อเดินเท้าขึ้นบันได 392 ขั้น เป็นระยะทางกว่า 700 เมตรขึ้นสู่หออนุสาวรีย์ แล้วมองย้อนกลับมา วิวเมืองนานกิงที่อยู่ตรงหน้าก็สวยงามมาก

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นั่งรถผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง“หนานจิงฉางเจียงต้าเฉียว” ซึ่งมีความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร เปิดใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1968 เดิมสะพานนี้เป็นโครงการของรัสเซีย แต่เมื่อความสัมพันธ์ 2 ประเทศร้าวฉาน จีนจึงดำเนินโครงการนี้ด้วยตนเองโดยใช้แรงงานชาวจีนกว่า 9,000 คน ใช้เวลา 8 ปี ก่อสร้างจนสำเร็จ
นำท่านเดินทางสู่ไท่ผิง (ประมาณ 4 ชม.)

18.00 น.

ถึงเมืองไท่ผิงรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ไท่ผิง TAIPING XUANYUAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ไท่ผิง – ขึ้นกระเช้าเขาหวงซาน – เที่ยวฝั่งซีไห่ เป่ยไห่ – ถุนซี – ถนนลี่หยาง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าหวงซาน นำท่านขึ้นกระเช้า (ไท่ผิง) ขึ้นสู่ยอดเขาในระดับความสูง 1,700 เมตร ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยป่าสนเขียวขจี ถึงสถานีบนเขา นำท่านเดินชมวิวโดยรอบที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก และก้อนหินรูปทรงแปลกตา เที่ยวชมทิวทัศน์บนเขาหวงซานฝั่งซีไห่ ซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของจีน ชมทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอดเก้ามังกร ยอดดอกบัว เขาหินบิน ความงดงามของทะเลหมอก พื้นที่ที่สวยงามที่สุดอยู่ที่ 1,664 เมตรจากระดับน้ำทะเล จากนั้นนำท่านขึ้นจุดชมวิวยอดเขากวงหมิงหรือยอดเขาสว่าง สูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,800 เมตร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบนเขา
ชมขึ้นฝั่งเป๋ยไห่ ชมยอดเขาลิง เขากบ ยอดเจ้าแม่กวนอิม ยอดสิบแปดอรหันต์ คล้องกุญแจคำมั่นสัญญา ฯลฯ
จากนั้นนั่งกระเช้าไฟฟ้า (YUNGU TELPHER) ลงจากยอดเขา เดินทางสู่เมืองถุนซี(ประมาณ 1 ชม)

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมถนนคนเดินลี่หยาง บรรยากาศเป็นเหมือนย่าน ติดต่อธุรกิจการค้าสมัยโบราณเป็นที่น่าสนใจของชาวต่างชาติที่มา     
พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า            

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ถุนซี – หมู่บ้านโบราณหงชุน – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ – พิพิธภัณฑ์อาหาร – ถนนโบราณถุนซี

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
นำท่านเดินสู่อำเภอยี่เสี้ยน ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม – บ้านโบราณหงกัง ชมหมู่บ้านโบราณหงชุน (宏村) หมู่บ้านหงชุน มีความหมายว่า “หมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่” ตั้งอยู่ในมณฑลอันฮุย (安徽省:an hui sheng ) อำเภออี (黟县:yi xian) หมู่บ้านแห่งนี้เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ประมาณปี 1131-1162  ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ผังเมือง ถนน สถาปัตยกรรม การตกแต่ง และระบบชลประทาน ทุกวันนี้ยังมีอาคารสมัยราชวงศ์หมิง และสมัยราชวงศ์ชิง เหลือตกทอดมาทั้งหมด 140 หลัง โดยอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดคือคฤหาสน์ของพ่อค้าเกลือชื่อว่าหวางติ้งกุ้ย (汪定贵:wang ding gui) คฤหาสน์ “เฉิงจื้อถัง” (承志堂:cheng zhi tang) สร้างในสมัยราชวงศ์        ชิงใน ปีค.ศ. 1855 นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน ศาลบรรพชน ที่ครอบคลุมทั้งเมือง ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นเอกรักษ์โดดเด่นของสิ่งที่ยังเหลืออยู่ หมู่บ้านหงชุนได้จดทะเบียนร่วมกันเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "หมู่บ้านโบราณในอานฮุยตอนใต้ ซีตี้และหงชุน" ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านชม วัดจือลู่ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบหมู่บ้านหงชุน เมืองหวงซานเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและสภาพแวดล้อมที่สดชื่นสร้างใหม่ในปี 2003 ตั้งอยู่ในอ่าวกลางภูเขาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมรูปแบบสถาปัตยกรรมทั้งในและต่างประเทศตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ถังรูปทรงสี่เหลี่ยมและความสูงของอาคาร 55.6 เมตรด้านหลังของมันเป็นเหมือนจมูกช้างภูเขาทางซ้ายเป็นเหมือนมังกรภูเขาด้านขวาเป็นเหมือนเสือขาวมีฉากกั้นสี่ชั้นและมีพระพุทธรูปสององค์นอนอยู่ข้างหน้า

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยไม้ไผ่ 

ชมพิพิธภัณฑ์อาหารมณฑลอานฮุย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ได้มีการเปิดพิพิธภัณฑ์อาหารอานฮุย ประชาชนเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาหารจีนมณฑลอานฮุย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพื้นที่จัดแสดงหกแห่งรวมถึงประวัติและที่มาของอาหารมณฑลอานฮุยลักษณะของส่วนผสมอาหาร Huizhou และวัฒนธรรมการจัดเลี้ยง Huizhou ฮุ่ยเจี่ยเซียไห่อาหารฮุ่ยโจวในทุกทิศทางเช่นเดียวกับอาหารถ้าคุณรู้เกี่ยวกับปลาสเตอร์เจียนตุ๋นตุ๋นคุณจะต้องมีชีวิตอยู่กับอาหารแสนอร่อยของมณฑลอานฮุยที่มีประวัติยาวนานนับพันปี ได้มีการกล่าวว่าจักรพรรดิเฉียนหลงไปที่ Jiangnan หกครั้งและคิดถึงแฟน ๆ ของ Huizhou ตอนนี้ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารในมณฑลอานฮุยคุณไม่จำเป็นต้องไปมองหาผู้เชี่ยวชาญเพียงไปที่พิพิธภัณฑ์อาหารจีนมณฑลอานฮุยใน Huangshan มณฑลอานฮุยเพื่อดูภาพรวมของอาหารโบราณในมณฑลอานฮุย! ไม่เพียง แต่มีความรู้มานานคุณสามารถเรียนรู้การทำอาหารมณฑลอานฮุยได้ในที่เดียว แต่คุณยังสามารถทานอาหาร Huizhou ได้อย่างแท้จริง

นำชมเมืองเก่าถุนซี ชมถนนโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีอายุกว่า 800 ปี ชมหมู่บ้านหง ชุมชนเล็กๆที่มีความเป็นตัวของตัวเอง รักษาวิถีดั้งเดิมที่ปฏิบัติเหมือนเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา ชมบ้านขุนนางในราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นบ้านที่ใหญ่และสวยที่สุดในถุนซี

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ถุนซี – หนานจิง – กำแพงโบราณนานกิง - ถนนฝูจื่อเมี่ยว – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินสู่หนานจิง (ประมาณ 4.5 ชั่วโมง) ชมทัศนียภาพสองข้างทาง

12.30 น.

ถึงหนานจิงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำท่านขึ้นไปชมกำแพงโบราณนานกิง หนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของนานกิง ที่แสดงถึง  ความรุ่งโรจน์ ในฐานะเมืองหลวงแห่งราชวงศ์หมิง ช่วงปี ค.ศ. 1368 -1421 สร้างในสมัยจูหยวนจาง ปฐม  กษัตริย์ราชวงศ์หมิง มีอายุเกือบ 600 ปี มีความยาวประมาณ 36 กม. สูง 12 เมตร ใช้เวลาในการสร้างถึง 21 ปี ใช้แรงงานกว่า 200,000 คน และใช้อิฐถึง 300 ล้านก้อน อิฐแต่ละก้อนจะสลักชื่อ คนทำเอาไว้ ถือเป็นกำแพงเมืองโบราณที่ยาวที่สุดในโลกขณะนี้ ในอดีตกำแพงเมืองนี้มีทั้งสิ้น 13 ประตู และมีเพียงบางแห่งที่ยังหลงเหลืออยู่ขณะนี้ เช่น ประตูเจ้ยฟัง ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆ บอกเล่าความเป็นมาของกำแพงเมืองนี้ผ่านรูปภาพ แผนที่และนิทรรศการ ให้ผู้เยี่ยมชมได้ย้อนวันวาน การเดินชมกำแพงเมืองนานกิง จึงเป็นเสมือนการย้อนเวลากลับไปยังยุคแห่งความเรืองรองของนานกิง ชื่นชมสถาปัตยกรรมโบราณที่สร้างขึ้นจากความอุตสาหะ

จากนั้นอิสระช้อบปิ้งที่ ถนนโบราณฝูจื่อเมี่ยว แหล่งช้อปปิ้งริมแม่น้ำฉิงหวย ที่คลาคล่ำไปด้วยนักเดินทางนักท่องเที่ยว ขนมพื้นเมืองแนะนำ บัวลอยถั่วแดง และแป้งคลุกงาทอด 

18.30

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร เดินทางไปสนามบิน 

23.10 น.

นำท่านเหิรฟ้ากลับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU2803

02.10 น.+1

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม 
-ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบินจีน / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
-ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
-ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
-ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท
 
ค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ
-ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (รวม 200 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป)
-ค่าทำหนังสือเดินทาง
-ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว
-ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
-ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
-ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%
หมายเหตุ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริงแต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

สำรองที่นั่ง  มัดจำ 10,000 บาทพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
**ครบ 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์**
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เงื่อนไข เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล หรือกรุ๊ปที่ต้องวางมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 15,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-19 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
-    ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
-       ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
-     1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
-         2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
-         3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง / พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน / ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว / รูปอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการหรือชุดนักเรียน ในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
-         4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
-         - เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
-     - เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมี
-         ลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
-     - เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
-         - สำเนาทะเบียนบ้าน
-         - ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                               
-         5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
-     6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
-         7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
-     8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
-         9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
-         10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
-         ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบเอง
-         11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
-         -ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
-         - หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
-     - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
-         12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign