ครบสูตรจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2020
เฟิ่งหวง(รวมล่องเรือ) เทียนเหมินซาน เขาอวตาร
 จินเปียนซี หวงซือจ้าย โชว์เหม่ยลี่เซี่ยงซี 5 วัน 4 คืน

สถานที่ท่องเที่ยว

1. กระเช้าเหิรฟ้าสู่เขาประตูสวรรค์ 7. สะพานหนึ่งในใต้หล้าไร้เทียมทาน
2. ทางเดินกระจกเลียบหน้าผาเหลือท้าทาย 8. จินเปียนซี ,หวงซือจ้าย
3. สวนจอมพลเฮ่อหลง 9. ล่องแม่น้ำถัวเจียงชมเมืองโบราณเฟิงหวง
4. ถนนสาย 99 โค้งเหนือจินตนาการ 10. สะพานกระจกข้ามหุบเขาที่สูงที่สุดในโลก
5. เขาอวตารจุดกำเนิดหนังอวตาร 11. พิพิธภัณฑ์ภาพหินทรายแสนวิจิตร
6. ลิฟท์แก้วไป่หลงตระหง่านฟ้า 12. ชมการแสดงชุดอลังการ โชว์เหม่ยลี่เซียงซ

     

กำหนดวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
วันเดินทาง ราคาทัวร์ พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 63 24,900.- 5,500.- รวม

**** เส้นทางท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย เป็นเส้นทางชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ผู้เดินทางควรเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเดินทาง ซึ่งอาจมีการรอคิวตามสถานีกระเช้า สถานีรถโดยสาร จุดขึ้นลิฟท์ ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในอุทยาน รวมทั้งรสชาติของอาหารจีนของเมืองจางเจียเจี้ยอาจมีความแตกต่างจากเส้นทางอื่นในประเทศจีน เนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองขนาดเล็กที่ยังไม่ได้เจริญทัดเทียมเท่าเมืองอื่นในประเทศจีน จึงขอให้ผู้เดินทางทำความเข้าใจข้อมูลก่อนเดินทางด้วย ****   
 
หมายเหตุ...การแสดงชุด จิ้งจอกขาว The love story of a wooden man and a fairy fox  เป็นการแสดงกลางแจ้งที่จะจัดแสดงได้เฉพาะบางฤดูกาลและในวันที่ไม่มีฝนเท่านั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถบรรจุการแสดงชุดนี้อยู่ในโปรแกรมทัวร์เนื่องจากความไม่แน่นอนของตารางการแสดง สำหรับลูกทัวร์ที่ต้องการชมการแสดงชุดดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์กับไกดท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เพื่อทำการสำรองที่นั่งในกรณีที่มีการแสดงในช่วงวันเดินทาง โดยอัตราค่าเข้าชมสำหรับที่นั่งทั่วไปอยู่ที่ 380 หยวนต่อท่าน ลูกทัวร์ที่ต้องการชมการแสดงสามารถทำการจองและชำระค่าเข้าชมผ่านไกด์ท้องถิ่นในวันเวลาเดินทางได้ เนื่องด้วยการแสดงชุดนี้เป็นโปรแกรมเสริมที่ลูกทัวร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหาก การจะเข้าชมหรือไม่เข้าชมขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกทัวร์ ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกทัวร์เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าชมการแสดงแต่อย่างใด......   

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ–เมืองจางเจียเจี้ย–เฟิงหวาง–ล่องเรือแม่น้ำถัว–สะพานแดง–แสงสียามราตรี

03.25 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 8-9 เคาน์เตอร์ เช็คอิน เกาะ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

06.25 น.

นำท่านบินตรงสู่ สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES   เที่ยวบินที่ CZ606 (เที่ยวบินใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ)

10.35 น.

เดินทางถึง สนามบิน เมืองจางเจียเจี้ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร... จางเจียเจี้ย เป็นอุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์ 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิงหวง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม) ที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว

12.30 น.

ถึงเฟิ่งหวาง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวาง เฟิ่งหวางมีโบราณสถานและโบราณ วัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวางกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง { ชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวาง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาจจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ { นำท่านนั่งเรือแจว ชมบ้านเรือนริมน้ำและชมเจดีย์ว่านหมิง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชมเมืองฟ่งหวงยามค่ำคืน ชมเมืองโบราณฟ่งหวง ที่เต็มไปด้วยแสงสีแบบตื่นตาตื่นใจ ชมผับบาร์ที่คึกคักริมแม่น้ำถัวเจียง ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธิ์สุดเดช ชมและเลือกซื้อสินค้า HANDMADE เสื้อยืด,รองเท้าเก๋ๆ เขียนสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกันให้เห็น และของพื้นเมืองต่างๆอีกมากมาย สถานที่บันเทิงจะปิดประมาณ ตีหนึ่ง ร้านค้าเริ่มทยอยปิดประมาณ 5 ทุ่ม ในย่านเมืองโบราณฟ่งหวง

พักที่ FENGHUANG GUOBIN HOTEL หรือ เทียบ 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เฟิ่งหวาง-จางเจียเจี้ย-อุทยานเทียนเหมินซาน-ระเบียงกระจก

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางกลับจางเจียเจี้ย (3 ชั่วโมง)

11.30 น.

ถึงจางเจียเจี้ย รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านขึ้น พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน โดยสารกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร)  อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นำคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบนยอดเขา  อีกทั้งได้สัมผัสการเดินบนพื้นกระจกใสของ ทางเดินกระจกเลียบหน้าผา เพื่อวัดความใจกล้าของท่าน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของทางเดินกระจกเลียบหน้าผา........ จากนั้นนำท่านสู่ ประตูสวรรค์ โพรงหินทะลุภูเขาขนาดใหญ่ ซึ่งในปี 1990 มีนักบินชาวรัสเซียขับเครื่องบิน 3 ลำบินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรค์แห่งนี้พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์นี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ไปทั่วโลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นที่รู้จักของนักผจญภัยทั่วโลกที่อยากเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง พาท่านขึ้นบันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของ เขาเทียนเหมิน  ซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก ท่านจะได้ถ่ายภาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด จากนั้นท่านสามารถทดสอบกำลังขาของท่านโดยการเดินลงบันได 999 ขั้น เพื่อลงมายังลานจอดรถที่อยู่ด้านล่างของประตูสวรรค์......จากนั้นนำท่านนั่งรถบัสของอุทยานที่ขับโดยคนขับผู้ชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษนำคณะลงเขาผ่านเส้นทาง 99 โค้ง ที่หวาดเสียวและเร้าใจเป็นอย่างมาก
**หมายเหตุ : ในฤดูท่องเทียวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่อแถวขึ้นกระเช้าเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ อาจทำการสลับโปรแกรมให้คณะนั่งรถอุทยานขึ้นไปยังบริเวณถ้ำประตูสวรรค์ จากนั้นนำคณะขึ้นยอดเขาผ่านบันไดเลื่อนทะลุภูเขา เมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมบนยอดเขาแล้วจึงนำคณะลงจากยอดเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า ซึ่งเป็นการสลับการใช้ยานพาหนะในการขึ้น/ลงเขา เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวที่นานเกินไปในช่วงเทศกาล******************* 
** บันไดเลื่อนทะลุภูเขาและถนน 99 โค้งจะปิดให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีทาง ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากเป็นช่วงที่มีหิมะปกคลุมในจุด และเส้นทางซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้ ในส่วนที่เป็นกระเช้าขึ้น/ลงเขายังคงเปิดให้บริการตามปกติในฤดูหนาว********

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ Best Western Grand Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว  
http://www.bwhotelzjj.com/

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: จางเจียเจี้ย-อุทยานจางเจียเจี้ย-หวงซือจ้าย(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-วิวภูเขาห้านิ้ว-จินเปียนซี

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ตั้งอยู่ในเมืองจางเจียเจี้ยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดหูหนาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 1982 ด้วยความเห็นชอบของสภาแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีนฟาร์มป่าจางเจียเจี้ยเดิมได้รับการขนานนามอย่างเป็นทางการว่า "วนอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย" และเป็นอุทยานแห่งชาติป่าแห่งแรกในประเทศจีน ทิวทัศน์ธรรมชาติของวนอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยมีชื่อเสียงในด้านของยอดเขาหุบเขาเงียบสงบและป่าไม้มีความสวยงาม ในขณะเดียวกันมียอดเขามากกว่า 3,000 จุดเช่นผู้คนเหมือนสัตว์ป่าสิ่งต่าง ๆ ภาพเหมือนจริงน่าตื่นเต้นด้วยชื่อเสียงของ "สามพันยอดแปดแสนลำธาร” ซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองจางเจียเจี้ย เป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% ซึ่งนับเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติ และเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลที่น้อยคนจะเดินทางไปถึง อีกทั้ง ชาวจางเจียเจี้ย ผู้ซึ่งรักในธรรมชาติ ได้ดำเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล

นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ เขาสิงโตเหลือง “หวงซือจ้าย” ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เทือกเขาแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 83,000 ไร่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร ที่เขาสิงโตเหลืองนี้มีจุดชมวิวที่เรียงรายลดหลั่นไปตามแนวหน้าผา ที่นี่คือบริเวณธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของจีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ “จางเจียเจี้ย” ปรากฏอยู่เบื้องหน้า มียอดเขาสูงนับไม่ถ้วนโผล่ขึ้นมาบางลูกมีลักษณะคล้ายบอนไซ บางลูกมีรูปร่างเหมือนดาบเล่มมหึมาปักอยู่ทั่วไป ชมยอดเขาประตูสาวพรหมจรรย์ ยอดเขาประตูศักดิ์สิทธิ์ ยอดเขาหนังสือสวรรค์ เขาเสาเข็มมหัศจรรย์แห่งท้องสมุทร เขาเสาสวรรค์แห่งทิศใต้ ฯลฯ หวงซือจ้ายเป็นจุดท่องเที่ยวสุดยอด ยามที่ยอดเขานับร้อยเหล่านี้ถูกคลอเคลียด้วยหมอกบางๆ เป็นความสวยงามอันสุดพรรณนา กับทิวทัศน์ที่ท่านมองเห็นอยู่เบื้องหน้า มีผู้คนไม่น้อยเปรียบเปรยว่างดงามเหมือนอยู่ในแดนสวรรค์ ถ้ามาจางเจียเจี้ยแล้วท่านไม่ขึ้นหวงซือจ้ายก็เสมือนหนึ่งท่านมาไม่ถึง นำท่านลงจากภูเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า

หมายเหตุ (ผู้เดินทางรับทราบว่าความเสี่ยงว่า ไม่ว่ากรณีใดๆหากขึ้นเขาหวงซื้อจ้ายไม่ได้ บริษัทฯรับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรให้เท่านั้น / หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการ

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชมลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต ลำธารจินเปียนซี มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมาก เช่น ผาแส้ม้าทอง ผาอรหันต์เมาเหล้า ผาช่วยมารดาลอดสี่ทวารฯลฯ

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตคาร
พักที่ WULING XINTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาวในอุทยานจางเจียเจี้ย

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: จางเจียเจี้ย-อุทยานเทียนจือซาน-เขาอวตาร-สะพานหนึ่งในใต้หล้า-สวนนายพลเฮ่อหลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย จากนั้นนั่งรถของเขตอุทยานไปยังสถานีลิฟท์แก้วไป่หลง เพื่อโดยสารลิฟท์แก้วชมวิวสุดไฮเทค จากสถานีที่อยู่ตีนเขาขึ้นสู่สถานีที่อยู่บนยอดเขาจักรพรรดิ หรือ เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วชมวิวสองชั้นแห่งแรกในทวีปเอเชียที่สร้างขึ้นเลียบหน้าผาสูงชัน มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก้ว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ ยอดเขาฮาลีลูยา  มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจของอุทยานจางเจียเจี้ย ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน เหวลึก และป่าหินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า  ชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า (สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1) ในอุทยานจางเจียเจี้ย ปติมากรรมทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ หมู่ขุนเขาหินประหลาดนับพันได้กลายเป็นฉากถ่ายทำหนัง “อวตาร” ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดัง ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืม และยากที่จะหาคำบรรยายได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี้ นอกจากจะมีรูปปั้นของจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ที่รบชนะกองทัพญี่ปุ่นผู้รุกราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี้ ทางด้านทิศใต้ของสวนแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลของทะเลขุนเขานับร้อยลูก สำหรับท่านที่เลือกโปรแกรมแบบไม่เข้าร้าน ท่านสามารถใช้เวลาในการเดินชมอย่างเต็มอิ่ม ไม่เร่งรีบ ไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูป และคุ้มค่าต่อการเดินทาง... จากนั้นนำท่านลงจากเขาโดย กระเช้าเทียนจื่อซาน พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืม…
***หมายเหตุ...กรณีที่ กระเช้าเทียนจื่อซาน ทำการซ่อมแซมปิดปรับปรุงหรือไม่เปิดทำการ ทางบริษัทอาจต้องนำท่านเดินทางลงจากเขาโดย ลิฟท์แก้วไป่หลง***

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
** หลังอาหารชมโชว์อลังการ เหม่ยลี่เซียงซี  หรือโชว์เสน่ห์แห่งหูหนานตะวันตก การแสดงที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่เป็นห้าสุดยอดด้านการแสดงในอุทยานจางเจียเจี้ย (สุดยอดด้านการแสดง สุดยอดด้านฉากประกอบการแสดง สุดยอดด้านการจัดแสง สุดยอดด้านดนตรีประกอบการแสดง สุดยอดด้านทีมนักแสดง)  เมื่อเสร็จจากการชมการแสดง นำคณะกลับที่พัก
พักที่ WULING XINTIANDI HUATIAN CHOICE HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาวในอุทยานจางเจียเจี้ย

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: จางเจียเจี้ย-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-สะพานแก้ว-กรุงเทพฯ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย หรือจวินเซิงฮว่าเยี้ยน งานศิลป์ที่มีความประณีตและเพียรพยามอย่างสูงจิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ นำมาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและคำชมมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำคณะท้าทายความหวาดเสียวบน สะพานกระจกจางเจียเจี้ย ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อน ท้าทายท่านด้วยการเดินผ่าน สะพานกระจกข้ามหุบเขาที่สูงที่สุดในโลก สูงจากพื้น 980 ฟุต The Grand Canyon of Zhangjiajie Skywalk โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร  สะพานที่น่าหวาดเสียวแห่งนี้ออกแบบ โดย  Haim  Dotanวิศวกรชาวอิสราเอล โดยต้องการสร้างสะพานกระจกเพื่อเชื่อมยอดเขาสองยอดเข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกัน หลังลงจากสะพานด้วยความตื่นเต้นหวาดเสียว...

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

21.50 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่  CZ605

00.15 น.

เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ
5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วจะหักคืนค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท และลูกค้าที่ต้องการเป็นวีซ่าเดี่ยว ต้องเตรียมเอกสารให้บริษัทฯพร้อมชำระเงินเพิ่มท่านละ 900 บาท **  กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
8. กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด ท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด
3. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพ๊อกเก๊ตไวไฟ ฯลฯ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวนต่อคน ต่อวัน  
ทริปเดินทาง 6 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 180 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน


เงื่อนไข เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์ 
1. แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่าน
ยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ   
2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสายการบิน
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์ให้ท่านได้      
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย หรือความล่าช้า
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ พร้อมขอคำยืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเข้าจีนแบบหมู่คณะ
1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุของหนังสือเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. ในกรณีที่ใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทนตัวจริงโดยการส่งแฟ็กซ์ ส่งอีเมล์ หรือส่งทางไลน์ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถการันตีได้ว่า
ข้อมูลที่ได้รับจากท่านนั้นมีความชัดเจนถูกต้องหรือไม่ และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่
ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางจริงของท่าน 
3. การยื่นวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ ท่านต้องเข้าและออกจากประเทศจีนตามกำหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกัน กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าและออกจากประเทศจีนตามเวลาที่กำหนด ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
4. วีซ่าแบบหมู่คณะจะใช้ได้สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น ( สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติต้องขอยื่นวีซ่าที่สถานฑูตจีนหรือหน่วยงานตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านั้น )
5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
6. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าจีนแทนผู้เดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ต้องใช้เดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทำเล่มใหม่ทันที
- หนังสือเดินทางที่ชำรุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือชำรุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู้เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน  หน้าในเล่มหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็นหนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
 
หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้  กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงของผู้เดินทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอร์มเข้า-ออกประเทศให้เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดินทาง  สำหรับท่านผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชำรุด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสือเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทำให้ท่านเดินทางไม่ได้ 

หมายเหตุ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 
หมายเหตุ...การจำหน่ายสินค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัททัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินค้าเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งไว้ หรือจำนวนสินค้าไม่ตรงกับทีสั่ง หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์ผู้ขายโดยตรง หรือผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น  บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจำหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหน้าทัวร์ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
 
เงื่อนไขและราคา สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
***หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกครั้ง
 (มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)***

เงื่อนไข และการจองทัวร์
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางได้ ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง


จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign