บินตรง...หนานจิง
หวงซาน จิ่วหัวซาน อู๋ซี
6 วัน 4 คืน
เขาหวงซาน

สถานที่ท่องเที่ยว
  • จงซานหลิง(รวมรถแบตเตอรี่) สุสานดร.ซุนยัดเซ็น 
  • สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง “หนานจิงฉางเจียงต้าเฉียว”
  • เขาหลิงซาน“หลิงซานต้าฝอ” (รวมรถแบตเตอร์รี่) 
  • เขาหวงซาน(เดินทางสู่สถานีกระเช้า 1 ชั่วโมง)
  • เมืองเก่าถุนซี ชมถนนโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง 
  • ชมพิพิธภัณฑ์ China Huizhou ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร
  • หมู่บ้านโบราณหงชุน (宏村) 
  • สวนพุทธคีรีจิ่วหัวซาน (大愿文化园) 
  • ถนนโบราณฝูจื่อเมี่ยวแหล่งช้อปปิ้งริมแม่น้ำฉิงหวย

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา
*ราคาเด็กเท่าผู้ใหญ่
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่า
12-17 ก.ค. 62 29,900.- 4,800.- รวมวีซ่าเดี่ยว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิ

23.30 น.

พร้อมกันที่สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะเช็คอิน U โดยสารการบิน CHINA EASTERN AIRLINE ** จอดรถส่งผู้โดยสารได้ที่ประตู 3-4

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ – หนานจิง – จงซานหลิง – จิ่วหัวซาน

02.20 น.

เหิรฟ้าสู่นานกิง โดยเที่ยวบินที่ MU2804

07.00 น.

ถึงท่าอากาศยานนานกิง (หนานจิง)นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารเช้าแบบเซตกล่องบนรถ
ผ่านชมตัวเมืองนานกิง (หนานจิง) เมืองเอกของมณฑลเจียงซูอดีตราชธานีเก่าประวัติการตั้งเมืองย้อยยุคไปถึงสมัยชุนชิว (473 ปีก่อนคริสตกาล) ตั้งชื่อเมืองว่า“จินหลิน”ต่อมาเมื่อปีค.ศ. 212 ซุนกวนแห่ง 3 ก๊กได้ตั้งนานกิงเป็นราชธานีสร้างเมืองให้มีปราการมั่นคงด้วยก้อนหินขนาดมหึมาเมืองนี้จึงมีชื่อเรียกว่า“สือโถวเฉิง”ซึ่งแปลว่าเมืองหินนครนานกิงกลับมาคึกคักอีกเมื่อจูหยวนจางชาวฮั่นขับๆไล่ชาวมองโกลแล้วตั้งราชธานีที่นานกิงใช้ชื่อว่า“ยิ่งเทียน”ภายหลังเกิดไฟไหม้พระราชวังจักรพรรดิเฉิงจู่โปรดให้ย้ายราชธานีไปที่นครปักกิ่งนานกิงยังเคยเป็นที่ตั้งรัฐบาลของพรรคก๊กมินตั๋งอยู่หลายปีจนกระทั่งรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์มีอำนาจเบ็ดเสร็จก๊กมินตั๋งจึงอพยพไปอยู่เกาะไต้หวัน

นำท่านชมจงซานหลิง(รวมรถแบตเตอรี่) สุสานดร.ซุนยัดเซ็น (Mausoleum of Dr. Sun Yat-Sen) มหาบุรุษผู้นำพาชาวจีนก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มีมาอย่างยาวนานนับพันพันปีสู่ความเสมอภาคจนถูกยกให้เป็นบิดาแห่งจีนยุคใหม่สุสานดร.ซุนยัดเซนซึ่งถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนทุกคนสร้างขึ้นหลังจากดร.ซุนยัดเซ็นถึงแก่อาสัญกรรมในปีค.ศ. 1925ตั้งอยู่บนเขาจิงซาน (ภูเขาสีม่วง) ครอบคลุมอาณาเขตราว 80,000 ตารางเมตร (20เอเคอร์) ซึ่งหอนี้มีหลังคาดินเผาเป็นกระเบื้องสีน้ำเงินส่วนอาคารที่เก็บศพอยู่ทางตอนล่างจากหออนุสาวรีย์ลงมาเล็กน้อยหากมองจากมุมสูงจะเห็นสุสานเป็นรูปกระดิ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมความอุตสาหะในการอุทิศตนเพื่อชาวจีนการต่อสู้กับการกดขี่และอิสรภาพของประเทศในทางกลับกันเมื่อเดินเท้าขึ้นบันได392ขั้นเป็นระยะทางกว่า700เมตรขึ้นสู่หออนุสาวรีย์แล้วมองย้อนกลับมาวิวเมืองนานกิงที่อยู่ตรงหน้าก็สวยงามมาก

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นั่งรถผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง “หนานจิงฉางเจียงต้าเฉียว”ซึ่งมีความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตรเปิดใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1968 เดิมสะพานนี้เป็นโครงการของรัสเซียแต่เมื่อความสัมพันธ์ 2 ประเทศร้าวฉานจีนจึงดำเนินโครงการนี้ด้วยตนเองโดยใช้แรงงานชาวจีนกว่า 9,000 คนใช้เวลา 8 ปีก่อสร้างจนสำเร็จ

นำท่านเดินทางสู่อู๋ซี (เดินทาง 2.5 ชม) เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนเป็นเมืองอุตสาหกรรมเก่าในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณที่ลุ่มปากแม่น้ำแยงซีมีทะเลสาบไท่หูพาดผ่านแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วนทางทิศจะวันตกมีอาณาเขตติดกับฉางโจวและทางทิศตะวันออกติดกับซูโจวเดิมชื่อ“โหย่วซี”มีความหมายว่า“มีดีบุก”ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้วชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น“อู๋ซี”แปลว่า“ไม่มีดีบุก”เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมื่อไม่นานมานี้จึงถูกขนานนามว่า"เซี่ยงไฮ้น้อย"มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหนึ่งในเมืองต้นกำเนิดอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสมัยใหม่ของจีนและยังเป็นบ้านเกิดของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลายคนในสมัยศตวรรษที่ 20 ที่มีส่วนสร้างเมืองเซี่ยงไฮ้ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสมัยใหม่อีกด้วยหนึ่งในงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของอู๋ซีคือการผลิตตุ๊กตาดินเผา (Clay Figurines) และกาน้ำชาดินเผา (Clay Tea Pots)

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ WUXI HUAMEI LIZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: อู๋ซี – หลิงซานต้าฝอ –หอวิจิตรธรรม – ถุนซี–ช้อปปิ้งเมืองเก่า

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซานหลิงซานต้าฝอ(รวมรถแบตเตอร์รี่) ซึ่งมีความสูงเมตรชมการแสดงน้ำพุน้ำมนต์และกำเนิดพระพุทธเจ้าจากนั้นชมวังวิจิตรธรรมหอนิทัศน์พุทธศาสนาสร้างขึ้นใหม่ล่าสุดสวยงามด้วยการตกแต่งภายในที่ผสมผสานงานศิลป์แบบตะวันตก (RENAISSANCE)และแบบตะวันออกเข้าด้วยกันหรูหราอลังการด้วยการใช้สีทองมาตกแต่งที่ผนังเสาหลังคาโค้งและใช้วาดลวดลายลงทองลายดอกที่โดมหลังคาชมศูนย์กลางพุทธจักรวาลจุดที่เมื่อท่านเงยหน้าจะขึ้นมองจะเห็นหลังคาโดมสีฟ้าสว่างมีดวงดาวพร่างระยับ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสูเมืองโบราณถุนซี(ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง)

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนลี่หยางหยิ่นเซี่ยง
พักที่ SUNSHINE HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ถุนซี – หวงซาน(ไม่ค้างบนเขา)

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เขาหวงซาน(เดินทางสู่สถานีกระเช้า 1 ชั่วโมง)นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า(YUNGU TELPHER) ขึ้นสู่ยอดเขา (WHITE GOOSE) ในระดับความสูง 1,700 เมตรระหว่างทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยป่าสนเขียวขจีถึงสถานีบนเขานำท่านเดินชมวิวโดยรอบที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกและก้อนหินรูปทรงแปลกตา
นำท่านเดินชมวิวด้าน เป๋ยไห่ชมยอดเขาลิง เขากบ ยอดเจ้าแม่กวนอิม ยอดสิบแปดอรหันต์ คล้องกุญแจคำมั่นสัญญา ฯลฯ

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านสู่เส้นทางซีไห่ชมทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอดเก้ามังกร ยอดดอกบัว เขาหินบินมา ฯลฯ
นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์บนเขาหวงซานซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของจีนนำท่านชมสนคารวะอายุพันปีและยอดเขาสวยงามมากมายทางด้านทิศตะวันออกอำลาหวงซานนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงเขา

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ถุนซี– เมืองเก่า –พิพิธภัณฑ์ฮุยโจว – หมู่บ้านหงชุน –วัดจือลู่ – จิ่วหวาซาน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมเมืองเก่าถุนซี ชมถนนโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีอายุกว่า 800 ปี ชมหมู่บ้านหง ชุมชนเล็กๆที่มีความเป็นตัวของตัวเอง รักษาวิถีดั้งเดิมที่ปฏิบัติเหมือนเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา ชมบ้านขุนนางในราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นบ้านที่ใหญ่และสวยที่สุดในถุนซี

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ China Huizhou ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 30,000 ตารางเมตรเปิดในหอวัฒนธรรมและหอศิลป์Huizhou ในเมืองหวงซาน จังหวัดอันฮุยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีต้นกำเนิดในราชวงศ์ถังและซ่งมันเจริญรุ่งเรืองในราชวงศ์หมิงและชิงจัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมมณฑลอันฮุย,  โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวอย่างสำหรับการแสดงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมของอาหารในมณฑลอันฮุย เป็นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมันขึ้นอยู่กับวัสดุในท้องถิ่นด้วยลักษณะของอาหารเสริมความใส่ใจในวัฒนธรรมและความรู้กลายเป็นรสชาติที่เป็นที่นิยมและนิยมการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือและภาคใต้

นำชมหมู่บ้านโบราณหงชุน (宏村) หมู่บ้านหงชุน มีความหมายว่า “หมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่” ตั้งอยู่ในมณฑลอันฮุย (安徽省:an hui sheng ) อำเภออี (黟县:yixian) หมู่บ้านแห่งนี้เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ประมาณปี 1131-1162  ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ผังเมือง ถนน สถาปัตยกรรม การตกแต่ง และระบบชลประทาน ทุกวันนี้ยังมีอาคารสมัยราชวงศ์หมิง และสมัยราชวงศ์ชิง เหลือตกทอดมาทั้งหมด 140 หลัง โดยอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดคือคฤหาสน์ของพ่อค้าเกลือชื่อว่าหวางติ้งกุ้ย (汪定贵:wang ding gui) คฤหาสน์ “เฉิงจื้อถัง” (承志堂:chengzhi tang) สร้างในสมัยราชวงศ์   ชิงใน ปีค.ศ. 1855 นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน ศาลบรรพชน ที่ครอบคลุมทั้งเมือง ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นเอกรักษ์โดดเด่นของสิ่งที่ยังเหลืออยู่ หมู่บ้านหงชุนได้จดทะเบียนร่วมกันเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "หมู่บ้านโบราณในอานฮุยตอนใต้ ซีตี้และหงชุน" ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลียแล้วเดินทางกลับเมืองนานกิง (3ชั่วโมง)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านชม วัดจือลู่ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบหมู่บ้านหงชุน เมืองหวงซานเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและสภาพแวดล้อมที่สดชื่นสร้างใหม่ในปี 2003 ตั้งอยู่ในอ่าวกลางภูเขาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมรูปแบบสถาปัตยกรรมทั้งในและต่างประเทศตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ถังรูปทรงสี่เหลี่ยมและความสูงของอาคาร 55.6 เมตรด้านหลังของมันเป็นเหมือนจมูกช้างภูเขาทางซ้ายเป็นเหมือนมังกรภูเขาด้านขวาเป็นเหมือนเสือขาวมีฉากกั้นสี่ชั้นและมีพระพุทธรูปสององค์นอนอยู่ข้างหน้า

จากนั้นนำท่านทางสู่ จิ่วหัวซาน 1 ใน 4 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ JIUHUA CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: จิ่วหัวซาน – สวนพุทธคีรีจิ่วหัวซาน –หนานจิง – ช้อปปิ้งหน้าวัดฝู่จือ – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จิ่วหัวซาน 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีนสูง 1,342 เมตรมีวัดวามากมายทุกๆปีจะมีพุทธศาสนิกชนมาท่องบุญเพราะเชื่อว่าจิ่วหัวซานเป็นที่สถิตแห่งกษิติครรภโพธิสัตว์หรืออีกชื่อคือ“ตี้จ้างหวางผู่สัก”พระโพธิสัตว์ผู้โปรดสัตว์ในยมโลกให้พ้นทุกข์ในศตวรรษที่ 8 มีพระภิกษุชาวเกาหลีชื่อจินเฉียวเจวี๋ย (KIM KIAO KAK) มาบวชบำเพ็ญฌานที่นี่ถึง 75 ปีจนสำเร็จขั้นสูงสุด

นำท่านชมสวนพุทธคีรีจิ่วหัวซาน (大愿文化园) สร้างขึ้นแล้วเสร็จเมื่อปี 2013 โดยการท่องเที่ยวมณฑลอันฮุยถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในเขตนี้ภายในสถานที่กว่า 2.836 ตารางกิโลเมตรจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาของชาวจีนที่มีต่อพุทธศาสนานำท่านเขาชมห้องจัดแสดงประวัติความเป็นมาของเขาจิ่วหัวซานนั่งรถแบตเตอร์รี่เพื่อเที่ยวชมความงดงามของเส้นทางนำชมรูปหล่อโลหะของพระโพธิสัตว์ตี้จ้างหวางระหว่างทางผ่านชมน้ำพุดนตรี (ขึ้นอยู่กับเวลาที่เข้าชมหากโชคดีไปตรงเวลาโชว์จะมีการแสดงน้ำพุดนตรีระหว่างทางที่นั่งรถแบตเตอร์รี่-รวมค่ารถแบตเตอร์รี่แล้ว) นำท่านจุดธูปกราบไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์ตี้จ้างหวาง (ตี้จ้างหวางผู่สัก) จิ่วหัวซานเป็นที่สถิตแห่งกษิติครรภโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ผู้โปรดสัตว์ในยมโลกให้พ้นทุกข์ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาทดสอบความศรัทธาด้วยการเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปสัมผัสองค์พระโพธิสัตว์อย่างใกล้ชิด

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ไท่ผิง (ประมาณ 2.5 ชั่วโมง)
อิสระช้อบปิ้งที่ถนนโบราณฝูจื่อเมี่ยวแหล่งช้อปปิ้งริมแม่น้ำฉิงหวยที่คลาคล่ำไปด้วยนักเดินทางนักท่องเที่ยวขนมพื้นเมืองแนะนำบัวลอยถั่วแดงและแป้งคลุกงาทอด       

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร เดินทางไปสนามบิน

22.20 น.

นำท่านเหิรฟ้ากลับสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่MU2803

01.20 น.+1

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบินจีน / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน23กก.
- ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
- ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท
ค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ
-ค่าทิปคนขับรถค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (รวม 250 หยวนต่อท่าน ต่อทริป)
-ค่าทำหนังสือเดินทาง
-ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว
-ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
-ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
-ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%


เงื่อนไข สำรองที่นั่ง มัดจำ10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25วัน
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกหลังจากวางมัดจำ-หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 50 %/ ยกเลิกก่อนการเดิน 1-6 วันเก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
**ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) ครบ 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริงแต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign