ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย พรีเมี่ยม 5 ดาว
มหัศจรรย์ดาวล้านดวง จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวาง ถงเหริน
6 วัน 5 คืน / ไม่เข้าร้านช๊อปปิ้ง / Vietjet Air
เดินทางเมษายน 2563 สงกรานต์
สถานที่ท่องเที่ยว
ไฮไลท์โปรแกรม
  • บินตรงจากกรุงเทพสู่ถงเหริน (เที่ยวบินเหมาลำ สายการบินเวียดเจ๊ด แอร์เวย์
  • เที่ยวครบไฮไลท์ กับ 3 แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต  จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองถงเหริน
  • ไม่เสียเวลากับการแวะร้านยา ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา อีกต่อไป
  • เที่ยวครบกว่า จ่ายคุ้มกว่า ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทาง
  • ใช้เวลาเต็มที่กับการเที่ยวชม ถ่ายภาพ ไม่เร่งรีบแบบชะโงกทัวร์
  • โปร่งใสน่าเชื่อถือ ไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้น
  • รถโคช VIP 2+1 กว้างขวางนั่งสบาย
  • อัพเกรดเมนูอาหาร
  • พักโรงแรม 5 ดาว สี่คืน / 4 ดาว หนึ่งคืน โรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองถงเหริน
 
ไปทั้งที ต้องเที่ยวไฮไลท์ให้ครบ
1. กระเช้าเหิรฟ้าสู่เขาประตูสวรรค์ 7. สะพานหนึ่งในใต้หล้าไร้เทียมทาน
2. ทางเดินกระจกเลียบหน้าผาเหลือท้าทาย 8. หมู่บ้านชนเผ่าแม้วพำนักตามเขตพื้นที่ภูเขา
3. สวนจอมพลเฮ่อหลง 9. ล่องแม่น้ำถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวง
4. ถนนสาย 99 โค้งเหนือจินตนาการ 10. เขาอวตารจุดกำเนิดหนังอวตาร
5. ลิฟท์แก้วไป่หลงตระหง่านฟ้า 11. พิพิธภัณฑ์ภาพหินทรายแสนวิจิตร
6. สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน 12. ICE SNOW WORLD

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคาทัวร์ พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
10 – 15 เม.ย. 63 28,888.- 7,500.- รวม
12 – 17 เม.ย. 63 28,888.- 7,500.- รวม
 
**** เส้นทางท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย เป็นเส้นทางชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ผู้เดินทางควรเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเดินทาง ซึ่งอาจมีการรอคิวตามสถานีกระเช้า สถานีรถโดยสาร จุดขึ้นลิฟท์ ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในอุทยาน รวมทั้งรสชาติของอาหารจีนของเมืองจางเจียเจี้ยอาจมีความแตกต่างจากเส้นทางอื่นในประเทศจีน เนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองขนาดเล็กที่ยังไม่ได้เจริญทัดเทียมเท่าเมืองอื่นในประเทศจีน จึงขอให้ผู้เดินทางทำความเข้าใจข้อมูลก่อนเดินทางด้วย **** 
 
หมายเหตุ...การแสดงชุด จิ้งจอกขาว The love story of a wooden man and a fairy fox  เป็นการแสดงกลางแจ้งที่จะจัดแสดงได้เฉพาะบางฤดูกาลและในวันที่ไม่มีฝนเท่านั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถบรรจุการแสดงชุดนี้อยู่ในโปรแกรมทัวร์เนื่องจากความไม่แน่นอนของตารางการแสดง สำหรับลูกทัวร์ที่ต้องการชมการแสดงชุดดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์กับไกดท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เพื่อทำการสำรองที่นั่งในกรณีที่มีการแสดงในช่วงวันเดินทาง โดยอัตราค่าเข้าชมสำหรับที่นั่งทั่วไปอยู่ที่ 380 หยวนต่อท่าน ลูกทัวร์ที่ต้องการชมการแสดงสามารถทำการจองและชำระค่าเข้าชมผ่านไกด์ท้องถิ่นในวันเวลาเดินทางได้ เนื่องด้วยการแสดงชุดนี้เป็นโปรแกรมเสริมที่ลูกทัวร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหาก การจะเข้าชมหรือไม่เข้าชมขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกทัวร์ ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกทัวร์เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าชมการแสดงแต่อย่างใด......   
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองถงเหริน

12.45 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ เกาะ E สายการบินเวียดเจ๊ทแอร์เวย์(VIETJET AIRWAY) เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน  

15.45 น.

นำท่านบินตรงสู่ สนามบินถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว โดยสายการบิน VIETJET AIRWAY เที่ยวบินที่ VZ3522  (เที่ยวบินใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที) / ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน เนื่องจากเครื่องบินเหมาลำ

19.55 น.

เดินทางถึง สนามบินถงเหริน เมืองถงเหริน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกุ้ยโจว เมืองชายแดนบนที่ราบสูงยูนนาน กุ้ยโจว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับเนินเขา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย อาทิ ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าแม้ว และชนเผ่าต้ง ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือชื่นชมธรรมชาติวิวทิวทัศน์2ข้างทาง... ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร...
พักที่ TONGREN WANSHAN HONG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ถงเหริน – เฟิงหวง – เมืองโบราณ - สะพานหงเฉียว – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – แสงสียามค่ำคืน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิงหวง (เมืองหงส์)  ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตปกครอง
ตนเองของชนเผ่าถู่เจียฟ่งหวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนานเมืองโบราณฟ่งหวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ฟ่งหวง ตั้งเด่นตระหง่านโดยมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนวธารน้ำถัวเจียงใสสะอาดราวน้ำบริสุทธิ์ที่ถูกกลั่นกลองจนมองเห็นก้นลำธารรวมถึงบ้านเรือนจีนโบราณที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันริมแม่น้ำช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่งหวง ราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน ของเมืองโบราณฟ่งหวง
นำท่าน นั่งเรือพายล่องแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอก ลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตที่ของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนนี้มาช้านาน เช่น      ชาวบ้านที่อาบ น้ำ ซักผ้า หรือล้างผัก อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บางครั้งท่านอาจได้เห็นชาวบ้านพายเรือไปร้องเพลงพื้นเมืองไป ช่างเป็นบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือนสำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้ที่เดียว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวาง เฟิ่งหวางมีโบราณสถานและโบราณ วัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวางกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวาง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาจจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ
....นำท่านเที่ยวชมเมืองฟ่งหวงยามค่ำคืน ชมเมืองโบราณเฟิงหวง ที่เต็มไปด้วยแสงสีแบบตื่นตาตื่นใจ ชมผับบาร์ที่คึกคักริมแม่น้ำถัวเจียง ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธิ์สุดเดช ชมและเลือกซื้อสินค้าHANDMADE เสื้อยืด,รองเท้าเก๋ๆ เขียนสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกันให้เห็น และของพื้นเมืองต่างๆอีกมากมาย สถานที่บันเทิงจะปิดประมาณ ตีหนึ่ง ร้านค้าเริ่มทยอยปิดประมาณ 5 ทุ่ม ในย่านเมืองโบราณฟ่งหวง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ JI SHOU SUN SHINE HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า   

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เฟิงหวง - เมืองจางเจียเจี้ย – อุทยานเทียนเหมินซาน – ระเบียงแก้ว – ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านออกจาก เมืองฟ่งหวง เพื่อเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม) ระหว่าง
เดินทางท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองฝั่งทางซูเปอร์ไฮเวย์ หรือหลับพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อเก็บ
แรงไว้เที่ยวในจุดต่อไป......

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  ** เมนู...
หลังอาหารนำท่านขึ้น พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน โดยสารกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร)  อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นำคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบนยอดเขา  อีกทั้งได้สัมผัสการเดินบนพื้นกระจกใสของ ทางเดินกระจกเลียบหน้าผา เพื่อวัดความใจกล้าของท่าน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของทางเดินกระจกเลียบหน้าผา........ จากนั้นนำท่านสู่ ประตูสวรรค์ โพรงหินทะลุภูเขาขนาดใหญ่ ซึ่งในปี 1990 มีนักบินชาวรัสเซียขับเครื่องบิน 3 ลำบินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรค์แห่งนี้พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์นี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ไปทั่วโลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นที่รู้จักของนักผจญภัยทั่วโลกที่อยากเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง พาท่านขึ้นบันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของ เขาเทียนเหมิน  ซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก ท่านจะได้ถ่ายภาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด จากนั้นท่านสามารถทดสอบกำลังขาของท่านโดยการเดินลงบันได 999 ขั้น เพื่อลงมายังลานจอดรถที่อยู่ด้านล่างของประตูสวรรค์......จากนั้นนำท่านนั่งรถบัสของอุทยานที่ขับโดยคนขับผู้ชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษนำคณะลงเขาผ่านเส้นทาง 99 โค้ง ที่หวาดเสียวและเร้าใจเป็นอย่างมาก
**หมายเหตุ : ในฤดูท่องเทียวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่อแถวขึ้นกระเช้าเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ อาจทำการสลับโปรแกรมให้คณะนั่งรถอุทยานขึ้นไปยังบริเวณถ้ำประตูสวรรค์ จากนั้นนำคณะขึ้นยอดเขาผ่านบันไดเลื่อนทะลุภูเขา เมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมบนยอดเขาแล้วจึงนำคณะลงจากยอดเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า ซึ่งเป็นการสลับ
การใช้ยานพาหนะในการขึ้น/ลงเขา เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวที่นานเกินไปในช่วงเทศกาล******************* 
** บันไดเลื่อนทะลุภูเขาและถนน 99 โค้งจะปิดให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีทาง ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากเป็นช่วงที่มีหิมะปกคลุมในจุด และเส้นทางซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้ ในส่วนที่เป็นกระเช้าขึ้น/ลงเขายังคงเปิดให้บริการตามปกติในฤดูหนาว********    

***หมายเหตุ...กรณีที่ทำการท่องเที่ยวครบตามสถานที่ต่างๆที่ระบุในโปรแกรมทัวร์แล้ว หากมีเวลาเหลือทาง
บริษัทจะนำท่านไปยัง ถนนคนเดินหรือห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย***

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
http://www.sunshinehotels.cn/zjj/index.html

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: จางเจียเจี้ย - ภูเขาฮาลีลูยา (เขาอวตาร) – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – สวนจอมพลเฮ่อหลง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย จากนั้นนั่งรถบัสของเขตอุทยานไปยังสถานีลิฟท์แก้วไป่หลง เพื่อโดยสารลิฟท์แก้วชมวิวสุดไฮเทคจากสถานีที่อยู่ตีนเขาขึ้นสู่สถานีที่อยู่บนยอดเขาจักรพรรดิ หรือ เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วชมวิวสองชั้นแห่งแรกในทวีปเอเชียที่สร้างขึ้นเลียบหน้าผาสูงชัน มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก้ว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ ยอดเขาฮาลีลูยา  มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจของอุทยานจางเจียเจี้ย ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน เหวลึก และป่าหินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า  ชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า (สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1) ในอุทยานจางเจียเจี้ย ปติมากรรมทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ หมู่ขุนเขาหินประหลาดนับพันได้กลายเป็นฉากถ่ายทำหนัง “อวตาร” ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดัง ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืม และยากที่จะหาคำบรรยายได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี้ นอกจากจะมีรูปปั้นของจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ที่รบชนะกองทัพญี่ปุ่นผู้รุกราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี้ ทางด้านทิศใต้ของสวนแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลของทะเลขุนเขานับร้อยลูก สำหรับท่านที่เลือกโปรแกรมแบบไม่เข้าร้าน ท่านสามารถใช้เวลาในการเดินชมอย่างเต็มอิ่ม ไม่เร่งรีบ ไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูป และคุ้มค่าต่อการเดินทาง... จากนั้นนำท่านลงจากเขาโดย กระเช้าเทียนจื่อซาน พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืม…

***หมายเหตุ...กรณีที่ กระเช้าเทียนจื่อซาน ทำการซ่อมแซมปิดปรับปรุงหรือไม่เปิดทำการ ทางบริษัทอาจต้องนำท่านเดินทางลงจากเขาโดย ลิฟท์แก้วไป่หลง***


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักที่ CROWNE PLAZA HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/cn/zh/zhangjiajie/dygcp/hoteldetail

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองหิมะน้ำแข็ง - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย – สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน – พิพิธภัณชนเผ่าแม้ว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ลานสกีชานเมืองจางเจียเจี้ย ถึง ICE SNOW WORLD มีเครื่องทำหิมะเทียม อุปกรณ์ของสนามสกี
ทั้งหมดสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ สานฝันคนเมืองร้อนหัดเล่นสกีเล่นหิมะกันให้สนุกสะใจ (ค่าบริการรวมเฉพาะบัตรเข้า * ค่าบริการไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสกีและค่าเช่าเครื่องเล่นต่างๆ)

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย หรือจวินเซิงฮว่าเยี้ยน งานศิลป์ที่มีความประณีตและเพียรพยามอย่าง
สูงจิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ นำมาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและคำชมมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

15.00 น.

 นำชมสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ด้วยความยาวถึง 430 เมตร (1,410 ฟุต)กว้าง 6 เมตร (20 ฟุต) สูงถึง 300 เมตร (984 ฟุต) วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สุดหวิว.....สุดเสียว และสวยงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ
In comparison, the Grand Canyon Skywalk in the United States is 21 meters (69 feet) in length and stands 219 meters (718 feet) above the canyon floor. Canada's Glacier Skywalk in Alberta, which opened last year, extends 35 meters (115 feet) from the cliff and is a little bit shy of 300 meters in height.

หมายเหตุ
- หากลูกค้าไม่ต้องการเดินสะพานกระจก สามารถไปถ่ายรูปที่หัวสะพานได้
- เนื่องจากสะพานแก้ว GRAND CANYON SKYWALK มีความยาวถึง 430 เมตร สูงถึง 300 เมตร หากเกิดภาวะลมแรงหรือฝนตกเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินข้ามสะพาน
- เนื่องจากสะพานแก้ว GRAND CANYON SKYWALK เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่จะต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยขั้นสูงสุด และต้องได้รับหนังสือรับรองจากรัฐบาลจีนจึงจะเปิดให้บริการได้ หากในวันที่ท่านไปชมสะพาน สะพานปิดให้บริการไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไร ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนสถานที่เที่ยวอื่นทดแทน ในราคาบัตรที่ใกล้เคียงกัน
จากนั้น นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าแม้ว การผลิตเครื่องเงินต่างๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ CROWNE PLAZA HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/cn/zh/zhangjiajie/dygcp/hoteldetail

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: จางเจียเจี้ย - ถงเหริน – หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว - กรุงเทพฯสนามบินสุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ถงเหริน 4 ชั่วโมง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว หรือ ชนเผ่าเหมียว ซึ่งเป็นชนเผ่าที่พำนักตามเขตพื้นที่ภูเขา ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากที่สุดของจีน โดยชนเผ่าเหมียวส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจีน ประชากรชนเผ่าเหมียวร้อยละ 90 จะอาศัยอยู่ในเมืองกุ้ยโจว ชนเผ่าเหมียวยังได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีขนาดหลักที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในประเทศจีนอีกด้วย......

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินถงเหริน 

20.55 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIRWAY เที่ยวบินที่ VZ3521

23.15 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 
หมายเหตุ...การจำหน่ายสินค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัททัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินค้าเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งไว้ หรือจำนวนสินค้าไม่ตรงกับทีสั่ง หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์ผู้ขายโดยตรง หรือผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น  บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจำหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหน้าทัวร์ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
เงื่อนไข และการจองทัวร์
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางได้ ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (สายการบินเหมาลำเฉพาะกิจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา)
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ
5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว ทุกกรณี**  กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
8. กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด ท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด
3. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่า พ๊อกเก๊ตไวไฟ ฯลฯ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (รวม 200 ต่อลูกค้า ต่อทริป)  


เงื่อนไข โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 
หมายเหตุ...การจำหน่ายสินค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัททัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินค้าเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งไว้ หรือจำนวนสินค้าไม่ตรงกับทีสั่ง หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์ผู้ขายโดยตรง หรือผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น  บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจำหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหน้าทัวร์ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
 
เงื่อนไขและราคา สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
***หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกครั้ง
 (มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)***
หมายเหตุ เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์ 
1. แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 10,000.- ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ   
2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสายการบิน
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์ให้ท่านได้      

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย หรือความล่าช้า
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พร้อมขอคำยืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเข้าจีนแบบหมู่คณะ
1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุของหนังสือเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. ในกรณีที่ใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทนตัวจริงโดยการส่งแฟ็กซ์ ส่งอีเมล์ หรือส่งทางไลน์ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถการันตีได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านนั้นมีความชัดเจนถูกต้องหรือไม่ และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางจริงของท่าน 
3. การยื่นวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ ท่านต้องเข้าและออกจากประเทศจีนตามกำหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกัน กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าและออกจากประเทศจีนตามเวลาที่กำหนด ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
4. วีซ่าแบบหมู่คณะจะใช้ได้สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น ( สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติต้องขอยื่นวีซ่าที่สถานฑูตจีนหรือหน่วยงานตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านั้น )
5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
6. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าจีนแทนผู้เดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
* เงื่อนไขค่าบริการไม่รวม
* หมายเหตุหากทางเมืองจีนประกาศยกเลิกหรือระงับวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าหน้าด่าน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าวีซ่าเดี่ยวเพิ่มท่านละ 900บาทพร้อมเอกสารในการยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวผ่านศูนย์บริการ
หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ต้องใช้เดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทำเล่มใหม่ทันที
- หนังสือเดินทางที่ชำรุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือชำรุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู้เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน  หน้าในเล่มหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็นหนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้  กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงของผู้เดินทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอร์มเข้า-ออกประเทศให้เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดินทาง  สำหรับท่านผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชำรุด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสือเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทำให้ท่านเดินทางไม่ได้ 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign