HISTORY XIAN *ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ซีอาน-ยุ่นเฉิงบ้านเกิดกวนอู-ลั่วหยาง-ถ้ำหลงเหมิน
ไคเฟิง-เจิ้งโจว-วัดเส้าหลิน 6 วัน 5 คืน

สถานที่ท่องเที่ยว
 • กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก)
 • ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมรถเล็ก)
 • ยุ่นเฉิง ศาลเจ้ากวนอู
 • กำแพงเมืองโบราณ มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี
 • วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ต้าเยี่ยนถ่า เจดีย์ห่านป่าใหญ่
 • ศาลไคเฟิงของท่านเปาบุ้นจิ้น (เปากงฉือ)
 • ไม่ลงร้านรัฐบาล
 • โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
 • ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเด็ก

     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
24 - 29 ต.ค. 2562 31,900.- 5,000.- รวมแล้ว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิฯ – ซีอาน

09.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 10  เคาน์เตอร์เช็คอิน เกาะ U สายการบินไช่น่า เซาเทริ์น (CZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

11.55 น.

ออกเดินทางสู่นครซีอาน(แวะกวางเจา) โดยเที่ยวบินที่ CZ358 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

16.00 น.

เดินทางถึงสนามบินกวางเจา ไม่ออกนอกสนามบินรอต่อเครื่องบิน บินสู่ซีอาน (ไม่รวมอาหารเย็น)

19.25 น.

ออกเดินทางสู่ซีอาน โดยเที่ยวบิน CZ3217

22.00 น.

เดินทางถึงนครซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำเข้าสู่ที่พัก         
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ซีอาน – สุสานทหารม้า – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - หอระฆัง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
เดินทางสู่ตำบล “หลินถ่ง” ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม นำชมทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสานซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า7,000 ตัวหุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริงและมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัวมีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสานคงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่วัดฉือเอิน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ต้าเยี่ยนถ่า” เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด (ชมด้านนอก)

ชมหอระฆังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน มีระฆังแขวนไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีนสร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่าตั้งแต่ราชวงศ์หมิง-ซิง

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ซีอาน – รถไฟ - ยุ่นเฉิง – ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.43 น.

(ประมาณ) นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองยุ่นเฉิง บ้านเกิดกวนอู

09.57 น.

ถึงยุ่นเฉิง { นำท่านชมเมืองยุ่นเฉิง มีวัดหรือศาลกวนอูอยู่สองแห่ง หลังถูกประหารชีวิต คนที่บ้านเกิดได้ร่วมกันสร้างวัดที่สถานที่เกิด อีกที่นึงสร้างโดยทางการในปี ค.ศ.589 สมัยราชวงศ์สุย (隋朝) ทั้งสองแห่งห่างจากกันประมาณ 10ก.ม. ด้วยความเป็นคนซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จงรักภักดีและกล้าหาญ จึงได้มีประชาชนเคารพนับถืออย่างล้นหลามและทุกราชวงศ์ก็ให้ความสำคัญเนื่องจากต้องการปลุกฝังจิตสำนึกเรื่องของความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเจ้านายให้เกิดขึ้นกับอาณาประชาราษฎร์ของตนให้เป็นเยี่ยงอย่าง และด้วยบทบาทที่เป็นตัวเอกในฝ่ายธรรมมะ จึงทำให้กวนอูเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โดยเฉพาะสมัยราชวงศ์ชิงเฉียนหลงฮ่องเต้ได้แต่งตั้งกวนอูให้เป็น”จงยี่เหยินย่งเสินต้าตี้”忠义仁勇神大帝”แปลว่า”มหาเทพผู้ซื่อสัตย์ จงรักภักดี มีคุณธรรม และกล้าหาญยิ่ง”และเปลี่ยนชื่อ”วัดกวนอู เป็น ศาลพระเจ้ากวนอู”

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านชมและสักการะทั้งสองวัด(关帝庙)วัดพระเจ้ากวนอูฉางผิงที่บ้านเกิดและวัดพระเจ้ากวนอูที่เซี่ยโจว เป็นวัดที่ยิ่งใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์สุยปี ค.ศ.589 ต่อมาราชวงศ์ซ่งปี ค.ศ.1014 ได้มีการบูรณะซ่อมแซมและขยายเพิ่มเติม มาถึงราชวงศ์ชิงคางซี้ฮ่องเต้ได้ปรับปรุงขยายให้ยิ่งใหญ่ขึ้น แต่พอมาถึงปี ค.ศ.1702 ได้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ต่อมาคางซี่ฮ่องเต้ได้สั่งการให้สร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้เวลาการสร้างนานถึง 10 ปี ว่ากันว่าท่านใดที่ได้มาสักการะที่นี่ จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยเงินทอง ทำการสิ่งใดก็สมความปรารถนา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ลั่วหยาง (2.5 ชั่วโมง) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอานจักรพรรดินี“บูเซ็คเทียน”โปรดปรานเมืองลั่วหยางมากตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิงพระราชทานนามเมืองว่า“นครเสินตู”มีความหมายว่า“เทพนคร”

ค่ำ

ค่ำถึงลั่วหยาง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร         
พักที่ WAN LEE ZS HOTEK หรือเทียบเท่า 4 ดาว        

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ลั่วหยาง-ถ้ำหลงเหมิน-สุสานกวนอู-ถนนคนเดิน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือถ้ำประตูมังกร (รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียงเป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีนสร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถังโดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เทวดานางฟ้าทวารบาลรวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำสร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆบูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมากเพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลางปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นำชมวัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อชมพระประธานสูง 17 เมตร สลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพกล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลัก

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านชมศาลกวนอู สุสานที่ฝังศีรษะขุนพลกวนอู (กวนหลิน) ซึ่งได้รับการสักการะบูชาในฐานะเทพเจ้าแห่งสงครามในสมัยสามก๊ก (ค.ศ. 220-265) ชมหลักศิลาจารึกอัตถะชีวประวัติของท่าน
อิสระเดินชมถนนวัฒนธรรมเมืองโบราณลั่วอี้ หรือที่รู้จักในชื่อ Central Plains Ferry ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของลั่วหยาง

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ WAN LEE ZS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ลั่วหยาง-เติ้งฟง-ป่าเจดีย์-กังฟู-ไคเฟิง-ศาลามังกร

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองเติ้งฟง 2 ชั่วโมง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ยเข้าชมวัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า“พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซนเข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรมต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม“กังฟู” นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่วิหารสหัสพุทธสถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตรวม 1,000 องค์
ชมป่าเจดีย์หรือถ่าหลินที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลินจากนั้นชมการแสดงกังฟูที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
                 
นำท่านเดินทางสู่ไคเฟิง ใช้เวลาเดินทาง (1 ชั่วโมง 30 นาที) ไคเฟิงเป็นเมืองเก่าแก่ เคยเมืองหลวง 7 ราชวงศ์นับตั้งแต่ยุคจ้านกว๋อ และรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีเนื้อที่ 900 คารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.9 ล้านคน

นำชม ศาลามังกร (หลงถิง) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1692 ในสมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ไคเฟิง-ศาลไคเฟิง-กรุงเทพฯสุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหาร นำชมศาลไคเฟิงของท่านเปาบุ้นจิ้น(เปากงฉือ) ที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้นขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมจนเป็นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือชมห้องพิจารณาคดีที่มีที่ตัดหัวสุนัขหัวเสือและหัวมังกรชมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาฯสูง 2.5 เมตร

จากนั้นนำท่านเดินสู่สนามบินเจิ้งโจว อาหารกลางวัน ภัตตาคารระหว่างทาง  

16.00 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CZ3079

19.20 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ(กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-ซีอาน//เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ สายการบินไช่น่าเซาเทร์น แอร์ไลส์
 • ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าบัตรผ่านประตูและเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
 • ชุดภาษีตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย+จีน)
 
ค่าบริการไม่รวม        
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ
ค่าทิปคนขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตลอดทริปรวม 200 หยวนต่อลูกค้า
ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%

* หากท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้งเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวท่านเอง
* ทางบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเที่ยวบินภายในของท่านทุกกรณี


เงื่อนไข สำรองที่นั่ง
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาทพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 
2. ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน–หักค่าใช้จ่ายเพราะกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและที่พักซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-29 วันเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-13 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่าท่าน
และคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

หมายเหตุ หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม/การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันชีวิตไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท / เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง / พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน / ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว / รูปอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมี
ลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                           
5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบเอง
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช้จ่ายค่ามัดจำตั๋ว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุ๊ปต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ค่าวีซ่าจีน  ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วันเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
1. ชื่อเป็นชายแต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิงไว้ผมยาวแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆมีวิวด้านหลังยืนเอียงข้างฯลฯมาตัดใช้เพื่อยื่นวีซ่า
4. ใช้รูปที่เป็นกระดาษสติ้คเกอร์หรือใช้รูปที่ใช้กระดาษพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 
ความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
 • ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วยการถูกทำร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ
 • การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign