PRO! OSAKA MIYAMA KYOTO 5D3N
ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 3
กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2562

สถานที่ท่องเที่ยว
เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ
ฟรีเดย์ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio
หรือ ช้อปปิ้งจุใจ  ณ Expo City , Duty Free และ ชินไซบาชิ
ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้ำตกมิโนะ จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า
อลังการกับปราสาทโอซาก้า สัญลัษณ์ของเมือง
พิเศษ !!! ใส่ชุดกิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด//ฟรี WIFI ON BUS

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์
24-28 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
25-29 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
26-30 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
01-05 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
02-06 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
03-07 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
04-08 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
05-09 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
06-10 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
07-11 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
08-12 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
09-13 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
10-14 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
11-15 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
12-16 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
13-17 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
14-18 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
15-19 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
16-20 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
17-21 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
18-22 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
19-23 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
20-24 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
21-25 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
22-26 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
23-27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
24-28 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
25-29 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
26-30 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
27-31 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
01-05 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
02-06 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
03-07 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
04-08 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
05-09 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
06-10 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
07-11 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
08-12 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
09-13 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
10-14 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
11-15 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
12-16 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
13-17 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
14-18 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
15-19 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
16-20 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
17-21 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
18-22 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
19-23 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
20-24 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
21-25 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
22-26 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
23-27 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
24-28 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
25-29 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
26-30 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
27-31 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
01-05 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
02-06 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
03-07 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
04-08 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
05-09 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
06-10 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
07-11 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
08-12 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
09-13 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
10-14 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
11-15 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
12-16 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
13-17 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
14-18 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
15-19 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
16-20 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
17-21 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
18-22 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
19-23 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
20-24 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
21-25 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
22-26 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
23-27 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
24-28 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
25-29 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
26-30 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
29 กันยายน-03 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
** ปล. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป**
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

11.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

14.10 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610

21.55 น.

ถึง เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย        
พักที่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง เอ็กซ์โปซิตี้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิยาม่า(Miyama) เมืองชนบทบนภูเขาที่ตั้งอยู่ห่างจากเกียวโตกลางไปประมาณ 30 กิโลเมตร เดินทางสู่ หมู่บ้านคายาบูกิ (Kayabuki no Sato) หมู่บ้านทางทิศเหนือ ของเมืองนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ในหมู่บ้านจะมีกระท่อมหลังคาสูงอยู่ในพื้นที่เกือบ 40 หลัง แต่ละบ้านมีการอนุรักษ์รูปแบบตัวอาคารด้านนอกด้วยวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม โดยการมุงหลังคาแบบ kayabuki เอกลักษณ์เฉพาะอีกอย่างนึงคือ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นบ้านจริงๆที่มีคนอยู่อาศัย และยังคงดำเนินชีวิตทำงานแบบคนทั่วๆไปในแถบนี้ เพียงแต่ด้วยสถาปัตยกรรมของบ้านที่คงความโบราณอิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่แท้จริงของชนบทในประเทศญี่ปุ่นตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) บริการท่านด้วยเมนู ชาบูแสนอร่อย
จากนั้น นำท่าน เปลี่ยนเครื่องแต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น พิเศษ!!! ท่านสามารถแต่งกายด้วยชุดกิโมโนพร้อมถ่ายรูปสวยๆ จากทางบริษัท นำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท์!!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย
นำท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์โปซิตี้ ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้

 1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนองานศิลปะ และยังให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด
 2. Osaka English Village ชุมชนสำหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา
 3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่จะทำให้คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด
 4. Orbi สถานที่แห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ
 5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูน

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย        
พักที่ Hommy Hotel Osaka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้คำแนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสบริการ)
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้าและเมืองรอบๆ

 • วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอประเทศญี่ปุ่น
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้า (Osaka Aquarium) หรือที่เรียกว่า Kaiyukan ตั้งอยู่ที่ Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก
                        แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง
 • โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
 • อะเมะริคามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นโอซาก้า คล้ายกับย่านฮาราจูกุของโตเกียว ย่านนี้ก็จะได้พบกับแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น มีบรรยากาศครึ้กครื้น ระหว่างทางมีร้านกาแฟ เสื้อผ้า และร้านขายของต่างๆมากมาย เป็นอีกย่านหนึ่งที่น่ามาเดินเล่น
 • ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้น หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม (ไม่รวมในค่าทัวร์)
 • ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่เปิดในเอเชีย ภายในมีทั้งหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ตั้งแต่เครื่องเล่นสำหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่หวาดเสียวสุดๆ นอกจากนี้ยังมีหนัง 3 มิติ อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหม่ล่าสุดอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั้น จะมี Universal City walk Osaka ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีโรงแรม ร้านค้า ร้านอาคารจำนวนมาก รวมทั้งร้านที่ขายสินค้าของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และของที่ระลึกของเมืองโอซาก้า และใกล้ๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ทาโกะยากิ มีร้านทาโกะยากิชื่อดังของโอซาก้ามาเปิดให้ได้ลิ้มลองรสชาติดั้งเดิม ของกินขึ้นชื่อของโอซาก้า ที่ได้รับการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดร้านทาโกะยากิ รวมกันมาเปิดอยู่ที่แล้ว พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของห้างแห่งนี้
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย**

ค่ำ

พักที่ Hommy Hotel Osaka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ร้านดิวตี้ฟรี - หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ – สนามบินคันไซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น
เดินทางสู่ร้านช้อปปิ้งปลอดภาษี หรือ ร้านดิวตี้ฟรี พบกับสินค้ามากมายทั้งแบรนเนมด์ โลคอลเนมที่มีขายเฉพาะที่ญี่ญี่ปุ่น เครื่องสำอางค์ กระเป๋า ตลอดจนยาวิตามิน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หุบเขามิโนะ (Minoh park) หรือ มิโนะโอะ Mino-o นำท่านชม น้ำตกมิโนะ (Minoh Waterfall) ที่ตั้งตระหง่านด้วยความกว้าง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซึ่งทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มีพรรณไม้ราว 980 ชนิด แมลงกว่า 3,000 ชนิดอาศัยอยู่ อิสระให้ท่านชมความงามตามอัธยาศัย จากนั้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ

23.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: สนามบินดอนเมือง

03.55 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


เงื่อนไข เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :
 • โปรแกรมนี้ชำระเงินเต็มจำนวน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
 • ไม่สามารถยกเลิกเดินทางได้
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 ขวด
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign