ทัวร์จีนเส้นทางสายไหม Orient Express อัญมณีสายไหม
สายไหม ซินเจียง กานซู่ 8 วัน 7 คืน
เดินทางพฤษภาคม 2563 / ALL INCLUSIVE

สถานที่ท่องเที่ยว
เฉิงตู - วูลูมูฉี - ทูลู่ฟาน – ตูนหวาง – เจียยวี่กวาน กำแพงเมืองจีนแสวนปี่หลานโจว 8 วัน 7 คืน

เชิญชวนมาสัมผัส หนึ่งสายหนึ่งแถบ One belt one road 一带一路ของปัจจุบัน และเจาะลึกเส้นทางสายไหมโบราณผ่านสองมณฑลซินเจียงและกานซู่ โดยขบวนรถไฟท่องเที่ยว Orient Express
Orient Express ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1883 ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อให้บริการผู้โดยสารทั่วไปที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศต่างๆในยุโรป ตั้งแต่ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี่ อิตาลี่ ฯ หลังจากนั้นได้รับการตอบรับอย่างดี จึงเริ่มให้บริการแบบ LUXURY หรูหรา สะดวกสบาย สำหรับผู้ที่มีฐานะดี โดยทุก 5 ปี จะจัดหนึ่งครั้ง ทุกครั้งที่จัดไม่ว่าราคาค่าเดินทางจะแพงแค่ไหนก็ตาม แต่ละขบวนก็ขายเต็มในเวลาไม่นานนัก เมื่อได้รับความนิยมมากจึงได้จัดประจำทั้งปี เดินทางท่องเที่ยวในยุโรป จนเป็นตำนานกล่าวขานกัน ในหมู่นักท่องเที่ยว และนำไปเป็นตัวเอกใน หนังสือ และภาพยนตร์ หลายเรื่อง
ในปี 1985 Orient Express ได้เริ่มเส้นทางใหม่จากยุโรปมายังเอเชีย โดยเริ่มเดินทางจากสถานีซูริค ผ่านปารีส เบอร์ลิน วอร์ซอ มอสโคว์ ผ่านไซบีเรีย มาสุดปลายทางที่กรุงปักกิ่ง โดยให้บริการปีละหนึ่งครั้ง ในปีเดียวกัน บริษัท China Orient Express ก็ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อนำนักท่องเที่ยวที่มีฐานะดี ต้องการความหรูหรา มีระดับ สะดวกสบาย ไปท่องเที่ยวตามเส้นทางต่างๆที่มีชื่อเสียงของจีน  เช่น เส้นทางสายไหมซินเจียงใต้ ปีละครั้ง ,  เส้นทางสายไหมซินเจียง-กานซู่ ปีละ สี่ครั้ง นอกจากนี้ Orient Express ยังให้บริการเส้นทางอื่นๆ ในประเทศจีนอีกหลายเส้นทาง
 • บนรถไฟ Orient Express นอกจากมีตู้นอนตามประเภทต่างๆแล้ว ยังมีตู้เสบียง Restaurant Car ตู้บาร์ Bar Car พร้อมเปียโน บรรเลงสด โดยนักร้อง และนักดนตรี
 • อาหารทุกมื้อเที่ยงและเย็นที่รับประทานบนรถไฟ พร้อมเสริฟด้วยไวน์แดง เบียร์ เครื่องดื่ม และผลไม้ เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกัน
 • ทุกจอดของสถานีต่างๆจะมีผลไม้ท้องถิ่นสดๆส่งถึงห้องของทุกท่าน
 • ไม่ต้องย้ายกระเป๋าใบใหญ่ทุกวัน ถึงจะไปพักโรงแรมบางคืน ก็แค่เตรียมกระเป๋าเบาๆก็พอแล้ว
 • มีแพทย์พยาบาลประจำรถไฟ เพื่อความสบายใจของทุกท่าน
 • จบการเดินทาง กัปตันรถไฟจะมอบใบประกาศนียบัตรให้เป็นที่ระลึก
 
ห้องพักบนรถไฟ (ทั้งหมดมี 2 แบบ)
 1. แบบ Gold Cabin
 • พักได้ 1 ท่านต่อห้อง มีห้องน้ำส่วนตัว
 • พักได้ 2 ท่านต่อห้อง มีห้องน้ำส่วนตัว
 1. แบบ Red Wood Cabin
 • พักได้ 1 ท่านต่อห้อง / ห้องน้ำแชร์ บริการ หัวและท้ายตู้
 • พักได้ 2 ท่านต่อห้อง / ห้องน้ำแชร์ บริการ หัวและท้ายตู้
 • พักได้ 3 ท่านต่อห้อง / ห้องน้ำแชร์ บริการ หัวและท้ายตู้
 • พักได้ 4 ท่านต่อห้อง / ห้องน้ำแชร์ บริการ หัวและท้ายตู้

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา Classic Red Wood Cabin พักเดี่ยวเฉพาะโรงแรม 4 คืน จ่ายเพิ่ม วีซ่าจีน
24-31 พ.ค. 2563 59,900.- 1 ห้องพัก 4 ท่าน 6,500.- รวม
61,900.- 1 ห้องพัก 3 ท่าน 6,500.- รวม
65,900.- 1 ห้องพัก 2 ท่าน 6,500.- รวม
90,900.- 1 ห้องพัก 1 ท่าน
(รวมรถไฟ 2 คืน และโรงแรม
4 คืน)
- รวม
ราคา Gold Cabin พักเดี่ยวเฉพาะโรงแรม 4 คืน จ่ายเพิ่ม วีซ่าจีน
79,900.- 1 ห้องพัก 2 ท่าน 6,500.- รวม
110,900.- 1 ห้องพัก 1 ท่าน
(รวมรถไฟ 2 คืน และโรงแรม
4 คืน)
- รวม
 
 
 
* โรงแรมคืนแรกเป็นสายการบินจัดให้ ไม่มีพักห้องเดี่ยว หากต้องการพักเดี่ยวแจ้งหัวหน้าทัวร์ ณ วันที่เช็คอินเข้าโรงแรม
**ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3 ล้านบาท *เงื่อนไขตามกรมธรรม์  

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX ) รวมค่าทิปไกด์คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ไทย ประกันอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
หมายเหตุ
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-เฉิงตู

15.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)

17.55 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน 3U8146

21.45 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา มีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น  
(โรงแรมคืนแรกที่สายการบินจัดให้ไม่มีห้องพักเดี่ยว)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เฉิงตู – วูลูมูฉี – ทะเลสาบเทียนฉือ

เช้า

รับประทานอาหารแบบกล่อง ขณะเดินทางไปสนามบิน

08.10 น.

เดินทางโดยเที่ยวบินที่ 3U 8526 สู่วูลูมูฉี 

11.40 น.

ถึงท่าอากาศยานวูลูมู่ฉี เมืองวูลูมู่ฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเกียง ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซาน มีความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เขตปกครองตนเองซินเจียงมีพื้นที่1.664897 ล้านกิโลเมตร เป็นเขตปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุดในจีน ประชากรทั้งหมด 23.98 ล้านคน ชาวซินเจียงที่มีพลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในวูลูมู่ฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น (ภาษาเว่ยหวูเอ่อ) และภาษาจีนกลาง ซินเจียงถือเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางสายไหมเป็นที่ที่เชื่อมต่อเส้นทางสายไหมทั้ง 3 เส้น ได้แก่ เหนือ กลาง ไต้ ทั้งสามเส้นนี้ล้วนผ่านซินเจียงทั้งหมด

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

นำท่านสู่ทะเลสาบเทียนฉือ ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสรวงสวรรค์ ที่มีความสูงถึง 1,980 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่มีฉากหลังเป็นยอดเขาหิมะสลับซับซ้อน (รวมค่ารถบัส รถแบตเตอรี่บนภูเขา)    จากนั้นเดินทางกลับวูลูมูฉี ถ้ามีเวลาพอนำท่านเข้าชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (บาซ่าร์ปิด20.00) เพื่อชมชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่างๆ

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร(อาหารพิเศษ แพะย่างทั้งตัว)
พักที่  HUANQUI INTERNATIONAL HOTEL  (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: วูลูมูฉี - ทูลู่ฟาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แล้วเดินทางสู่เมืองทูรูพาน ผ่านต้าป่านเฉิง โรงงานไฟฟ้าพลังลมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมกังหันลมที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า แล้วผ่านชม เหยียนหูทะเลสาบเกลือ อูรูมูฉี มีระยะห่างไกลทะเลถึง 2,000-3,000 กม. แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นดินเค็มและมีทะเลสาบเกลือเล็กๆหลายแห่ง สันนิฐานว่าเมื่อหลายล้านปีก่อน พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน ต่อเมื่อมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ส่วนที่เป็นพื้นดินใต้ทะเลจึงได้พลิกขึ้นมาอยู่บนผิวโลก
เดินทางถึงทูรูพาน เมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม เป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง (1. ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส  3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง) เมืองทูรูพานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือน ก.ค.–ส.ค. ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจำปี 

นำท่านไปชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ชม คานเอ๋อจิ่งระบบชลประทานใต้ดินของทูหลู่พาน ซึ่งมีการต่อท่อเพื่อนำน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งบนภูเขาสูงลงมายังที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต้ดินเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในฤดูร้อน
นำชมเมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน ที่มีอายุเก่าแก่กว่าเมืองโบราณเกาชางประมาณ 100 ปี เคยเป็นเมืองหลวงในยุคอาณาจักร CHESHI ถูกทำลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิ้นศตวรรษที่ 13

เข้าเยี่ยมหมู่บ้านชนเผ่าอุยกูร์ ชนชาติอุยกูร์เป็นชนเผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจีน คำว่าอุยกูร์มีความหมายว่าสามัคคีกันและร่วมกัน ชาวอุยกูร์ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ทั่วซินเจียง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่เมืองทางใต้ภูเขาเทียนซาน เช่น เมืองคาสือ เมืองเหอเถียน และเมืองอาคซู เป็นต้น ชนชาติอุยกูร์มีภาษาและอักษรของตนเอง เสื้อผ้าประจำชาติอุยกูร์คือ ไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงผู้สูงอายุหรือว่าเด็กต่างใส่หมวกเล็กที่มีลายสี่เหลี่ยม ผู้ชายนิยมใส่ “เชียผั้น” ซึ่งเป็นเสื้อคลุมยาว ส่วนข้างในใส่เสื้อแขนสั้นที่มีลาย ผู้หญิงนิยมใส่กระโปรงและข้างนอกใส่เสื้อกั๊กสีดำ และชอบใส่เครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น ต่างหู กำไลมือ แหวนและสร้อยคอ เป็นต้น สาวๆ นิยมถักเปียหลายเส้น แต่ปัจจุบันชาวอุยกูร์ในเมืองก็นิยมใส่เสื้อธรรมดา  ชมสวนองุ่น ผู่เถาหยวน เมืองทูรูฟานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเจียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็นที่รู้จักดีในท้องตลาดมานานแล้ว ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือน ก.ค.–

ส.ค. ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจำปี 

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารบนรถไฟ

20.30

เริมต้นสัมผัสการท่องเที่ยวโดยรถไฟORIENT EXPRESS ออกเดินทางสู่เมืองตุนหวาง ลูกค้า
ทุกท่านสามารถไปนั่งฟังดนตรีและชิมไวน์ตามอัธยาศัย พักบนรถไฟ

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ตุนหวาง-ถ้ำโม่เกา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ

11.30

เดินทางถึงสถานีหลิ่วหยวน เปลี่ยนนั่งรถทัวร์เข้าสู่เมืองตุนหวง

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
ชมถ้ำโม่เกา มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา” เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในคูหาต้นๆเป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนในปี ค.ศ. 1277 ดังนั้นประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโมเกาแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลสมัย ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องยาวนานเกือบ 1,000 ปี 

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  ชิมอาหารพิเศษ
พักที่  DUNHUANG H0TEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ตุนหวง-หมิงซาซาน-สระน้ำวงพระจันทร์-เจียยวี่กวน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่เนินทราย “หมิงซาซาน” เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 ก.ม. สูงประมาณ 250 เมตร เม็ดทรายมีสีสันออกเหลืองแดงพิเศษจัดให้ทุกท่านขี่อูฐชมทะเลทรายเหมือนย้อนเวลากลับสู่เมื่อ2000ปีก่อน กองคาราวานในเส้นทางสายไหม เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย ท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบ เสียงม้าร้อง และเสียงสู้รบ ตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาทราย

ชมสระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดที่ไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยู่กลางทะเลทราย มีความลึกเฉลี่ย 6 เมตรเท่านั้น

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่สถานีรถไฟ

15.00 น.

รถไฟOrient Express ออกเดินทางสู่เมืองเจียยวี่กวาน ระหว่างเดินทางมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกี่ยวกับตูนหวางมาบรรยาย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารบนรถไฟ

20.00 น.

เดินทางถึงเมืองเจียยวี่กวาน นำเข้าสู่ที่พัก
พักที่  Jiayuguan Holiday plaza Hotel - (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เจียยวี่กวาน-ป้อมปราการด่านเจียยวี่กวาน-กำแพงเมืองจีนแสวนปี่-หลานโจว

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเข้าชม ด่านเจียยวี่กวาน ที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรงและสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก  ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสของป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม ส่วนบนของกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวังภัย สร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิง-ต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ สู่เทือกเขาฉีเหลียนซาน และอีกด้านหนึ่งทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน ชมอนุสาวรีย์ด้านนอกของประตูตะวันตกสร้างขึ้นในราวปีที่ 14 ของจักรพรรดิเฉียนหลง มีคำจารึกว่า “ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก” (รวมค่ารถแบตตารี่)

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม กำแพงเมืองจีนแสวนปี่(悬壁长城xuan biสร้างขึ้นในสมัยราชวงค์หมิง
ใน ค.ศ. 1539 ห่างจากด่านเจียยวี่กวาน 8 กิโลเมตร เป็นกำแพงที่สร้างอยู่บนหุบเขาที่ลาดชัน โดยเฉพาะมี 231 เมตร ความชันถึง 45*(องศา) กำแพงยาว 15 กิโลเมตร ปัจจุบันกำแพงเดิมคงเหลือไว้บางส่วน ในปี ค.ศ. 1987 ได้บูรณะใหม่

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เชิญชิมขาแพะย่าง(火焰羊腿)  
จากนั้นนำท่านสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางต่อ

20.30 น.

รถไฟOrient Express ออกเดินทางสู่เมืองหลานโจว

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: หลันโจว-มารดาแม่น้ำหวางเหอ-สะพานเหล็ก-กังหัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ

07.30

รถไฟOrient Expressเดินทางถึงเมืองหลันโจว หลังอาหารเช้าเตรียมตัวตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระทุกชิ้นเพื่ออำลารถไฟOrient Express
เมืองหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของเส้นทางสายไหมอันลือชื่อ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเครื่องจักรกลหนัก มณฑลกานซู่ มีพื้นที่ 425,800 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 25.9 ล้านคน ตอนบนมีเขตแดนติดต่อกับมองโกเลียใน และ มองโกเลียนอก

นำชมสะพานเหล็ก สะพานแรกของแม่น้ำเหลือง "黄河第一桥หวางเหอตี้ยีเฉียว" ซึ่งออกแบบโดยวิศวะกรชาวเยอรมัน สะพานมีความยาว 233.33 เมตร กว้าง 7.5 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1907 ใช้งบประมาณเป็นเงินกว่าสามแสนตำลึง 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำชมอนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง (Huang He Mu Qing黄河母亲) “หวางเหอหมู่ชิง” ผลงานของศิลปินหญิงชาวจีนชื่อ “เหอเอ้อ” ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1986 ประติมากรรมนี้สลักจากหินแกรนิต มีความยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน้ำหนักกว่า 60 ตัน แกะสลักเป็นรูปผู้หญิงนอนมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ข้างๆด้วยแววตาที่สื่อถึงความรักความอบอุ่น รูปปั้นนี้เปรียบแม่น้ำหวางเหอ เป็นเสมือนมารดาที่หล่อเลี้ยงลูกน้อย คือมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนมายาวนานกว่า 5,000 ปี ถือว่าแม่น้ำหวางเหอเป็นต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีน นับเนื่องมาแต่ปฐมกษัตริย์ของจีนในยุคตอนต้น

ชมสวนกังหันวิดน้ำโบราณ “水车สุ่ยเฌอ” สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง(ค.ศ.1522-1566) เพื่อการชลประทานและการประปา สองฟากฝั่งของหวางเหอในเขตเมืองหลานโจว มีกังหันวิดน้ำภูมิปัญญาชาวบ้าน ตั้งเรียงรายอยู่ถึง 252 กังหัน จนหลานโจวได้สมญานาม “เมืองหลวงแห่งกังหันน้ำของจีน”  

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ WANDA MANDARIN(万达文华) HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: หลันโจว-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางไปยังสนามบิน

10.55 น.

เดินทางกลับเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U 8061

12.25 น.

ถึงสนามบินเฉิงตู รอต่อเครื่อง

14.40 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 3U 8145

16.35 น.

กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อหนึ่งห้องคู่สำหรับห้องพักในโรงแรม
 3. ค่าที่พักบนรถไฟ 
 4. ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท, จีน 90 หยวน
 5. ค่าวีซ่าประเทศจีนแบบธรรมดา 1,650 บาท
 6. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 7. ค่าประกันภัยทางอากาศ
 8. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 9. ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ
 10. ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
 11. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ที่มีน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
 12. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 13. ค่าทิปไกด์และหัวหน้าทัวร์ไทย
 14. ค่าบริการไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากรายการ
 2. ค่าทำเนียมหนังสือเดินทาง
 3. ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว
 4. ค่าวีซ่าด่วน *กรณีต้องการยื่นวีซ่าด่วนเพิ่มจากค่าวีซ่า 1,200 บาท
 5. ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
 6. ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
 7. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศที่อยู่นอกเหนือโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไข สำรองที่นั่ง มัดจำ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตาม ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-20 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
·        ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
·        การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
·    การจำหน่ายสินค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยว ข้องกับบริษัททัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินค้าเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งไว้ หรือจำนวนสินค้าไม่ตรงกับทีสั่ง หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์ผู้ขายโดยตรง หรือผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น  บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจำหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหน้าทัวร์ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแทนไกด์ท้องถิ่นในทุกกรณี
·        บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น** และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูป พริ้นจากคอมพิวเตอร์
     - ห้ามสวมเสื้อสีขาวหรือเสื้อผ้าสีอ่อนเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
     - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
      - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
     - ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่นเเว่นสายตา
4. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
     - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวถ่ายเอกสารที่ชัดเจน หรือ สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)          
     - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทางข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
5 .โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
หมายเหตุ หมายเหตุ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทัน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 3,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ / หากท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศแจ้งเจ้าหน้าที่ๆท่านจองด้วยให้ทราบก่อนออกตั๋ว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากมีการเลื่อนไฟล์ท ดีเลย์ ไฟล์ทถูกยกเลิก ไม่ว่าเที่ยวบินใดเที่ยวบินนึง

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign