2 มหานครสุดยิ่งใหญ่แดนมังกร
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน
12 – 17 เมษายน 63 / การบินไทย
สถานที่ท่องเที่ยว

     

กำหนดวันเดินทาง
หมายเหตุ * การเดินทางโดยรถไฟ ท่านจะต้องลากสัมภาระของตัวเองจนถึงขึ้นรถไฟ ไม่มีเจ้าหน้าอำนวยความสะดวกแก่ท่าน **กระเป๋าใบใหญ่มาก ไม่เหมาะที่จะใช้เดินทางด้วยรถไฟ เพราะไม่มีที่วางสัมภาระเพียงพอ กระเป๋าล้อลากคันชักขนาดกลาง เป็นกระเป๋าที่สะดวกที่สุด ในการที่ท่านจะเข็นผ่านเอ็กซเรย์ และขึ้น-ลงบันไดเลื่อน
 
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
12-17 เมษายน 2563 36,900.- 6,000.- รวมแล้ว

ราคารวม *ค่าตั๋วเครื่องบิน *รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  หมายเหตุ  รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ / ครบ 15 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ - ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (รวม 200 หยวน)
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง

21.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะ (D) เคาเตอร์สายการบินไทย (เข้าประตู 2-3)

23.50 น.

ออกเดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 674 (บริการอาหาร & เครื่องดื่มบนเครื่อง)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ปักกิ่ง-จัสตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-วัดลามะ-กายกรรมปักกิ่ง

05.30 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง TERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 43 ล้านคนในปีแรก และเพิ่มเป็น 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผู้ออกแบบสนามบินแช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง) สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้นที่สุด นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

07.30 น.

นำท่านเดินทางไปภัตตาคาร รับประทานอาหารเช้า
หลังอาหาร นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง

นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม กู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา

13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านไหว้พระที่วัดลามะ หรือพระราชวังยงเหอกง ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น องค์ชายสี่แห่งราชวงศ์ชิง และเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลง ต่อมาได้ต่อเติมสร้างเป็นวัดลามะ นำท่านนมัสการองค์พระพุทธเจ้าปรางค์อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นสิริมงคล ชมพระพุทธรูปไม้แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตร แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมทั้งต้น ยาว 33 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร ใช้เวลาในการแกะสลักกว่า 10 ปี ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นพระสลักจากไม้จันทร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร **เมนูอาหารแต้จิ๋ว    
หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
ที่พัก WANSI HOTEL หรือ FU YONG YU LONG INTERNATIONAL HOTEL หรือที่พักระดับเดียวกัน 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ปักกิ่ง- หอฟ้าเทียนถาน-ร้านยางพารา-ตลาดหงเฉียว-ถนนหวังฝู่จิ่ง-HEMA FRESH SUPERMAKET

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง  
** แวะร้านยางพารา ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าและของใช้ต่างแปรรูปมาจากผลิตภัณฑ์ยางพาราทั้งสิ้น หากสนใจสินค้าก็สามารถให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
แวะช้อบปิ้งที่ ตลาดหงเฉียว เลือกซื้อสินค้าแบรนเนม ราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา
แล้วส่งท่านช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดิน “หวังฝูจิ่ง” ย่านการค้าหวังฝูจิ่ง แหล่งรวมสินค้านานาชนิด
นำท่านสู่ซุปเปอร์มาร์เก็ต เหอหม่าเฟรสที่ไฮเทดที่สุดของ “อาลีบาบา” มีสินค้าหลากหลายทุกกลุ่มแคทิกอรี่อุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ผักสด เหล้าไวน์ อาหารทะเลสดๆเป็นๆ ฯลฯ และยังมีมุมปรุงอาหารที่สามารถนำเอาอาหารหรือผักสดๆไปปรุงและรับประทานได้ทันทีในร้าน

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
พักที่  WANSI HOTEL หรือ FU YONG YU LONG INTERNATIONAL HOTEL หรือ HOLIDAYINN EXPRESS หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ร้านผีเซี๊ยะ-พระราชวังฤดูร้อน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมกำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านแวะร้านผีเซี๊ยะ  
ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน

นำท่าน ถ่ายรูปสนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดาน และผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยู่ภายในรั้วกำแพงสีเทาเขียว ** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำภายนอกในระยะที่รถสามารถทำได้ (ไม่เข้าด้านใน / ไม่มีค่าบัตร)

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ WANSI HOTEL หรือ FU YONG YU LONG INTERNATIONAL HOTEL หรือ HOLIDAYINN EXPRESS หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ปักกิ่ง-รถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-รถไฟใต้น้ำ-ถนนนานจิง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่สถานนีรถไฟ โดยรถไฟความเร็วสูงตัวใหม่ล่าสุด เริ่มเปิดวิ่งปลายเดือนมิถุนายน 2554 มีความเร็วสูงสุด 300 กม./ชั่วโมง Electric Multiple Units (EMU) Train, ขบวนที่.......ในระยะทาง
 1,463 กิโลเมตร ในเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง       
หมายเหตุ ขบวนรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าจองได้ขบวนรถไฟ ที่มาถึงเซี่ยงไฮ้ 12.00 – 13.00 น.อาหารกลางวัน วันนี้จะจัดที่ภัตตาคารในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ แต่ถ้าขบวนรถไฟมาถึงช้าว่านั้นจะจัดอาหารเที่ยงแบบกล่องบริการให้บนรถไฟ
........ น.         เดินทางถึงสถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้ ทุกท่านจะต้องลากสัมภาระของตัวเอง ตั้งแต่ลงจากรถไฟ จนถึงรถบัส

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ 
นำท่านสู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านชมเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป         

นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้าใต้น้ำ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ มีความยาว 646.70 เมตร รถรางขบวนนี้สามารถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวได้ถึงชั่วโมงละ 5,280 คน ตื่นตากับเทคโนโลยี่ไฮเทคของจีนที่คุณนึกไม่ถึง

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ (Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูด้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝั่งของนานจิงลู่ เป็นที่ตั้งของร้านค้ามากมาย มีทั้งร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ภัตตาคารหรู ร้านจิวเวลรี่ชื่อดัง ทั้งร้านที่เป็นของคนจีนท้องถิ่น และของต่างชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ด มีตั้งแต่ ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut ร้านไอศครีม   ** นำชมโรงงานผลิตผ้าไหมจีน สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ แหล่งผลิตผ้าไหมที่ดีที่สุดของจีน ชมความละเอียดอ่อนของผ้าไหม ชมการเย็บปักถักร้อย เลือกซื้อผ้าห่มรังไหมคู่ที่ห่มเย็นในหน้าร้อนและห่มอุ่นในหน้าหนาวในราคาที่ถูกกว่าราคานำเข้าในประเทศไทย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  HOLIDAY INN HOTEL หรือ NEW HONGQIAO HOTEL  เทียบเท่า 4 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เซี่ยงไฮ้-ร้านสตาร์บั๊ค-ซินเทียนตี้-ร้านยา-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทาสู่ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สำหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น     

นำท่านไปชมเขต ซินเทียนตี้ "Xintiandi…yesterday meets tomorrow in Shanghai today." แหล่งผับที่คึกคักสว่างไสวมีชีวิตชีวา ตัวอาคารสร้างแบบเก่าดูคลาสสิค เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของคนรุ่นใหม่ วัยรุ่นเซี่ยงไฮ้ และชาวต่างประเทศ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มที่สั่งในผับ)
นำท่านชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  แล้วเดินทางไปสนามบิน

17.15 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน TG665

21.00 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าวีซ่าเดี่ยว 800 บาท / ค่าภาษีสนามบินไทย *ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * ค่าค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ** ค่าธรรมเนียม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามจริง

อัตรานี้ไม่รวม 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น หยวน และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  (รวม 200 หยวน)


เงื่อนไข หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

*หากทางจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ต้องทำวีซ่าเดี่ยว4วันทำการ เก็บเพิ่มท่านละ 950 บาท

สำรองที่นั่ง  มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการ
เดินทาง 15 วันไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

หมายเหตุ เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกหลังการวางมัดจำ หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน – หักค่าใช้จ่ายไว้  10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน -เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ /ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง / พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน / ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว / รูปอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง

4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมี
ลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                           
5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบเอง
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign