ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
*ไม่ลงร้านรัฐบาล. 5 วัน 4 คืน


 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • หงหยาต้ง红崖洞อาคารขนาดใหญ่สร้างติดกับผาภูเขาขนานกับแม่น้ำเจียหลิง
 • พักบนเรือสำราญหรูระดับ 6 ดาว CENTURY GLORY
 • ชมหอเจดีย์สือเป่าไจ้石宝寨
 • ผ่านเขตทิวทัศน์ช่องแคบชวีถังเซี๋ย瞿塘峡 ,ช่องแคบอูเซี๋ย巫峡,คลองเสินหนุง神农溪
 • ขึ้นฝั่งชมเขื่อนยักษ์(รวมรถแบตเตอรี่) อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊คซานเสียต้าป้า三峡大坝
 • สถานีรถไฟเมืองอี๋ชางนั่งรถไฟความเร็วสูง
 • สวนสาธารณะเอ๋อหลิ่ง
 • ชมพิพิธภัณฑ์สามผา三峡博物馆

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา
*ราคาเด็กเท่าผู้ใหญ่
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
28 ต.ค. – 1 พ.ย. 62 35,999.- 14,800.- รวม
25-29 พ.ย. 62 35,999.- 14,800.- รวม

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง

07.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 เคาน์เตอร์Eสายการบินไทยสมายล์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

10.30 น.

ออกเดินทางสู่เมืองฉงชิ่งสนามบินเจียงเป่ยโดยเที่ยวบินที่ WE684

14.50 น.

เดินทางถึงเมืองฉงชิ่ง ซึ่งตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนในปีค.ศ.1937 รัฐบาลพรรคกั๋วหมินตั่งได้ย้ายเมืองหลวงจากหนานจิงมาอยู่ที่ฉงชิ่งเป็นการชั่วคราวถึงปี ค.ศ.1946 ซึ่งเป็นช่วงญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีนและเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของมณฑลซื่อชวนต่อมาเมื่อวันที่14 มีนาคมค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางฉงชิ่งมีพื้นที่82,300ตร.กม.จึงเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนมีประชากร30.49ล้านคนและเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบกทางน้ำและทางอากาศที่อยู่ทางทิศตะวันตกด้วย
นำท่านสู่หงหยาต้ง红崖洞อาคารขนาดใหญ่สร้างติดกับผาภูเขาขนานกับแม่น้ำเจียหลิงออกแบบก่อสร้างและตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคในอาคารประกอบด้วยโรงแรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าร้านอาหารพื้นเมืองร้านน้ำชาโรงละครให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร
พักบนเรือสำราญหรูระดับ 6 ดาวCENTURY GLORY

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-หอเจดีย์สือเป่าไจ้-เมืองเฟิงตู(เมืองผี)-งานเลี้ยงต้อนรับ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารบนเรือหลังอาหารให้ท่านอิสระหรือร่วมกิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย
หรือเลือกซื้อออฟชั่นรายการเมืองเฟิงตู丰都 มีฉายาว่าเป็น เมืองผี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ฮั่น เมื่อประมาน2000ปีก่อน พอมาถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง เมื่อประมาน 900 ปีก่อนเคยมีนายอำเภอแซ่ หวาง “王”  และนายอำเถอ แซ่เหยียน “阎” มาปกคลองที่เมืองเฟิงตู แต่ด้วยภายหลังคนที่บันทึกจดประวัติของเมืองเฟิงตู ได้จดแซ่ทั้งสองคนสลับกัน เลยเป็น 阎ก่อน王 ภาษาจีนสองตัวนี้รวมกัน阎王มีความหมายแปลว่า“ยมบาล” ดังนั้นชาวบ้านเมืองเฟิงตู เห็นว่า ‘ผิดแล้วเลยตามผิด’จึงได้เอาเรื่องราวสร้างเป็นเมืองนรก ตามความเชื่อของศาสนาเต๋าขึ้นมา ซึ่งมียมทูต ผู้ตรวจสมุดบัญชีรายชื่อของวิญญาณ ข้ามสะพานจำใจ ภาพลงโทษทรมานตกนรก18ชั้น ให้คนไปดูว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นเคยทำเรื่องชั่วดีอะไรบ้าง? และให้กินน้ำชาขี้ลืมก่อนมาเกิดใหม่ ซึ่งเป็นการสอนให้คนเราควรทำแต่สิ่งดีๆ ไม่งั้นก็จะต้องตกนรก ถูกลงโทษทรมาน รายการชมเมืองเฟิงตูเป็นรายการขายออฟชั่นหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่LOBBY ราคา290หยวนต่อท่าน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
จากนั้นนำท่านลงเพื่อขึ้นรถไปชมหอเจดีย์สือเป่าไจ้石宝寨สร้างขึ้นในสมัยเฉียนหลงฮ่องเต้ราชวงศ์ชิงลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์หันหน้าไปฝั่งแม่น้ำหลังพิงภูเขาทั้งหลังสร้างด้วยไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลยมี 12 ชั้นสูง 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 ของโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
พบกับการเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือและเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่นและชมการแสดงบนเรือ
พักบนเรือสำราญหรูระดับ 6 ดาว CENTURY GLORY

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-ชวีถังเซี๋ย-อูเซี๋ย-เสินหนุงซี(ลงเรือเล็ก)-ซีหลิงเซี๋ย-งานเลี้ยงอำลา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารบนเรือ
ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์บริเวณสองฝั่งแม่น้ำเรือแล่นผ่านเมืองไป๋ตี้เฉิง白帝城หรือเรียกว่าเมืองจักรพรรดิขาวอยู่ในเขตอำเภอเฟิงเจียตั้งอยู่ทางตอนเหนือของปากช่องแคบฉวีถังเสียบนยอดเขาสูงกว่า 750 เมตรที่ตั้งของเมืองล้อมรอบด้วยน้ำ 3 ด้านและภูเขาอยู่ด้านซ้ายภายในเมืองโบราณแห่งนี้ประกอบด้วยวัดอู่หัว,ตำหนักหมิงเหลียงและศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างราชวงศ์หมิงและชิงนอกจากนี้ยังมีรูปเคารพของหลิวเป่ย,จูเกอะเหลียง, กวนอู, จางเฟ่ยในยุคสามก๊ก

รายการเมืองไป๋ตี้เฉิงเป็นรายการออฟชั่นหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่LOBBYราคา 290 หยวนต่อท่าน

เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ช่องแคบชวีถังเซี๋ย瞿塘峡ชึ่งเป็นช่องแคบที่สั้นที่สุดมีความยาวเพียง  8 กิโลเมตรแต่เป็นช่องแคบที่มีภูเขาสองฟากฝั่งที่ยิ่งใหญ่ตระการตาโดยเฉพาะประตูขุยเหมิน夔门สมัยที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนบริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวกรากมากเนื่องจากน้ำที่มีหน้ากว้างกว่าหนึ่งกิโลเมตรและถูกบีบให้ไหลผ่านที่ประตูขุยเหมินเหลือแค่150เมตรเท่านั้นและต่อจากนั้นเรือจะแล่นผ่านช่องแคบอูเซี๋ย巫峡มีความยาวประมาณ 45กิโลเมตรเป็นช่องแคบยาวอันดับสองในบรรดาช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียงอูเซี๋ยเป็นช่องแคบที่งามสง่าสองฟากฝั่งจะมีแนวภูเขาหินผาสลับซับซ้อนที่เรียงรายกันเป็นชั้นๆอย่างมีระเบียบก่อให้เกิดทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษชมความสวยงามของยอดเขา 72 ยอดโดยเฉพาะยอดเขานางฟ้าอันลือชื่อเชื่อกันว่ามาล่องแม่น้ำแยงซีเกียงไม่เห็นนางฟ้าเท่ากับมาไม่ถึงแม่น้ำแยงซีเกียง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางณห้องอาหารบนเรือ
นำท่านลงเรือขึ้นฝั่งแล้วเปลี่ยนเรือเล็กเพื่อชมความงามของลำคลองเสินหนุง神农溪ตลอดระยะทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติทั้งสองฟากฝั่งแห่งสายน้ำลำธารจากนั้นนำท่านกลับสู่เรือสำราญช่วงบ่ายๆเรือจะแล่นเข้าสู่ซีหลิงเซี๋ย西陵峡ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุดมีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร สมัยก่อนที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนช่องแคบซีหลิงเป็นช่องแคบที่มีอันตรายที่สุดสำหรับการเดินเรือเนื่องจากมีทั้งหินแก่งและหินโสโครกที่นับไม่ถ้วนแต่หลังจากที่ได้สร้างเขื่อนขึ้นแก่งหินบริเวณช่องแคบเหล่านี้ได้ถูกทำลายไปเสียส่วนใหญ่อีกทั้งระดับน้ำก็ได้เพิ่มสูงขึ้นมากจึงทำให้การเดินเรือได้อย่างสะดวก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณห้องอาหารบนเรือ
***พบกับการเลี้ยงอำลาจากกัปตันเรือและเหล่ากะลาสีเรือ***
พักบนเรือสำราญหรูระดับ6ดาว CENTURY GLORY

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)-อี๋ชาง(รถไฟความเร็วสูง)-ฉงชิ่ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารบนเรือ
นำท่านขึ้นฝั่งชมเขื่อนยักษ์(รวมรถแบตเตอรี่) อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊คซานเสียต้าป้า三峡大坝เป็นเขื่อนที่ใหญ่โตที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 3,035 เมตรช่องระบายน้ำยาว 483 เมตรซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตรแบ่งออกเป็น 5 ส่วนกล่าวคือ 2 ส่วนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่1ใน5ของประเทศจีนอีก1ส่วนสำหรับระบายน้ำและ 2 ส่วนเป็นประตูสำหรับเรือแล่นผ่านโดยแบ่งเป็นเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ 3000-10,000 ตันและเรือที่มีระวางขับน้ำน้อยกว่า 3,000 ตันนำท่านขึ้นฝั่งที่เมืองอี๋ชางเมืองอี๋ชางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ยและอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ำแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางณภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองอี๋ชางนั่งรถไฟความเร็วสูงเพื่อเดินทางกลับไปยังเมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 5 ช.ม.)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร
พักที่ LE MERIDIEN CHONGQING NAN’AN HOTEL OR SAME 5*

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: สวนเอ่อหลิ่ง-ศาลาประชาคม(ด้านนอก)-พิพิธภัณฑ์สามผา-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย* **ชิมสุกี่หมาล่าฉงชิ่ง重庆麻辣火锅***

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณโรงแรมที่พัก
นำท่านชมสวนสาธารณะเอ๋อหลิ่ง จากนั้นชมด้านนอกของมหาศาลาประชาคม人民大会堂และเข้าชมพิพิธภัณฑ์สามผา三峡博物馆

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางชิมสุกี้หมาล่าฉงชิ่ง重庆麻辣火锅
จากนั้นนำท่านไปถนนคนเดินเจี่ยฟางเปยอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝากได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย

16.10 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ WE685

18.30 น.

ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

อัตรานี้รวม    
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้อง / ห้องบนเรือ Deluxe Room Type มีระเบียง ขนาด 26 ตร.ม. 1ห้องพัก 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม
 3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าภาษีสนามบินไทย
 6. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 7. ค่าวีซ่าจีน (1,650 บาท) / ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบินจีน
ค่าบริการไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ
 2. ค่าทิปคนขับรถค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (รวมจ่าย 220 หยวน/ทริป)
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว
 5. ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไข
สำรองที่นั่งมัดจำ10,000 บาทพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วันเก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริงแต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

* หากท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศ รถไฟ หรือ รถทัวร์ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบตั๋ว ภายในประเทศทุกกรณี

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign