ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์รัสเซียวินเทอร์ เฟสติเวล 7 วัน 5 คืน
สายการบิน THAI AIRWAYS เดินทาง ธันวาคม - เมษายน

สถานที่ท่องเที่ยว
สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ HUSKY PARK
จัตุรัสแดง(Red Square)
มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train
พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof Palace)
พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace)
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (TheState Hermitage Museum)
มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)
มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL

     


กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
วันเดินทางราคา มหัศจรรย์....รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน 
 บินตรงโดยสายการบินไทย (TG)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
18 มี.ค.63 24 มี.ค.63 TG974/TG975 52,900 52,900 51,900 6,000
01 เม.ย.63 07 เม.ย.63 TG974/TG975 53,900 53,900 52,900 6,000
** คณะเดินทางจำนวน 25-30 ท่านต่อกรุ๊ป**
** พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย **

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์

11.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

14.00 น.

ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ TG974
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง**

19.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่
นำท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากเมืองหนึ่ง ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากกว่า 200 แห่ง
ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ตลาดอิสไมโลโว่ • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ • Ostankino Tower • Husky Park สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ จัตุรัสแดง •ห้างสรรพสินค้า GUM • มหาวิหารเซนต์บาซิล • CIRCUS SHOW

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market)ตลาดสินค้าหัตถกรรมและของเก่าอันลือชื่อ ของประเทศรัสเซียหรือจตุจักรแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดนี้เป็นศูนย์กลางทางการค้าของที่ระลึก และของเก่า ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว เรียกได้ว่า ราคาถูกที่สุด และยังมีให้เลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมให้อิสระแก่ท่านได้เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อของที่ระลึก

จากนั้น นำท่านสู่ตึก หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankinoให้คุณได้เห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์จำนวนมากไปยังบ้านเรือนชาวรัสเซีย หอส่งสัญญาณนี้โดดเด่นอยู่บนเส้นขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหนึ่งในอาคารที่ยืนอยู่ด้วยตัวเองที่สูงที่สุดในโลก หอนี้เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผู้นำโซเวียต Nikita Khruschevได้ทำการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์นี้ทำให้สถาปนิกผู้นี้วางหมวกไว้ใต้หินที่ฐานหอเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความเคารพต่อผู้นำ

เที่ยง

นำท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานมื้ออาหารสุดหรูที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower
**หมายเหตุ**  เนื่องจากตึก OSTANKINO TOWER ไม่อนุญาตให้  เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ขึ้นไปด้านบนตึกได้
ดังนั้น  โปรแกรมนี้จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ ลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป  /  ในกรณีที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เดินทาง
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงร้านอาหารที่มีระดับเทียบเท่าให้แทน**
** หากทางตึกมีการจำกัดจำนวนผู้ขึ้นชมทางทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลร้านอาหารโดยจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง เนื่องจากเป็นนโยบายทางตึก ซึ่งทางทัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้**

จากนั้น นำท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนัขแสนรู้ ที่ สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ HUSKY PARK พันธุ์สุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมีความสามารถที่จะสามารถลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะได้ด้วย ทั้งนี้ท่านยังได้มีประสบการณ์ที่แสนสนุกในการนั่ง รถเทียมสุนัขลากเลื่อนได้อีกด้วย
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง กรณีหิมะไม่ตกทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพาไป
เที่ยวชม หมู่บ้านโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) แทน

จากนั้นชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่สำคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ สร้างในสมัยคริสศตวรรษที่ 17 ที่เป็นศูนย์รวมเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประท้วงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังถือได้ว่าเป็นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญของประเทศ อีกหลายแห่งที่สามารถได้ชม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานที่ที่ซึ่งถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว์ จนได้รับการขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างขึ้นด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์
สถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลที่เมืองคาซาน และด้วยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทำให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอีวานที่ 4 เป็นอย่างมาก จึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิก ด้วยการควักลูกตาทั้งสองข้างทิ้งเสีย เพื่อไม่ให้สถาปนิคผู้นี้สามารถสร้างสิ่งสวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำของพระองค์ในครั้งนั้น ส่งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)
** อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกันอย่างเต็มอิ่มกับกิจกรรมต่างๆมากมายในช่วงเทศกาล Russian Winter festival
เทศกาลฤดูหนาวของรัสเซียในกรุงมอสโควเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำปีโดยจัดแสดงขึ้นที่จัตุรัสแดงซึ่งจะเริ่มจัดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม ภายในเทศกาลมีการตกแต่งประดับประดาด้วยแสงไฟสีสันยามค่ำคืนและมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ รูปปั้นแกะสลักน้ำแข็ง การแสดงดนตรีและการเต้นรำแบบรัสเซียและการออกร้านขายของที่ระลึกมากมาย **
 
จากนั้นนำท่านเข้าชมและชอปปิงที่ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม แบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุดเย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรมมายากล ของ ละครสัตว์ Russia Circus Showโดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกับเหล่าสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี หลังจากจบการแสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู้เพื่อเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย
**ที่นั่งชมเป็นบัตรแบบตั๋วกรุ๊ปจัดตามระบบทัวร์ล้อกที่นั่งไว้ตามราคาทัวร์ หากท่านต้องการที่นั่งวีไอพีหรือที่นั่งด้านหน้ากรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อบัตรอัพเกรดทั้งนี้หากที่นั่งจะอัพได้ต่อเมื่อมีที่นั่งเหลือเท่านั้น**
**กรณีละครสัตว์งดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นไปทางระบบการจัดการทางประเทศรัสเซียของคณะละครสัตว์  ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการส่วนนี้ให้

ที่พักHOLIDAYY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์ และปอล มหาวิหารคาซาน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) **รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม** เดินทางถึง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัณ ภัตตาคาร

จากนั้น เดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)สิ่งแรกที่สร้างในเมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1703ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมือง โดยมีความสูงถึง 122.5 เมตร ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม เป็นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบันด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนของนักบุญ รวมรูปพระแม่มารีศักดิ์สิทธิ์ที่งดงาม อันเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชน

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารที่ถือว่าได้รับการตกแต่งอลังกาลมากที่สุด ยอดโดมฉาบด้วยทองคำแท้ 100 กิโลกรัม และภายในใช้หินอ่อน และหินอื่น ๆ กว่า 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สถานที่แห่งนี้ จึงได้มีการก่อสร้างขึ้นใหม่ ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ในปี ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste de Montferrandโดยใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 40 ปี ตัววิหารใหญ่โต สีขาวบริสุทธิ ประดับด้วยประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เป็นโบสถ์ออร์โทดอกซ์แห่งเดียวที่ประดับประดาตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างวิจิตรบรรจง
 เข้าชม มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ปีค.ศ. 1708 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ในสมัยก่อนเป็นโบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าปอลด์ที่ 1 ในปี ค.ศ.1800 ได้ทำการสร้างวิหารใหม่ ให้ยิ่งใหญ่และสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมมหาวิหารแห่งนี้มีลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบประกอบไปด้วยเสาโรมัน 96 ต้น และโดมขนาดใหญ่ซึ่งมียอดสูงถึง 90 เมตร นอกของวิหารมีสวนสาธารณะที่ชาวรัสเซียจะมาพักผ่อนหย่อนใจ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ค

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ • โบสถ์หยดเลือด • พระราชวังแคทเธอลีน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof Palace)พระราชวังที่สวยงาม ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวังที่สรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมัย โดยตัวภายในพระราชวัง ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ “บารอค”และคลาสสิก พระเจ้าปีเตอร์
หมายมั่นปั้นมือกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ภายในพระราชวังบรรจงสร้าง
พระราชวังอย่างประณีตเน้นการตกแต่งภายในที่เลือกจะใช้ โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสีน้ำมันเป็นหลักด้านนอกสร้างลานน้ำพุ โดยเฉพาะ ลานน้ำพุแห่งนี้ถือเป็นจุดหลักของประสาทแห่งนี้ก็ว่าได้ ด้วยความยิ่งใหญ่ตระการตาและแสงของพระอาทิตย์กระทบผิวน้ำ และขอบอ่างสีทองมัน รวมถึงบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์
** ในส่วนของน้ำพุทางพระราชวังจะปิดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และ
อาจปิดทำการในวันจันทร์สิ้นเดือน หรือวันจันทร์กับวันอังคาร (2วันติดต่อกัน) ซึ่งเป็นธรรมเนียมวันหยุด
ของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิ่มวันหยุดหรืออาจจะปิดทำความสะอาด
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่พระราชวังฤดูร้อนปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
ตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิดหรือสถานที่อื่นๆในช่วงเวลาดังกล่าว**

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 1,050 ห้อง สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงของราชวงศ์โรมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.1732 –
1917 ตั้งอยู่ระหว่างท่าวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใช้โทนสีเขียว และ ขาว ด้วย
สถาปัตยกรรมบารอค ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังฤดูหนาวได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมในฐาน

พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (TheState Hermitage Museum)ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อย่างเช่น ลิโอนาโด ดาวินซี่,ปิกัสโซ่,แรมบรันด์,แวนโก๊ะ เป็  นต้น จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง **ในบางช่วงพระราชวังอาจมีการปิดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นหากวันที่เดินทางตรงกับช่วงวันปิดเข้าชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิดหรือสถานที่อื่นๆในช่วงเวลาดังกล่าว** นำท่านเข้าชม โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างให้เป็นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระราชบิดาของพระองค์ ผู้ประกาศเลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็นอยู่ที่จนลง เป็นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่งหญิงชาวนาผู้หนึ่งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้ รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับวิหารเซนต์บาซิลที่เมืองมอสโคว

จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย มีห้องต่างๆ ให้ชมนับร้อยแต่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่18 อันประมาณค่ามิได้ที่ช่างเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่1 แห่งปรัสเซียประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่หกชิ้นเนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับอำพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีมีค่าจากอิตาลี ห้องอำพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์
(ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีนได้ ทางบริษัทฯ ขอนำท่านชม พระราชวังพาฟลอฟส์ ตั้งอยู่สวนขนาดใหญ่ซึ่งสร้างโดยพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพื่อให้กับพระราชบุตรพอล โดยใช้ช่างที่พระองค์ทรงโปรดที่สุดคือ Charles Cameron เป็นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ต่อมาพระเจ้าพอล ทรงให้Brennaช่างอิตาเลียนที่พระองค์โปรดปรานเนื่องจากพระองค์ต้องการศิลปะแบบฝรั่งเศสมากกว่าอิตาลี ทำให้คาเมอร์รอนงอนไปพักใหญ่และกลับมาทำงานต่อหลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1ขึ้นครองราชย์ทรงเสด็จมาพำนักที่พระราชวังนี้ตัวพระราชวังประดับด้วยของเก่าดั้งเดิมที่ถูกเก็บให้รอดพ้นจากกทำลายเมื่อคราวสงครามโลก)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ค

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: Outletpulkovo Village • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • สถานีรถไฟใต้ดิน Metro • ช้อปปิ้งถนนอารบัต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น เดินทางสู่ OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตล์ยุโรป และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าดังมากมาย สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย
 
จากนั้น เดินทางกลับสู่ เมืองมอสโคว์ โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro)ตื่นตากับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดับด้วยกระจกสี หินอ่อน
 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของแหล่งประวัติ
ศาสตร์และถือว่าเป็นหนึ่งในย่านโบราณที่สุดของมอสโคว์ ที่มีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ และยังเป็นแหล่งชุมนุมของศิลปินอินดี้ ที่มาโชว์ฝีมือกันจัดแบบไม่มีใครยอมใคร

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น เดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์(Sparrow Hills) จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
ที่พักHOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์


keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินโดโมเดโดโว่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จนกระทั่ง พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเชื่อว่าที่นี่เป็นที่สถิตของพระเจ้าปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ   นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ตั้งอยู่อยู่ในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่งที่ไม่ควรพลาดชม ได้แก่ มงกุฎทองคำของราชวงศ์โมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคได้พระราชทานมงกุฎนี้ให้กับเจ้าชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื่อราว 700 ปีเศษ มาแล้ว สวยงามมาก ทำจากทองคำประดับด้วยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีล้ำค่าต่างๆมากมาย และได้ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 ชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ที่ถือว่าสำคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่งสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อน แล้วใช้เพื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็นตัวอย่างผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่อของรัสเซีย ขนาดอันใหญ่โตและความงดงามเป็นตัวดึงดูดให้ผู้คนมาเยี่ยมชม ลองมาดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะประทับใจกับขนาดอันมหึมาของที่นี่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น ชม มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (St.Saviour Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Moskva เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอรี่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลาก่อนสร้างนานถึง 45 ปีในสมัยของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบทำลายมหาวิหารแห่งนี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นที่รักและศูนย์รวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย
*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเข้าชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไม่สามารถเข้าชมได้ โดยทางทัวร์จะไม่สามารถทราบล่วงหน้าเนื่องจากเป็นการจัดการของทางโบสถ์ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปชมบริเวณด้านนอก ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว***

จากนั้นนำท่านชม และชอปปิ้ง ที่ ห้างสรรพสินค้าเวกัส Vegas Shopping Mall ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มิได้เป็นเพียงศูนย์รวมสินค้าหลากหลายประเภทเท่านั้น แต่รวมถึงเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองมอสโควอีกด้วยเพราะภายในห้างยังได้รวบรวมร้านอาหารไว้มากมาย

18.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร      ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว์

จากนั้นได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว

22.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย(TG) เที่ยวบินที่ TG 975

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

07.30 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : หากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในรายการมีการปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเป็นการปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหน่วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำการจองทุกครั้ง

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ สายการบินไทย Thai Airway(TG)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70 USD/ท่าน


เงื่อนไข เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง21วัน)
3. กรณียกเลิก
3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีเจ็บป่วย
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 

หมายเหตุ อาหาร
 1. อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์จะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารท้องถิ่น และอาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวชั่น ซึ่งรสชาติจะเป็นไปตามสไตล์รัสเซีย อาจจะไม่ถูกปากคนไทยในบางมื้อ
 
โรงแรมที่พัก
 1. สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ                       ขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งท่านจะต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริมซึ่งไม่สะดวกสบายในการพัก **กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองแบบ 3 ท่านหากลูกค้าพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขของห้องพักดังกล่าว**
 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นห้องแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้อง ห้อง Double จะมีน้อยมากในแต่ละโรงแรมและส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการนำเตียงมาชิดกันให้เป็น Double หากลูกค้ารีเควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไม่รับรองเรื่องห้องให้เนื่องจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถล้อคห้องพักได้จึงขึ้นอยู่กับการจัดการของทางโรงแรมเป็นหลัก ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 4. กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้  และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น  หนังสือเดินทางห้ามขาด ห้ามชำรุด ห้ามเปียกน้ำ ห้ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อย่างอื่นที่ไม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ สำคัญอย่างยิ่ง ไม่เช่นนั้นพาสปอร์ตของท่านจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทัวร์จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ทุกกรณี
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign