PACKAGE Ready&Go
เฉิงตู - เต้าเฉิง - ย่าติง 6วัน 5คืน


สถานที่ท่องเที่ยว
- กรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง 
- คังติ้ง - เมืองซินตูเฉียว - เต้าเฉิง
- อุทยานย่ายิง - วัดชงกู่ - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทีเลสาบนม - ทะเลสาบ 5 สี
- ย่าติง - ทุ่งหญ้าแดง - วัดปั้งผู่ - เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า(เจย์ดีขาว) - เมืองซินตูเฉียว - หย่าเจียง
- หย่าเจียง - ป่าชิงหยาง - เฉิงตู -  เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงจื้อ 
- มีไกด์จีนพูดไทย บริการท่านตลอดทริป
- รถบัสขนาดใหญ่นั่งสบาย
- ไม่เข้าร้านรัฐบาล
- ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ

     


รายละเอียดโปรแกรมการท่องเที่ยว
เฉิงตู - เต้าเฉิง - ย่าติง 6วัน 5คืน
DAY1 กรุงเทพฯ - เฉิงตู - คังติ้ง - / - / - XUE JING YULIAN HOTEL
4 ดาวหรือเทียบเท่า
DAY2 คังติ้ง - เมืองซินตูเฉียว - เต้าเฉิง รวมอาหารเช้า / - / - ROCK HOMELAND HOTEL
5 ดาวหรือเทียบเท่า
DAY3 เต้าเฉิง - อุทยานย่ายิง - วัดชงกู่ - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทีเลสาบนม - ทะเลสาบ 5 สี รวมอาหารเช้า / - / - ZANG YUAN HOTEL
4 ดาวหรือเทียบเท่า
DAY4 ย่าติง - ทุ่งหญ้าแดง - วัดปั้งผู่ – เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า(เจย์ดีขาว) - เมืองซินตูเฉียว - หย่าเจียง รวมอาหารเช้า / - / - TIE QUAN SHENGD HOTEL
4 ดาวหรือเทียบเท่า
DAY5 หย่าเจียง - ป่าชิงหยาง - เฉิงตู รวมอาหารเช้า / - / - YINSHENG HOTEL
4 ดาวหรือเทียบเท่า
DAY6 เฉิงตู - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงจื้อ - กรุงเทพฯ รวมอาหารเช้า / - / - -กำหนดวันเดินทาง
**ราคาเสนอเงินบาท BAHT ต่อท่าน
 
จำนวนคน มิ.ย. 62 ก.ค.-ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62
4-6 ท่าน 21,500.- 23,900.- 27,800.- 31,800.- 26,400.-
7-10 ท่าน 19,500.- 21,900.- 25,800.- 29,800.- 24,400.-
11-14 ท่าน 18,000.- 20,400.- 24,300.- 28,300.- 22,900.-
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,200.- 7,200.- 7,800.- 8,700.- 7,300.-

 
โปรแกรมเดินทาง
อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
 1. โรงแรม (พัก 2 ท่าน) 5 คืน
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุ
 4. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว
 5. ค่าไกด์ไทย
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุ
อัตรานี้ไม่รวม
 1. ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และ ภาษีสนามบิน
 2. ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และ ภาษีสนามบิน
 3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถื่น 4-10 ท่าน วันละ 200 หยวนต่อกรุ๊ป / 11-14 ท่าน วันละ 20 หยวน ต่อท่าน
 4. ประกันสุขภาพ
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ มินิบาร์ของโรงแรม
 6. ค่าทำเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 8. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 9.  
 10. ค่าวีซ่าจีน
 • บริการทำวีซ่าจีนสำหรับพาสพอร์ตไทยเท่านั้น  *พาสพอร์ตต่างประเทศสอบถามเจ้าหน้าที่
(แบบ 4 วันทำการ 2,000 THB , แบบด่วน 2 วันทำการ 3,200 THB)
 
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าจีน
 1. พาสพอร์ตเล่มจริง อายุอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ
 2. รูปถ่ายสี 1.5*2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ *ไม่รับที่พิพม์เองจากคอมพิวเตอร์
  •  ฉากหลังสีขาว
  • หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด ห้ามสวมแว่นทุกชนิด ห้ามใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน เช่นชุดนักเรียน นักศึกษา เปิดให้เห็นใบหู และ หน้าชัดเจน
 3. ใบกรอกข้อมูล กรอกเป็นภาษาอังกฤษ *เจ้าหน้าที่จะส่งให้
 4. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/        
                              - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)


เงื่อนไข เงื่อนไขสำรองที่นั่ง
 • 1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 4 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • 2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง21วัน)
 • 3. กรณียกเลิก
 • 3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีเจ็บป่วย
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

หมายเหตุ หมายเหตุ
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign