ทัวร์จีน ชม 3 มรดกโลก
ไท่หยวน-ผิงเหยา-ต้าถง-หยุนกั่งสือคู-อู่ไถซาน
6วัน 5คืน /18 - 23 ตุลาคม 62 (หยุดวันปิยะ)

สถานที่ท่องเที่ยว
ชม 3 มรดกโลก 1 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• มรดกโลก!หยุนกั่งสือคูหนึ่งในสี่ ผาพุทธจำหลักในจีน อลังการพุทธศิลป์อายุพันกว่าปี
• มหัศจรรย์ ! “อารามลอยฟ้า วัดเสวียนคงซื่อวิหารแขวนอยู่บนหน้าผา ท้าลมท้าฝนพันปี
• มรดกโลก ! เขาพระพุทธ อู่ไถซาน” พักบนเขา 2 คืน ไหว้พระแบบเน้นๆ...อิ่มใจ...อิ่มบุญ
• โอ่อ่าโอฬาร! “บ้านตระกูลเฉียว” ตระกูลคหบดี เศรษฐีดังแห่งมณฑลซานซี
• มรดกโลก !ผิงเหยากู่เฉิงศูนย์กลางการเงินในสมัยโบราณชมกำแพงเมืองยาว 6.4 กม.
• ชมรวมศิลปะโบราณ “พิพิธภัณฑ์ซานซี”
• บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน หนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
• ไม่เข้าร้านรัฐบาล

     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่า
18 – 23 ต.ค. 62 36,900.- 6,500.- รวม

** รายการนี้ไม่ลงร้านช้อบปิ้ง **ไม่มีราคาเด็ก **
 
*ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน*รวมภาษีสนามบินไทย *รวมภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
*หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
*ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์(รวม 200 หยวน)
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ-กวางเจา-ไท่หยวน-ผิงเหยา

05.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินไชน่า เซาท์เธิร์นแอร์ไลน์ (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10) 

08.40 น.

เดินทางไปสนามบินกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 362

12.25 น.

ถึงสนามบินกวางเจา รอต่อเครื่อง (ไม่ออกนอกสนามบิน)

15.50 น.

เดินทางต่อไปเมืองไท่หยวนเมืองหลวงของมณฑลซานซี โดยเที่ยวบินที่ CZ 3695

18.45 น.

เดินทางถึงเมืองไท่หยวน (太原) เมืองอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศจีน เป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศจีนตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของแม่น้ำเหลืองทางตอนเหนือของประเทศจีน และแม่น้ำเฝินเหอซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเหลือง ไหลผ่านความยาว 100 กม.ทิศตะวันตกตะวันออก และ ทิศเหนือรายล้อมด้วยภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หรือ (จัดเป็นชุด KFC หรือ MCDONALD) รับประทานบนรถระหว่าง        เดินทางสู่เมืองผิงเหยา (2 ชั่วโมง) ที่ตั้งเมืองโบราณผิงเหยามีประวัติความเป็นมาเก่าแก่กว่า 1,200 ปีเคยเป็นศูนย์กลางด้านการเงินการธนาคารมาก่อนในอดีต

ผิงเหยา เมืองที่ผ่านกาลเวลาอันยาวนานแหล่งสะสมทางโบราณคดีที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานรักษาโบราณวัตถุกว่า 300 แห่ง
มรดกโลกแห่งที่1 เมืองโบราณผิงเหยาในปี พ.ศ. 2529 รัฐบาลจีนได้ประกาศให้เมืองผิงเหยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประจำชาติและต่อมาในปี พ.ศ. 2540 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองผิงเหยาให้เป็นมรดกโลก

พักที่ PINGYAO HUIGUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ผิงเหยา-กำแพงเมืองโบราณ-เมืองโบราณ-บ้านตระกลูเฉียว-อู่ไถซาน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำชมผิงเหยากู่เฉิง “เมืองโบราณผิงเหยา” (รวมรถแบตตารี่) มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่กว่า 2,700 ปี เคยเป็นศูนย์กลางด้านการเงินการธนาคารมาก่อนในอดีต แต่ภายหลังตกต่ำลง ผิงเหยามีชื่อเดิมว่า ‘กู่เถา’ หรือ ‘ผิงเถา’ 平陶ผิงเหยามีกำแพงเมืองและประตูเมืองล้อมรอบอยู่รวมระยะทาง 6.4 กิโลเมตร ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัดกันเหมือนกระดานหมากรุก สถาปัตยกรรมโบราณ ตั้งอยู่ในเขตถนนหมิงชิงเจีย ยกเว้นร้านแลกเงินในยุคราชวงศ์ชิง “รื่อเชิงฉาง” ที่ตั้งอยู่บนถนนซีต้าเจีย ปัจจุบันเมืองโบราณผิงเหยาได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ใน ปี ค.ศ. 1997

ขึ้นชม กำแพงเมืองผิงเหยา สร้างขึ้นในราชวงศ์โจวตะวันตก (827 – 782 ปี ก่อนคริสตศักราช) มีความยาวโดยรอบ 6,200 เมตร สูง 6-10 เมตร ยอดกำแพงกว้าง 3-6 เมตร กำแพงเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีหอประตูเมือง 6 แห่ง อันเป็นที่มาของคำเรียกขานว่า ‘เมืองเต่า’ เพราะมีหอประตูเมืองทิศใต้เป็นหัวเต่า ทิศเหนือเป็นหางเต่า ทิศตะวันออกและตกมี 4 ประตู เป็นขาทั้งสี่ โครงสร้างภายในเมืองผิงเหยา ยังจัดวางอย่างเป็นระเบียบแบบแผน มีหอประจำเมืองรูปแปดเหลี่ยมเป็นจุดศูนย์กลาง มีถนนหมิงชิงตัดเป็นแนวเส้นเหนือใต้ แบ่งสิ่งปลูกสร้างโบราณออกเป็นสองฝั่ง วัดประจำเมืองอยู่ทางซ้าย ที่ทำการราชการอยู่ทางขวา วัดราษฎร์อยู่ซ้าย วัดหลวงอยู่ขวา วัดเต๋าซ้าย วัดพุทธขวา แนวถนนสายตัดสานกันเป็นตาข่ายคล้ายลวดลายบนหลังเต่า มีแนวถนนสายหลัก 4 สาย ถนนรอง 8 สาย กับตรอกซอยอีก 72 เส้น ประกอบกันขึ้นเป็นสัญลักษณ์ ‘ปากว้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ถนนหมิงชิงเป็นถนนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและลิ้มรสอาหารจำนวนมาก

เดินทางสู่หมู่บ้านเฉียวเจียฟู่ อำเภอฉี ภาคกลางของมณฑลซานซีในมณฑลซานซี แถบนี้จะมีหมู่ตึกโบราณ และบ้านคหบดีใหญ่ ๆ หลายแห่ง เช่น บ้านตระกูลเฉียว乔บ้านตระกูลหวัง 王บ้านตระกูลฉีว์ 渠บ้านตระกูลเฉา 曹 (1.30 ชั่วโมง)ชมบ้านตระกูลเฉียว 乔“เฉียวเจียต้าย่วน”ตั้งอยู่ที่อำเภอฉีเซี่ยน 祁县มณฑลซานซี เป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ของครอบครัวพ่อค้าแซ่เฉียว ผู้มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในสมัยหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง มีเนื้อที่ 8,724.8 ตารางเมตร มีสวนขนาดใหญ่ 6 แห่ง ขนาดเล็ก 19 แห่ง มี ห้อง 313 ห้อง เคยใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ‘ผู้หญิงคนที่ 4 ชิงโคมแดง’ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของบ้านตระกูลเฉียว เป็นกลุ่มอาคารปิดตายคล้ายป้อมปราการ สามด้านติดถนน ล้อมกรอบด้วยกำแพงอิฐสูง 10 เมตร ปิดทึบทั้ง 4 ด้าน ยอดกำแพงมีช่องปืนกำบังตัว และช่องสังเกตการณ์ ที่ถูกออกแบบมาอย่างรัดกุม ให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย พร้อมกับความสง่างามน่าเกรงขาม ก่อสร้างด้วยฝีมือช่างอันประณีต เป็นขุมทรัพย์ทางสถาปัตยกรรม จนได้รับขนานนามว่า “ไข่มุกเม็ดงามแห่งบ้านพักอาศัยในถิ่นเหนือ”และมีคำกล่าวว่า “ราชสำนักมีกู้กงพระราชวังเดิม ราษฎรมีบ้านเฉียวเจีย” อิฐ กระเบื้อง หิน ไม้ สิ่งก่อสร้างทุกชิ้นภายในบริเวณคฤหาสน์ สะท้อนให้เห็นถึงฝีมือช่างอันวิจิตรบรรจง และแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานฝีมือช่างอันเหนือชั้นในสมัยโบราณ
แล้วเดินทางสู่อู่ไถซาน แล้วเดินทางสู่อู่ไถซาน (2.30 ชั่วโมง)

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
อู่ไถซานคืนที่ 1 พักที่ HUAHUI SHAN ZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว (บนเขา) 

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: อู่ไถซาน-กระเช้าวัดไต้โหลวติ่ง-วัดเฉียนธงซื่อ-วัดถ่าหยวน-วัดว่านฝอเก๋อ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
มรดกโลกแห่งที่2 อู่ไถซานได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่33เมื่อปี พ.ศ. 2552 ที่เมืองเซบียาประเทศสเปน

นำชมภูเขาอู่ไถซาน  ซึ่งมีพระโพธิสัตว์มัญชูศรี ผู้ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ เป็นผู้พิทักษ์เขา อู่ไถซานตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภออู่ไถซาน ซึ่งติดกับอำเภอฝันเจี่ยนซื่อ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 กว่าเมตร  ส่วนที่สูงที่สุด สูงถึง 3,052 เมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของที่ราบหัวเป่ย อู่ไถซานมียอดเขาสำคัญอยู่ 5 แห่งที่เรียกว่า อู่เยว่ (五岳ภูห้าหอ) ประกอบด้วยยอดเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกและตะวันตก เป็นสถานที่ที่รวมวิวธรรมชาติและวัฒนธรรมพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นพุทธบรรพตที่เก่าแก่มากที่สุด สร้างขึ้นในสมัยฮั่นตะวันออก บนภูเขาอู่ไถซานแห่งนี้มีวัดพุทธทั้งหมด 64 แห่งด้วยกัน (ในสมัยราชวงศ์ถัง เดิมมีวัดกว่า 200 แห่งบนเขา แต่ได้เสื่อมสูญไปตามกาลเวลา)

นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ (รวมค่ากระเช้า) ยอดเขาไต้หลัว ชม วัดไต้โหลวติ่งซื่อ อยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำชิงฮุย วัดนี้ได้สร้างขึ้นตอนช่วงกลางของภูเขา มีรูปพระโพธิสัตว์ 5 องค์ ซึ่งหมายถึง 5 ภูเขาอู่ไถ ไต้โหลวติ่ง หรือยอดเขาหอยสังข์ มีความหมายทางพุทธศาสนาว่ายอดพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ม้วนขดเป็นทักษิณาวัตรประดุจหอยสังข์สีเขียวแกมดำ ถ้าอากาศดีท่านสามารถมองเห็นยอดสูงสุดในบรรณดาภูทั้ง 5 (กระเช้าอาจปิดบริการ ตามสภาพอากาศ และอื่นๆ เช่น กระเช้าเสีย กระเช้าซ่อม คำสั่งของการท่องเที่ยวหรือ ปิดเพราะคำสั่งรัฐบาลท้องถิ่น ทางเลือกของท่านกรณีกระเช้าปิด-ใช้แรงศรัทธาของตนเองขึ้นภู 1,080 ขั้นเพื่อสานศรัทธา วิถีแห่งการแสวงบุญหรือหันหลัง และกลับมาสักการะพระมัญชูศรีในปีหน้า)

นำท่านสู่ วัดเฉี่ยนธงซื่อ (วัดพุทธานุภาพ) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดบนภูเขาอู่ไถซาน และมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีเนื้อที่ 80,000 เมตร เป็นวัดพุทธที่ 2 ของจีน รองจากวัดม้าขาวที่เมืองลั่วหยาง ภายในวัดมีวิหารที่ปราศจากขื่อและคานล้วนใช้อิฐในการก่อสร้างทั้งสิ้น ชมวิหารทอง ซึ่งสร้างจากทองเหลือง 50 ตัน นำมาฉาบด้วยทองเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเจ้า  มีพระพุทธรูปประมาณ 10,000  องค์ มีกุฏิและวิหารรวมกว่า 400 แห่งเป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้มากที่สุดบนเขาอู่ไถซาน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  ** ชวนชิมอาหารเจอู่ไถซาน

เที่ยวชมวัดถ่าหยวน โดดเด่นเห็นแต่ไกลเพราะมีเจดีย์ขาวองค์ใหญ่ ทรงระฆังคว่ำ ศิลปะแบบทิเบต สูง 53.37 เมตร นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศจีน และถือเป็นมีสัญลักษณ์ของภูเขาอู่ไถซาน วัดแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาท มีเจดีย์บรรจุพระบรมสาริกธาตุ และมีระฆังเหลืองใบเล็ก 252 ใบ เมื่อลมพัดเสียงระฆังจะดังกังวาน กรุ้งกริ้ง ๆ ไปทั่วนำท่านเที่ยวชมศาลเจ้าอู่เอี๋ยเมี่ยว (ว่านฝอเก๋อ) และวัดหนานซาน เป็นต้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร 
อู่ไถซานคืนที่2 พักที่ HUAHUI SHAN ZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า4 ดาว (บนเขา)

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: อู่ไถซาน-วัดหลงเฉียนซื่อ-วัดผู่ซาถิ่ง-อารามลอยฟ้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเยือนวัดหลงเฉียนซื่อ ชมงานจำหลักหินอ่อนสีขาวนวล ที่ซุ้มประตูทางเข้าวิหารโลกบาล เทียนหวางตี้ ซึ่งมีเสาจำหลักเป็นมังกร 89 ตัว ซุ้มประตูจำหลักพระพุทธรูป และแปดเซียน

นำท่านไปไหว้พระที่วัดผู่ซาถิ่ง ยอดเขาพระโพธิสัตย์ ที่สถิตย์ของมัญชูศรีอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในสมัยเป่ยเว่ย ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง เมืองพุทธศาสนานิกายลามะจากทิเบตได้เผยแพร่มาถึงอู่ไถซาน ได้มาเริ่มต้นที่ผู่ซาติ่งเป็นแห่งแรก กษัตริย์คังซีและเฉียนหลง เคยขึ้นมานมัสการพระมัญชูศรี ดังปรากฏอักขระลายพระหัตถ์ว่า "หวู่ไถเซิ่งจิ่ง" แปลว่าดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยพระราชศรัทธาอันสูงส่งหลังคาของวิหารและซุ้มประตูจึงมุงด้วยกระเบื้องสีเหลือง อันเป็นสีของจักรพรรดิเพียงแห่งเดียวในอู่ไถซาน หรือวัดอื่นๆตามเวลาอำนวย แล้วเดินทางสู่เมืองต้าถง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารระหว่างทาง 
เดินทางสู่เมืองต้าถง เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ในมณฑลซานซี มีชื่อปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์หลังราชวงศ์เป่ยเว่ย ย้ายราชธานีมาอยู่ที่ต้าถงในปี ค.ศ. 386

อารามลอยฟ้าวัดเสวียนคงซื่อได้ยอมรับจากหนังสือกินเนสบุ๊คให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

แวะชมวิหารแขวนวัดเสวียนคงหรืออารามลอยฟ้าตั้งอยู่เชิงเขาเหิงซานซึ่งติดอันดับภูเขา1ใน5ที่มีชื่อของจีนสร้างขึ้นมาในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือมีประวัติศาสตร์กว่า1,400ปีเมื่อมองขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันของภูเขาเหิงซันท่านจะได้เห็นวัดนี้เหมือนกับแขวนติดอยู่กับหน้าผาสาเหตุที่สร้างเป็นวิหารแขวนก็เนื่องจากว่าสมัยก่อนบริเวณนี้มีน้ำท่วมสูงมากไม่สามารถที่จะสร้างวิหารบนที่ราบได้ตัวอาคารวัดสร้างด้วยไม้ประกอบด้วยห้องใหญ่น้อย40ห้องสร้างเลียบไปตามหน้าผาโดยใช้เสาไม้เล็กๆค้ำยันไว้กับหินผามีการแบ่งผนังห้องด้วยความงดงามลงตัวแสดงถึงความชาญฉลาดและเป็นสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของชาวจีนโบราณวิหารแขวนแห่งนี้ได้ยอมรับจากหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร  ** ชิมสุกี้พื้นเมืองต้นตำรับขนานแท้ของเมืองต้าถง
พักที่ DATONG HOTEL หรือเทียบเท่า4ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ต้าถง-หยุนกั่งสือคู-กำแพงมังกร-ไท่หยวน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
มรดกโลกแห่งที่3 หยุนกั่งสือคูได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่25เมื่อปี พ.ศ. 2544ที่กรุงเฮงซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

นำชมความอลังการของถ้ำหินแกะสลักที่ “หยุนกังสือคู”มีถ้ำทั้งหมด 2,000 กว่าถ้ำ ตั้งเรียงรายอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ปัจจุบันเปิดให้ชมกว่า 40 ถ้ำ อยู่ทางด้านตะวันออก  4  ถ้ำ  กลาง  9  ถ้ำ ทางทิศตะวันตก 32  ถ้ำ  มีพระทั้งหมด  51,000  องค์  องค์ที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง 17 เมตร องค์เล็กที่สุดมีขนาดเพียง 2 เซนติเมตร ถ้ำที่ 6 เป็นถ้ำที่วิจิตรที่สุด เป็นการแกะสลักแบบโปร่ง เนินสูงลอยตัว แกะสลักเป็นชีวประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติถึงปรินิพาน ใช้เวลาในการแกะสลักหินนี้ถึง 60 กว่าปี ผู้สร้างถ้ำพระแกะสลักเหล่านี้ คือจักรพรรดิในราชวงศ์เว่ย ผู้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาและสร้างสืบต่อเรื่อยมาจนถึงราชวงศ์ถัง เทคนิคการขุดเจาะถ้ำเหล่านี้ มาจากผู้ที่ไปแสวงบุญที่กรุงคาบูล นำมาเผยแพร่ (รวมค่ารถแบตตารี่)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

นำชม จิ่วหลงปี้ หรือกำแพงเก้ามังกร สูง 8 เมตร หนา 2.20 เมตร ยาว 45.5  เมตร สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง กำแพงนี้ก่อด้วยอิฐเคลือบเงา เป็นกำแพงบังตาของทางเข้าหน้าวัง ในอดีตเป็นทางเข้าสู่พระตำหนักของราชโอรสองค์ที่ 13 ของกษัตริย์จูหยวนจาง ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง บนผนังมีสีสันสวยงาม ฝีมือการวาดและการแกะสลัก เป็นงานที่ประณีตซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากมาก กำแพงเก้ามังกรมีอยู่ 4 ที่ คือ 1. สวนเป๋ยไห่ กรุงปักกิ่ง 2. ที่วังกู้กง กรุงปักกิ่ง 3. ต้าถง มณฑลซานซี 4. อู๋ซี มณฑลเจียงซี (ปัจจุบันคงเหลือเพียง 3 แห่งเท่านั้น คือ ปักกิ่ง 2 แห่ง และต้าถง 1 แห่ง)แล้วเดินทางกลับเมืองไท่หยวน (ทางด่วน 3 ชั่วโมง)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ถ้ามีเวลา นำท่านไปซื้อของพื้นเมืองและของฝากที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือถนนคนเดิน
พักที่ SHANXI ZENGXIE HOTEL หรือ TIANYUUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว  

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ไท่หยวน-พิพิธภัณฑ์ซานซี-กวางเจา-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์ซานซีตั้งอยู่ริมแม่น้ำเฟินเหอในตัวเมืองไท่หยวนลงทุนสร้างด้วยเงิน 400 ล้านหยวนเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยแห่งหนึ่งของจีนรวมรวมวัตถุโบราณหายากในสมัยราชวงศ์ซางราชวงศ์เหนือราชวงศ์จิ้นราชวงศ์หยวนจนถึงหมิงและชิงมีพื้นที่ใช้สอย 51,000 ตารางเมตรประกอบด้วยอาคารกลางและอาคาร 4 มุมซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารหอประชุมศูนย์แสดงนิทรรศการและศูนย์ศิลปะ(พิพิธภัณฑ์ ปิดทุกวันจันทร์)

เที่ยง

อาหารกลางวันเป็นชุด KFC หรือ MAC ที่สนามบินหรือระหว่างเดินทางไปสนามบิน

14.45 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน CZ 3530

17.30 น.

ถึงสนามบินกวางเจา แวะเปลี่ยนเครื่องที่กวางเจาพักรอต่อเครื่อง 

19.55 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน CZ 361 

22.00 น.

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. / ค่าวีซ่าจีน (1,650.-) / ค่าภาษีสนามบินไทย-จีน

อัตรานี้ไม่รวม
ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปคนขับรถ และ

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
(รวม 200 หยวนต่อท่าน) /
ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

สำรองที่นั่ง
มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกหลังการวางมัดจำ – หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ – เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน -เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ /ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %


เงื่อนไข เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
  • ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
  • ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ  บริษัทฯมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการหรือสับเปลี่ยนรายการความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง การล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนัดหยุดงาน  อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ และกรณีสุดวิสัยอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือ / และกรณีสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงหรือค่า ธรรมเนียมอื่นๆ / บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ / ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถาน การณ์ดังกล่าว  
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง / พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน / ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว / รูปอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                                
5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้าผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบเอง โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีวีซ่า  เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนั้นๆ
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
ประเทศที่ไม่สามารถทำวีซ่าจีน (* แบบยื่นด่วนพิเศษ *) ได้
ประเทศในกลุ่ม Schengen มี ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร กรีซ บัลแกเรีย ไซปรัส เชครีพับบลิค เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โรมาเนีย สโลวัก สโลวีเนีย โปแลนด์ (ยกเว้น ประเทศ อิตาลี ที่สามารถยื่นด่วนได้) * นอกเหนือจากประเทศเหล่านี้ สามารถยื่นวีซ่าด่วนได้ตามปรกติ *

หมายเหตุ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign