ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4วัน 3 คืน
โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)

สถานที่ท่องเที่ยว
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่นJiufen Old Street
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วYEHLIU GEO PARK
 • ผลิตภัณฑ์สร้อยGermanium (GE)
 • ซีเหมินติงหรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป
 • ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป 
 • อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall
 • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE
 • สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
 • หมู่บ้านสายรุ้งเป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน
 • เขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน
 • ชมน้ำพุกลางเมือง(Chiyi Central Fountain Cycle)

     

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ตารางวันเดินทาง ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
27 ก.พ.63 01 มี.ค.63 25+1 23,900 23,500 22,900 4,000
 
**แจ้งลูกค้าให้ทราบ หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปทางบริษัทฯ ขออนุญาตทำการตัดโปรแกรม น้ำพุกลางเมือง
(Chiyi Central Fountain Cycle) ออกเพื่อความเหมาะสมกับเวลาในการเดินโปรแกรม จึงแจ้งลูกค้ามาเพื่อทราบ***
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
12 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000
14 มี.ค.63        17 มี.ค.63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000
26 มี.ค. 63 29 มี.ค. 63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000
28 มี.ค.63 31 มี.ค.63 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000
01 เม.ย. 63 04 เม.ย. 63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000
10 เม.ย. 63 13 เม.ย. 63 25+1 25,900 25,500 24,900 4,000
25 เม.ย. 63 28 เม.ย. 63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000
09 พ.ค.63 12 พ.ค.63 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000
06 มิ.ย.63 09 มิ.ย.63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ •เจียอี้•น้ำพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU

06.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 4สายการบินไทย THAI AIRWAYSโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

08.25 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน TG632

13.05 น.

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวันผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ระหว่างทาง          บริการSET BAKERY & MILK TEAของว่างและชานมเครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทาง 3ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านชมน้ำพุกลางเมือง(Chiyi Central Fountain Cycle)เมืองเจียอี้ ได้ชื่อว่า “ดินแดนประชาธิปไตยในไต้หวัน” และน้ำพุกลางเมืองก็เปรียบเสมือน ตัวแทนของประชาธิปไตยในดินแดนแห่งประชาธิปไตย เพราะน้ำพุแห่งนี้เป็นสถานที่ในการระลึกถึงประวัติศาสตร์การพัฒนาระบบประชาธิปไตยของไต้หวัน

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน
ให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ สามารถแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ในวันเดินทางได้เลยค่ะ
จากนั้น ชอปปิ้งตลาดกลางคืน WENHUA NIGHT MARKETเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเจียอี้ ในตอนกลางวันถนน Wenhuaก็เป็นถนนสำหรับการคมนาคมเหมือนถนนอื่นๆทั่วไป และกลายมาเป็นถนนคนเดินในตอนกลางคืน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย
ที่พัก TSUN HUANG HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เจียอี้• อาลีซาน •นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง•MIYAHARA ICE CREAM•ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้น เดินทางเดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน นำท่านเดินชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี สักการะเจ้าพ่อเสือณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซานจากนั้น นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมค่ารถไฟแล้ว) ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น ชิมชาอู่หลงและ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง

นำท่าน เดินทางกลับเมืองไถจง(เดินทาง 1.30 นาที) แวะร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่า)
★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารชื่อดังของเมืองไทจง ตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ทำให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย

ค่ำ

บริการอาหารเย็นพิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใสให้ท่านได้เลือกสรร
ที่พัก IN HOUSE HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หมู่บ้านสายรุ้ง •ทะเลสาบสุริยันจันทรา•วัดเหวินหวู่•วัดพระถังซำจั๋ง•เจียงไคเช็ค•ร้านขนมพายสับปะรด•ตึกไทเป 101

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้งเป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงใน

นำท่าน  สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอูวัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู
จากนั้น นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำทำให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูปลาประธานาธิบดี เดินทางสู่ไทเป (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)
จากนั้น นำท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง

จากนั้น นำท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรดร้านนี้เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนำได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ฯลฯ

จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANELฯลฯ

นำท่าน เดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทำสีไว้อย่างเป็นระเบียบร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ ณ ซีเหมินติง
ที่พัก THE LOFT SEASIDE HOTEL ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักช่วยให้เลือดหมุนเวียนดี

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium• อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว •ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น• ศูนย์เครื่องสำอาง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้น นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อยGermanium (GE)ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่Germaniumลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ำค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซึ่งเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
จากนั้น นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วYEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ ชมวิวของทะเลแปซิฟิคน้ำทะเลสวยงามแปลกตา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ถนนโบราณจิ่วเฟิ่นJiufen Old Street หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ำชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่งประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

จากนั้น แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องสำอาง นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

20.05 น.

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI AIRWAYSเที่ยวบินที่ TG635มีอาหารบนเครื่องบริการ
**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง**

22.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้กำหนดสะสมไมล์การบินไทยได้ 50%
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถชำระค่าบริการเพิ่มเติมได้โดยทำการจองและชำระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ในอัตรารวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไข
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาทส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2. กรณียกเลิก
    2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
    2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด
    2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศเช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าที่ระบุตามรายการทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 บาท/ร้าน
8.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign