ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย
ฮาลอง จ่างอานซาปา 5วัน4คืน
ซุปตาร์.. เวียดเซเลบิตี้2

สถานที่ท่องเที่ยว
 • บินตรงสู่ฮานอยโดยเวียดนามแอร์ไลน์สู่เมืองประวัติศาสตร์ ดินแดนมังกรหลับไหล
 • ล่องเรืออ่าวฮาลองชมถ้ำนางฟ้าขึ้นกระเช้าสองชั้น
 • สวนสนุกฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel
 • โชว์หุ่นกระบอกน้ำเมืองนิงห์บิงห์ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน
 • เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม
 • พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว  
19-23 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000  
22-26 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000  
26-30 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000  
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
03-07 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
06-10 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
10-14 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
13-17 กรกฎาคม 2562 15,888 15,888 4,000  
14-18 กรกฎาคม 2562 15,888 15,888 4,000  
15-19 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
17-21 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
20-24 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
24-28 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
25-29 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
27-31 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว วันเดินทาง
31 กรกฎาคม-04  สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
07-11  สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
09-13  สิงหาคม 2562 15,888 15,888 4,000  
10-14  สิงหาคม 2562 15,888 15,888 4,000  
14-18  สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
17-21สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
21-25  สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
24-28  สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
28  สิงหาคม – 01 กันยายน 2562 13,888 13,888 4,000  
31  สิงหาคม – 04 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000  
04-08 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000  
07-11 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000  
11-15 กันยายน 2562 13,888 13,888 4,000  
14-18 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000  
18-22 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000  
21-25 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000  
25-29 กันยายน 2562 13,888 13,888 4,000  
28 กันยายน – 02 ตุลาคม  2562 14,888 14,888 4,000  

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย –เมืองฮาลอง–ฮาลองปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น–สวนดอกไม้ญี่ปุ่น–นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์Sun wheel - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

08.55น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกันณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิประตู 5เคาน์เตอร์ Lสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์(VN)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

11.55น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินVIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่VN610

13.55น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอยซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศเวียดนามตอนเหนือหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่เมืองฮาลองใช้เวลาเดินทางจากสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่ายประมาณ 3-4 ชั่วโมง
 
เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ใช้เวลาเดินทางโดยรถโค้ชประมาณ 4 ชม.เมืองฮาลองมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังคืออ่าวฮาลองที่ได้รับสมญานามว่ากุ้ยหลินแห่งเมืองเวียดนามเพราะมีเกาะหินปูนน้อยใหญ่จำนวนกว่า1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวน้ำทะเลบนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นด้วยความความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความสวยงามของอ่าวฮาลองทำให้องค์กรยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี2537
 
จากนั้นเดินทางสู่ ฮาลอง ปาร์คนำท่านนั่งกระเช้า 2 ชั้นเพื่อข้ามอ่าวฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY ระหว่างนี้ให้ท่านได้ชมวิวอ่าวฮาลองพร้อมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลองและภาพของเมืองฮาลองที่ตั้งตระหง่าอยู่ด้านล่าง ให้ท่านเพลินเพลินกับกิจกรรมใน ฮาลองปาร์คไม่ว่าจะเป็น การเที่ยวชมสวนดอกไม้ญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับการนั่งรถรางหรือขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sunwheelเพื่อชมทัศนียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลองและบรรยายกาศช่วงพลบค่ำ อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจ หรือชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเป็นศิลปกรรมประจำชาติหุ่นกระบอกน้ำเป็นการ  ผสมผสานระหว่างความหลงไหลในเทพ กับความรักชาติอย่างรุนแรงจนเป็นสิ่งปลูกฝังกันมาในจิตใจของชาวเวียดนามนักเชิดหุ่นจะยืนอยู่หลังฉากและมีน้ำท่วมถึงบริเวณเอว และควบคุมตัวหุ่นด้วยไม้ไผ่  ลำยาว สำหรับเทคนิคการเชิดนั้นได้ถูกปิดบังเป็นความลับอย่างมิดชิด และมีเพียงแค่แห่งเดียวในโลก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง AMAZING เมนูอาหาร Seafood (1)      
อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ฮาลองไนท์มาร์เก็ตสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของฝากและของที่ระลึกทำจากไม้งานหัตถกรรมพื้นเมืองเสื้อผ้ากระเป๋าและอีกมากมาย
ที่พัก โรงแรม Pusan HalongHotelหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เมืองฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า–หมู่บ้านชาวประมง–เกาะไก่ชนกัน – เมืองนิงห์บิงห์– วัดไบ่ดิงห์

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม(1)
นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฮาลอง ชมความงดงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามของอ่าวฮาลองเบย์ หากเล่าตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ได้เล่าไว้ว่าในอดีตนานมาแล้วระหว่างที่ชาวเวียดนามกำลังต่อสู้กับกองทัพชาวจีนผู้รุกรานเทพเจ้าได้ส่งกองทัพมังกรลงมาช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนามมังกรเหล่านี้ได้ดำดิ่งลงสู่ท้องทะเลบริเวณที่เป็นอ่าวฮาลองในปัจจุบันทำให้มีอัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออกมา อัญมณีเหล่านี้จึงกลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่ว       อ่าวจึงเป็นเกราะป้องกันจากผู้รุกรานทำให้ชาวเวียดนามปกป้องแผ่นดินของพวกเขาได้สำเร็จแลก่อตั้ง ประเทศซึ่งต่อมาก็คือเวียดนามในปัจจุบัน

นำท่านล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตรอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามและเป็นส่วนหนึ่งในอ่าวตังเกี๋ยมีชายฝั่งยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กิโลเมตรท่านจะพบกับวิวทิวทัศน์ หันมองไปทางไหนก็สวยงามเห็นผืนน้ำสีเขียวสวยและหมู่เกาะหินปูนน้อยใหญ่โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำทะเลที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ถือเป็นสถานที่เที่ยวชมธรรมชาติของเวียดนามอีกแห่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนสถานที่แห่งนี้

นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า พาท่านชมหินหงอกหินย้อยแห่งอ่าวฮาลองที่มีอายุนับล้านปี มีโครงสร้างสลับซับซ้อนกันหลายชั้นพร้อมประดับไฟไว้อย่างสวยงาม ภายในถ้ำจะเห็นได้ว่าหินหงอกหินย้อยต่างๆนั้นจะมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันออกไปตามแต่ท่านจะจิตนาการ ขึ้นอยู่ว่าแต่ละท่านจะตีความออกมาว่าเป็นรูปทรงเหมือนสิ่งใด ในถ้ำเราจะเห็นหินรูปนางฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทางธรรมชาติที่ติดอยู่ภายในผนังถ้ำ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งและมีตำนานเล่าขานกันว่ามีเหล่านางฟ้าเข้ามาอาบน้ำในถ้ำแห่งนี้และเกิดหลงไหลชายหนุ่มผู้ที่เป็นมนุษย์เลยคิดที่จะไม่อยากกลับสวรรค์ จนกระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยไปกลุ่มนางฟ้าทั้งหลายเลยกลายเป็นหินติดอยู่ที่ผนังถ้ำอย่างน่าอัศจรรย์นอกจากนั้นผ่านชม หมู่บ้านชาวประมงแหล่งทำประมงดั่งเดิมของชาวเวียดนาม และ เกาะไก่ชนกันสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของฮาลองเบย์ เป็นเกาะที่มีลักษณะคล้ายกับไก่หันหน้าชนกัน มีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่า เกาะไก่จูบกัน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ เมนูอาหารทะเล+ไวน์แดงดาลัดและกาแฟ G7
หลังจากรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองนิงห์บิงห์อยู่ทางตอนใต้ของกรุงฮานอยลงมาประมาณ 90 กิโลเมตร พื้นที่แห่งนี้โอบล้อมด้วยภูเขามากกมายกว่า 90 ลูก เมืองนิงห์บิงห์เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน แต่ในภายหลังได้ย้ายเมืองหลวงไปเป็นเมืองฮานอยแทน

นำท่านเดินทางสู่วัดไบ่ดิงห์วัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีเนื้อที่กว่า 4,300 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือวัดเดิม และส่วนที่ทางรัฐบาลสร้างขึ้นมาใหม่บริเวณเชิงเขา วัดเดิมถูกก่อสร้างขึ้นบนภูเขาดิงห์มาแล้วกว่า 1,000 ปี โดยต้องเดินขึ้นไปจากเชิงเขาผ่านบันไดหินประมาณ 300 ขั้น เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเมืองนิงห์บิงห์ ภายในวัดมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุด น้ำหนักกว่า 100 ตัน และยังมีพระพุทธรูปกว่า 500 องค์ ถูกตั้งเรียงกันไปโดยมีความยาวถึง 3 กิโลเมตรยาวที่สุดในเอเชีย ที่พลาดไม่ได้เลยคือเจดีย์สูง 13 ชั้น และระฆังที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม สูง 22 เมตร หนัก 36 ตัน บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสวนที่มีพันธุ์ไม้หลายชนิด ลานพิธี และอาคารสำหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆ ท่านจะได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัดไปพร้อมกับวิวทิวเขาที่สูงสง่า และวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ในปี ค.ศ. 2014 อีกด้วย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (4)      
ที่พัก โรงแรม HOA LU Hotelหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เมืองนิงห์บิงห์ – จ่างอาน–ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน - สถานที่ถ่ายหนังKong : Skull island– เมืองลาวไก – เมืองซาปา

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม(5)
ออกเดินทางสู่ จ่างอานสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงของจังหวัดนิงบิ่งห์ สถานที่ที่มากด้วยคุณค่า ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างแม่น้ำภูเขาท้องฟ้าสดใสปกคลุมด้วยปุยเมฆสีขาวถ้ำเก่าแก่ และร่อยรอยประวัติศาสตร์ของยุคราชวงศ์นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่านพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อนแม่น้ำหลายสายไหลกัดเซาะภูเขาหินปูนจนเกิดเป็นเส้นทางการล่องเรือที่สวยงามบางส่วนจมอยู่ใต้น้ำและยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชันรวมถึงมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยโบราณชอยู่มากมาย นอกจากจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดังระดับโลก เที่ยวชมสถานที่ถ่ายหนัง Kong : Skullislandซึ่งฉากของจ่างอ่านนี้ถูกใช้เป็นที่อยู่ของกอริลล่ายักษ์ที่ชื่อว่าKong ที่ตามเนื้อเรื่องมีนักสำรวจเข้ามาตามหาที่อยู่ของกอริลล่าบนเกาะหัวกะโหลก อย่างไรก็ตามการได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำนี้ทำให้ จ่างอ่าน กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก และมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมเกาะที่อยู่อาศัยของคิงคองผู้ยิ่งใหญ่

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (6)
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่เมืองลาวไกโดยใช้เวลาเดินทาง 5 - 6 ชั่วโมง
เมืองลาวไก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามมีชายแดนติดกับเมืองเหอโข่ว มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองทำการค้าสำคัญ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแดง ห่างจากกรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 260 กิโลเมตร

เดินทางเข้าสู่“เมืองซาปา”เมืองเล็กๆกลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับยอดเขาฟานซีปันซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ทำให้เมืองซาปาแห่งนี้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  (7)
ที่พัก โรงแรม Q Sapa Hotelหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เมืองซาปา - สถานนีฟานสิปัน–ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน–เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา 3 หมู่บ้าน– น้ำตกนางฟ้า– โบสถ์ซาปา

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม(8)
นำท่านนั่งรถไฟสู่ สถานีฟานสิปันท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยงามของซาปาได้ระหว่างทางขึ้น เมื่อถึงสถานีฟานสิปัน นำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน กระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำ ลำธารสายน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงามเป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน ที่ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีนโดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3.143 กิโลเมตร นำท่านเดินต่อไปอีกเล็กน้อยเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์สแตนเรส 3 เหลี่ยมที่แสดงว่าท่านได้มายืนอยู่บน จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปันพร้อมสัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขานำท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิศทัศน์ และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจีน ระหว่างที่ท่านอยู่ด้านนนั้นหากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาฮัมรองได้อีกด้วย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองเมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน + ไวน์แดง (9)
หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของหมู่บ้านชาวเขา 3 หมู่บ้านท่ามกลางหุบเขาแห่งเมืองซาปา(การเดินทางจะเดินทางด้วยรถ และจอดให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านตามอัธยาศัย) โดยหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านนี้ ได้แก่ หมู่บ้าน Ho Thao หมู่บ้าน Sa Seng และหมู่บ้าน Sa Pa ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่า รวมไปถึงภูมิปัญญาในการสร้างที่อยู่อาศัยรวมถึงการใช้ชีวิตและอาหารการกิน มีร้านค้าเล็กๆและร้านกาแฟให้นั่งพักตลอดสองข้างทางบางจุดก็จะเจอแม่ค้าเร่ขายของที่ระลึกบ้างแต่ไม่มากนัก ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของซาปาคือ ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป เพราะเป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว และเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยว ทำให้สามารถเห็นนาขั้นบันไดสีเหลืองทองอร่ามสวยงามท่ามกลางหุบเขาสลับซับซ้อนระหว่างทางนำท่านแวะชม น้ำตกนางฟ้า เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีสายน้ำชุ่มฉ่ำสวยงาม สายน้ำใสไหลเย็น มีการจัดพื้นที่ภูมิทัศน์ในการยืนชมและถ่ายรูปน้ำตกเอาไว้อย่างดีและเป็นระเบียบสวยงาม
                  
นำท่านชม โบสถ์ซาปา สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองซาปาที่ต้องมาเช็คอินกับโบสถ์คริสต์แห่งนี้ ซึ่งโบสถ์ทำด้วยหิน สันนิฐานว่าโบสถ์แห่งนี้สร้างโดยชาวฝรั่งเศส และยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีมิสซาของชาวฝรั่งเศสในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
 
ช่วงเย็นอิสระท่านเดินชมเมืองซาปาตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินเที่ยวชมตลาดซาปาเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา สินค้าที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กำไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเก๋ๆตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่านได้เลือกนั่งได้ตามใจชอบ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ZAO DO(10)       
ที่พัก โรงแรม Q Sapa Hotelหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เมืองซาปา – กรุงฮานอย – สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงเทพมหานคร

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม(11)
ออกเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
กรุงฮานอย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม คำว่า “ฮานอย”หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำตั้งอยู่ตอนต้นของลุ่มแม่น้ำแดงในสมัยนั้นกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงโดยใช้ชื่อว่าทังล็องแปลว่ามังกรเหินต่อมากษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้ เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีน และฝรั่งเศสฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากได้รับเอกราชในปีพ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศโดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือเมื่อรวมประเทศในพ.ศ.2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน

บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในสนามบิน Ngoc Suong(12

16.05 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครโดยสายการบินVIETNAM AIRLINE เที่ยวบินที่ VN613

18.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

**ราคาไม่รวมค่าทิป**
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


เงื่อนไข
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน:
 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • จอยแลนด์ไม่เอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ท่าน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign