ทัวร์จีน เที่ยวบินปฐมมฤกษ์ บินตรงสู่กุ้ยหยาง
หม่าหลิงเหอ-น้ำตกร้อยสาย-หวงกั่วซู่ 6 วัน 5คืน
ไม่เข้าร้านรัฐบาล

สถานที่ท่องเที่ยว
  • อลังการธรรมชาติ...... น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหวงกั่วซู่  ลอดถ้ำหลังม่านน้ำตก
  • หุบเหวมโหฬาร มีน้ำตกนับร้อยๆสาย สมญา....หุบเหวน้ำตกร้อยสาย หม่าหลิงเหอ
  • ละลานตาทุ่งภูเขารูปทรงพีรามิดภูเขาหมื่นยอดที่มีความยาวกว่า 500 กิโลเมตร
  • ล่องเรือ....สัมผัสความลี้ลับน่าค้นหาของ ถ้ำวังมังกร
  • สะพานข้ามดวงดาว เทียนชิงเฉียวนับวันเดือนปี ค้นหาสะพานวันเกิดของคุณ                                                                                                                                                           

     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
14-19 ก.ย. 2562 25,900.- 4,800.- รวม
19 - 24 ก.ย. 2562 25,900.- 4,800.- รวม
21 - 26 ก.ย. 2562 25,900.- 4,800.- รวม
26 .. – 1 .. 2562 25,900.- 4,800.- รวม
12 - 17 .. 2562 26,900 4,800.- รวม
**ไม่ลงร้านรัฐบาล **ไม่มีราคาเด็ก **ไม่แจกกระเป๋า
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-กุ้ยหยาง

16.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน 

19.05 น.

ออกเดินทางไปกุ้ยหยาง เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกุ้ยโจว โดยเที่ยวบินที่ CZ 8370

23.10 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ้ยหยาง
พักที่ JIA HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กุ้ยหยาง-อันซุ่น-ถ้ำวังมังกร

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินสู่อันซุ่น (2.5 ชั่วโมง)

11.30 น.

ถึงอันซุ่น รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร *เมนู อาหารพื้นเมือง

นำท่านชมถ้ำวังมังกร(รวมบันไดเลื่อน และนั่งเรือ)  ถ้ำนี้มีความยาวประมาณ 4,000 เมตร มีลักษณะเป็นธารน้ำและทะเลสาบอยู่ใต้ภูเขา 20 ลูก นำท่านนั่งเรือพายลอดเข้าไปชมหินงอกหินย้อยสวยงามภายในถ้ำ โดยเรือจะล่องไปตามลำธารภายในถ้ำวังมังกร สายน้ำภายในถ้ำคดเคี้ยวทำให้ถ้ำดูลึกลับ โถงถ้ำบางแห่งใหญ่โตโอ่อ่า แต่โถงถ้ำบางแห่งก็แคบเล็กพอลำเรือผ่านได้เพียงหนึ่งลำเท่านั้น 

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร                  
พักที่ TIAN SHU HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: อันซุ่น-น้ำตกหวงกั่วซู่-สะพานเทียนซิง-น้ำตกโซ่เงิน-น้ำตกโตวโปถาง-ซิงยี่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมหวงกั่วซู่ (รวมลิฟขึ้น-ลง) น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ถ้าท่านไม่ได้ไปน้ำตกหวงกั่วซู่ ท่านยังไปไม่ถึงกุ้ยโจว ปัจจุบันน้ำตกแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวมณฑลกุ้ยโจว เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย น้ำตกหวงกั่วซู่ มีความสูง 74 เมตร กว้าง 81 เมตร ถ้ำหลังม่านน้ำตกมีความยาว 134 เมตร นิยายปรัมปรากล่าวถึงที่มาของน้ำตกแห่งนี้ว่า มีทางช้างเผือกได้พาดผ่านมาในบริเวณนี้ ทำให้แผ่นดินแตกแยกออกเป็นหน้าผาใหญ่ เกิดเป็นน้ำตกหวงกั่วซู่และน้ำตกใหญ่น้อยในบริเวณใกล้เคียง เมื่อทางช้างเผือกได้พาดผ่านไปแล้ว สะเก็ดดาวบนฟากฟ้าได้ตกลงมากลายเป็นป่าหินบนสระน้ำใส (ป่าหินเล็ก) นำท่านลอดหลังม่านน้ำตก ตื่นตากับสายน้ำตกที่กระโจนลงจากผาสูงชันลงสู่บึงใสเบื้องล่าง ชมและถ่ายรูปกับน้ำตกในหลายๆมุมจนพอใจ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
แล้วนำท่านนั่งเคเบิลคาร์ ไปชมเขตท่องเที่ยวใหม่ “สะพานข้ามดวงดาว” (เทียนซิงเฉียว) เดินสะพานข้ามดาวชม มินิป่าหิน สวนป่าหินธรรมชาติขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำใต้ดิน หินก้อนที่นำมาเรียงเป็นสะพานจะระบุวันเดือนปี ค้นหาก้อนหินที่ตรงกับวันเดือนปีเกิดของท่านให้เจอแล้วอธิษฐานขอพรกับดวงดาว นำชมสวนหย่อมธรรมชาติ ชมถ้ำเทียนเฉียว และสะพานฟ้า ชมนำตกโช่เงิน ,น้ำตกเต่าโบถัง เป็ยน้ำตกที่ไหลมาเป็นชั้นๆ  
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองซิงยี่ (3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของมณฑลกุ้ยโจว บนที่ราบสูงหินปูนยูนนาน-กุ้ยโจว-กวางสี ที่ราบสูงหินปูนนี้มีขนาดใหญ่โตมาก กินเนื้อที่เกือบทั้งหมดของภาคใต้ตอนกลางของจีน ประมาณ 240 กม.

ค่ำ

ถึงซิงยี่ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ LAKE VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ซิงยี่-หม่าหลิงเหอ-ล่องเรือทะเลสาบวานฟงหู-ซิงยี่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินเท้าชมหุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ  ที่แม่น้ำหม่าหลิงเหอใช้เวลานับล้านๆ ปี กัดเซาะส่วนหนึ่งของป่าภูเขาหมื่นยอด จนกลายเป็นหุบเหวขนาดมโหฬารที่มีความลึกอยู่ระดับราว 200-400  ม.  ตลอดความยาวของหุบเหวนี้ มีสายน้ำ ตกลงมาเป็นน้ำตกมากมาย ในหน้าฝนสายน้ำตกจะไหลโจนลงจากหน้าผาสู่ธารน้ำเบื้องล่างเสียงดังสนั่นมองดูตระการตา แต่ในหน้าน้ำน้อยก็ยังมีน้ำตกเล็กๆ ไหลสู่หุบเหวเรียงร้อยเหมือนสร้อยไข่มุกเส้นเล็กๆ  

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู ให้ท่านชมอีกบรรยากาศของวิวทิวทัศน์ของป่าภูเขาหมื่นยอดที่จะได้วิวที่งดงามไปอีกแบบ(รวมค่าเรือ)

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ JIA HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ซิงยี่-เขาหมื่นยอด-กุ้ยหยาง

06.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมวิวภูเขาหมื่นยอดฝั่งตะวันออกอันยิ่งใหญ่มโหฬาร ซึ่งมีความยาวกว่า 500 กม. มีความสวยงามไม่แพ้ฝั่งตะวันตก ขึ้นสู่จุดชมวิวอันงดงามยิ่ง ผ่านนาขั้นบันไดและหุบเขาเขียวขจี  ด้านล่างมองเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางอ้อมกอดแสนสวยของภูเขาหมื่นยอดที่เรียงรายไปแน่นสุดสายตา ให้ท่านเก็บภาพประทับใจ ขึ้นสู่ จุดชมวิวป่าภูเขาหมื่นยอดตะวันตก ด้านซ้าย  บริเวณภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวยพีรามิด  ที่ปรากฏเป็นป่าภูเขาหินปูนยาวพรืด สลับซับซ้อนแน่นขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอด ภูมิประเทศอันสุดวิเศษ สุดมหัศจรรย์ เช่นนี้คงหาชมได้ยากในโลก (รวมรถแบตเตอร์รี่)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับกุ้ยหยาง (ประมาณ 4.5 ชั่วโมง)

18.30 น.

ถึงกุ้ยหยาง รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ JIA HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: กุ้ยหยาง-สวนเฉียนหลิง-วัดหงฝู-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมตัวเมืองกุ้ยหยาง ชมย่านการค้า นำท่านขึ้นเขาเฉียนหลิง สวนสาธารณะบนเขาที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงของเมืองกุ้ยหยาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1957 แล้วนำชมวัดหงฝูซื่อ วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1667) ปัจจุบันเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง

11.30 น.

หลังอาหาร สมควรแก่เวลาเดินทางไปสนามบิน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

15.50 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน CZ8369

17.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX) / ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น 2.ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 200 หยวนต่อทริปต่อท่าน

หมายเหตุ 
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

สำรองที่นั่ง  มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ * ที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการเงื่อนไข เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกหลังการวางมัดจำ – หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท กรุ๊ปต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน- เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง / พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน / ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว / รูปอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมี
ลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                           
5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบเอง
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

เงื่อนไขการยกเลิก 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช้จ่ายค่ามัดจำตั๋ว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุ๊ปต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ความรับผิดชอบ  
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว,สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
  • ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
  • การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หมายเหตุ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign