TG-PRO ปักกิ่ง 5วัน 3คืน
กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รามค่ากระเช้า)
เมืองโบราณกู่เป่ย
**ไม่ลงร้าน**
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
สถานที่ท่องเที่ยว
  • ชมกำแพงเมืองจีนด่าน ซือหม่าไถ (司马台长城)
  • จัตุรัสเทียนอันเหมินจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
  • พระราชวังต้องห้าม“กู้กง”
  • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
  • หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน
  • ผ่านชม“สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
11-15 ก.ค. 62 28,900.- 5,800.- ไม่รวม
23-37ส.ค. 62 28,900.- 5,800.- ไม่รวม
20-24 ก.ย. 62 28,900.- 5,800.- ไม่รวม
13-17 ต.ค. 62 29,900.- 5,800.- ไม่รวม
25-29 ต.ค. 62 29,900.- 5,800.- ไม่รวม
22-26 พ.ย. 62 28,900.- 5,800.- ไม่รวม
6-10 ธ.ค. 62 29,900.- 5,800.- ไม่รวม

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะ (D) เคาเตอร์สายการบินไทย (เข้าประตู 2-3)

23.50 น.

ออกเดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 674 (บริการอาหารว่าง& เครื่องดื่มบนเครื่อง)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ปักกิ่ง-เมืองโปราณกู่เป่ย-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่า(รวมกระเช้า)

05.30 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปักกิ่งTERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 43 ล้านคนในปีแรก และเพิ่มเป็น 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตรนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางไปทางทิศเหนือของปักกิ่ง สู่เมืองโบราณกู๋เป่ย(ประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยง

เดินทางถึงเมืองโบราณ รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

อิสระช้อปปิ้งที่เมืองโบราณ เที่ยวชมเมืองโบราณกู่เป่ย อยู่ด้านหน้ากำแพงเมืองจีนด่าน ซือหม่าไถ สร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ริมน้ำ เต็มไปด้วยอาคารเก่าๆอย่างมีเอกลักษณ์ สร้างขึ้นมาจากการบูรณะย่านชุมชนที่ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่สมัยอดีต เมื่อก่อนเคยเป็นที่อาศัยของคนที่คอยดูแลกำแพงเมืองจีนในส่วนนี้อยู่ภายในฝั่งด้านในของกำแพง มีซากโบราณสถานเหลืออยู่เขาก็เลยพยายามสร้างเมืองขึ้นมาใหม่กลายเป็นสถานท่องเที่ยวและที่พักแรมสำหรับคนที่มาเที่ยวกำแพงเมืองจีนแล้วอยากถือโอกาสเที่ยวชมอย่างอื่นไปด้วย

17.00 น.

นำท่านขึ้นกระเช้า ไปชมกำแพงเมืองจีนด่าน
ซือหม่าไถ (司马台长城)เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีนเนื่องจากตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชันทำให้ทิวทัศน์สวยงามมาก กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถตั้งอยู่ในอำเภอมี่หยุน (密云)ซึ่งเป็นอำเภอทางตอนเหนือสุดของปักกิ่ง กำแพงในส่วนของด่านซือหม่าไถมีความยาวทั้งหมด 5.6 ก.ม. ประกอบไปด้วยป้อมทั้งหมด 36 ป้อม โดยแบ่งเป็นฝั่งตะวันตก 19 ป้อม ฝั่งตะวันออก 16 ป้อมโดยระหว่าง 2 ฝั่งไม่ได้ต่อเนื่องกันแต่มีแม่น้ำสายเล็กๆกั้นกลางอยู่ ความจริงแล้วเมื่อก่อนเคยเชื่อมต่อกันแต่ว่าพังไปตามธรรมชาติ ส่วนที่เปิดให้เข้าชมทั่วไปมีแค่ฝั่งตะวันออก ส่วนฝั่งตะวันตกเข้าไปไม่ได้ ฝั่งตะวันออกที่เปิดนี้ก็เปิดให้เข้าชมได้เพียงแค่ 10 ป้อมเท่านั้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พัก GU BEI MINSU HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: กู่เป่ย-ปักกิ่ง–จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังต้องห้าม-หวังฝูจิ่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางกลับปักกิ่ง(ประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมินจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้ามกู้กงสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา** นำท่านไปชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร **เมนูชวนชิม เป็ดปักกิ่ง
ส่งท่านเดินช้อบปิ้งที่ถนนคนเดิน หวังฝูจิ่ง
พักที่ 5 LHOTELหรือ KUN TAI NOVEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-หอบูชาเทียนถาน-เดอะเพสล

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสูชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถานสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง 

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร*เมนู สุกี้มองโก
www.theplace.cn/index.htmlนำท่านสู่ย่านช้อบปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย "THE PLACE" ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พักที่ 5 LHOTELหรือ KUN TAI NOVEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ปักกิ่ง–ผ่านชมสนามกีฬา-ตลาดหงเฉียว-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ผ่านชมสนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” ความจุ 91,000 ที่นั่งได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำภายนอกในระยะที่รถสามารถทำได้ (ไม่เข้าด้านใน / ไม่มีค่าบัตร)นำท่านสู่ประตูชัยปักกิ่ง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย

นำท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดหงเฉียว อิสระช้อปปิ้งของเรียนแบบแบรนเนม ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้ารองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย

12.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 

13.30 น.

เดินทางไปสนามบิน

17.05 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน TG 615 

21.15 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20กก. / ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR)ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)
 
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท / ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด / ค่าวีซ่าด่วน /ค่าบริการรวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%เงื่อนไข
สำรองที่นั่งมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20วัน

เงื่อนไขการยกเลิกยกเลิกหลังการวางมัดจำ – หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน–หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท /ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 15,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-19วัน -เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ /ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในในกรณีออกทัวร์คณะ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทฯจัดทริปออกเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปพร้อมคณะ หรือจะเลื่อนการเดินทาง / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) /

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign