ทัวร์จีนเฉิงตูปีใหม่ Beautiful Winter
ซีหลิง - เล่อซาน - ยอดเขาง๊อไบ้ 5 วัน 4 คืน
สนุกกับกิจกรรมสกีหิมะ (พิเศษ...พักบนเขา)
ไม่เข้าร้านรัฐบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
  • เล่นหิมะสนุก ที่ภูเขาหิมะซีหลิง แหล่งสกีใกล้เฉิงตู
  • ส่งท้ายปีกุน นมัสการสมันตภัทธโพธิสัตว์(ผู่เสียนทรงช้าง) บนยอดเขาง้อไบ้
  • พักบนเขาซีหลิง 1 คืน
  • ขึ้นกระเช้าชมวิวที่ลานสุริยันจันทรา
  • ล่องเรือ ชมเกาะพระใหญ่เล่อซาน
  • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว

     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63       28,900.- 5,000 รวมแล้ว

* ทัวร์ราคาพิเศษ   ** ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: (เสาร์ ที่ 28 ธ.ค. 62) สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู

15.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินแอร์ไช่น่าแอร์ไลน์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)

17.55 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน CA472

22.15 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา มีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเข้าที่พักเฉิงตู SPRING DOWN TOWN HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: (อาทิตย์ ที่ 29 ธ.ค. 62) เฉิงตู-ซีหลิง-ลานสุริยันจันทรา-เล่นหิมะ(พักบนเขา)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ซีหลิง (ประมาณ 2.5 ชั่วโมง) ไปยังทิศตะวันตก ผ่านเมืองต้ายี่ก่อนเข้าสู่เขตภูเขาสูงซีหลิง ซึ่งเป็นภูเขาหิมะที่อยู่ใกล้เมืองเฉิงตูมากที่สุดด้วยความสูง 5,230 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถึงภูเขาหิมะซีหลิง นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ที่ราบบนภูเขา ซึ่งเหมาะสำหรับการเล่นสกี เพราะกว้างขวางถึง 8 ต.ร.ก.ม. และเป็นที่ราบบนยอดเขาในระดับความสูง 2,200-2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ –10 ถึง 10 องศาในฤดูหนาว ดังนั้นจึงไม่หนาวมากจนเกินไปสำหรับคนไทยอย่างเราๆ
ถึงเชิงเขาซีหลิง รอนั่งกระเช้าขึ้นเขาช่วงที่ 1         

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บนเขา
นำท่านนั่งกระเช้าช่วงที่ 2 ขึ้นสู่ยอดเขา (ลานพระอาทิตย์พระจันทร์) ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ภูเขาหิมะซี หลิงอันละลานตา จากนั่งนั่งกระเช้ากลับลงช่วงที่ 1
อิสระกิจกรรมฤดูหนาว กิจกรรมที่จะสร้างความใกล้ชิดระหว่างพ่อและลูก ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายความสุขอยู่รอบๆตัวเรา หัดสกีเบื้องต้น สนุกสนานกับการเรียนรู้การทรงตัว การใช้ขาสกี การใช้ไม้สกี การบังคับทิศทางเลี้ยวซ้ายขวา การแบรคหยุดสกี (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าครูสอนและอุปกรณ์สกี)

หรือ สุดมันส์กับเครื่องเล่นสุดสนุกต่างๆ เช่น ขึ้นบัลลูนชมวิว ขับรถ สโนว์โมบิล ขับรถวิบากตีนโต เล่นสเลดจ์ลงเนินหิมะ ห่วงยางหรรษา ตะขาบหิมะ ฯลฯ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องเล่นชนิดต่างๆ)

หรือ อิสระกับการเล่นหิมะขาวปุย ท้าทายความหนาวที่หาไม่ได้ในเมืองไทย ปั้น สโนว์แมน มนุษย์หิมะ ตกแต่งหูตาจมูก ให้ดูสวยงามแล้วถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก หรือเล่นโยนเล่นปาหิมะสนุกกันได้ตามใจปรารถนา

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรม
ที่พักซีหลิง FENGYE HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: (จันทร์ ที่ 30 ธ.ค. 62) ซีหลิง-เล่อซานรวมล่องเรือ-ภูเขาง้อไบ้

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
อิสระ ให้ท่านเล่นหิมะอีกรอบ ก่อนลงจากเขา

11.00 น.

(ประมาณ) นำท่านนั่งกระเช้าลงเขา เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองต้ายี่ หรือใกล้เคียง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เล่อซาน (ประมาณ 3.5 ชั่วโมง)
ถึงเล่อซานนำท่านลงเรือ ชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระนอนกลางทะเล จากบนเรือท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน (ซานซื่อยีจุนโฝ โฝซื่อยีจั้วซาน ภูเป็นพระรูปหนึ่ง พระคือภูลูกหนึ่ง) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี (ปี ค.ศ. 713-803) โดยการนำของหลวงพ่อไห่ทง โดยใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วมจากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิง เจียง ซิงอีเจียง ตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน

หมายเหตุ  กรณีล่องเรือเล่อซานไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทฯจะเปลี่ยนรายการนำท่านท่านชม “ ถ่ำพระพุทธตะวันออก”แทน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เชิงเขาง้อไบ๊ประมาณ 30 นาที

ค่ำ

ถึงง้อไบ๊ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว        

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: (อังคาร ที่ 31 ธ.ค. 62) ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง-วัดเป้ากั๋ว-เฉิงตู-ซอยหวานใจ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ส่งท้ายปีเก่า .. 2562     เที่ยวภูเขาง้อไบ้ (เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อ เหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธ  ศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน) นำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นภูเขา    แล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำ ทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบนเขา (หรือเชิงเขาขึ้นอยู่กับเวลาเดินทาง)
นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาและองค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผู่ถ่อซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และ เอ๋อเหมยซาน มาไว้ที่ยอดจินติ่ง

สมควรแก่เวลา นำท่านนั่งกระเช้าลงจากเขา
แวะชมวัดเป้ากั๋ว ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี วัดเป้ากั๋วได้รับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสูงซึ่งได้บริจาคเงินถึง 100,000 อเมริกันดอลล่าห์ แล้วเดินทางกลับเฉิงตู (2 ชั่วโมง)

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ พร้อมไวท์แดงเพื่อสุขภาพ
หลังอาหาร  นำท่านไปเดินชม “ซอยหวานใจ” (ซอยกว้างซอยแคบ) ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน นั่งจิบน้ำชา จับก๊วนคุยกัน เล่นไพ่นกกระจอก สังสรรค์กับเพื่อนฝูง นัดทานข้าว จับจ่ายซื้อของฝากคุณนายที่บ้าน
พักที่ SPRING DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: (พุธ ที่ 1 ม.ค. 63) เฉิงตู-อาหารสมุนไพร-กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร *อาหารสมุนไพรเสฉวน แล้วเดินทางไปสนามบิน

14.10 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CA 471

16.30 น.

กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไช่น่า แอร์ไลน์  
2. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ  
4. ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ / จีน / ภายในประเทศจีน 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,650บาท
7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท  
8. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ชิ้นน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 
ค่าบริการไม่รวม       
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
2. ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย(รวม200หยวน)
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว ค่าวีซ่าด่วน
4. ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

เงื่อนไข สำรองที่นั่ง ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง / ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท เพราะกรุ๊ปต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 15,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว,สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
  • ความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
  • การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หมายเหตุ หมายเหตุ รายการอาจมีการสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง การล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนัดหยุดงาน  อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ และกรณีสุดวิสัยอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือ/และกรณีสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง / พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน / ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว / รูปอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมี
ลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                         
5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบเอง
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign