ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี คานาสือ ธารน้ำห้าสี
8วัน 7คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ซินเกียง” ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเจียง 
ชมเมืองปีศาจอูเอ่อเหอ GHOST CITY
ผ่านเมืองเบอร์ชิน (ปู้เอ่อร์จิน-BURQIN) เมืองที่ตั้งอยู่เชิงเขาอัลทาย (อัลไต) 
คานาสือ อุทยานธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขา 
ชมวิวสวยซึ้งที่โค้งมังกร โค้งแสงจันทร์ โค้งเทวดา
ล่องเรือในทะเลสาบคานาสือ (1 ชั่วโมง) 
ศาลาชมปลา จุดที่ท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติของทะเลสาบคานัสได้สวยที่สุดและ
ชมธาร 5 สี “อู่ฉ่ายธาน” ทุ่งภูเขา 5 สีริมแม่น้ำ
ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (บาซ่าร์) เพื่อชมชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก

     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่าจีน
9 – 16 ก.ย. 62 45,900.- 9,600.- รวม

ในเขตทะเลทราย พระอาทิตย์จะตกดินประมาณ 3-4 ทุ่ม เวลาเที่ยวจึงมีเต็มที่ในแต่ละวัน อาหารเที่ยงปกติรับประทานประมาณ บ่าย 2 โมง อาหารค่ำโดยปกติ จะรับประทานประมาณ 2-3 ทุ่ม

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สายการบินเข้มงวด กระเป๋าใบใหญ่ต้องไม่เกิน 20 กก.
** รายการนี้ไม่ลงร้านช้อบปิ้ง **ไม่มีราคาเด็ก**ไม่แจกกระเป๋า

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิ-เฉิงตู

15.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ G สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 4-5)

17.55 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน 3U8146

21.45 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา มีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น พักที่โรงแรมที่สายการบินจัดให้
(โรงแรมคืนแรกที่สายการบินจัดให้ ไม่มีห้องพักเดี่ยว)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เฉิงตู-อูรูมูฉี-พิพิธภัณฑ์ซินเกียง-เมืองคาราเมย์

เช้า

รับประทานอาหารแบบกล่อง ขณะเดินทางไปสนามบิน

08.20 น.

เดินทางโดยเที่ยวบินที่ 3U 8525 สู่อูรูมูฉี 

11.45 น.

ถึงท่าอากาศยานอูรูมู่ฉี เมืองอูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเกียง ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซาน มีความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดในจีน ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 23.98 ล้านคน ชาวซินเจียงที่มีพลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง ซินเกียงถือเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางสายไหมเป็นที่ที่เชื่อมต่อเส้นทางสายไหมทั้ง 3 เส้น ได้แก่ เหนือ กลาง ไต้ ทั้งสามเส้นนี้ล้วนผ่านซินเกียงทั้งหมด

12.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

เขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียงอุยกูร์ เป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีน มีพื้นที่ 1.6604 ล้านตารางกิโลเมตร (1 ใน 6 ของจีน) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน พื้นที่ต่ำสุดต่ำจากระดับน้ำทะเล 155 เมตร พื้นที่สูงสุดสูง 8,611 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งอยู่ในบริเวณเทือกเขาชายแดนติดต่อกับแคชเมียร์ ซินเกียงเป็นแหล่งปลูกองุ่นและแตงฮามีพันธุ์ดี เป็นแหล่งผลิตฝ้าย ไหม ขนแกะ วอลนัท เป็นขุมแร่ธาตุ เป็นแหล่งถ่านหินและน้ำมันดิบขนาดใหญ่ มีประชากร 19.6 ล้านคน พลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอูรูมูฉีเป็นเมืองหลวง มีทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำใหญ่น้อยรวม 570 สาย

นำชมพิพิธภัณฑ์ซินเกียง” ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเจียง ชมการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องดนตรีของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ (คาซัค ตาต้าร์ อุชเบ็ค มองโกเลีย อุยกูร์ เคอร์จีซ ซีโป๋ หุย (อิสลาม) ตูเอ่อร์ หมั่นจู๋ รัสเซีย ชมแผนผังจุดเริ่มและเส้นทางการค้าในยุคเส้นทางแพรไหม จุดเด่นที่สุดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือซากมนุษย์โบราณ (โฉมงามโหลหลาน) บรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซินเจียง มีอายุกว่า 3,000 ปี และมัมมี่ของ “จางฉง” แม่ทัพฝ่ายซ้ายของกษัตริย์แห่งเกาชาง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่คาราเมย์(ประมาณ4ชั่วโมง) คาราเมย์ตั้งอยู่แถบซินเจียงตอนเหนือ และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอ่งจุงการ์ (ที่ราบต่ำจุงการ์-JUNGGAR BASIN) ซึ่งถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางซินเจียง ชื่อเมืองในภาษาอุยกูร์มีความหมายว่า “ดำ” ที่นี่มีการขุดพบน้ำมันมากว่า 30 ปีแล้ว ปัจจุบันคาราเมย์มีชื่อเสียง ในฐานะที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของจีน มีการผลิตน้ำมัน 6.32 ล้านตันต่อปี ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นแท่นขุดเจาะน้ำมันเรียงรายอยู่สองฝั่งทาง

20.00 น

ถึงคาราเมย์ รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
พักที่ ZHENGTIAN LANDMARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: คาราเมย์-เมืองปีศาจอูเอ่อเหอ(รวมรถแบตเตอรี่)-เบอร์ชิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเจียเติ้งยวี่ ระหว่างทางก่อนถึงเมืองเบอร์ชิน { นำท่านแวะชมเมืองปีศาจอูเอ่อเหอ GHOST CITY (จากเมือง URHO ไป 20 ก.ม.) ซึ่งอยู่ในเขตลมแรง YADAN  เมื่อพันล้านปีก่อนพื้นที่บริเวณเมืองปีศาจเคยเป็นทะเลสาบที่มีน้ำใสสะอาด เป็นที่หากินของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ เช่น ไดโนเสาร์ เมื่อถึงยุค PTROSAURS และ STEGOSAURS เปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรง ทำให้ท้องทะเลสาบบริเวณนี้พลิกตัวกลับกลายเป็นทะเลทราย ที่มีแอ่งหุบหินลึก เวลาและกระแสลม ได้ขัดเกลาภูเขาหินเหล่านี้เป็นรูปร่างต่างๆ บ้างดูเหมือนหอสูง เหมือนเจดีย์ ปราสาท ฯลฯ มีสีสันต่างๆ บ้างเรียกว่า WIND CITY ชาวคาซัคเรียกที่นี่ว่า “SHAYITIKERXI” ชาวมองโกเลียเรียกว่า “SULUMUHAK” ซึ่งมีความหมายว่าเมืองปีศาจทั้งสิ้น ยามเย็นเมื่อกระแสลมแรงพัดผ่านอื้ออึงจะมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น เหมือนเสียงสะท้อนที่ก้องไปมา ทำให้รู้สึกเย็นยะเยือกและขนลุก และนี่อาจเป็นที่มาของชื่อ “เมืองปีศาจ”

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
แล้วเดินทางขึ้นเหนือต่อสู่เมืองเจี่ยเติงยวี่ ผ่านเมืองเบอร์ชิน (ปู้เอ่อร์จิน-BURQIN) เมืองที่ตั้งอยู่เชิงเขาอัลทาย (อัลไต) มีพื้นที่ 10,400 ตรกม. มีประชากร 62,400 คน ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงภูเขาสูงทางตอนเหนือ และลาดต่ำลงมาทางตอนใต้ จึงมีทิวเขา ชิงเขา ที่ราบ และทะเลทรายผสมผสานอยู่ในเมืองเดียวกัน แม่น้ำเบอร์ชินเป็นแม่น้ำสายหลักและมีแม่น้ำเออร์ทิคไหลผ่านใจกลางเมือง ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ทุ่งหญ้าตามเนินเขา

20.00 น.

ถึงเบอร์ชิน รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** อิสระเดินเที่ยวที่ตลาดกลางคืน   
พักที่ SHEN FU HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
ð คืนนี้กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็ก สำหรับไปค้างที่คานาสือ 1 คืน ขอให้ใช้กระเป๋าล้อลากคันชักใบเล็กๆ จะสะดวกที่สุด ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่เบอร์ชิน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เบอร์ชิน-เจียเติงยวี่-อุทยานคานาสือ-โค้งมังกรหลับ-โค้งแสงจันทร์-โค้งเทวดา-ล่องเรือทะเลสาบคานัส

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านสู่คานาสือ อุทยานธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขา ความยิ่งใหญ่ความพิสุทธิ์ที่เหนือคำบรรยาย คานัสเป็นทะเลสาบน้ำแร่ธรรมชาติ ที่มีขนาดใหญ่กว่าทะเลสาบเทียนฉือถึง 10 เท่า ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกกลางเทือกเขาอัลทาย (อัลไต)  บริเวณนี้ถูกขนานนามว่า “โอเอซีสสวรรค์แห่งซินเกียง” การปกคลุมของหิมะและน้ำแข็งอันยาวนานบนแม่น้ำคานัส ทำให้เกิดทะเลสาบคานัสซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำ ทะเล 1,375 เมตร มีความกว้าง 1.6-2.9 ก.ม. ความยาว 24 ก.ม. และ น้ำลึกเฉลี่ย 90 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร ในภาษามองโกเลีย “คานัส” มีความหมายว่า “สวยงามน่าพิศวง” คานัสมีความงดงามหลากสีสัน ทะเลสาบดูใสเหมือนกระจกเงา สะท้อนเงาของ ต้นไม้ ภูเขา ท้องฟ้า และยอดเขาสูง อุทยานคานาสือได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ ผืนสุดท้ายของมวลมนุษย์ ที่ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลก จนมีคำกล่าวว่า  งดงามยิ่งกว่าจิวจ่ายโกว

14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร    
นำท่านผ่านเข้าอุทยาน เปลี่ยนเป็นรถอุทยาน แล้วนั่งรถเลาะไปตามลำธารสีเขียวใส  
ทะเลสาบคานัส (คานาสือ) มีรูปลักษณะยาวเหมือนฝักถั่ว เกิดจากธารน้ำแข็งปกคลุมแม่น้ำคานัสในยุดเมื่อประมาณ 20,000 ปีมาแล้ว คานัสเป็นทะเลสาบภูเขาสูง ที่มีความลึกที่สุดในจีน (188.5 เมตร) หนาแน่นด้วยพรรณไม้ ต้นหญ้าและดอกไม้ป่า มีหิมะและน้ำแข็งเกาะหนาแน่นในฤดูหนาว มีอุณหภูมิที่แตกต่างในฤดูร้อนและฤดูหนาว น้ำใสสะอาด สามารถเปลี่ยนเป็น สีดำ ฟ้า เขียวเข็ม ฟ้าคราม ขาวน้ำนม และสีชมพู จนมีคนตั้งฉายาว่า “ทะเลสาบเปลี่ยนสี”  บางคนเรียกคานัสว่า “ทะเลสาบอสูรกาย” อาจเป็นเพราะเรื่องเล่าขานในนิยายพื้นบ้านของชนเผ่าถูหว่า ที่ว่าคานัสเป็นที่อยู่ของอสูรกายที่มีพละกำลัง สามารถเดินบนเมฆได้ กินม้า วัว และ แกะ ที่หากินอยู่ริมทะเลสาบเป็นอาหาร  ในปี 1985 ชาวรัสเซียผู้หนึ่งได้จับปลาที่มีขนาดใหญ่โตถึง 10-15 เมตร  มีน้ำหนัก 4 ตันได้ หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ช่างภาพและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ได้เดินทางมาเพื่อพิสูจน์ค้นคว้าเสาะหาปลายักษ์ คงพบเพียงปลาพันธุ์พื้นเมืองชื่อ GIANT RED FISH ที่มีความยาวประมาณ 3-4 เมตรเท่านั้น หลายคนเล่าว่าเมื่อขึ้นไปบนภูเขาสูงและมองลงมาที่ทะเลสาบ เคยมองเห็นปลายักษ์แหวกว่ายไปมา ดังนั้นทุกวันนี้นอกเหนือจากการมาเที่ยวชื่นชมความงามของทะเลสาบและธรรมชาติโดยรอบแล้ว ยังมีผู้คนมากมายมาคอยเฝ้าดูการปรากฏตัวของปลายักษ์บนหอชมปลาอีกด้วย

ชมวิวสวยซึ้งที่โค้งมังกร โค้งแสงจันทร์ โค้งเทวดา จากนั้นล่องเรือในทะเลสาบคานาสือ (1 ชั่วโมง)
 
เป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ประดับด้วยใบไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสี ตามฤดูกาล สัมผัสกับกลิ่นอายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกายท่าน

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  
พักที่ HONG FU HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: อุทยานคานาสือ-ศาลาชมปลา-เบอร์ชิน-ธารห้าสี

07.00 น.

บประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านผ่านเข้าอุทยาน เปลี่ยนเป็นรถอุทยาน  เดินทางขึ้นสู่ศาลาชมปลา จุดที่ท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติของทะเลสาบคานัสได้สวยที่สุดและกว้างไกลมากที่สุด ถ้าทัศนะวิสัยกระจ่างสามารถมองเห็นยอดเขามิตรภาพ สูง 4,347 เมตร ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างจีน-รัสเซีย

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 
บ่ายเดินทางกลับเบอร์ชิน นำท่านชมธาร 5 สี “อู่ฉ่ายธาน” ทุ่งภูเขา 5 สีริมแม่น้ำ ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ความสวยงามเกิดขึ้นเมื่อเนินหินเหล่านี้ต้องแสงอาทิตย์ยามเย็น แร่ธาตุนานาชนิดที่ผสมอยู่ในหินและทรายจะเปล่งสีสะท้อนสลับสีบนชั้นหิน เป็นสีแดง ส้ม เหลือง เทา น้ำตาล ดูตระการตาตัดกับสีเขียวของต้นไม้ และสายน้ำสีฟ้าใสของแม่น้ำเออร์ทิค ที่ไหลเรื่อยขนาบข้างแนวเขา

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ SHEN HU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เบอร์ชิน-เมืองขุยถุน-แกรณด์แคนยอนขุยถุน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินกลับขุยถุน ระยะทาง 460 กิโลเมตร นั่งรถชมทิวทัศน์สองข้างทาง

14.00 น.

ถึงขุยถุนรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
นำท่านชมแกรนด์แคนยอนขุยถุน เป็นดินแดนที่ธรรมชาติสร้างข้ึนมาหลายล้านปี เนื่องจากการไหลเซาะของน้ำหิมะที่ไหลผ่านจากภูเขาเทียนซาน ใต้จรดเหนือมีความยาว 20 กิโลเมตร ส่วนเว้าของหุบเขาลึก 100-400 เมตร กว้าง 800-1,000 เมตร สูง 200 กว่าเมตร ผาหินตั้งตระหง่านสูงๆ ต่ำๆ ราวกับป่าหินที่ถูกเสริมสร้างจากสวรรค์เรียงรายเป็นชั้น คล้ายภูเขาหิมะ ช่องแคบ สนามหญ้าและลำห้วยไหลผ่าน ส่องสะท้านสีสันสวยงามอีกภาพหนึ่ง

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ RUNJIN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

22.30 น.

เหิรฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบิน 3U8842

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: ขุยถุน-อูรูมูฉี-อิสระช้อปปิ้งตลาดบาซ่าร์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางกลับอูรูมู้ฉี (ประมาณ 4 ชั่วโมง)

12.00 น.

ถึงอุรูมูฉี รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เข้าชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (บาซ่าร์) เพื่อชมชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น
ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่างๆ

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ DUSHANZI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: อูรูมูฉี-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

04.00 น.

ปลุกทุกท่าน ตื่นจากที่นอน

04.45 น.

นำท่านเดินทางไปสนามบิน

07.45 น.

ออกเดินกลับเฉิงตู โดยเที่ยวบิน 3U8061 เที่ยวบินนี้แวะหลันโจวส่ง-รับผู้โดยสารบางส่วน

12.45 น.

เดินทางถึงเฉิงตู ไม่ออกนอกสนามบิน รอเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพฯ

14.30 น.

เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน 3U8145

16.35 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น

อัตราค่าบริการรวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด(กรุงเทพฯ-เฉิงตู-อูรูมู้ฉี-เฉิงตู-กรุงเทพฯ) / ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่ (6 คืนรวมในทัวร์ 1 คืนจัดโดยสายการบินไม่มีห้องพักเดี่ยว)  / ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสานมบินจีน / ค่าวีซ่าประเทศจีน 1,650 บาท / ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง /  ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าบริการไม่รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถ 120 หยวน, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 120 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 120 หยวน / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%


เงื่อนไข หมายเหตุ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทัน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
สำรองที่นั่ง มัดจำ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตาม ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกหลังการวางมัดจำ-หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-20 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
  • ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
  • การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  • การจำหน่ายสินค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยว ข้องกับบริษัททัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินค้าเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งไว้ หรือจำนวนสินค้าไม่ตรงกับทีสั่ง หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์ผู้ขายโดยตรง หรือผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น  บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจำหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหน้าทัวร์ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแทนไกด์ท้องถิ่นในทุกกรณี
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น** และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูป พริ้น จากคอมพิวเตอร์
     - ห้ามสวมเสื้อสีขาวหรือเสื้อผ้าสีอ่อนเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
     - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
    - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
     - ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่นเเว่นสายตา
4. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
     - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวถ่ายเอกสารที่ชัดเจน หรือ สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับ       แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)          
     - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทางข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
5. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
6.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ

  1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
  2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
  3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
  4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์  หรือ  รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign