มหัศจรรย์ กานซู่
7 วัน 5 คืน

หลัวโจว-จางเย่-เจียอวี้กวาน-ตุนหวง

สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดไป๋ถ่าซานหรือวัดเจดีย์ขาว
 • สะพานเหล็ก สะพานแรกของแม่น้ำเหลือง "หวงเหอตี้อี้เฉียว
 • กังหันวิดน้ำโบราณ“สุ่ยเฌอ”
 • อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง (Huang He Mu Qing) “หวงเหอหมู่ชิง”
 • พิพิธภัณฑ์กานซู่“ซู่เสิ่นป๋ออู่ก่วน”
 • ภูเขาสายรุ้ง+รวมรถอุทยาน(Zhangye Danxia Lanscape)
 • พุทธสถานสำคัญของจางเย่วัดพระใหญ่
 • ด่านเจียยวี่กวาน ที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรงและสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก
 • ถ้ำโม่เกามรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก 
 • เนินทราย“หมิงซาซาน”เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 ก.ม. 
 • ชมสระน้ำวงพระจันทร์บ่อน้ำผุดที่ไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยู่กลางทะเลทราย

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่าจีน
13– 19 มิ.ย. 2562 38,900 4,700 รวมวีซ่าเดี่ยว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯสนามบินสุวรรณภูมิ– หลันโจว

23.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สนามบินสุวรรณภูมิ-หลัวโจว –วัดเจดีย์ขาว - สะพานเหล็ก – กังหันน้ำ – อนุสาวรีย์แม่น้ำหวงเหอ –พิพิธภัณฑ์กานซู่ - จางเย่

02.00 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่หลันโจว ด้วยเที่ยวบิน MU270

06.30 น.

ถึงสนามบินหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของเส้นทางสายไหมอันลือชื่อ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเครื่องจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกซีหยง มีพื้นที่ 390,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 24 ล้านคน ตอนบนมีเขตแดนติดต่อกับมองโกเลียใน และ มองโกเลียนอกผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

08.30 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบปิคนิด หรือ ชุด KFC
นำชมวัดไป๋ถ่าซานหรือวัดเจดีย์ขาวซึ่งตั้งอยู่บนเขาไป๋ถ่าซานริมฝั่งแม่น้ำหวงเหอเจดีย์ขาวสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวนยอดเป็นฉัตร 7 ชั้น 8 เหลี่ยมฐานกลมสูง 17 เมตรบรรจุอัฐิพระลามะทาสีขาวทรงทิเบตนับเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองหลันโจววัดนี้พระถังซำจั๋งเคยมาพำนักสนทนาธรรม

นำชมสะพานเหล็ก สะพานแรกของแม่น้ำเหลือง "หวงเหอตี้อี้เฉียว" ซึ่งออกแบบโดยวิศวะกรชาวเยอรมัน สะพานมีความยาว 233.33 เมตรกว้าง 7.5 เมตรสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1907 ใช้งบประมาณเป็นเงินกว่าสามแสนตำลึง

ชมสวนกังหันวิดน้ำโบราณ“สุ่ยเฌอ”สองฟากฝั่งของหวงเหอในเขตเมืองหลานโจว มีกังหันวิดน้ำภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งเรียงรายอยู่ถึง 252 กังหัน จนหลานโจวได้สมญานาม “เมืองหลวงแห่งกังหันน้ำของจีน” 

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำชมอนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง (Huang He Mu Qing) “หวงเหอหมู่ชิง”ผลงานของศิลปินหญิงชาวจีนชื่อ “เหอเอ้อ” ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1986 ประติมากรรมนี้สลักจากหินแกรนิต มีความยาว 6 เมตรกว้าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน้ำหนักกว่า60 ตันแกะสลักเป็นรูปผู้หญิงนอนมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ข้างๆด้วยแววตาที่สื่อถึงความรักความอบอุ่น รูปปั้นนี้เปรียบแม่น้ำหวงเหอ (ฮวงโห) เป็นเสมือนมารดาที่หล่อเลี้ยงลูกน้อย คือมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนมายาวนานกว่า 4,000 ปี ถือว่าแม่น้ำหวงเหอเป็นต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีนนับเนื่องมาแต่ปฐมกษัตริย์ของจีนในยุคตอนต้น

นำชมพิพิธภัณฑ์กานซู่ซู่เสิ่นป๋ออู่ก่วนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองหลันโจวสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1956 เป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ๋ระดับมณฑลมีพื้นที่ 18,000 ตารางเมตรมีห้องแสดงนิทรรศการห้องบรรยายห้องอนุรักษ์พระธาตุมีห้องซ่อมแซมและห้องตรวจสอบทางเคมีภายพิพิธภัณธ์มีการเก็บรักษาเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่นที่สวยงามมากกว่า 20,000 ชิ้นนำท่านชมรูปหล่อบรอนซ์“หม่าเช่าหลงเซี่ย” (ขุดพบที่สุสานฮั่นเมืองจางเย่มณฑลกานซู่) รูปหล่อม้าที่กำลังเหิรลมสูง 35 ซ.ม. ยาว 45 ซ.ม. หนัก 7 กก. เท้าม้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บนหลังนกนางแอ่นที่กำลังบินปัจจุบันสัญลักษณ์“ม้าเหิร”ได้ถูกใช้เป็นโลโก้LOGO ของการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนเมื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วท่านจะท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมอย่างเข้าใจและสนุกสนานเพราะมีการจัดแสดงหลักฐานทางวัฒนธรรมที่ค้นพบและขุดพบในเขตมณฑลกานซู่และตามเมืองอื่นๆที่อยู่ในแนวเส้นทางสายไหมโดยเริ่มตั้งแต่ยุควัฒนธรรมต้าตี้ว่านเมื่อประมาณ 8,000 ปีก่อนคริสตกาลเรื่อยมาจนถึงราชวงศ์หยวนนำท่านชมแผนที่ที่แสดงถึงเส้นทางกองคาราวานในสมัยโบราณ

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ FEITIAN HOTELหรือเทียบเท่า4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หลัวโจว –รถไฟด่วนสู่จางเย่ –ภูเขาสายรุ้ง– จางเย่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.08 น.

(เวลาประมาณ) เดินทางสู่จางเย่ โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ D 2701

12.31 น.

ถึงเมืองจางเย่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของของเทือกเขาฉีเหลียง(Qilian Mountains) ในระหว่างเขตปกครองตนเองชนชาติยู่กู้ซู่หนานและเทศมณฑลหลินเสอเมืองจางเย่มณฑลกานซู่โดยพื้นที่หลักของอุทยานแห่งนี้อยู่ในเขตเมืองKangleและBaiyin
สถานีรถไฟในจีนผู้เดินทางจะต้องดูแลรับผิดชอบการถือกระเป๋าใหญ่ด้วยตนเองดังนั้นกระเป๋าใบใหญ่มากไม่เหมาะที่จะใช้เดินทางด้วยรถไฟในจีนเพราะบนรถไม่มีที่วางสัมภาระเพียงพอกระเป๋าล้อลากคันชักขนาดกลางเป็นกระเป๋าที่สะดวกที่สุดในการที่ท่านจะเข็นผ่านด่านเอ็กซเรย์และขึ้น-ลงบันไดด้วยตนเอง

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัที่ภัตตาคาร
นำท่านชมเขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ ภูเขาสายรุ้ง+รวมรถอุทยาน(Zhangye Danxia Lanscape)จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ตั้งอยู่ในเขตภูเขาฉีเหลียนซานจากตัวเมืองจางเย่ 40 ก.ม. ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม.ตั้งอยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปีผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศเผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดินที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันพาดผ่านทั้งเนินภูแลซับซ้อนบ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยายเกิดสีสันหลากสี เช่น ขาว เหลือง น้ำตาล เทา ส้ม ชมพู แดง ดูสวยงามน่าชม ทำให้เกิดจินตนาการอันหลากหลายแล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง “จางเย่” เป็นเมืองค่ายทหารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเส้นทางสายไหม ก่อตั้งเมื่อ 121 ปีก่อนคริสตกาล

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ ZHANG YE OASIS HOLIDAYS HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: จางเย่ –วัดต้าฝอ –จิ่วเฉวียน – สวนน้ำพุสุรา - เจียยวี่กวาน – ป้อมปราการ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่พุทธสถานสำคัญของจางเย่วัดพระใหญ่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1098 สมัยซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนมีความยาว34.5 เมตรพระอังสากว้าง7.5 เมตรพระกรรณยาว4 เมตรพระบาทยาว5.2 เมตร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เจียยวี่กวน ระหว่างแวะเมืองจิ่วเฉวียว จิ่วเฉวียน (200 กม. จากจางเย่) จิ่วเฉวียนมีภูมิประเทศก่อกำเนิดจากดินเหลืองเป็นรูปแบบหลากหลายและมีทะเลทรายกว้างใหญ่ไพศาลเป็นเมืองชุมทางและเมืองหน้าด่านค่ายทหารในสมัยโบราณซึ่งก่อตั้งประมาณปี 111 ก่อนคริสตกาลปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีตึกรามบ้านช่องทันสมัยเข้ามาแทนตรอกซอยเล็กๆส่วนกลางทะเลทรายเป็นที่ซึ่งรัฐบาลจีนทำการปล่อยจรวจสู่อวกาศ

13.00 น.

รับประทานหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านไปชมที่มาของคำว่าเมืองจิ่วเฉวียน (WINE SPRING CITY) นำชมสวนน้ำพุสุราสวนน้ำพุ (น้ำพุแร่ธรรมชาติ) แห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเมื่อก่อนคริสต์ศักราช 121 ปีนายพลฮั้วชวี้ปิ้งได้รับคำสั่งให้เข้ารบในสงครามต่อต้านพวกนอกด่านซุงหนูได้รับชัยชนะมีชื่อเสียงเลื่องลือและมีความดีความชอบจึงได้รับพระราชทานรางวัลและสุราชั้นเลิศจากฮ่องเต้ท่านนายพลกล่าวว่าชัยชนะในการรบชนะครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเหล่าทหารในกองทัพมากมายมิใช่ความสามารถของท่านแต่ผู้เดียวเกียรติครั้งนี้ลูกน้องทั้งหมดของท่านสมควรได้รับพร้อมกันท่านจึงได้รินสุราที่ได้รับพระราชทานลงในบ่อน้ำพุเพื่อให้ทหารทั้งกองทัพได้มีโอกาสดื่มสุราพระราชทานสวนแห่งนี้ภายหลังจึงมีชื่อว่า“สวนน้ำพุสุรา”และยังเป็นที่มาของเมืองจิ่วเฉวียนอีกด้วยแล้วเดินทางต่อไปอีกประมาณ 30 ก.ม. สู่“เจียยวี่กวาน”           

นำท่านเข้าชม ด่านเจียยวี่กวาน ที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรงและสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง1,800เมตรจากระดับน้ำทะเล เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง

ชมลานจัตุรัสของป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม ส่วนบนของกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวังภัยสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิง-ต้นราชวงศ์ชิงด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาฉีเหลียนซานและอีกด้านหนึ่งทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน ชมอนุสาวรีย์ด้านนอกของประตูตะวันตกสร้างขึ้นในราวปีที่ 14 ของจักรพรรดิเฉียนหลง มีคำจารึกว่า “ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก”(รวมค่ารถแบตตารี่)

20.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ JIA YU GUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เจียยวี่กวาน – ตุนหวง – ถ้ำโม่เกา

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แล้วเดินทางสู่เมืองตุนหวง(ประมาณ 4.5 ชั่วโมง)โอเอซีสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองชายแดนมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียงโดยรถโค้ช 

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางชมถ้ำโม่เกานำท่านชมภาพยนตร์3 มิติชมประวัติความเป็นมาของเส้นทางสายไหมและกำเนิดของถ้ำโม่เกาคูในช่วงที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆนานาเช่นผ้าไปและเครื่องเคลือบเป็นต้น(ประมาณครึ่งชั่วโมง) จากนั้นนั่งรถอุทยานสู่ปากถ้ำโม่เกา

ชมถ้ำโม่เกามรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา” เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงามมีพระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิมในคูหาต้นๆเป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนในปี ค.ศ. 1277 ดังนั้นประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโมเกาแห่งนี้เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องยาวนานเกือบ 1,000 ปี
** กลางคืนอิสระให้ท่านเดินเล่นที่ตลาดกลางคืนตุนหวง

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ GRAND SUN HOTEL หรือเทียบเท่า4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ตุนหวง – หมิงซาซาน – สระน้ำวงพระจันทร์ – หลันโจว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่เนินทราย“หมิงซาซาน”เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 ก.ม. สูงประมาณ 250 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย ท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบ เสียงม้าร้อง และเสียงสู้รบ ตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาทราย(รวมรถแบตเตอร์รี่)
ชมสระน้ำวงพระจันทร์บ่อน้ำผุดที่ไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยู่กลางทะเลทรายมีความลึกเฉลี่ย 6 เมตรเท่านั้น

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารนั่งรถโค้ชไปสถานีรถไฟ
นั่งรถไฟความเร็วสูง(13.08-19.44)D56 กลับหลันโจว

ค่ำ

ถึงหลันโจว รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ LANSHI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: หลันโจว –คุนหมิง - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาเช้าแบบกล่องระหว่างเดินทางไปสนามบิน

07.25 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ MU2249

09.30 น.

ถึงคุนหมิง โดยแวะผ่านคุนหมิงไม่ออกนอกสนามบินรอต่อเที่ยวบินกลับกรุงเทพฯ 

13.25 น.

เหิรฟ้าจากคุนหมิงกลับกรุงเทพฯ MU741 

14.55 น.

ถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่ / ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท,จีน 90 หยวน / ค่าวีซ่าประเทศจีน 1,650 บาท/ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง /  ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ/ ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ/ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม/ ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์ / ค่าทิปคนขับรถค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

ค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ / และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน
ค่าทำหนังสือเดินทาง/ ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ/ ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%

เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง มัดจำ 20,000 บาทพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตาม ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง30วัน

เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกหลังจากวางมัดจำ หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-20 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ความรับผิดชอบบริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
 • ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วยการถูกทำร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ
 • การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign