OSAKA KYOTO NABANA NO SATO
ทัวร์ณี่ปุ่น ซุปตาร์ เปิดท้ายไฟกระพริบ 5 วัน 3 คืน
สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง 
มกราคม - มีนาคม 63
 
สถานที่ท่องเที่ยว
ไฮไลท์!!  Nabana no Sato ชมเทศกาลแสงสี อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
วัดทองคินคะคุจิ เมืองหลวงเก่าเกียวโต 
ศาลเจ้าเฮอัน สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น
ลานสกีบิวะโกะวัลเลย์  เพลิดเพลิน กับกิจกรรมพร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน 
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมหมู่บ้านมรดกโลก Little Edo
ย่านซาคาเอะ (Sakae Shopping) เเละชินไซบาชิ (Shinsaibashi) 
เมืองโอซาก้า (Osaka) เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2ประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น 
เมืองนาโกย่า (Nagoya) เมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  
ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์
ซันมาชิซูจิ (Sanmashi Suji) หมู่บ้านอนุรักษ์ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย

     


กำหนดวันเดินทาง
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ
07-11 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C - 11°C
08-12 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C - 11°C
09-13 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C - 11°C
10-14 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C - 11°C
11-15 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
12-16 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
13-17 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
14-18 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
15-19 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
16-20 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
17-21 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
18-22 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
19-23 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
20-24 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
21-25 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
22-26 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
23-27 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
24-28 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
25-29 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
26-30 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
27-31 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
01-05 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
02-06 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
03-07 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
04-08 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
05-09 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
06-10 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
07-11 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
10-14 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
11-15 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
12-16 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
13-17 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
14-18 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
15-19 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
16-20 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
17-21 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
18-22 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
19-23 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C
20-24 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- 1°C - 11°C
21-25 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C
22-26 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C
23-27 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C
24-28 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C
25-29 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C
26 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C
27 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C
28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C
29 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C
01-05 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C
02-06 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C
03-07 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C
04-08 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C
05-09 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C
06-10 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C
07-11 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C
09-13 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C
10-14 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C
11-15 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C
12-16 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C
13-17 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C
14-18 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C
15-19 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+
** ปล. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป**
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

22.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

 

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า - ชมงานประดับไฟ ณ หมู่บ้าน นาบานะ โนะ ซาโตะ - เมืองนาโกย่า

01.15 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612

08.40 น.

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ
จากนั้นเดินทางสู่เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมยุคสมัยเอโดะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)นำท่านสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต จากนั้น 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกลจากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคชูบุ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกบนเกาะฮนชู เป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจิและเป็นหนึ่งในเมืองท่าหลักของญี่ปุ่น ปัจจุบันจัดเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญ เป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต์, ยานอวกาศ, เครื่องจักร, เซรามิก ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจให้ท่านมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นำท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์!!! ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ำ (Water Illumination) นำท่านสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

เย็น

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เมืองนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ผ่านชม อาคารทาคายาม่า - หมูบ้านชิราคาว่า – เมืองนาโกย่า - อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์  เยือน ซันมาชิซูจิ (Sanmashi Suji) หมู่บ้านอนุรักษ์ ที่ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นำท่านเดินเล่น ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทำหน้าที่เป็นสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจำภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสี่อทาทามิที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ท่าน)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า กัชโช มีความหมายว่า พนมมือ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก เดินทางกลับ เมืองนาโกย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง)

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่  TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE  เทียบเท่าระดับเดียวกัน
หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ที่นี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เมืองนาโกย่า – ลานสกีบิวะโกะ วัลเลย์ - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานสกีบิวะโกะวัลเลย์ (Biwako Valley Ski Resort) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นลานสกีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงด้วยหิมะคุณภาพดีและเส้นทางสกีที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงเส้นทางสกีสำหรับนักสกีมือใหม่ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะที่ลานสกีโฮไรพาโนรา ที่ได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษเพราะเป็นลานสกีที่สามารถสนุกสนานกับการเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดและชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบบิวะ (Lake Biwa) ไปพร้อมๆ กันได้ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าอุปกรณ์บนลานสกี ค่ากระเช้าและชุดอุปกรณ์กันหนาว **หมายเหตุ ทั้งนี้ในฤดูหนาวบางวันสภาพภูมิอากาศอาจไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง การขึ้นเขาเล่นสกี รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนสถานที่เล่นสกี หรือปรับโปรแกรมสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นเดินทางสู่เมืองโอซาก้า (Osaka) เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสามนครเคฮันชิง ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซบนเกาะฮนชู เป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองที่มีสถานะเป็นนครโดยข้อบัญญัติรัฐบาลญี่ปุ่น     นำท่านช้อปปิ้ง ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์โปซิตี้ ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้
1.  NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนองานศิลปะ และยังให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด
2.    Osaka English Village ชุมชนสำหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา
3.  Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่จะทำให้คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด
4.    Orbi สถานที่แห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ
5.   ANIPO สวนสนุกที่เครื่องเล่นหลายอย่างถูกออกแบบให้เด็กๆสามารถเล่นพร้อมกับพ่อแม่ได้ ทำให้เด็กๆไม่กลัวและสนุกสนานร่วมกันได้ทั้งครอบครัว 
6.    Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซ
7.    Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิดของการ์ตูนดัง Shaun the Sheep เด็กๆจะได้สนุกสนานในแบบฟาร์มเลี้ยงแกะในทุ่งกว้าง ทั้งวิ่งเล่นกับตัวการ์ตูนแกะ Shaun และห้อยโหนชิงช้าเถาวัลย์แบบทาร์ซาน 
8.  LaLaport EXPO CITY ศูนย์การค้าที่รวมสินค้าทุกอย่างทุกประเภททั้งของญี่ปุ่นและจากนานาชาติทั่วโลก ไม่เพียงแต่แบรนด์เนมชื่อดังราคาหรู แต่ยังมีทั้งร้าน 100 เยนอย่าง Daiso, ร้าน 3coin ที่สินค้าทุกอย่างราคา 300 เยน
นำท่านสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก ความงดงามของปราสาท ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความสนใจที่จะมาเยือนและชมตลอดทั้งปี 

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก FUJIYA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
หลังอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ตามอัธยาศัยบริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบ Set box

09.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613

13.50 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร์
 
 
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านั้น*
** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
ü  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
ü  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
ü  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
ü  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
ü  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
ü  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
ü  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
×     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
×     ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
×         หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
×         ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
×         ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
×         ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
×         ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 
เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไข เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :
«   มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
«  ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
·         หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
·         หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
·     เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
·         หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
·         ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
·         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนทั้งหมด
·         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด
·         ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน
·     กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1.      ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2.    สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3.      ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
4.      กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.      หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
2.      กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3.      ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.    เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
2.     ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4.     บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5.     บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.     เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7.    รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.    การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
9.     กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11.  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12.  กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13.  สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14.  บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 3ขวด
15.  การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign