ทัวร์จีน Amazing New Year กวางสี ผิงเสียง จิ้งซี ปาหม่า
น้ำตกเต๋อเทียน ทุ่งภาพเขียนร้อยลี้ 6 วัน 5 คืน
China Southern Airlines / เดินทาง 27 ธันวาคม - 1 มกราคม 63

สถานที่ท่องเที่ยว
ชมด่านมิตรภาพโหย่วอี้กวาน (Youyiguan Border, 友谊关) 
ไขปริศนาชุมชนคนอายุร้อยปี ณ หมู่บ้านมนุษย์ร้อยปีปาหม่า
สัมผัสความอลังการของน้ำตกเต๋อเทียน 1 ในน้ำตกข้ามพรมแดน
ล่องเรือชมความงามสวรรค์บนดิน ณ ทุ่งภาพเขียนร้อยลี้ในอุทยานหมิงซื่อ
ตลึงกับความมหัศจรรย์แห่งประติมากรรมหินหิมะล้านปีในถ้ำคริสตัล1 ใน 5 สุดยอดถ้ำแดนมังกร
พิเศษ ! อาหารถูกปากรสชาติคนไทย

     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
 
ปีใหม่ 27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 62
 
28,999.-
5,500.- รวมแล้ว
** ไม่มีราคาเด็ก ** ไม่แจกกระเป๋า

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ – หนานหนิง – ผิงเสียง

10.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน

13.00 น.

ออกเดินทางสู่หนานหนิง โดยเที่ยวบิน CZ6100

16.25 น.

เดินทางถึงเมืองหนานหนิง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นครสีเขียว (Green City) เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นเขตปกครองเดียวที่ติดกับทะเลและมีชายแดนทางบกติดกับประเทศเวียดนามระยะทางยาวกว่า1,000 กม.

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเดินทางต่อไปยังผิงเสียง (ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองชายแดนจีน-เวียดนามผิงเสียงเป็นประตูการค้าสู่อาเซียน โดยรัฐบาลได้ทุ่มทุนพัฒนาด่านการค้าชายแดนผิงเสียงให้เป็นด่านการค้าปลอดภาษีสู่ตลาด 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 20.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ Pingxiang Xiangcheng International Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ผิงเสียง–ตลาดชายแดนผู่ไจ้–ด่านมิตรภาพ–หมิงซื่อ-ล่องแพหมิงซือเถียนเหยียน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางไปชมด่านมิตรภาพโหย่วอี้กวาน (Youyiguan Border, 友谊关) เป็น 1 ใน 9 ด่านพรมแดนสากลของจีน ในอดีตมีชื่อว่าเจิ้นหนานกวาน สมัยปลายราชวงศ์ชิง ค.ศ. 1885 กองทัพฝรั่งเศสเคยยกพลผ่านด่านแห่งนี้มาตีประเทศจีน แต่เรื่องจากเสบียงทหารไม่พร้อมจึงได้ถอยกลับไปที่เมือง เลียงซาน ด้วยเหตุนี้ นายพลจีนเฟิงจื่อฉาย(冯子材) ได้เห็นเป็นโอกาสที่ดีจึงนำทหารจีนเข้าไปตีฐานที่พักของทหารฝรั่งเศสและได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่นับเป็นครั้งแรกของทหารราชวงศ์ชิงที่สามารถรบชนะทหารฝรั่งเศสได้ ด่านนี้มีลักษณะเป็นด่านโบราณ 4 ชั้น สูง 22 เมตร ปัจจุบันมีความสำคัญในฐานะเป็น“เมืองหน้าด่าน”ความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนชาวไทยรู้จักด่านนี้ในฐานะ "ปากทาง" (จากอีสานไทย)เข้าสู่จีนของเส้นทาง R8, R9 และR12
ชมตลาดชายแดนผู่ไจ้ตลาดที่ขายสินค้าพื้นเมืองของจีนและเวียดนามมีสิ้นค้าขึ้นชื่อหลายอย่างให้ท่านได้เลือกซื้อได้แก่ไม้เนื้อแข็งแกะสลักกาแฟเวียดนามเป็นต้น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำท่านสู่หมู่บ้านหมิงซือล่องเรือไม้ไผ่หมิงซื่อเถียนเหยียน (明仕田园景区) สถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ ชมทัศนียภาพสองฝั่ง ลำน้ำ และบรรยากาศอันสดชื่นรื่นรมย์ งดงามด้วยภูเขาที่เป็นฉากหลัง ที่เรียกว่า “วิวภาพเขียนร้อยลี้” อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบริเวณรอบๆโรงแรม เนื่องจากโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มีธรรมชาติที่สวยงามล้อมรอบทุกด้าน

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร **พิเศษชุดอลังการ ขันโตกจีนหรืออาหารชุดหัวหน้าเผ่า

19.30 น.

นำท่านเพลิดเพลินไปกับการชมโชว์วัฒนธรรมรอบกองไฟของชาวบ้าน
พักที่ MINGSHI MOUTAIN VILLA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หมิงซื่อ–น้ำตกเต๋อเทียน–จิ้งซี–บ่อน้ำพุห่าน - หมู่บ้านลูกจ้วง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านนั่งรถไปเต๋อเทียน (ประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นน้ำตกระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก(พรมแดนจีน-เวียดนาม) ฝั่งจีนกว้าง 120 เมตร ฝั่งเวียดนามกว้าง 60 เมตร เมตร และสูง 70 เมตร พร้อมนั่งแพไม้ไผ่ ชมน้ำตกเต๋อเทียน อย่างใกล้ชิด

12.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อไปยังเมืองจิ้งซี นำท่านชมบ่อน้ำพุห่าน (สวนสาธารณเอ๋อฉวน鹅泉)
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพงามเลิศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่าเจ็ดร้อยปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง มีตำนานประเพณีพื้นบ้านโบราณหลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเช่น หินแกะสลัก วัดมังกร อนุสาวรีย์ห่าน เจ้าหญิงนิทรา
ต้นไม้คู่รัก เป็นต้น

นำท่านชมหมู่บ้านลูกจ้วงหรือหมู่บ้านจิ้วโจว(旧州古镇) ซึ่งเป็นที่กำเนิดของลูกจ้วง(绣球) เมื่อท่านเดินทางไปถึงจะพบกับลูกจ้วงที่ห้อยประดับอยู่ที่หน้าบ้านของชาวบ้าน ลูกจ้วงถือเป็นวัฒนธรรมที่มีมานานของเผ่าจ้วงที่ลูกสาวของแต่ละบ้านจะใช้ในการเลือกคู่หรือต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อลูกจ้วงกลับไปเป็นของฝาก

19.00

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ จิ้งซี VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: จิ้งซี – ปาหม่า –ถ้ำร้อยนก – ถ้ำคริสตัล – หมู่บ้านอายุวัฒนะ – อิสระช้อปปิ้ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านปาหม่า (ประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืนที่สุดของโลก ตามหลักการการสำรวจ จากคนหนึ่งแสนคน จะต้องมีคนอายุเกิน 100 ปี ประมาณ 7คน แต่ประชากรเมืองปาหม่าสามแสนคน มีคนอายุกว่า 100 ปี ถึง 94คน มากกว่ามาตรฐานสากลกว่า 5 เท่า จึงได้รับเกียรติให้เป็นหมู่บ้านที่มีคนอายุยืนที่สุดในโลก สาเหตุมาจาก อากาศที่มีความหนาแน่นของออกซิเจนมากถึง 6,000-8,000 หน่วย ในขณะที่อากาศทั่วไปมีออกซิเจนแค่ 600 หน่วย และอาหารที่เปรียบเสมือนเคล็ดลับของเมือง ไม่ว่าจะเป็น หมูหอม香猪ที่มีน้ำหนักโตสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัม ยาสมุนไพรผ่อหมา火麻ที่มีสรรพคุณละลายไขมันในเส้นเลือด ปลามัน เป็นปลาที่เวลาทอดไม่ต้องใช้น้ำมัน จะมีมันออกจากตัวปลาเอง และข้าวโพด เผือกมันที่เป็นอาหารหลักของผู้สูงอายุปาหม่า 

11.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านล่องเรือลำคลองใต้ภูเขาของ ถ้ำหน้าต่างสวรรค์เป็นถ้ำที่มีอายุยาวนานกว่า 950 ล้านปี ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยลักษณะต่างๆ สุดถ้ำเป็นต้นน้ำของลำคลองผานหยาง盘阳河ที่ไหลออกจากใต้ภูเขาและนกนานาชนิดมากกว่าหลายร้อยตัวจึงเป็นที่มาของ ถ้ำร้อยนก (ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง)
นำท่านชมถ้ำคริสตัลเป็นถ้ำหินงอก หินย้อย 1 ใน 5 ที่ใหญ่และสวยที่สุดของจีน เพราะมีหินงอกหินย้อยที่มีสีขาวดุจหิมะและสวยงามเหมือนคริสตัล ชมความงาม ภายในถ้ำประมาณ 1.30 ชั่วโมง

15.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอายุวัฒนะหรือ หมู่บ้านคนอายุยืน เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านและถ่ายรูปกับคุณปู่คุณยายที่มีอายุเกิน100ปี

18.00น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *เมนูพิเศษของคนอายุยืน หมูหอมย่าง+ปลามันทอดอาหารที่ปรุงด้วยฝ่อหมา
หลังอาหารอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
พักที่ BAMA VIENNA HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ปาหม่า –หนานหนิง – พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง - ถนนคนเดินหนานหนิง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินกลับหนานหนิง (ประมาณ 4.5ชั่วโมง)

12.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร    
ชม“พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆ ในมณฑลกวางสี ที่รวบรวมทั้งเรื่องวิถีชีวิต การแต่งกาย ความเป็นอยู่ ข้าวของเครื่องใช้ มาจัดแสดงไว้ให้คนทั่วไปได้ชมและเรียนรู้ นอกจากนั้นยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมกลองมโหระทึกทองแดงของชาวจ้วงไว้อย่าง       

นำท่านชมภูเขาชิงซิ่วเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของหนานหนิง สำหรับผู้ที่ไปทัศนาเมืองนี้ มักจะต้องไปคาราวะศาลเจ้าแม่กวนอิมพันกรอันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ(ค.ศ.960-1127) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาลูกนี้ ศาลเจ้าแห่งนี้มีเจ้าแม่กวนอิมพันกรที่แกะจากไม้จันทน์หอม พระพักตร์นิ่งสงบสวยงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ในบริเวณศาลเจ้ายังมีศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 5 องค์ขนาดใหญ่โต ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ

นอกจากนี้ ภูเขาชิงซิ่วยังมีจุดน่าสนใจให้เที่ยวชมอีกมากมาย อาทิ เจดีย์ 9 ชั้น จุดชมวิวเมืองหนานหนิง วัดกวนอู เจดีย์มังกรช้าง สวนต้นปรงขนาดยักษ์ และต้นปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน และสวนป่าเขตร้อน เป็นต้น

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหนานหนิง  ท่านสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ของพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
พักที่ NANNING FUDEVIENNA HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: หนานหนิง – ภูเขาชิงซิว – ตลาดสดหนานหนิง - กรุงเทพฯ

06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม         

07.30 น.

ได้เวลาสมควรเดินทางไปยังสนามบิน

10.35 น.

เดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ CZ8427

12.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน23กก. / ค่าวีซ่า 1650 บาท / ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบินจีน

ค่าบริการไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (รวม200หยวน) / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วนและในกรณีที่สถานฑูตจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหรือในบางกรณี บางท่านที่สถานฑูตไม่อนุญาตให้วีซ่ากรุ๊ปได้ / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%


เงื่อนไข สำรองที่นั่ง มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกหลังการวางมัดจำ-หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง29-20 เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
-ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วยการถูกทำร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง / พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน / ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว / รูปอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                        
5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบเอง
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

หมายเหตุ หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริงแต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม์ / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีค่าเงินผันผวน กรณีมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตู หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ* ลูกค้าครบ 10 คน ออกเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย * ครบ 16 คน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ ** บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign