Amazing เกาหลีเหนือ
เปียงยาง-ปันมุนจอม-เส้นขนานที่ 38-วังเยาวชน
วังสุริยะ-เมียวเฮียงซาน-เมืองโสมเคซอง
7 วัน 5 คืน Nokscoot
เกาหลีเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยว
- มันซูเด อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุง
- KUMSUSAN SUN  PALACE
- หอปรัชญาจูเช่ 
- เมืองเคซอง (KAESONG)  ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
- หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม
- พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์โครยอ)
- ประตูชัย ARCH OF TRIUMPHE แห่งกรุงเปียงยาง 
- หอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ (International Friendship Exhibition)
- วัดโปยอน วัดพุทธเก่าแก่ที่อายุกว่า 900 ปี 
- พิพิธภัณฑ์สงคราม VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM 
-
สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง ที่ตกแต่งสวยงามด้วยโคมไฟระย้า 
- CHILDREN PALACE วังเยาวชนมันยองเด
- พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง (Shenyang)
- ช้อปปิ้ง ณ ถนนโบราณหม่านชิงหรือถนนแมนจู

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่าจีนและเกาหลีเหนือ
31 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62 56,800.- 9,500.- รวม
12 – 18 ก.ค.  62 56,800.- 9,500.- รวม
30 ส.ค. – 5 ก.ย. 62 56,800.- 9,500.- รวม
11 – 17 ต.ค. 62 58,800.- 9,500.- รวม

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบดอนเมือง

23.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 2 บริเวณแถวเคาร์เตอร์ 7 ทางเข้าประตู 6 สายการบินนกสกู๊ต โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ดอนเมือง-เสิ่นหยาง(จีน)-เปียงยาง (เกาหลีเหนือ)

04.00 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเสิ่นหยาง โดยเที่ยวบิน XW878

10.15 น.

ถึงสนามบินเสิ่นหยาง (Shenyang)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรืออาหารชุด
รอต่อเครื่องไม่ออกนอกสนามบิน เพื่อเดินทางสู่เปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ

13.55 น.

ออกเดินทางสู่นครเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ โดยเครื่อง JS156 (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที)

15.40 น.

ถึงนครเปียงยาง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People's Republic of Korea: DPRK) หรือชื่อโดยทั่วไปว่า เกาหลีเหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก ที่กินพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี มีเขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ แม่น้ำอัมรกหรือยาลูเจียง และตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับจีน แม่น้ำตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับรัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีมีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 กิโลเมตร พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนู อาหารเกาหลี
พักที่ KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนู อาหารเกาหลี
พักที่ KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เปียงยาง-มันซูเด-วังสุริยะ-หอปรัชญาจูเช่-กายกรรมเปียงยาง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำชมนครเปียงยาง ชม “มันซูเด” อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ 60 เคียงข้างด้วยอนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิล ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนินเขามันซูในใจกลางกรุงเปียงยาง รูปปั้นทองแดงขนาดใหญ่ของอดีตผู้นำทั้ง 2 ได้รับการมาเยือนจากผู้คนนับพันทุกวัน และเป็นหนึ่งในสถานที่แรกสำหรับทัวร์เกาหลีเหนือ

นท่านเข้าคารวะศพของ 2 อดีตผู้นำเกาหลีเหนือ ที่ คุมซูซาน วังสุริยะ (KUMSUSAN SUN  PALACE) วังสุริยะเป็นสุสานที่เก็บศพของประธานาธิบดีคิมอิลซุง และประธานาธิบดีคิมจองอิล อาคารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเปียงยาง วังถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1976 เป็น Kumsusan Assembly Hall ของท่านคิมอิลซุง อาคารนี้ได้รับการบูรณะต่อเติมเป็นที่เก็บศพของท่านคิมจองอิล ในปี ค.ศ. 1994 เชื่อกันว่ามีค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงอย่างน้อย 100-900 ล้านบาท ศพของสองผู้นำถูกวางอยู่ภายในโลงศพแก้วใส ศีรษะวางอยู่บนหมอนแบบเกา หลี ร่างคลุมด้วยธงของพรรคแรงงานเกาหลี นำท่านเข้าชมเหรียญตราสดุดีทางการทหาร ใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องอิสริยาภรณ์ที่นานาชาติมอบให้ทั้ง 2 ผู้นำ นำชมรถยนต์ที่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุงใช้เดินทางเป็นประจำและตู้รถไฟที่ท่านคิมจองอิลใช้เดินทางและทำงานอยู่เป็นนิจจวบจนวาระสุดท้าย ของชีวิต (วังสุริยะเป็นสถานที่สำคัญสูงสุดของชาวเกาหลี กรุณาแต่งกายให้เหมาะสม สำรวมกริยาและงดใช้เสียงขณะเข้าเยี่ยมชม)


เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัทคาร

นำชมหอปรัชญาจูเช่ (TOWER OF JUCHE IDEA) สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1982 เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดครบ 70 ปี มีความสูงกว่า 170 เมตร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแตดอง ด้านหน้าหอมีรูปปั้น 3 กลุ่มชน คือ ผู้กรรมกรผู้ใช้แรงงาน นักการศึกษานักวิชาการ และเกษตรกร ที่สนับสนุนลัทธิพึ่งพาตนเอง (จูเช่) ในเกาหลีเหนือ

นำชมการแสดงกายกรรมเปียงยางที่เลื่องชื่อ ตื่นเต้นเร้าใจกับการแสดงผาดโผนต่างๆ ซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการแสดง

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนู อาหารเกาหลี
พักที่ KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เปียงยาง-เมืองเคซอง-หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม-พิพิธภัณฑ์โครยอ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เคซอง (KAESONG)  ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ตัวเมืองเคซองตั้งอยู่ห่างจากชายแดนสองเกาหลี (DMZ) 10 กม. เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐที่เป็นปึกแผ่นแห่งแรกของคาบสมุทรเกาหลี ปัจจุบันเป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเกาหลีใต้ คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ณ เส้นขนานที่ 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางตอนใต้ และเกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จากกรุงเปียงยาง / 70 กม.จากกรุงโซล)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *เมนูอาหารพื้นเมืองชุด Copper bowl Set ที่หาทานได้เฉพาะที่เมืองเคซอง

นำคณะเดินทางสู่หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม เข้าชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก ที่แบ่งประเทศเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยใช้เส้นขนานที่ 38 พร้อมนำคณะชมขั้นตอนการลงนามในสนธิสัญญาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย

นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์โครยอ) ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือไว้มากมาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
จากนั้น เดินทางกลับกรุงเปียงยาง **ถ้ามีเวลา ให้ท่านช้อบปิ้ง เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนู บาบีคิวเป็ด
พักที่ KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เปียงยาง-ประตูชัย-เมียวเฮียงซาน-นิทรรศการของขวัญนานาชาติ-วัดโปยอน-พิพิธภัณฑ์สงคราม-รถไฟฟ้าไต้ดิน-วังเยาวชนมันยองเด

เช้า

นำชมประตูชัย ARCH OF TRIUMPHE แห่งกรุงเปียงยาง มีความสูง 60 เมตรและกว้าง 52.5 เมตร สร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 10,500 ชิ้น เพื่อระลึกถึงการกลับมาที่เกาหลีของ อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง หลังจากเดินทางข้ามประเทศไปต่อสู้กับญี่ปุ่นเป็นเวลา 20 ปี

แล้วนำคณะออกเดินทางสู่ เมียวเฮียงซาน (MYOHYANG-ภูเขาหอม) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ภูเขาเมียวเฮียงซานอยู่ห่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง ระหว่างเดินทางสัมผัสกับธรรมชาติช่วงฤดูใบไม้ผลิ

นำท่านเข้าชมหอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ หรือ หอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ (International Friendship Exhibition) สถานที่สำคัญที่สุดในเมียวเฮียงซาน เข้าชมตึกที่ 1 สร้างในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชั้น ประกอบด้วย 150 ห้อง สร้างบนพื้นที่ 46,000 ตรม เป็นสถานที่เก็บรวบรวมของขวัญและของกำนัล 113,486 ชิ้น จาก 185 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซึ่งชาวเกาหลีถือว่าของขวัญทุกชิ้นเป็นน้ำใจจากชาวโลกที่มอบให้จึงเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็นอย่างดี แล้วนำท่านเข้าชมตึกที่ 2 สร้างขึ้นเมื่อ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มีห้องนิทรรศการ 50 ห้อง สร้างบนพื้นที่ 11,000 ตรม  มีของขวัญและของกำนัล 40,033 ชิ้น จาก 170 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมจองอิล

นชม วัดโปยอน วัดพุทธเก่าแก่ที่อายุกว่า 900 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1042 ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้ง ชมเจดีย์ 9 ชั้น เจดีย์ 13 ชั้น และหอสวดมนต์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูอาหารเกาหลี

นำชมพิพิธภัณฑ์สงคราม VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM สถานที่แสดงเรื่องราว การต่อสู้ของชาวเกาหลี ในสงครามเกาหลี ชมซากอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงซากเรือดำน้ำ ซากเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ของอเมริกา ชม PUELO เรือสปายสายลับ (SPY) ของอเมริกา ซึ่งเกาหลีเหนือจับได้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1968 แล้วนำท่านชมฉากจำลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแตจอน” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

นำท่านไปชมสถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง ที่ตกแต่งสวยงามด้วยโคมไฟระย้า เสาหินอ่อน แต่งผนังด้วยโมเสทเล็กๆ เป็นรูปทิวทัศน์ต่างๆ นำท่านทดลองนั่งรถไฟ 1 สถานี

นำคณะสู่ CHILDREN PALACE หรือ วังเยาวชนมันยองเด วังเยาวชนแห่งนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีห้องสอนกิจกรรมและศิลปะแขนงต่างๆให้กับเยาวชน เช่น ห้องปักผ้า ห้องดนตรี ห้องเรียนซ่อมวิทยุ ห้องกีฬา ห้องยิมนาสติก ห้องเรียนบัลเลย์ ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ นำท่านเข้าสู่โรงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ อันน่ารัก น่าประทับใจ ของเด็กเกาหลีตัวน้อยๆที่มากด้วยความสามารถ  (กรณีที่วังเยาวชนปิด จะจัดให้ชมการแสดงของนักเรียนที่โรงเรียนระดับปฐมหรือมัธยมแทน)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนู บาบีคิวเป็ดย่างเกาหลี
พักที่ KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เปียงยาง-นครเสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยาง-ถนนแมนจู

เช้า

เปียงยาง-นครเสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยาง-ถนนแมนจู

11.20 น.

เดินทางสู่เสิ่นหยาง โดยเที่ยวบินที่ JS155

12.00 น.

ถึงเสิ่นหยาง (Shenyang)  เมืองเอกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งอีสานเหนือของจีน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง การเมือง เศรษฐกิจ คมนาคมของมณฑลเหลียวหนิงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักและการแปรรูปวัตถุดิบ ล้วนตั้งอยู่ในเสินหยาง ค.ศ. 2006 เมืองเสิ่นหยางได้เป็นเจ้าภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติและยังร่วมมือกับปักกิ่งเป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมโอลิมปิกจัดการแข่งขันฟุตบอลสนามแข่งย่อยในมหกรรมโอลิมปิก 2008 อีกด้วย เสิ่นหยางเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตามตำนานเล่าว่าเมืองใหญ่ทางภาคอีสานแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ซึ่งต่อมาหัวหน้าเผ่าแมนจูได้ยกทัพเข้าตีปักกิ่ง โค่นล้มราชวงศ์หมิงสถาปนาเป็นราชวงศ์ชิงและย้ายเมืองหลวงเดิมจากเสิ่นหยางมาอยู่ที่กรุงปักกิ่งแทน

13.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร **เมนูอาหารจีน

อย่างดีและมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังกู้กงที่กรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้เสิ่นหยางเป็นราชธานี ประกอบด้วยตำหนักน้อยใหญ่กว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้นได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแหล่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรคิหลายพระองค์ เช่น คังชี เฉียนหลง เจียชิ่ง ฯลฯ เมื่อครั้งเสด็จเยือนทางตอนเหนือ

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนโบราณหม่านชิงหรือถนนแมนจู กล่ามกลางบรรยากาศโบราณเสมือนย้อนอดีตเมื่อ 300 ปีที่แล้ว ประกอบไปด้วยร้านค้าที่นำเสนอสินค้าหลากหลายมากมาย อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย

13.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร **เมนูอาหารจีน

อย่างดีและมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังกู้กงที่กรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้เสิ่นหยางเป็นราชธานี ประกอบด้วยตำหนักน้อยใหญ่กว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้นได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแหล่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรคิหลายพระองค์ เช่น คังชี เฉียนหลง เจียชิ่ง ฯลฯ เมื่อครั้งเสด็จเยือนทางตอนเหนือ

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนโบราณหม่านชิงหรือถนนแมนจู กล่ามกลางบรรยากาศโบราณเสมือนย้อนอดีตเมื่อ 300 ปีที่แล้ว ประกอบไปด้วยร้านค้าที่นำเสนอสินค้าหลากหลายมากมาย อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนูเป็ดปักกิ่ง
นำท่านเข้าพักที่ Shenyang Xindu City Sheraton Hotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: เสิ่นหยาง-กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.00 น.

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.05 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน XW877

14.40 น.

ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
ค่าบัตรโดยสาร (ตั๋วกรุ๊ป)   
ค่าบริการได้รวมชุดค่าธรรมเนียมตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CN TAX, FNJ TAX) ไว้แล้ว อัตรา ณ.วันที่  .........  หากมีการปรับขึ้นหลังจากนี้อีก ผู้เดินทางรับทราบว่า จะต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง
ค่าที่พัก พักห้องละ 2 ท่านจำนวน 5 คืน * โรงแรมที่เกาหลีเหนือไม่สะดวกที่จะจัดเตียงเสริม
ค่าวีซ่าเข้าจีน 2 ครั้ง
*หากลูกค้ายืนเอกสารให้บริษัทล่าช้าและไม่สามารถทำวีซ่าเดี่ยวแบบธรรมดาได้ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างวีซ่าด่วน
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ                   
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
ค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวเกาหลีเหนือ (20 วันทำการ)
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางฝากขึ้นเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ของ บ.ไทยวิวัฒน์ประกันภัย)

อัตราไม่รวม
ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้าออกนอกราชอาณาจักรไทยของบุคคลต่างด้าว / ส่วนต่างค่าธรรมเนียมวีซ่าของหนังสือเดินทางสัญชาติอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือรายการ ค่าซักรีด  ฯลฯ
ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นคนละ 15 ดอลลาร์ คนขับรถท้องถิ่น 15 ดอลลาร์ และหัวหน้าทัวร์คนไทย 15 ดอลลาร์ 


เงื่อนไข หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวและอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และ ขอสงวนสิทธิในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
เงื่อนไขและความรับผิดชอบบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของบริษัท อาทิเช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล อุบัติเหตุ การล่าช้า การเปลี่ยนแปลงในกำหนดเวลาตารางการบิน ภัยธรรมชาติ การตอบปฏิเสธของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ หากท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนจองทุกครั้ง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของเที่ยวบินภายในประเทศทุกกรณี
การชำระค่าบริการ : มัดจำ 20,000 บาท เมื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย15วัน
หลักฐานการยื่นขอวีซ่าประเทศเกาหลีเหนือ  :
หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทาง
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำเนาบัตรประชาชน  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ของบริษัทฯ และตำแหน่งงาน
กรอกข้อมูลที่บริษัทฯ แนบให้
 
เอกสารการขอวีซ่าจีน
1.   เอกสารการเดินทาง
1.1 หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
1.2 หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
1.3 รูปสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น) * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน * ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก
- ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับ การส่งหนังสือเดินทาง
- รูปถ่ายต้องเห็นหู, ผมข้างหน้าต้องเหนือคิ้ว, ต้องไม่ใส่เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น, ต้องไม่ใส่เสื้อสีขาว
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซ่าของท่าน หากท่านเป็นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็นหญิงแต่งหน้าทา ปาก หรือไว้ผมยาว
1.4 สำเนาตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรม * ถ้ายื่นเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจัดการให้
2.   เอกสารเพิ่มเติม
3.1  สำหรับผู้เดินทางที่ยังเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวสำเนา (ใบเกิด)
3.4 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น
3.5 พระภิกษุ (กรุณาโทรเช็ดที่บริษัทฯ)
4.  ข้อมูลสำคัญ  * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษัทจัดให้
4.1 นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
4.2 ผู้ที่ทำงาน.......แจ้งชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์
4.3 ที่อยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านที่ติดต่อได้
4.4 ผู้ที่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ผู้ที่เป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง
อัตราค่าวีซ่าด่วน    ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มให้สถานทูตเล่มละ 1,100.-/ ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นผู้เดินทางต้องนำเอกสารตัวจริงทุกประเภทไปเจรจาด้วยตนเองที่สถานทูต
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท // ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท // ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ // ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign