ปักกิ่ง-เฉิงเต๋อ-สงกรานต์ 5 ดาว 
Thai Airways 6 วัน 4 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
บินตรงสู่กรุงปักกิ่ง เฉิงเต๋อ วัดผู่หนิง
-พระราชวังไกลกังวล 
-เมืองโบราณกู๋เป่ย
-กำแพงเมืองจีน (ด่านซือหม่าไถ)
-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
-พระราชวังต้องห้าม
-หอฟ้าเทียนถาน
-วัดลามะ
-พระราชวังฤดูร้อน
-ชมสนามรังนก
-พักโรงแรม5ดาว
-ชวนชิม ! เป็ดปักกิ่ง ต้นตำหรับ เมนูอาหารแต้จิ๋ว
-ชวนชิม ! สุกี้สมุนไพร น้ำจิ้มไทยรสจัด
-อร่อยไม่อั้น บุฟเฟ่มองโกเลีย BBQ SHABU SHABU

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่า
12 – 17 เม.ย. 2563 46,900.- 9,000.- รวมวีซ่าเดี่ยว
ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท *รวมภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน รวม 2,100 บาท * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว
หมายเหตุ ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (รวม 200 หยวน) / รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวนและ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบ สุวรรณภูมิ

21.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะ (D) เคาเตอร์สายการบินไทย (เข้าประตู 2-3)

23.50 น.

เดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 674 (บริการอาหาร & เครื่องดื่มบนเครื่อง)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – เฉิงเต๋อ – วัดกวนอิม – พระราชวังฤดูร้อนเฉิงเต๋อ - เมืองโปราณกู่เป่ย

05.30 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปักกิ่ง TERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 43 ล้านคนในปีแรก และเพิ่มเป็น 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)

07.00 น.

นำท่านเดินทางไปเฉิงเต๋อ (3 ชั่วโมงทางด่วน) ระว่างทางท่านจะได้สัมผัสทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามตลอดเส้นทาง ภายในเมืองเฉิงเต๋อ มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมชาวฮั่นและชนกลุ่มน้อยเข้าด้วยกัน มีเขตพระราชฐานอันกว้างใหญ่ มีหมู่เจดีย์สวยงาม รอบๆเขตพระราชฐานมีวัดชั้นนอกทั้งแปดรายล้อม แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 6 วัดเท่านั้น (อาหารเช้าแบบกล่องชุด KFC หรือ ชุด MCDONALD )
ถึงเฉิงเต๋อ นำท่านไปไหว้พระที่วัดผู่หนิงซื่อ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือองค์ใหญ่ ที่แกะสลักจากไม้ต้นเดียวที่งดงามและสูงที่สุดในประเทศจีน แล้วเดินทางกลับกรุงปักกิ่ง

12.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชมพระราชวังไกลกังวลปี้สู่ซานจวง ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง เป็นสถานที่พักผ่อนและล่าสัตว์ของจักรพรรดิ์เฉียนหลง ภายในพระราชวังแบ่งออก เป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ออกแบบเป็นพระตำหนักที่ประทับ อีก 3 ส่วนเป็นพื้นน้ำและภูเขาซึ่งได้จำลองความสวยงามของสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงทั่วจีนมาไว้ที่นี่ เช่น ทิวทัศน์ภาคใต้แห่งดินแดนเจียงหนาน ความสวยงามของท้องทุ่งมองโกเลีย และป่าเขาในเขตตงเป่ย (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นต้น
จากนั้นเดินทางสู่เมืองโบราณกู๋เป่ย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชมเมืองโบราณกู่เป่ย ยามราตรีอยู่ด้านหน้ากำแพงเมืองจีนด่าน ซือหม่า สร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ริมน้ำ เต็มไปด้วยอาคารเก่าๆอย่างมีเอกลักษณ์ สร้างขึ้นมาจากการบูรณะย่านชุมชนที่ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่สมัยอดีต เมื่อก่อนเคยเป็นที่อาศัยของคนที่คอยดูแลกำแพงเมืองจีนในส่วนนี้อยู่ภายในฝั่งด้านในของกำแพง มีซากโบราณสถานเหลืออยู่เขาก็เลยพยายามสร้างเมืองขึ้นมาใหม่กลายเป็นสถานท่องเที่ยวและที่พักแรมสำหรับคนที่มาเที่ยวกำแพงเมืองจีนแล้วอยากถือโอกาสเที่ยวชมอย่างอื่นไปด้วย เช่นน้ำพุดนตรี การแสดงที่ใช้เทคโนโลยีอันก้าวหน้าของจีนมาให้ชมอย่างตื่นตาตื่นใจ โดยเทคนิคนี้สามารถเคลื่อนตึกได้ทั้งหลังแบบ 3D เลยทีเดียว
ที่พัก GU BEI LIGHT HOTSPRING RESORT หรือเทียบเท่า 5 ดาว
** ท่านสามารถ แช่น้ำแร่ที่โรงแรมได้แต่ท่านต้องเตรียมชุดว่ายน้ำไปเอง โดยแบ่งบ่อน้ำแร่ออกเป็นชาย และ หญิง (หากท่านใดหิว สามารถออกไปเดินหาของกินบริเวณ Street Food ที่เปิดจนถึงตี 4 ได้)

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: กู่เป่ย – กำแพงด่านซือหม่าไถ – ปักกิ่ง – โชว์กายกรรม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านขึ้นกระเช้า ไปชมกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (司马台长城) เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีนเนื่องจากตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชันทำให้ทิวทัศน์สวยงามมาก กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถตั้งอยู่ในอำเภอมี่หยุน (密云) ซึ่งเป็นอำเภอทางตอนเหนือสุดของปักกิ่ง กำแพงในส่วนของด่านซือหม่าไถมีความยาวทั้งหมด 5.6 ก.ม. ประกอบไปด้วยป้อมทั้งหมด 36 ป้อม โดยแบ่งเป็นฝั่งตะวันตก 19 ป้อม ฝั่งตะวันออก 16 ป้อมโดยระหว่าง 2 ฝั่งไม่ได้ต่อเนื่องกันแต่มีแม่น้ำสายเล็กๆกั้นกลางอยู่ความจริงแล้วเมื่อก่อนเคยเชื่อมต่อกันแต่ว่าพังไปตามธรรมชาติส่วนที่เปิดให้เข้าชมทั่วไปมีแค่ฝั่งตะวันออก ส่วนฝั่งตะวันตกเข้าไปไม่ได้ ฝั่งตะวันออกที่เปิดนี้ก็เปิดให้เข้าชมได้เพียงแค่ 10 ป้อมเท่านั้น

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางกลับปักกิ่ง (2 ชั่วโมง)
ช้อปปิ้งอิสระที่ถนนคนเดินถนนหวังฝู่จิง

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
พักที่ WANDA REALM HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ปักกิ่ง – เทียนอันเหมิน – วังโบราณกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – ถนนหวังฝูจิ่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง
นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้ามกู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินเล่น The place เป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่สไตล์จีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ “The place” หรือซื่อเม่าเทียนเจียตั้งอยู่บนถนนตงต้าเฉียวลู่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดังอาทิเช่นZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นต้นนอกจากเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วสถานที่แห่งนี้ท่านยังจะได้ชมเพดานจอLCD ขนาดหรือท้องฟ้ายักษ์ที่ไม่มีให้เห็นที่ใดในโลกเป็นจอLCD ขนาดความพักที่ WANDA REALM HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: พระราชวังฤดูร้อน – วัดลามะ – หมู่บ้านโบราณทะเลสาบโห่วไห่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสูชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำชมวัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่ ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต อันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัด นี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ ของล้ำค่าในวัดลามะคือพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยู่ในวิหารว่านฝูเก๋อ ซึ่งเป็นวิหารที่สูงใหญ่ที่สุดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชั้น ก่อ ด้วยไม้ทั้งหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใต้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค์มี                    น้ำ หนักประมาณ 100 ตัน ได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอมต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จากนั้นนำท่านเดินชม ทะเลสาบโห่วไห่ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ตั้งอยูใจกลางกรุงปักกิ่ง อยู่ในย่านท่องเที่ยวปักกิ่ง ที่มีร้านอาหาร ผับ บาร์เรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ละร้านก็ได้ตกแต่งในแบบของตนเองได้เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะร้านกาแฟสตาร์บัค ที่ออกแบบตกแต่งในสถาปัตยกรรมจีน โดยทะเลสาบแห่งนี้ ได้ถูกขุดขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน หรือในราวศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระราชวังต้องห้าม เป็นหนึ่งในสามทะเลสาบ สือว่าไห่ คือ ชีไห่ โห่วไห่ และ เฉียนไห่ ซึ่งทะเลสาบโห่วไห่จะอยู่ตรงกลางระหว่างสองทะเลสาบ โดยขุดขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าจากคลองขุดเข้ามายังพระราชวังต้องห้าม นอกจากจะได้ชมทัศนียภาพทั้งสองข้างทางของทะเลสาบโห่วไห่แล้ว ยังจะได้เห็นสะพานโบราณ ที่จะอยู่ตามจุดเชื่อมต่อระหว่างแต่ละทะเลสาบอีกด้วย โดยจะแกะสลักหินเป็นรูปสัตว์ในวรรณคดีนอนเฝ้าอยู่ในทุกสะพานซึ่งกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปักกิ่ง

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  *อาหารพิเศษ บุพเฟ่มองโกเลีย BBQ SHABU SHABU 
พักที่ WANDA REALM HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ปักกิ่ง–ผ่านชมสนามกีฬา – ถนนเฉียนเหมิน – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ผ่านชม สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก           “โคลอส         เซี่ยม” ความจุ 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอก         คล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุ   โปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำภายนอกในระยะที่รถสามารถทำได้ (ไม่เข้าด้านใน / ไม่มีค่าบัตร)
ท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (QIANMEN STREET) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิ่ง เปิดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนนมีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง
นำท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น 

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

17.05 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน TG 615

21.15 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. / ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท/ ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR), ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)
อัตรานี้ไม่รวม  ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด / ค่าวีซ่าด่วน – ค่าวีซ่าเดี่ยว และในกรณีที่จีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่านหรือวีซ่ากรุ๊ปจะต้องทำวีซ่าเดี่ยวที่กรุงเทพฯแทน / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (รวม 200 หยวนต่อลูกค้าหนึ่งท่าน)
สำรองที่นั่ง   มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ


เงื่อนไข เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล หรือกรุ๊ปที่ต้องวางมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 15,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-19 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
 • ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
 • ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
 • 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
 • 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
 • 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง / พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน / ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว / รูปอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการหรือชุดนักเรียน ในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
 • 4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • - เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
 • - เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมี
 • ลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
 • - เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน
 • - ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                              
 • 5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 • 6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 • 7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 • 8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
 • 9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • 10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบเอง
 • 11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
 • -ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
 • - หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 • - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 • 12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign