เที่ยว 2 มณฑล (ซ่านซี+เหอหนาน)
ซีอาน-ลั่วหยาง-ไคเฟิง-เจิ้งโจว 6 วัน 5 คืน

เทศกาลดอกโบตั๋น+รถไฟความเร็วสูง

สถานที่ท่องเที่ยว
 • ซีอาน “กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก)”
 • ลั่วหยาง “ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมรถเล็ก)”
 • ลั่วหยาง “เทศกาลดอกโบตั๋น” ช่วงสงกรานต์
 • เจิ้งโจว “พิพิธภัณฑ์เหอหนาน”
 • กำแพงเมืองโบราณ มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี
 • วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ต้าเยี่ยนถ่า เจดีย์ห่านป่าใหญ่
 • ศาลไคเฟิงของท่านเปาบุ้นจิ้น (เปากงฉือ)
 • ไม่ลงร้านรัฐบาล
 • โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
 • ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเด็ก
วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรม
หรือเทียบเท่า
1 สุวรรณภูมิ – ซีอาน CZ362/3219 ???? XIAN HUA RONG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า
2 สุสานทหารหุ่นดินเผา – ตลาดอิสลาม – โชว์ราชวงศ์ถัง ???? ???? ???? XIAN HUA RONG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ต้าหมิงกง – กำแพงเมือง – รถไฟความเร็วสูง สู่ ลั่วหยาง ???? ???? ???? LUOYANG PENOY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ถ้ำประตูมังกร(รวมรถแบตเตอรี่) – วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่) – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู – ซินหมี่ ???? ???? ???? CHEREED HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ซินหมี่ – ไคเฟิง – ศาลไคเฟิง – ศาลามังกร – เจดีย์เหล็ก – เจิ้งโจว ???? ???? ???? HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า
6 พิพิธภัณฑ์เหอหนาน – กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ ???? ????  

     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
20-25 มีนาคม 63 31,900.- 6,500.- รวม
27 มีนาคม – 1 เมษายน 63 32,900.- 6,500.- รวม
3 – 8 เมษายน 63 37,900.- 6,500.- รวม
10 – 15 เมษายน 63 39,900.- 6,500.- รวม
12 – 17 เมษายน 63 39,900.- 6,500.- รวม
1 – 6 พฤษภาคม 63 34,900.- 6,500.- รวม
22 – 27 พฤษภาคม 63 32,900.- 6,500.- รวม
3 – 8 มิถุนายน 63 33,900.- 6,500.- รวม
19 – 24 มิถุนายน 63 32,900.- 6,500.- รวม
3 – 8 กรกฎาคม 63 32,900.- 6,500.- รวม
24 – 29 กรกฎาคม 63 33,900.- 6,500.- รวม
7 – 12 สิงหาคม 63 34,900.- 6,500.- รวม
28 สิงหาคม – 4 กันยายน 63 32,900.- 6,500.- รวม
11 – 16 กันยายน 63 31,900.- 6,500.- รวม
18 – 23 กันยายน 63 32,900.- 6,500.- รวม
9 – 14 ตุลาคม 63 35,900.- 6,500.- รวม
13 – 18 ตุลาคม 63 35,900.- 6,500.- รวม
23 – 28 ตุลาคม 63 35,900.- 6,500.- รวม

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-ซีอาน

05.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน

08.40 น.

ออกเดินทางไปนครซีอาน โดยเที่ยวบินที่ CZ 362 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กวางเจา ไม่ออกนอกสนามบิน

12.25 น.

ถึงสนามบินกวางเจา รอต่อเครื่องเดินทางสู่ซีอานว (กระเป๋าเช็คตรงไปซีอาน)

14.35 น.

ออกเดินทางสู่นครซีอาน โดยเที่ยวบิน CZ 3219

17.00 น.

เดินทางถึงนครซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศา สตร์ ยาวนานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและ วัฒนธรรม  ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ      มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

19.00 น.

นำท่านรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ XIAN HUARONG INTERNATIONAL HOTEL หรือ SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ซีอาน-สุสานทหารม้า-ตลาดอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง เกี๊ยวซีอาน

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
เดินทางสู่ตำบล “หลินถ่ง” ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม นำชมสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) { แวะชมโรงงานตุ๊กตาดินเผา เป็นตุ๊กตาดินเผาที่จำลองจากของจริงแต่ทำขนาดเล็กลง 

นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน ใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
เดินทางกลับเข้าตัวเมือง  อิสระช้อบปิ้งที่ตลาดอิสลาม เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่างๆ

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *ชิมอาหารเกี้ยวขึ้นชื่อของซีอาน
นำชมโชว์ราชวงศ์ถังอันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ

พักที่ XIAN HUARONG INTERNATIONAL HOTEL หรือ SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-พิพิธภัณฑ์ต้าหมิงกง-กำแพงโบราณ-รถไฟด่วนสู่ลั่วหยาง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมเมืองซีอาน ผ่านชมหอระฆังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน มีระฆังแขวนไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีนสร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่าตั้งแต่ราชวงศ์หมิง-ซิง

เดินทางสู่วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ต้าเยี่ยนถ่าเจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด  {  แวะซื้อผ้าไหมจีนสินค้า OTOP คุณภาพดี

ชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ “พระราชวังต้าหมิงกง” คือการขุดพบที่ตั้งของพระราชวังโบราณสมัยราชวงศ์ถัง “ต้าหมิงกง” ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 634 โดยพระบรมราชโองการของหลี่ซื่อหมิง ฮ่องเต้เรืองอำนาจแห่งราชวงศ์ถังในยุคที่นครฉางอาน (ซีอาน) รุ่งเรืองสุดๆ เป็นศูนย์กลางอารยะธรรมและศูนย์กลางการค้าขายระหว่างประเทศ เชื่อกันว่า 17 จาก 21 ฮ่องเต้ ในสมัยราชวงศ์ถังได้ใช้พระราชวังต้าหมิงกงเป็นที่ประทับต่อเนื่องมานานนับ 200 ปี กาลเวลาที่ผันเปลี่ยนหลากยุคหลายสมัยนับพันปี ทำให้ไม่มีใครรู้ว่า “ต้าหมิงกง” เดิมเคยมีที่ตั้งอยู่ตรงไหน จนมีการขุดพบแนวที่ตั้งกำแพงวังรัศมี 3.2 กิโลเมตรใจกลางนครซีอาน จึงทราบว่า“ต้าหมิงกง” ในอดีตจึงมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังแวร์ซายย์ 3 เท่า มีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังต้องห้ามกู้กงในนครปักกิ่ง 4.5 เท่า  และมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังเครมลินถึง 12 เท่า นี่คือความยิ่งใหญ่ของพระราชวังโบราณในสมัยกว่าพันปีของราชวงศ์ถัง นำท่านเข้าชมในส่วนพิพิธภัณฑ์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมความรุ่งเรืองด้านสถาปัตยกรรมโบราณ พร้อมชมภาพยนตร์ IMAX 3D (ราคารวมค่ารถแบตตารี่)

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี  กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กม. ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2  กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม. สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วย ผ่านชมหอระฆังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน ซึ่งนับเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แขวนระฆังไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีน สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่า ตั้งแต่ราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ซิง 

โดยรถไฟความเร็วสูง (หัวจรวจ)ที่มีความเร็วสูงสุด 350 กม. ต่อชั่วโมง ขบวนที่ G 1880 (16.23-17.58.หรือ G1832 16.59-18.31 น. หรือขบวนที่มีเวลาใกล้เคียงกัน) นำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เป็นที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน”โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราช ทานนามเมืองว่า “นครเสินตู” มีความหมายว่า “เทพนคร”

ค่ำ

เดินทางถึงลั่วหยาง นำท่านรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ LUO YANG PENOY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาวลบ

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ลั่วหยาง-ถ้ำหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชม ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮ่องเฮา เคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก เพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นำชมวัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลัก **จากนั้นนำท่านเดินสู่เติ้งฟง ประมาณ 1.5 ชม.

13.00 น.

รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองเติ้งฟง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย 
นำท่านเข้าชมวัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นชมการแสดงกังฟูที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน  **จากนั้นเดินทางสู่อำเภอซินหมี่

ค่ำ

ถึงซินหมี่ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ CHEREED HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาวบวก     

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ซินหมี่-ไคเฟิง-ศาลไคเฟิง-ศาลามังกร-เจดีย์เหล็ก-เจิ้งโจว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ไคเฟิงเป็นเมืองเก่าแก่ เคยเมืองหลวง 7 ราชวงศ์นับตั้งแต่ยุคจ้าน กว๋อและรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีเนื้อที่ 900 คารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.9 ล้านคน

นำชม ศาลไคเฟิงของท่านเปาบุ้นจิ้น (เปากงฉือ) ที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม จนเป็นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ ชมห้องพิจารณาคดีที่มีที่ตัดหัวสุนัข หัวเสือ และหัวมังกร ชมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาฯ สูง 2.5 เมตร
นำชม ศาลามังกร (หลงถิง) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1692 ในสมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง (กรุ๊ปที่มาไคเฟิงในระหว่างวันที่ 18 ต.ค.-18 พ.ย. จะได้ชมเทศกาลดอกเบญจมาศซึ่งจัดที่ศาลามังกรหลงถิง)

12.00 น.

นำชม เจดีย์เหล็ก (เถียถ่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาด 13 ชั้น สูง 54.6 เมตร รูปทรง 8 เหลี่ยม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1049 โดยลักษณะภายนอกใช้กระเบื้องหลากสีมาประติดประต่อห่อหุ้มจนมีความสวยงามโดดเด่น

นำท่านเดินสู่เจิ้งโจว (ประมาณ 1.5 ชม.) เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะต่างๆเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน เจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

ค่ำ

ถึงเจิ้งโจว รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เจิ้งโจว-พิพิธภัณฑ์เหอหนาน-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชม พิพิธภัณฑ์เหอหนาน 1 ใน 3 พิพิธภัณฑ์หนาดใหญ่ที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ 1,300,000 ชิ้น คิดเป็น 1 ใน 8 ของโบราณวัตถุที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดทั่วประเทศจีน แต่ถ้าพิจารณาจากมูลค่าทางวัฒนธรรมแล้ว พิพิธ ภัณฑ์เหอหนานเป็นรองก็แต่พิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณ ที่กรุงปักกิ่งเท่านั้น ชมเครื่องทองสัมฤทธิ์ที่มีอายุ 4,000 ปี ชม "หย่งจง" เครื่องดนตรีโบราณ 7 บันไดเสียง ที่มีส่วนประกอบ 26 ชิ้น ชิ้นเล็กที่สุดหนัก 2.8 กิโลกรัม ชิ้นใหญ่ที่สุดหนัก 152.8 กิโลกรัม ใช้บรรเลงดนตรีในพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษหรือพระราชพิธีเลี้ยงรับรองของพระราช สำนัก ชมดาบเหล็กที่เชื่อว่าเป็นดาบด้ามแรกของจีน ที่ใช้ช่างฝีมือขั้นเทพในการนำต่างหินต่างธาตุมาประกอบเป็นดาบด้ามเดียว ภายนอกเป็นหยก ภายในเป็นทองเหลือง ตัวดาบเป็นเหล็ก ระหว่างด้ามกับตัวดาบประดับด้วยพลอย พิพิธภัณฑ์เหอหนานยังเก็บภาพมังกรเปลือกหอยที่มีประวัติยาวนาน 6,500 ปี ขุดพบที่สุสานในเมืองผู่หยาง มณฑลเหอ หนาน นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า เจ้าของสุสานอาจจะเป็นฝูซี บรรพบุรุษของมนุษย์ตามเทพนิยายของจีนหรือหวงตี้บรรพบุรุษของชาติจีนก็เป็นได้ (พิพิธภัณฑ์ปิดทุกวันจันทร์)

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หรือ บริการชุด MAC DONALD หรือชุด KFC

12.30 น.

นำท่านไปสนามบิน 

16.00 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CZ3079

19.20 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
หมายเหตุ
* รายการอาจมีการสับเปลี่ยน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ครบ 15 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไปกับกรุ๊ป ดูแลคณะตลอดการเดินทาง
* บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว
* ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
* เที่ยวบินภายในมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบิน
* อาจมีการเปลี่ยนเส้นทางเป็นเข้าซีอาน/ออกเจิ้งโจว หรือแจ้ง ให้ทราบในเวลากระชั้นชิดท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งเพราะหากมีความเสียหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

อัตรานี้รวม  
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-กวางเจา-ซีอาน//เจิ้งโจว-กวางเจา-กรุงเทพฯ สายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
ชุดภาษีตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย+จีน)
ค่าบริการไม่รวม        
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์(รวม 250 หยวน)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 • ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
สำรองที่นั่ง   1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 2.  ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วันเงื่อนไข หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เงื่อนไขการยกเลิก 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล หรือกรุ๊ปที่ต้องวางมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 15,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-19 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
 • ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
 • ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หมายเหตุ หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
 • 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
 • 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
 • 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง / พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน / ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว / รูปอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการหรือชุดนักเรียน ในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
 • 4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • - เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
 • - เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมี
 • ลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
 • - เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน
 • - ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                                
 • 5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 • 6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 • 7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 • 8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
 • 9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • 10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบเอง
 • 11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
 • -ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
 • - หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 • - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 • 12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign