ทัวร์ยุโรป เค้าท์ดาวน์ปีใหม่ ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี่ 9 วัน 6 คืน
25 DEC - 2 JAN 2020 / Thai Airways

สถานที่ท่องเที่ยว
พระราชวังแวร์ซายส์(Château de Versailles) / จัตุรัสทรอกาเดโร (Trocadéro) / พาท่านล่องเรือแม่น้ำแซน  / หอไอไฟล (Eiffel)
ช๊อปปิ้ง ถนน ช็องเซลีเซ (Champs-Élysées)  / 
พิเศษ !!หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส / เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)
เมืองเวงเก้น (Wengen) / พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแล็ต Lindt / อุโมงค์น้ำแข็ง (Ice Palace) / เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald)
พาท่านขึ้นสู่ Jungfrau Panorama view / เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) / น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach)
มหาวิหารมิลาน(Duomo di Milano) / จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (St. Mark's Square) / มหาวิหารซันมาร์โก (San Marco Basilica)
จัตุรัสแมกจิโอเร่ (Piazza Maggiore) / จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) / จัตุรัสไมเคิลแองเจลโล่(Piazzale Michelangelo)
นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) / โคลอสเซี่ยม (Colosseum) / น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain)

     

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท)
วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คืน NEW YEAR ‘20
 ฝรั่งเศส - สวิสเซอแลนด์ - อิตาลี โดยสายการบินไทย (TG)
 
เริ่มเดินทาง เดินทางกลับถึง เที่ยวบิน
25 ธ.ค. 2019 2 ม.ค. 2020 TG930 / TG 945
ราคา  ผู้ใหญ่ ท่านละ 82,900.-
ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 82,900.-
ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม) ท่านละ 75,900.-
ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ท่านละ 65,900.-
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,000.-
** คณะเดินทางจำนวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป**

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา
ชั้นธุรกิจ TG (BKK-CDG/FCO-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ 90,000 – 120,000
ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว TG (BKK-CDG/FCO-BKK) หักออก 22,000

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ปารีส • พระราชวังแวร์ซาย • จัตุรัสโทคาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์

00.05 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (บินตรง) ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบินที่ TG 930 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)

06.50 น.

ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) เมืองหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์(Château de Versailles) หนึ่งในพระราชวังที่มีคนพูดถึงมากที่สุด และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันอีกด้วย ตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซาย ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส แต่เดิมนั้นเป็นเพียงเมืองเล็กๆ ที่พระมหากษัตริย์ราชวงศ์บูร์บงโปรดมาล่าสัตว์เท่านั้น แต่เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ครั้งทรงพระเยาว์ เสด็จตามพระราชบิดามาล่าสัตว์นั้น ทรงโปรดพื้นที่บริเวณส่วนนี้มาก เมื่อทรงขึ้นครองราชย์น จึงมีพระราชดำรัสให้สร้างพระราชวังแห่งใหม่แทนพระราชวังลูฟท์ที่กรุงปารีส โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลก

ภายในพระราชวังนั้นประกอบไปด้วยห้องหับถึง 700 ห้อง มีภาพวาด 6,123 ภาพ และงานแกะสลักถึง 15,034 ชิ้น ไฮไลท์สำคัญของพระราชวังแห่งนี้คงหนีไม่พ้น ห้องกระจกซึ่งบริเวณผนังด้านขวานั้นประดับด้วยกระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบด้วยกระจก 21 แผ่น ซึ่งในสมัยก่อนนั้นกระจกเป็นสิ่งที่มีราคาสูงมาก ถึงขนาดกล่าวกันว่ามีมูลค่าของกระจกเท่ามูลค่าของทองคำเลยทีเดียว ซึ่งห้องกระจกแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่สำคัญในการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกในสงครามโลกครั้งที่ 1 ระหว่างฝ่านสัมพันธมิตร และฝ่ายจักรวรรดิเยอรมัน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 1918 พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นต้นแบบในการสร้างพระราชวังอีกมากมายในยุคหลัง อาทิ พระราชวังเชินน์บรุนน์ ของออสเตรีย และพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ของรัสเชีย เป็นต้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้น พาท่านเข้าสู่มหานครปารีส ชมจุดถ่ายรูป จัตุรัสทรอกาเดโร (Trocadéro) แต่เดิมบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ของประเทศอยู่หลายครั้ง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งนี้นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของพาปารีสที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง แต่ด้วยลักษณะที่แปลกตา สร้างความไม่คุ้นเคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้รื้อทิ้งหลังจากงานสิ้นสุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตัวเองและลบคำสบประหม่า จนกลายเป็นสถานที่แรกๆ ที่เมื่อมีคนพูดถึงปารีส

พาท่านล่องเรือแม่น้ำแซน  ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน เมืองที่โรแมนติกที่สุดของโลกในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานที่สำคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน Pont de l'alma สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส  ถือเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาปารีส

พาท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (Arc de Triomphe) วงเวียนที่เชื่อมถนน12 เส้นของปารีสไว้ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสดุดีทหารฝรั่งเศสที่ร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื่องจากเริ่มสร้างในรัชสมัยของพระองค์หลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธการที่เอาสเทอร์ลิทซ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากนั้น ประตูชัยแห่งนี้ก็ยังเป็นที่ฝังศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย อาร์กเดอทรียงฟ์ มีความสูง 49.5 เมตร กว้าง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ซึ่งถือว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากที่เกาหลีเหนือเท่านั้น ทางทิศตะวันตกยังเป็นที่ตั้งของถนนสายที่โด่งดังที่สุดของโลกสายหนึ่ง นั่นคือ ถนน ช็องเซลีเซ (Champs-Élysées) ถนนที่ได้ชื่อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายพื้นที่สวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชดำรัสให้นำรูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชดำเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่าพื้นที่บนถนนแห่งนี้มีมูลค่าสูงที่สุดในยุโรป 

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพิเศษ !!หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส
ที่พัก Mercure Paris Roissy Charles de Gaulle หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ปารีส • นั่งรถไฟ TGV • สทราซบูร์ • เปอร์ติต ฟรองซ์ • เมืองอินเทอลาเก้น • เวงเก้น 

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาท่านสู่ สถานีรถไฟ Paris Gare de l'Est เพื่อขึ้น รถไฟ เตเชเว (TGV) ที่จะพาท่านลัดสู่ เมืองสทราซบูร์ (Strasbourg) เมืองเล็กๆ ในแคว้นอัลซาส ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมให้ท่านได้ชิมไวน์รสเลิศที่เป็นที่ขึ้นชื่อของแคว้นอัลซาสซึ่งมีคุณภาพไม่แพ้บอร์กโดซ์ และเบอร์กันดี ที่ถือเป็นสุดยอดในแวดวงไวน์เลยทีเดียว
พาท่านชมความงามของเมืองสทราซบูร์ ที่ย่าน เปอร์ติต ฟรองซ์ (Petite France) หรือ Little France รูปแบบบ้านเรือนจะสร้างในแบบยุคกลางที่จะทำโครงสร้างไม้ และโบกปูนปิดทับ เรียกว่า Half Timber คือครึ่งไม้ ครึ่งปูน ซึ่งเป็นแบบบ้านสไตล์ยุคกลางของยุโรปสุดคลาสสิก คล้ายกับบ้านเรือนของเบล นางเอกจากการ์ตูนดังของค่าย Disney อย่าง Beauty and the Beast  

เดินทางต่อไปยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีธรรมชาติสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ทั้งน้ำตก ภูเขา ทะเลสาบ และภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบฉบับสวิส
นำท่านสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) เมืองที่อยู่ท่ามกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบล้อมด้วย 4 ขุนเขา (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.)

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเสิร์ฟ ชีสฟองดู แบบฉบับ สวิสเซอร์แลนด์
จากนั้นพาท่านสู่ เมืองเวงเก้น (Wengen) ด้วยรถไฟ เนื่องจากเมื่อนี้นั้นเป็นเมืองปลอดมลพิษรถยนต์(Car Free City)ไม่สามารถเข้าไปได้ ให้ท่านได้พักผ่อนในบรรยาศแสนพิเศษและอากาศที่บริสุทธิ์ ซึ่งเมืองแห่งนี้นั้นถือเป็นอีกหนึ่งเมืองพักตากอากาศที่เป็นที่นิยมระดับโลก

ที่พัก Hotel Regina หรือเทียบเท่า 4 ดาว
**ในกรณีโรงแรมเต็มขอสงวนสิทธิ์ในการพาท่านพักที่เมืองอินเทอลาเก้น หรือใกล้เคียง**

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เมืองเวงเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนิน • มิลาน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) ตั้งอยู่ในเขตอินเทอร์ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลี รัฐแบร์น เมืองอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพิชิตยอดเขายุงฟราว Top Of Europe ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,034 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ด้วยทัศนียภาพที่เป็นหุบเขา ที่มีบ้านสไตล์สวิสชาเลย์ตั้งอยู่โดยรอบทำให้มีความสวยงามแปลกตาจนเป็นเหมือนหน้าตาของสวิสเซอร์แลนด์ที่คุ้นเคย จากนั้น พาท่านนั่งรถไฟไต่เขาสู่ สถานียุงฟราวด์ (Jungfraujoch) เป็นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ที่คู่ควรแก่การพิชิตเป็นอย่างยิ่ง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 1912  เมื่อถึงแล้ว พาท่านชม อุโมงค์น้ำแข็ง (Ice Palace) ที่เจาะธารน้ำแข็งลึกเขาไปกว่า 30 เมตร มีประติมากรรมน้ำแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ที่ -3 องศา ตลอดทั้งปี และชม อุโมงโลกอัลไพน์ (Alpine Sensaton) ที่จัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง

นอกจากนั้นหากมีเวลาแนะนำให้ท่านชม พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแล็ต Lindt และเลือกซื้อกลับเป็นไปเป็นของฝากจากร้านช็อคโกแล็ตที่สุงที่สุดในโลก และพาท่านขึ้นสู่ Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


เที่ยง

พิเศษ!! บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ
พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) เมืองสวยอีกเมืองที่ต้องแวะชม เพราะเป็นที่ตั้งของ น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach) ที่สูงกว่า 300 เมตร ผ่านซอกหน้าผาลงมาแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง และเบื้องล่างเป็นหมู่บ้านน่ารักๆ ตัดกับทิวเขาที่ล้อมโดยรอบ

เดินทางไปยังเขตประเทศอิตาลี ที่ครั้งหนึ่งในอดีตนั้นพื้นที่นี้เคยเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และมีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นดั่งทะเลสาบ เข้าสู่ เมืองมิลาน (Milan) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)  

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก AS Hotel Limbiate Fiera หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: มหาวิหารดูโอโม่ (ด้านนอก) • เวนิสเมสเตร • เกาะเวนิส • แกรนด์ คาแนล • จัตุรัสเซ้นท์ มาร์ก • พระราชวังดอร์จ • สะพานถอนหายใจ • พิเศษนั่งเรือกอนโดล่า • เมืองโบโลญญ่า

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
แวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารมิลาน(Duomo di Milano) หนึ่งในโบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในวิหารเชื่อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของจริงที่ใช้ในการประหารชีวิตพระเยซูอยู่ ตัวอาคารสีขาวโด่ดเด่น ประกอบด้วยยอดแหลม 135 ยอด จุดสูงสุดของอาคารเป็นรูปปั้นพระแม่มารีย์ทำจากทองสัมฤทธิ์ มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช้เวลาในการสร้างถึง 579 ปี ซึ่งประตูบานสุดท้ายซึ่งถือเป็นการก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ได้ถูกประกอบในปี 1965

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝั่งแผ่นดินใหญ่เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด นำเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก สมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซานมาร์โคศูนย์กลางของเกาะเวนิส

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ด้วยเมนูพิเศษ สปาเก็ตตี้เส้นหมึกแบบเวนิส
จากนั้นนำท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส นำท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (St. Mark's Square) ที่จักรพรรดิ  นโปเลียนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกที่สวยที่สุดของยุโรป และยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารซันมาร์โก (San Marco Basilica) มหาวิหารประจำเขตอัครบิดรเวนิส สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน เนื่องจากถูกทำลายไปเกือบหมดสิ้นในครั้งที่ออกโตมันเข้ายึด เป็นที่เก็บอัฐินักบวชมาร์โกแห่งอเล็กซานเดรียที่ชาวเวนิสนำมา ซึ่งภายในโบสถ์นั้นจะมีภาพโมเสกบอกเล่าเรื่องราวในครั้งนั้นอยู่ สำหรับตัวมหาวิหารจะเชื่อมกับ พระราชวังดอร์จ (Doge's Palace) พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของดยุคแห่งเวนิสครั้งที่เมืองนี้ยังเป็น สาธารณะรัฐเวนิส  และยังมี หอระฆังซันมาร์โก (St Mark's Campanile) หอระฆังสูง     98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรูปแบบเดิมในปี 1514 และพังทลายลงในปี 1902

ชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุ้มโค้งที่เชื่อมระหว่างพระราชวังดอร์จและเรือนจำ โดยสาเหตุที่ได้ชื่อว่าสะพานถอนหายใจนั้นมีอยู่หลายเรื่องเล่า ไม่ว่าจะเป็นการถอนหายใจของนักโทษที่กำลังเดินผ่านสะพานแห่งนี้ซึ่งทราบดีว่า แสงอาทิตย์ที่สาดผ่านเข้ามาจะเป็นแสงสุดท้ายก่อนที่ตนใจเข้าเรือนจำ บ้างก็ว่ามีคู่รักคู่หนึ่งได้นั่งเรือกอนโดร่ามาที่บริเวณสะพานแห่งนี้ได้จุมพิตกันและถอนหายใจด้วยความสุขที่รักของตนจะเป็นนิรันดร์ แต่เรื่องที่ทำสะพานนี้โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้น นักรักบันลือโลกแห่งเวนิสอย่าง จิอาโคโม จิโรลาโม คาสโนวา ซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถออกจากเรือนจำแห่งนี้ได้ โดยเรื่องราวของชายหนุ่มมากด้วยวาทะศิลป์คนนี้ถูกตีพิมพ์และโด่งดังในปี 1855 และถูกทำเป็นภาพยนตร์ในปี 2005

จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับขึ้นสู่ฝั่งเมสเตร้ เพื่อเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า (Bologna) (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลักของแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา อีก 1 เมืองสุดคลาสสิคอันเป็นที่ตั้งของ Alma Mater Studiorum มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งในปี 1088 ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังเปิดทำการอยู่

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก  Living Place Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เมืองโบโลญญ่า • จัตุรัสแมกจิโอเร่ • บาเบอร์ริโน่ ดีไซน์เนอร์ เอ้าท์เลท • ปิซ่า • หอเอนเมืองปีซ่า • เมืองฟลอเรนซ์ • จัตุรัสไมเคิลแองเจลโล่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านชม จัตุรัสแมกจิโอเร่ (Piazza Maggiore) ที่ถือเป็นใจกลางเมืองประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างสำคัญมากมาย อาทิ มหาวิหารซาน เปโตรนิโอ มหาวิหารโกธิคขนาดใหญ่ โบสถ์ ซานตามาเรีย เดล วีต้า โบสถ์คาทอลิกที่แทรกตัวอย่างกลมกลืนกับตัวเมือง รวมไปถือ หอคอยคู่ ที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ โดยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 10 เพื่อแสดงความมีอำนาจของ 2 ตระกูลใหญ่ที่ปกครองเมืองในขณะนั้น

เดินทางสู่ บาเบอร์ริโน่ ดีไซน์เนอร์ เอ้าท์เลท (Barberino Designer Outlet) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมทั้งเสื้อผ้า นาฬิกา กระเป๋า และอีกมากมาย โดยมีแบรนด์ดังๆ ที่ท่านรู้จักเป็นอย่างดี เช่น FOSSIL VANS Nike Calvin Klein Superdry THE NORTH FACE และมากมาย
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกและไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
จากนั้น พาท่านเดินทางไปยัง เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองทางตะวันตกของฟลอเรนซ์ เมืองที่มี 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอยู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เข้าชม จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) อันเป็นที่ตั้ง หอเอนเมืองปีซ่า (Leaning Tower of Pisa) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น ที่สร้างด้วยหินอ่อนขาว

เอกลักษณ์และสาเหตุที่ทำให้หอระฆังแห่งนี้ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้นคือการที่ตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอนแห่งนี้แรกเริ่มสร้างในปี 1174 แต่เมื่อสร้างขึ้นไปเพียง 3 ชั้น ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตัวลง เนื่องจากเนื้อดินในบริเวณนี้ไม่มีชั้นหินแทรก ประกอบกับตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำอาร์โน ทำให้ดินมีความชื้นและเหลวกว่าปกติ จนทำให้ต้องยุติการก่อสร้างไปกว่า 94 ปี จนกระทั่งปี 1272 จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ได้มาสานต่อ ก่อนชั้นที่ 7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปี 1372 นับเป็นเวลาร่วม 199 ปี นับจากวันที่เริ่มสร้าง ให้ท่านได้ชมบริเวณรอบหอระฆังแห่งนี้พร้อมเก็บรูปเป็นที่ระลึก

จากนั้นเดินทางมาที่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ขึ้นชมวิวมุมสูงจากจัตุรัสไมเคิลแองเจลโล่(Piazzale Michelangelo) ที่สร้างขึ้นในปี 1869 บนเขาทางตอนใต้ของใจกลางเมือง จากตรงนี้ท่านสามารถเห็นเมืองฟลอเร้นซ์ทั้งเมืองที่มีแม่น้ำอาร์โนไหลผ่าน มี อาสนวิหารซันตามาเรียแห่งฟลอเรนซ์ (Santa Maria del Fiore Cathedral) ศาสนสถานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของยุโรป และเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเมือง เด่นตระหง่านด้วยโดมสีส้มขนาดใหญ่ซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าใช้เทคโนโลยีใดในการสร้าง โดยสถาปนิกที่สามารถทำได้สำเร็จก็คือ ฟิลิโป้ บัวเนเลสกี้ หลังจากตัวหลังคาถูกทิ้งให้โล่งกว่าร้อยปี และยังเห็น สะพานเวคคีโอ้ (Ponte Vecchio) สะพานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดดเด่นด้วยหน้าตา เพราะว่าไม่ใช่แค่สะพานธรรมดา แต่เป็นสะพานที่มีทั้งร้านค้า โรงเตี๊ยม และร้านอาหารเรียงรายตลอดสะพานแห่งนี้


เย็น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก The Gate Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: ฟลอเรนซ์ • โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โคลอสเซียม • โรมัน ฟอรั่ม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีที่ กรุงโรม (Rome) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศ และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที่รุ่งเรืองถือเป็นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บริการท่านด้วยพิซซ่ามาการิต้า พิซซ่าต้นฉบับสไตล์อิตาลีที่บ่งบอกความเป็นต้นตำหรับจากสีของธงชาติอิตาลี คือ สีแดงจากซอสมะเขือเทศ สีขาวจากชีส และสีเขียวจากออริกาโน่

จากนั้น พาท่านสู่ นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) นครแห่งคริสจักรที่อยู่ในกรุงโรม ถือเป็นศูนย์กลางของคริสศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญ พาท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (St. Peter’ Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึ่งประติมากรผู้ได้ฉายาว่า สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันที่มีต่อประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น

นำท่านเก็บรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านนอก กับความยิ่งใหญ่ของ อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโรมัน โคลอสเซี่ยม (Colosseum) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ฟราเวียนแอมฟิเธียเตอร์ สร้างขึ้นในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในอีก 10 ปีต่อมา เป็นสนามกีฬาที่จะเป็นการประชันการต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับสัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เป็นต้น โดยบ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซี่ยมทำให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พันธุ์เลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบอัฒจันทร์กลม 3 ชั้นขนาดใหญ่แห่งนี้ยังถือว่าเป็นการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอีกด้วย 

ถัดกันไม่ไกลพาท่านผ่านชม โรมันฟอรั่ม (Roman’s Forum) อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดยบริเวณนี้นั้นเป็นที่ตั้งของประตูชัย 2 แห่ง ที่เป็นต้นแบบของฝรั่งเศส นั่นคือ ประตูชัยคอนสแตนติน สร้างขึ้นในครั้งที่พระเจ้าคอนสแตนตินได้ชัยชนะเหนือพระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชัยไททัสที่สร้างขึ้นหลังจากได้รับชัยชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปี 81

จากนั้น  พาท่านชมความงามของ น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ที่มักกล่าวกันว่าเป็นน้ำพุที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก แต่แท้จริงแล้วน้ำพุแห่งนี้เป็น 1 ใน จุดพักน้ำจากสะพานส่งน้ำเท่านั้น แต่ด้วยความสวยงามในรูปแบบสถานปัตยกรรมแบบบาโรก ตรงกลางมีรูปปั้นเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู่ โดยที่มาของชื่อน้ำพุแห่งนี้นั้นมาจากหญิงชาวโรม นามเทรวี่ที่ได้บริจาคพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ บริเวณด้วยรอบยังมีร้านไอศกรีมเจลา

โต้รสเลิศ ของขึ้นชื่อของอิตาลีที่มีหลากรส ถัดกันไปไม่ไกล พาท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน (Spanish Steps) บันไดที่กว้างที่สุดในยุโรป เชื่อมระหว่างจัตุรัสสปังนา กับโบสถ์ทรีนิตี้ หากจุดโรแมนติกของปารีสคือหอไอเฟล บันไดสเปนก็เปรียบได้เช่นนั้น เพราะภาพยนตร์รักหลากหลายเรื่องที่ถ่ายทำในโรมนั้น ก็มักจะไม่พลาดที่จะให้คู่พระนางบอกรักหรือจุมพิตกันที่บันไดแห่งนี้นอกจากนั้นยังมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นต้น แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ต้นตำหรับ ก็มีร้านกาแฟมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Hotel Capannelle หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: โรม • ท่าอากาศยานนานาชาติฟูมิซิโน่

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา    นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฟูมิซิโน่ (Fiumicino Intl’ Airport) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)

13.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG945
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

keyboard_arrow_right
วันที่ 9 :: สุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ

06.05 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CDG/FCO-BKK) สายการบินไทย Thai Airway(TG)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ทิปสำหรับคนขับรถ ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน  50,000 USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทั้งทริป  9 วัน  900 บาท/ท่าน
* รายละเอียดวีซ่าเชงเก้น กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF
เงื่อนไข เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)
3. กรณียกเลิก
3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีเจ็บป่วย
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ได้ตามความเป็นจริง
5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
6. ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่านทำการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
7. หลังการจองทัวร์  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคำร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
9. กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

หมายเหตุ โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเที่ยว
 
 1. สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย
 2. การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 3. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 4. กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 5. โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
 6. บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign