บินตรง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี5วัน3คืน
ซุปตาร์... ไอ้หนุ่มเซี่ยงไฮ้
สถานที่ท่องเที่ยว
 1. บินตรงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ท่องมหานครที่ไม่เคยหลับไหล
 2. ล่องเรือสัมผัสความงามแห่งทะเลสาบซีหูตำนานแห่งนางพญางูขาว
 3. หาดไว่ทาน... หาดในตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
 4. ร้านกาแฟStarbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
 5. สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวานเมืองโบราณสร้างขึ้นใหม่
 6. เมนูพิเศษ... ซี่โครงหมูอู๋ซีเสี่ยวหลงเปาไก่แดงไก่ขอทานและหมูตงปอ
 7. มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พัก 2 -3 ท่าน
ต่อห้อง
ราคาเด็ก
(อายุ 2-18 ปี)
พักเดี่ยว
10 – 14 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.-
11 – 15 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 15,888.- 18,888.- 3,500.-
12 - 16 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 15,888.- 18,888.- 3,500.-
13 - 17 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 15,888.- 18,888.- 3,500.-
14 - 18 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 15,888.- 18,888.- 3,500.-
15 - 19 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.-
16 - 20 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.-
17 – 21 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.-
20 - 24 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
21 - 25 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
22 - 26 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
23 - 27 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
24 - 28 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
25 - 29 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
26 - 30 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
02 - 06 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
04 - 08 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
08 - 12 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
11 - 15 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
15 - 19 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 12,888.- 15,888.- 3,500.-
18 - 22 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 12,888.- 15,888.- 3,500.-
22 - 26 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
25 - 29 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
01 - 05 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
05 - 09 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
08 - 12 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
12 - 16 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
15 -19 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
19 - 23 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
22 - 26 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
26 - 30 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
03 - 07 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
06 - 10 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
10 - 14 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
17 - 21 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา) 12,888.- 15,888.- 3,500.-
20 - 24 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
23 - 27 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
27 - 31 กรกฎาคม 2562
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)
12,888.- 15,888.- 3,500.-
31 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
03 - 07 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
07 - 11 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
11 - 15 สิงหาคม 2562 (วันแม่) 12,888.- 15,888.- 3,500.-
14 - 18 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
17 - 21 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
21 - 25 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
24 - 28 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
04 - 08 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
07 - 11 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
11 - 15 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
14 - 18 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
18 - 22 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
21 - 25 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
25 - 29 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
12 – 16 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
13 – 17 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
14 - 18 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
15 - 19 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
16 - 20 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
17 - 21 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
18 - 22 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
19 - 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 13,888.- 16,888.- 3,500.-
20 – 24 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
21 - 25 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
22 - 26 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
23 - 27 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
24 - 28 ตุลาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
25 - 29 ตุลาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
26 - 30 ตุลาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
27 - 31 ตุลาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง

16.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3ประตู 5เคาท์เตอร์6สายการบินนกสกู๊ต(XW)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ

19.30 น.

ออกเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOTเที่ยวบินที่ XW858
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-ที่พัก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

00.45+1 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตงมหานครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(เวลาท้องถิ่นประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักมหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ล้านคนเป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก”
ที่พัก โรงแรมLinzhen Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน เมืองหังโจว เคยได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ลำดับต้นๆ ของเมืองจีน ในปัจจุบันนอกจากขึ้นชื่อเรื่องชาหลงจิ่งแล้ว เมืองหังโจว ยังเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ อาลีบาบา เจ้าพ่อธุรกิจ อีคอมเมอร์ซ ยักษ์ใหญ่ของโลก อีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ !! ไก่ขอทาน+หมูตงปอ(2)

บ่าย

นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบซีหูซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซีไซซีสวยทุกอริยาบทซีหูสวยทุกฤดูกาล”ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่5.66 ตารางกิโลเมตรความยาวโดยรอบวัดได้15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย1.5 เมตรล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ลอด3 สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่าชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหูซึ่งได้แก่ต้วนฉานเสียนซานถานอิ้นเหยินและหนานผิงอ่วนจงให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
นำท่านแวะชิมชาที่ หมู่บ้านใบชา ให้ท่านได้ลองชิม “ชาผู่เอ่อร์” ชาที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนาน ชมการสาธิตขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร์ ใบชาที่ได้ชื่อว่าเป็นใบชาเพื่อสุขภาพและความงาม
นำท่านเดินทางสู่ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและของเล่นมากมาย

ค่ำ

บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร(3)
พัก โรงแรมLiang'an International Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวม      

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หังโจว-อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ซินเทียนตี้

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นำท่านเดินทางสู่เมืองอู๋ซี(ใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมง)ซึ่งได้รับการขนานนามว่า“เซี่ยงไฮ้น้อย”เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบทะเลสาบไท่หูเป็น1 ใน5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีนเป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน
นำท่านชม ร้านไข่มุกประเทศที่ผลิตไข่มุกน้ำจืดรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ !! ซี่โครงหมูอู๋ซี(5)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน ตั้งอยู่ติดกับพระพุทธรูปหลิงซาน เป็นเมืองโบราณที่สร้านขึ้นมาใหม่ เหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก
นำท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง)มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ล้านคนเป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” นำท่านชม ร้านผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีนให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหมเช่นผ้าห่มเสื้อผ้ารองเท้าเป็นต้น

ค่ำ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6)
นำท่านเดินทางสู่ย่านซินเทียนตี้ เป็นอีกจุดที่มีความคลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ้ ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่แห่งนี้ ย่านซิน เทียน ตี้ จะทำให้คุณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยิงเหล่านั้น ด้วยตึกและอาคารเก่าแก่ ห้างร้านค้าต่าง ๆ ตกแต่งให้มีบรรยากาศที่อบอุ่นคล้ายกับในยุโรป มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ได้นั่งเล่น อ่านหนังสือเพลิน ๆ มากมาย
ที่พัก โรงแรมLinzhen Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks-ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นำท่านเดินทางสู่ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อบัวหิมะสรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
นำท่านเดินทางสู่หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่
นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีนเพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาทีภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ !! ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว(8)
บ่าย นำท่านชม ร้านหยกชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่ากว่าทองและเพชรเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาครอบครอง ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นเครื่องประดับนำโชคตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา(9)
นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ 
นำท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roasteryสตาร์บัคส์สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลกเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมายในส่วนเบเกอรี่ที่ใช้ชื่อว่า Princi™ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับร้านเบเกอรี่ชื่อดังจากอิตาลี และเป็นสาขาแรกในเอเชีย มีการทำขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ที่ร้านทุกวันมากกว่า 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีนมากกว่า 30 คนนอกจากนี้ สตาร์บัคส์ยังนำเทคโนโลยีAR สร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้า โดยร่วมมือกับบริษัทจีนยักษ์ใหญ่ อาลีบาบา เมื่อจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ ในร้าน เช่น ถังคั่วกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ้นในโทรศัพท์ และลูกค้ายังได้สนุกสนานไปกับการจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

02.20 น.

เหินฟ้าเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานครโดยสายการบินNOKSCOOTเที่ยวบินที่XW857
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

05.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท  (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 300หยวน/ทริป/ต่อท่าน (เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
เดินทางขึ้นต่ำ 15ท่านหากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน:
 • ชำระเต็มจำนวนภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign