แนะนำ! ทัวร์จอร์เจีย  มหัศจรรย์ มิราเคิล จอร์เจีย 
AMAZING MIRACLE of GEORGIA 8วัน5คืน
เที่ยวจอร์เจียแบบครบทุกไฮไลท์ ในราคาสบายกระเป๋า
ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-คาสเบกิ-อุพลิสชิเค-คูไทซี-บาทุมิ
Turkish Airlines / เดิยทางมีนาคม - ธันวาคม 63
สถานที่ท่องเที่ยว
DAY 1 - กรุงเทพฯ                                 
DAY 2 - อิสตันบูล – ทบีลิซี่ - ป้อมนาริคาล่า
DAY 3 - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี
DAY 4 - 
คาซเบกี  - ป้อมอนานูรี -โบสถ์เกอร์เกตี้ - Monument of friendship 
DAY 5 - 
ทบีลิซี่ - อัพลีสต์ซีคห์ - คูไทซี
DAY 6 - 
อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ - เมืองบาทูมิ
DAY 7 - 
ตลาดผลไม้- -ล่องเรือทะเลดำ-ย่านเมืองเก่า Old Town
DAY 8 - 
กรุงเทพฯ

                                             

กำหนดวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ราคาต่อท่าน
กำหนดการเดินทาง 2563                      ราคา/ บาท
มีนาคม 63
21-28 มี.ค
27 มี.ค – 3 เม.ย
 
37,950
37,950
เมษายน 63
4-11 เม.ย
18- 25 เม.ย
25 เม.ย – 2 พ.ค 
 
39,750
38,960
38,960
พฤษภาคม 63
2-9 พ.ค
9-16 พ.ค
23-30 พ.ค
30 พ.ค- 6 มิ.ย
 
39,750
39,750
38,960
39,750
มิถุนายน 63
6-13 มิ.ย
13-20 มิ.ย
 
39,750
39,750
พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900.-
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ

19.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาร์เตอร์เชคอิน U  ประตูทางเข้าที่ 10 อาคารผู้โดยสาร
เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

22.35 น.

ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 065 (ใช้เวลาบินประมาณ10 ชั่วโมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง บริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน
หมายเหตุ เดินทาง เดือนเมษายน-มิถุนายน

18.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาร์เตอร์เชคอิน U  ประตูทางเข้าที่ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาร์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

21:45 น.

ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ10 ชั่วโมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง บริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: อิสตันบูล – ทบีลิซี่ - ป้อมนาริคาล่า

05.45 น.

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน TK378

07.45 น.

ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินทบิลิซี่ (TBS) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.15 ช.ม.) 

11.10 น.

เดินทางถึงสนามบินทบีลิซี่ ประเทศจอร์เจีย
หมายเหตุ เดินทาง เดือนเมษายน-มิถุนายน

04:10 น.

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน TK378

06:15 น.

ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินทบิลิซี่ (TBS) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.15 ช.ม.)

09.35 น.

เดินทางถึงสนามบินทบีลิซี่ ประเทศจอร์เจีย
นำท่านผานพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเดินทางสู่เมืองทบีลิซี่ (TBILISI) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา  (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมิตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali ) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศวรรษที่ 4 เมืองทบิลีซี เป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ (Old town of Tbilisi) ชมสีสันอาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรป เป็นการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกของประเทศที่ตั้งอยูระหว่างสองทวีปอย่างจอร์เจีย เกิดเป็นศิลปะแบบจอร์เจียที่มีเอกลักษณ์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านเหนือเมืองทบิลิซีแห่งนี้ถือป็นแลนด์มาร์กสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองที่พลาดไม่ได้ ป้อมแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 โดยชาวเปอร์เซีย ก่อนจะมีการต่อเติมขยับขยายหลายครั้งในช่วงศตวรรษที่ 7, ศตวรรษที่ 12 และต่อเติมครั้งใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 16-17 จนยิ่งใหญ่ดังในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นป้อมในเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและโดดเด่นมากแห่งหนึ่ง จากด้านบนป้อมนั้นจะสามารถชมวิวสวยๆ ที่น่าทึ่งของตัวเมืองทบิลิซีได้อย่างเต็มที่อีกด้วย นำท่านผ่านชม โรงอาบน้ำโบราณ (Bath House) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณย่านเมืองเก่านั้นเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทบิลิซี่ โรงอาบน้ำเหล่านี้เกิดขึ้นจากน้ำพุร้อนจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยธาตุซัลเฟอร์และธาตุอื่นๆ อีกมากที่ช่วยในเรื่องสุขภาพและช่วยให้ผ่อนคลายได้อย่างดี ในเมืองทบิลิซี่นี้มีโรงอาบน้ำแร่ร้อนมากกว่า 60 แห่ง โรงอาบน้ำเหล่านี้จะสังเกตุเห็นได้ง่ายด้วยมีลักษณ์เป็นตัวอาคารอิฐที่มีโดมจำนวนมากอยู่ด้านบนพร้อมด้วยไอน้ำร้อนที่พวยพุ่งออกมาเกือบจะตลอดเวลา ชมโบสถ์เมเตคิ (Metekhi Church)โบสถ์แห่งนี้ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของเมืองนั้นตั้งอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำมตควารี (Mtkvari) เป็นโบสถ์ที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 5นอกจากเป็นโบสถ์แล้วยังเป็นที่พำนักของกษัตริย์โบสถ์เมเตคิเป็นโบสถ์ที่ถูกทำลายอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากสงครามแต่ก็ได้รับการสร้างใหม่และบูรณะอยู่ตลอดมา จนมาถึงช่วงศตวรรษที่ 18 ได้มีการสร้างคุกขึ้นที่ใต้โบสถ์ก่อนที่คุกจะถูกปิดลงไปในปี 1988 และได้บูรณะโบสถ์กลับมาสู่สภาพเดิม ที่ด้านหน้าของโบสถ์มีรูปปั้นแสนสง่าของกษัตริย์ Vakhtang Gorgassli ผู้ก่อตั้งเมืองที่กำลังทรงม้าอยู่ และที่บริเวณโบสถ์เมเติคินี้เองยังเป็นจุดชมวิวเมืองชั้นเยี่ยมอีกแห่งหนึ่งเลย นำท่านชม สะพานแห่งสันติภาพ (Bridge of Peace) สะพานทรงธนูที่ใช้ข้ามแม่น้ำมตควารีแห่งนี้สร้างขึ้นจากเหล็กและแก้ว ที่ออกแบบโดยสถาปนิดชื่อดังชาวอิตาลี มิคาเอง เดอ ลุชชี ที่เคยออกแบบอาคารสำคัญอีกหลายๆ แห่งในจอร์เจียเช่น อาคารรัฐสภา กระโทรงมหาดไทย เป็นต้น สะพานแห่งนี้สร้างเสร็จสิ้นในปี 2010 มีความยาวรวมแล้ว 150 เมตร เป็นสะพานที่โดดเด่นอยู่ใจกลางเมือง โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่จะส่องสว่างอย่างโดดเด่นเหนือแม่น้ำด้วยแสงไฟจากหลอด LED กว่า 10,000 ดวง เป็นจุดไฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่งหนึ่งของเมืองเลย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI 3* หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกโดยคาดว่ามีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล เมืองมิทสเคต้าคือเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียโยเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจอร์เจียตะวันออกแห่งไอบีเรียและเป็นเมืองแรกของจอร์เจียที่รับศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศและยังคงเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์แบบจอร์เจียออร์โธด็อกซ์มาจนถึงปัจจุบัน ในปีค.ศ. 1994 เมืองโบราณแห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี ค.ศ.1994 นำท่านชม อารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6 ซึ่งชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาด ยักษ์ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากของประเทศ ตุรกี) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล อิสระให้ท่านเก็บภาพทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคต้าและจุดบรรจบของแม่น้ำคูราและแม่น้ำอะรักวี ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli cathedral) ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ. 1029 วิหารสเวติสโคเวลีถือเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมารับถือศาสนาคริสต์ของชาวจอร์เจียจนกลายเป็นศาสนาประจำชาติตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันที่ 2 ของประเทศและเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโก สร้างขึ้นในคริสตวรรษที่11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโกที่งดงาม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านกลับสู่เมือง ทบิลิซี (Tbilisi) นำท่านชมถนนคนเดินชาเดอนี่ ซึ่งเป็นถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลายให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยและเลือกซื้อสินค้าต่างๆ

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ                           
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL ELISI BY GTM TBILISI 3* หรือเทียบเท่

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: คาซเบกี - ป้อมอนานูรี -โบสถ์เกอร์เกตี้ - Monument of friendship

เช้า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง คาซเบกี (Kazbegi) หรือชื่อใหม่ที่เรียกว่า สเตปันสมินดา (Stepantsminda) เมืองเล็กๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์เจีย ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ที่ความสูง 1,740 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล รายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูงเกือบทุกด้าน ทำให้เมืองคาซเบกีมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นแม้ในช่วงฤดูร้อน เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวในเทือกเขาคอเคซัส นำท่านชม ป้อมปราสาทอันนานูรี (Ananuri fortress) สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกออกแบบให้มีหอคอยสูงและมีความแข็งแกร่งเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยในยามศึกสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาวคริสต์ในอตีตกาลที่อาศัยอยูในภูมิภาคคอเคซัส และไม่ยอมตกอยูภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิออตโตมันและเปอร์เซียซึ่งเป็นชาวมุสลิม ป้อมปราการเก่าแก่ มีกำแพงล้อมรอบตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ชมความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายในกำแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ รวมถึงอ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อน ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง และใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (Jeep 4 wheels Drive) สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา (Gergeti sameba church) เป็นโบสถ์เก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซัส สร้างตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ด้วย หินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล รอบตัวโบสถ์แห่งนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซัส360องศา ระหว่างการเดินทางท่านให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและวิวอันงดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซัส จากนั้นกลับสู่นำท่านกลับสู่เมือง ทบิลิซี (Tbilisi) แวะให้ท่านถ่ายรูปกับ  อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ (Monument of friendship) กำแพงทรงครึ่งวงกลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหวางรัสเซียและ จอร์เจีย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL ELISI BY GTM TBILISI  3*หรือเทียบเท่

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ทบีลิซี่ - อัพลีสต์ซีคห์ - คูไทซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอุพลิสชิเค (Uplistsikhe) ชมหนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจียซึ่งตามประวัติศาสตร์ ได้บันทึกวามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสต์วรรษที่ 9ถึง 11ก่อนจะถูกรุกรานและทำลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์วรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัด และสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8 เฮกตาร์ หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับ ประเทศอินเดียและประเทศจีน อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ ย้อนกลับไปเมื่อศตวรรษที่ 12-13 เมืองนี้เคยเป็นเมืองเกล่าแก่ของอาณาจักร Colchis และ Imeretia ทางภาคตะวันตกของประเทศจอร์เจีย เมืองคูไทซี (Kutaisi) เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสามในจอร์เจียตามธรรมเนียมแล้วมีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากเมืองหลวงทบิลิซิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ นำท่านเดินเล่นชมเมือง ชมโรงละครโอเปร่าที่มีรูปปั้นที่โดดเด่นบนหลังคา ชมโรงละครแห่งรัฐ Lado Meskhishvili ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมอันงดงามของเมืองนี้ ชมบ้านเดี่ยว Okros Chardakhi ซึ่งเป็นที่ตั้งของImereti Kings เก็บภาพประทับใจกับ น้ำพุColchis Fountain ตั้งอยู่จัตุรัสกลางเมืองทำด้วยทองสำริขนาดใหญ่โดดเด่นตระการตาอย่างสวยงาม  ด้วยน้ำพุและรูปปั้นแพะและแกะสลัก 30 รูปเป็นของใหม่ นำท่านชมWhite Bridge ตั้งอยู่ส่วนเก่าของเมืองในแม่น้ำ Rioni เป็นหนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดใน Kutaisi การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 1850 และสิ้นสุดลงในปี 1852 ผู้เขียนโครงการเป็นวิศวกรทหาร Vite ในปี 1860 มันถูกทำลายและในปี 1870 สะพานรับการบูรณะใหม่ฟื้นฟูขึ้นมาโดยชิ้นส่วนโลหะของสะพานทาด้วยสีขาวและเรียกว่า "สะพานสีขาว" ปัจจุบันเป็นสะพานคนเดิน ให้ท่านเก็บภาพประทับใจจากนั้นนำท่านสู่ Green Bazzar ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่คึกคักที่สุดในคอเคซัส ชมสินค้าพื้นเมืองและผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจอร์เจีย สินค้าอิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก WEST TOWER HOTEL KUTAISI 3* หรือเทียบเท่

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ - เมืองบาทูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชม อารามเกลาติ (Gelati monastery)องค์กรยูเนสโกได้ประกาศให้อารามแห่งนี้เป็นหนึ่งในมรดกโลกสถานเมื่อปี ค.ศ.1944  อารามหลวงของเมือง สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริย์ เดวิดที่ 4 กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษที่ 10-11 อารามประกอบด้วยโบสถ์ 2 แห่งคือโบสถ์พระ แม่มารี และโบสถ์เซนต์จอร์จ/เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียนเฟรสโก้อันสวยงามมากมายหลายภาพ นอกจากนี้อารามเกลาติยังเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์, นักเทววิทยา, และนักปราชญ์ชื่อดัง มากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าชม มหาวิหารบากราติ (Bagrati Cathedral) สร้างในปีศตวรรษที่ 11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหายทั้งจากศัตรูผู้รุกรานและภัยธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด ทุกท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ เนื่องจากโบสถ์ตั้งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ   
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi)เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำและเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างและมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พื้นที่ด้านหนึ่งของเมืองที่ถูกล้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเลดำ เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก LEGACY HOTEL BATUMI 3* หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: ตลาดผลไม้- -ล่องเรือทะเลดำ-ย่านเมืองเก่า Old Town

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ตลาดผลไม้ ท่านสามารถเลือกซื้อผลไม้สดใหม่ และ ผลไม้ของประเทศจอร์เจียก่อนขึ้นเครื่องกลับ ซึ่งที่ตลาดแห่งนี้มีสินค้าวางจำหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ เครื่องเทศ และสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของ จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (Black Sea) นำท่านช้อปปิ้งที่ The Boulvard เป็นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวตามริมอ่าวทะเลและเต็มไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่มากมาย
นำท่านเดินชมนครบาทูมิ ชม บรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old ชมจัตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square) หนึ่งในจัตุรัสสำคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่งรายล้อมด้วย  ร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตร ใกล้ริมอ่าวทะเลดำ สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพ โมเสกและงานกระจกสีที่หาดูได้ตามอาคารรอบจัตุรัสแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino moving sculptures) รูปปั้นพิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที จุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหวาง่ ประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย  อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ
***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ***ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.45 น.

ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมิ (BUS) สู่สนามบินอิสตันบูล (IST)โดยเที่ยวบิน TK393 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 2 ชั่วโมง)

19.10 น.

เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

20.55 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
หมายเหตุ เดินทาง เดือนเมษายน-มิถุนายน

หมายเหตุ เดินทาง เดือนเมษายน-มิถุนายน
20.20 น.        ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมิสู่สนามบินอิสตันบูล (IST)โดยเที่ยวบิน TK393 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง)
21.30 น.        เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: กรุงเทพฯ

10.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ เดินทาง เดือนเมษายน-มิถุนายน  

01.25 น.        ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
15.00 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
หมายเหตุ
ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
1.  ราคานี้สำหรับผู้โดยสาร 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม  ท่านละ 3,000 บาท
2.  ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
อัตราค่าบริการนี้รวม  
1.   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล-ทบีลิซี่/บาทูมิ -อิสตันบูล-กรุงเทพ)
2.    ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศจอร์เจีย
3.    ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง    
4.    ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
5.    ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
6.    ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
7.    ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์  
8.    ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.   ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น ( 2000 บาท/คน/ทริป)ชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
2.   ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
3.   ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
4.   ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
5.   ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
6.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
7.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ  


เงื่อนไข เงื่อนไขการให้บริการ
  1. ในการจองครั้งแรกมัดจำท่านละ 20,000 บาท  ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทาง 30 วัน
  2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
  3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ หมายเหตุ
1.   การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย  
15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี  
5. ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญ-หาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
7. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตรา ค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
9. สำหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บ
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ  
  • สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง (ท่านที่พักเดี่ยวกรุณาชําระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม)  
  • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
  • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
หมายเหตุ :
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
  2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
  3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
  4. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
โรงแรมและห้อง
ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิÍ ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้นกรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ( ICAO )
หากท่านซื่อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
สําหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิÍของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศนำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกินกระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign