ทัวร์เวียดนามใต้
ดาลัด มุยเน่ 3วัน 2คืน
เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้

สถานที่ท่องเที่ยว
 • สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
 • ชมเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศริมทะเลที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมลำธารนางฟ้าหรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม สัมผัสทะเลทรายแดงและนั่งรถจิ๊บลุยทะเลทรายขาวที่ใหญ่ที่สุด นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ขึ้นกระเช้าชมวัดตั๊กลัม
 • ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามของเมืองดาลัด
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
 
27-29 กุมภาพันธ์ 2563 9,888 >> 5,999 9,888 2,500
28 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500
01-03 มีนาคม 2563 8,999 >> 6,999 8,999 2,500
05-07 มีนาคม 2563 9,888 >> 6,999 9,888 2,500
07-09 มีนาคม 2563 9,888 >> 6,999 9,888 2,500
08-10 มีนาคม 2563 8,999 8,999 2,500
12-14 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500
13-15 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500
15-17 มีนาคม 2563 8,999 8,999 2,500
19-21 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500
22-24 มีนาคม 2563 8,999 8,999 2,500
26-28 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500
 
**จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หัก 2,000 บาท/ท่าน**
*ตั๋วเครื่องบินสำหรับ Infant 2,000 บาท/ท่าน*
 
 
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 800 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร**
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด - เมืองมุยเน่-ลำธารนางฟ้า-ทะเลทรายแดง-หมู่บ้านชาวประมง

08.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกันณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3เคาน์เตอร์Eสายการบินเวียดเจ็ทแอร์(VZ)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

11.10 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด ประเทศเวียดนามโดยสายการบินVIETJET AIR เที่ยวบินที่VZ940

12.55 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัดประเทศเวียดนามผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดาลัด เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูเฝอเวียดนาม (1)
หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (Mui Ne) ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลของมณฑลบิ่ญถ่วน (BinhThuan) ในภูมิภาคภาคกลางตอนใต้ของประเทศเวียดนามใช้เวลาเดินทางสู่เมืองมุยเน่ประมาณ 3- 4 ชั่วโมงเมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดทอดยาวสวยงามและเงียบสงบบริเวณชายหาดยาวประมาณ 10 กิโลเมตรร่มรื่นไปด้วยต้นมะพร้าวริมชายหาดมากมายชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายมีอาชีพหลักคือการทำประมงภาพของเรือหาปลาที่ออกล่องลอยไปกลางทะเลในรุ่งสางและกลับมายังฝั่งในยามเย็นเป็นภาพที่ปรากฏที่นี่ทุกวันทำให้ชายทะเลมุยเน่มีบรรยากาศผ่อนคลายน่าพักผ่อนที่แห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่พักตากอากาศในฝันของนักท่องเที่ยวทุกคน จากนั้นนำท่านสู่ ลำธารนางฟ้า( Fairy Stream)หรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนามซึ่งจากภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ถูกกัดเซาะของน้ำมานานวันจนเป็นร่องกว้างกว่า 20 เมตรมีชั้นหินชั้นทรายสีสันสวยงามที่สวยงามคล้ายๆกับแพะเมืองผีของประเทศไทยและมีลำธารเล็กๆระดับน้ำประมาณข้อเท้า ซึ่งพัดพาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสู่ทะเล(เนื่องจากต้องเดินทางเปล่าผ่านลำธารนี้เพื่อชมบรรยากาศดังนั้นท่านควรเลือกสวมใส่รองเท้าที่สะดวกแก่การเดิน)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ซึ่งอยู่ใกล้ชายทะเลทำให้เกิดเม็ดทรายละเอียดราวกับแป้งมองเห็นเป็นสีแดงเราจะได้เห็นความงดงามของเนินทรายที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมไปแต่ละครั้งเราก็จะเห็นภาพแตกต่างจากเดิมผ่านชมหมู่บ้านชาวประมงจะได้เห็นวิถีชีวิตชาวประมงแบบดั้งเดิมกับเรือประมงที่เรียงรายอยู่นับร้อยกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามเย็น

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (2)
ที่พัก โรงแรม Peace Resortระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว(รวมค่ารถจิ๊บลุยทะเลทราย)- เมืองดาลัด – นั่งรถรางชมน้ำตก ดาตันลา-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่-นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม-เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) - ตลาดไนท์บาร์ซ่าพิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม(3)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ได้รับสมญานามว่าเป็นซาฮาร่าแห่งเวียดนามเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามเม็ดทรายขาวละเอียดราวกับว่าได้ไปซาฮาร่าไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อนถ่ายรูปและชมวิวให้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถจี๊ปชมทะเลทรายด้วยคนขับรถผู้เชียวชาญ(ราคาทัวร์รวมบริการนั่งรถจี๊ปแล้ว)สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดาลัดชื่อดาลัดมาจากคำ 2 คำคือดาหมายถึงแหล่งกำเนิดหรือแม่น้ำกามลีส่วนคำว่าลัดเป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งที่อยู่อาศัยอยู่ที่นี่ดาลัดเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางภาคใต้ของเวียดนามในอดีตเป็นเพียงดินแดนห่างไกลความเจริญที่ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบที่ไม่มีความเจริญของเมืองใหญ่กล้ำกรายแต่แล้วเมืองในหุบเขาเล็กๆก็ต้องเริ่มเปิดเผยความบริสุทธิ์ให้คนภายนอกได้ประจักษ์เมื่อชนชั้นปกครองชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาสัมผัสแล้วพัฒนาพื้นที่ต่างๆขึ้นมาเพื่อการพักผ่อนนำข่าวสารแห่งความงามของดินแดนกลางหุบเขาไปบอกเล่าให้กับคนจากอีกซีกโลกได้รับรู้เมื่อพวกเขาหมดภารกิจบนดินแดนอินโดจีนจนดาลัดกลายเป็นเมืองตากอากาศทางภาคใต้เวียดนาม

นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นโดยการนั่งรถราง (Roller Coaster)ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่างเพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของน้ำตกดาตันลา (Datanla Waterfall) อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตรเป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงามน้ำตกแห่งนี้จะเป็นน้ำตกที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดและไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชม

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (4)
หลังอาหารกลางวันนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่เป็นที่ประทับของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามซึ่งก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ในปี 2469 ตั้งแต่ครั้งมีพระชนม์เพียง 12 พรรษาเป็นที่ทราบกันดีว่าองค์เบ๋าได่นั้นมักจะใช้เวลาส่วนมากแสวงสำราญจากงานปาร์ตี้ในขณะประทับอยู่ที่เมืองดาลัดโดยพระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2476 ประกอบด้วยอาคารอิมพีเรียล 3 หลังโดยส่วนที่เรียกว่าDinh3 เป็นจุดที่โด่งดังและมีคนมาเยี่ยมชมมากที่สุดแม้จะผ่านการการบูรณะมาแล้วแต่ภายในอาคารก็ยังคงมีเครื่องเรือนจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพเดิมโดยส่วนที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมได้นั้นประกอบด้วยบัลลังก์จักรพรรดิห้องทรงงานห้องบรรทมห้องอาหารรวมถึงส่วนที่พักของพระมเหสีด้วยและท่านยังจะได้ชมภาพถ่ายและรูปปั้นของราชวงศ์ที่ถูกจัดแสดงไว้อีกด้วย(พระราชวังไม่อนุญาตให้บันทึกภาพภายในอาคาร)
จากนั้น นำท่านขึ้นกระเช้า เพื่อเข้าไปเที่ยวชมวัดตั๊กลัมเป็นวัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่นตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่างภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่งนับได้ว่าเป็นวิหารซึ่งเป็นที่นิยมและงดงามที่สุดในดาลัด
ชมบ้านตุ๊กตาและแกลลอรี่ศิลปะหรือที่เรียกว่าเครซี่เฮ้าส์(Crazy House)ซึ่งเป็นที่โด่งดังด้วยแนวความคิดอันแปลกแหวกแนวในรูปแบบเหมือนกับบ้านต้นไม้ผลงานการออกแบบของสถาปนิกDang Viet Ngaลูกสาวประธานาธิบดีคนที่2ของเวียดนามซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice inthe Wonderland”เริ่มก่อสร้างในปี 2533 ภายในเครซี่เฮ้าส์ประกอบไปด้วยห้องขนาดเล็กกว่า 10 ห้องที่มีธีมแยกแตกต่างกันออกไปและที่นี่ท่านจะได้พบกับความประทับใจจากการเยี่ยมชมที่ต้องใช้เส้นทางทั้งอุโมงค์บันไดและยังจะได้พบกับเหล่าสัตว์ต่างๆที่สร้างขึ้นจากคอนกรีตรวมทั้งหากเราโชคดีก็อาจจะได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับDang Viet Nga เจ้าของผลงานการออกแบบที่นี่อีกด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (5)พิเศษ!ให้ทุกท่านได้ชิมไวน์แดงของดาลัด         
หลังอาหารค่ำ ให้เวลาท่านได้เดินช้อปปิ้งซื้อของฝากและสัมผัสบรรยากาศช่วงกลางคืนของเมืองดาลัด ณ ตลาดไนท์บาร์ซ่า
ที่พัก โรงแรมDragon King ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว- ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคืองเมืองดาลัด– กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม(6)
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงามหลากหลายสายพันธุ์อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงานเทศกาลดอกไม้ประจำปีอันลือชื่อซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศโดยสวนดอกไม้เมืองหนาวซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 2509 นี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮืองที่อยู่ใจกลางเมืองดาลัดที่สวนดอกไม้เมืองหนาวท่านจะได้พบกับพรรณไม้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ต้นและกล้วยไม้รวมถึงดอกไม้กว่า 300 สายพันธุ์ที่ผลัดกันเบ่งบานในช่วงเวลาต่างกันไปในรอบปีนั่นทำให้ไม่ว่าจะไปเยือนสวนแห่งนี้ในช่วงเวลาใดก็ตามก็ยังสามารถพบกับดอกไม้สวยๆที่เบ่งบานรอต้อนรับอยู่เสมอและในบางโอกาสเรายังจะหาซื้อดอกไม้สวยๆที่จัดช่อไว้อย่างงดงามได้ที่สวนแห่งนี้อีกด้วย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคืองเมืองดาลัดประเทศเวียดนามเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

13.35 น.

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสายการบินVIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ941

15.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 800 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไข เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน:
 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • จอยแลนด์ไม่เอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ท่าน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign