ทัวร์จีน เยียนไถ ชิงเต่า ไม่เข้าร้านช๊อปปิ้ง
5 วัน 3 คืน / China Eastern

สถานที่ท่องเที่ยว
- บินตรงเข้า-ออก เยียนไถ   
- บริการพิเศษ เสริฟอาหารร้อน บนเครื่องทุกที่นั่ง
- ชิงเต่า วิวรอบเกาะบนยอดเขา
- ชิงเต่า เบียร์ชิงเต่า
- เยียนไถ พิพิธภัณฑ์นาฬิกา พิพิธภัณฑ์ไวน์ 
- บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดทุกวันท่องเที่ยว
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้าน*เงื่อนไขตามกรมธรรม์
-ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง

     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา
*ราคาเด็กเท่าผู้ใหญ่
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่าจีนเดี่ยว
14 – 18 ม.ค. 2563 18,900.- 4,600.- รวมราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,650.-ค่าตั๋วเครื่องบิน(กรุ๊ป)+ภาษีสนามบินไทย+จีน+รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

หมายเหตุ  
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น และ ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์    รวม 3 คน (200หยวน/ทริป)
3. อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

ซานตง มณฑลสำคัญทางภาคเหนือของจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของไท่หางซาน และอยู่ริมทะเลโป๋วไห่และหวงไห่ มีเนื้อที่ 156,700 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นภูเขา มีประชากรประมาณ 87 ล้านคน มี “จี้หนาน” เป็นเมืองเอกของมณฑล มีอุตสาหกรรมทองคำและกำมะถันเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในสมัยชุนชิว(春秋) “ซานตง” เป็นที่ตั้งของมหาอำนาจก๊กฉีและก๊กหลู่  เป็นถิ่นกำเนิดของคนดังระดับโลก เช่น “ขงจื้อ”(孔子) มหาปราชญ์ที่มีชื่อเสียง “ซุนจื่อ” (孙子兵法) เจ้าตำรับพิชัยสงคราม “ซุนหวู่” (孙武) และ “ผู่ซ่งหลิง” นักประพันธ์เรื่องสั้น เป็นต้น

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิ

23.30 น.

นัดพบพร้อมกันที่สุวรรณภูมิ เกาะ U เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน *จอดรถส่งผู้โดยสารที่ประตู 9-10

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สุวรรณภูมิ-เยี่ยนไถ-ชิงเต่า-จัตุรัส 54-หาดชิงเต่า-โรงเบียร์ชิงเต่า-ถนนไท่ตง

02.25 น.

เหิรฟ้าสู่สนามบินเมืองเยียนไถ โดยเที่ยวบินที่ MU 7082

07.50 น.

เดินทางถึงสนามบินเยี่ยนไถ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรซานตง ทิศตะวันออกติดกับเมืองเวยไห่ ทิศใต้ติดกับเมืองชิงเต่า ทิศเหนือติดทะเลโปไฮ่ ทะเลเหลือง และคาบสมุทรเหลียวตง เมืองต้าเหลียน ทิศตะวันตกติดกับเมืองเหวยฟาง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับที่ราบ โดยภูเขาที่สูงที่สุดของเมืองเยียนไถ คือ เขาคุณหยูซาน เมืองเยียนไถเป็น 1 ใน 14 เมืองที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลของประเทศจีน มีความยาวชายหาดล้อมรอบต่อกันถึง 909 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่มากมาย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ชิงเต่า (ประมาณ 3 ชั่วโมง)  “เกาะเขียว” ไข่มุกแห่งทะเลเหลือง เมืองที่มีชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกและด้านใต้ขนาบไปกับทะเลเหลือง มีเนื้อที่ 10,654 ตาราง มีประชากรในส่วนเมืองประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองสำคัญในการผลิตเบียร์ “ชิงเต่า” เคยตกเป็นเขตเช่าของเยอรมนี (ค.ศ. 1989-1914) เยอรมันได้วางผังเมืองและสิ่งก่อสร้างต่างๆไว้อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ตึกรามบ้านช่องแบบสไตล์ยุโรปกว่า 90%

12.00 น.

ถึงชิงเต่า รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ชมสถานที่ต่างๆในตัวเมือง เช่น “จัตุรัสอู่ซื่อ” (จัตุรัส 54) สัญลักษณ์เมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นในวันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919  
ชมหาดชิงเต่าที่เคยใช้เป็นสนามแข่งเรือใบโอลิมปิค 
เยี่ยมชม โรงงานเบียร์ชิงเต่า เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นของพ่อค้าชาวเมืองเบียร์ร่วมกับพ่อค้าอังกฤษ ก่อตั้งบริษัทเบียร์เยอรมันนิสเชส (GERMANISCHES) แห่งเมืองชิงเต่าจำกัด ด้วยเงินทุน 400,000 มาร์ค เมื่อ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1903 ใช้เทคโนโลยีการหมักบ่มและวัตถุดิบจากประเทศเยอรมัน ในปี ค.ศ.1963 ได้รับยกย่องให้เป็นเบียร์แห่  งชาติยี่ห้อเดียวของจีน และเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมนี้ ในปี ค.ศ.1993 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเบียร์ชิงเต่าจำกัด และเข้าสู่ตลาดทุนเป็นครั้งแรก เมื่อจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เบียร์ชิงเต่าก็ได้ใช้โอกาสนี้เป็นพันธมิตร กับ อันเฮาเซอร์บุช ผู้ผลิตเบียร์บัดไวเซอร์ จากสหรัฐฯ ให้ท่านชมกรรมวิธีการหมัก โรงบ่ม สายพานการผลิต พร้อมชิมเบียร์รสชาติดีที่สุดของจีน
อิสระที่ย่านถนนไท่ตง No.1 shopping destination ของเมืองชิงเต่า ถนนกว้างที่เต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆ มากมาย นครเซี่ยงไฮ้.....มีหนานจิงลู่ นครปักกิ่ง.....มีหวังฝูจิ่ง เมืองชิงเต่า......ก็มีถนนไท่ตงนะคะ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว 
27 Zhengyangzhong Road, Chengyang District Qingdao Tel: (86) 532-5865 8855

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ชิงเต่า-สะพานจ้านเฉียว-ปาต้ากวาน-เยี่ยนไถ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมสะพานจ้านเฉียว ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ กวงสู ราชวงศ์ชิง ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพานยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล ในสมัยโบราณเคยใช้เป็นที่ขนส่งสินค้าทางทะเล ส่วนปลายนั้นเป็นที่ตั้งของศาลา ฮุ่ยหลัน ที่ออกแบบเป็นรูปเก๋งจีนทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวและสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองชิงเต่า

ชมปาต้ากวน ถนนแปดสาย อยู่ในเขตหุยเฉวียน จุดชมวิวที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมันมาก่อน เมื่อครั้งที่ชิงเต่าถูกยึดเป็นอาณานิคม นอกจากชาวเยอรมันที่เข้ามาอยู่อาศัยแล้ว ยังมีชาวรัสเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส และชาวเดนมาร์ก จึงทำให้พื้นที่ส่วนมากเต็มไปด้วยอาคาร สิ่งก่อสร้างตามแบบฉบับยุโรป สำหรับที่มาของชื่อถนนแปดสายนั้นมาจากบริเวณนี้มีถนนแปดสายตัดผ่านกัน ปาต้ากวนยังเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติก ที่คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน
นำท่านไปชมด้านนอกของ โบสถ์ St. Michael’s Catholic Church โบสถ์โรมันคาทอลิคเก่าบนยอดเนินเล็กๆชมห้อง สมุด Anna Villa อยู่ใกล้ๆกับโบถส์เดินไปไม่กี่นาทีเป็นสถาปัตยกรรมบาโรกที่มาปรับแต่งเป็นห้องสมุดของเมือง ภายในมีหนังสือให้อ่านจำนวนมากและยังมีห้องที่น่าสนใจนั่นก็คือห้องที่แปะไปด้วยกระดาษโพสอิทของผู้คนที่มาเยือน
จากนั้นนำท่านเดินสู่เยี่ยนไถ(ประมาณ 3 ชั่วโมง) เยียนไถแปลว่าเนินควัน มีชื่อเก่าว่า “จือฟู”

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ BEI SI TE HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เยียนไถ-อ่าวพระจันทร์-สวนเยียนไถ-พิพิธภัณฑ์นาฬิกา

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมเมืองเยียนไถ เยียนไถแปลว่าเนินควัน มีชื่อเก่าว่า “ชีฟู”  ในศตวรรษที่ 18 และ 19 ชาวต่างชาติตบเท้าเข้ามาหาผลประโยชน์ในชีฟู เริ่มตั้งแต่ญี่ปุ่นมีกองเรือเข้ามาโจมตีจีน หลังสงครามฝิ่นในปี ค.ศ. 1862 จีนเปิดเมืองท่าชีฟูให้กับอังกฤษตามสนธิสัญญา Treaty Ports หมู่บ้านชีฟูจึงได้รับอิทธิพลจาก “ฝรั่ง”  จากนั้นเยอรมันเข้ามาค้าขายในปลายศตวรรษที่ 19 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อเมริกานำเรือรบแล่นเข้ามาในอ่าวโป๋วไห่ ญี่ปุ่นและรัสเซียก็นำเรือมาทอดสมอในบริเวณนี้เช่นกัน ในอดีตเยียนไถจึงมีสโมสรชาวเรือ ที่มีเหล่าทหารเรือ กลาสี ลูกเรือต่างชาติเข้ามาหาความสุขสำราญ ดื่มเหล้าเคล้านารี แต่ปัจจุบันกลิ่นอายของการติดต่อกับต่างชาติอย่างโชกโชน ไม่ได้มีร่องรอยปรากฏให้เห็นในเยียนไถ ของดี OTOP ที่เป็นจุดขายของเยียนไถ 10 อย่างคือ ทองคำ.. แอปเปิ้ล.. ลูกแพร์.. ถั่วลิสง.. เชอร์รี่.. ลูกหนาม.. เป๋าฮื้อ..วุ้นเส้น..เต้าหู้..หิน (จากหนังสือ “ฉีกเส้นทางเมืองจีน” ดวงใจ 2550) นำท่านสู่ถิ่นไฮโซเยียนไถซาน ผ่านชมบ้านและคฤหาสน์สไตล์ยุโรปที่ปลูกสร้างอย่างสวยงาม

ชมอ่าวพระจันทร์เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองเยียนไถ เป็นสถานที่ที่มีความโรแมนติกและมีทัศนียภาพที่งดงามทั้ง 4 ทิศไม่ซ้ำกัน

นำชมเขาเยียนไถ เป็นจุดชมวิวระดับ 5A ของจีน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเยียนไถ มีพื้นที่กว่า 450,000 ตารางเมตร มีลักษณะเป็นภูเขาล้อมรอบด้วยทะเลทั้งสามด้านพร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่แปลกใหม่และงดงาม และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเยียนไถ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เยียนไถเป็นแหล่งกำเนิดของนาฬิกาที่ทันสมัยของประเทศจีน õ นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์นาฬิกา” พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้รับการจัดตั้งขึ้นร่วมกัน โดยสมาคม Horology ประเทศจีน สมาคมนาฬิกา อุปกรณ์จับเวลา บริษัทนาฬิกา Beijixing และ บริษัทนาฬิกา อื่นๆ จีนเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการคิดค้นและใช้การจับเวลาและยังเป็นผู้ผลิตนาฬิการายใหญ่อีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงผู้จับเวลาแบบโบราณ, ชุดนาฬิกาสมัยโบราณ และนาฬิกาที่มีค่าต่างๆ

ค่ำ

* อิสระอาหารค่ำ ไม่รวม
พักที่ BEI SI TE HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว


keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เยียนไถ-พิพิธภัณฑ์ไวน์-เผิงไหล-ตำหนักซานเซียนซาน-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตไวน์จางยู่ CHANGYU เป็นโรงงาน ผลิตไวน์ขนาดใหญ่อันดับ 4 ของโลก และครองตลาดจีนถึง 30 % นอกจากนี้ยังมีสวนองุ่นเป็นของตนเอง ปัจจุบัน ไวน์ CHANGYU มีโรงงานตั้งอยู่หลายมณฑล และมีสวนองุ่นอยู่ประมาณ 4-5 แห่ง ชมโรงงานผลิตไวน์ ชมห้องหมัก โรงบ่มไวน์ เชิญชิม WINE TESTING ไวน์ 2 ชนิด และเลือกซื้อไวน์มีชื่อของจีน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตำหนักซานเซียนซาน หรือตำหนัก 3 เซียนสามภูเขา ที่สวยงามของ Penglai เมืองในมณฑลซานตง ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของทะเลเหลือง เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ที่ เก็บรวบรวมของโบราณหายากยิ่ง นำชมพิพิธภัณฑ์ต้นไม้กลายเป็นหิน และต้นไม้กลายเป็นหยก ชมหอพระหยกขาว หอกวนอิม 11 พักตร์ ชมภูมิทัศน์ จุดชมวิว รวมทั้งสถาปัตยกรรมคลาสสิกแบบจีน

17.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสนามบิน

20.40 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU7081

01.30 น.

(เช้ามืดวันรุ่งขึ้น) กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าวีซ่าจีน 1,500.- / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น
2. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / ค่าทิปคนรถท้องถิ่น / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (รวม 200 หยวนต่อลูกค้าต่อทริป)


เงื่อนไข

สำรองที่นั่ง   มัดจำ 10,000 บาท * ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ

  • ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 

  • ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

หมายเหตุ หมายเหตุ     
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

ท่านที่ถือบัตร APEX
- ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนโดยไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้
- ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจจะไม่ได้เดินทางต่อหรือกลับกับคณะทัวร์ และอาจจะต้องติดค้างอยู่ประเทศจีน อย่างน้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสูญหาย ท่านจะต้องจ่ายเงินค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ และจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพื่อทำเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอทำวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รับ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตร APEX ติดมากับเอกสารใดๆ และมีการสูญหายเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง / พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน / ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว / รูปอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมี
ลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                                
5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบเอง
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign